Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

18 Şubat 1939 Yarnı, yurdda yeniden 158 Halkevi açılıyor Halk Partisi Genel Başkan vekili Başvekil Refik Saydam, Ankara radyosunda merasimden evvel mühim bîr nutuk irad edecek (Baştarafı l inci sahifede) I şöylece hatırlamak bile onların verimlezelliği, doğruluğu ve ycrliliği, hem de o rinive yararhklarını gururla anmağa kâradaki münevverlerin heves, azamî va fi gelir sanınz. tanperverliği V€ inkılâbcıhğı sayesinde Halkevlerini daha işlek, daha çalış az zamanda öyle muvaffakiyetler elde kan yapmak Türk münevverlerinin elinedildi ki Ebedî Şef Atatürkün dediğı dedir. Mahallî idareler elinden gelen gibi CumhuTİyet Halk Partisinin Halk maddî yardmıı yapmakta gecikmiyecekevlerile bütün yurddaşlara kucağını aç tir; Parti teşkilâtı Halkevlerini muvaf mağa başlaması vatanda sosyal ve kül fak etmeği vazifelerinin en esaslılarından türel bir devrim yapmak yoluna girdi. saymakta devam ve ısrar edecektir. Her açılıç yıldönümü bir kuruluş yıldö Halkevlerine muvaffak olmak mukadnümü d< olmakta birbirinden geri kal derdir. madı. Ve Halkevlerinin sayısı geçen seMillî Şef «Bütün milletin, her sevi ne içinde «209» u buldu. Bu yıl bülün yedeki halkm yükselmesine çalışan Türk azim ve enerjisinin yenibaştan bir kat daha şuurlu ve zinde Millî Şef Ismet Halkevlerine mümkün olan kolaylıklan İnönünün etrafında hep o ebedî izde k'e ve teşvikleri yapmayı vazifemizden sayınedlenmesi ve kalkınması eseri olarak yoruz.» demiştir. Merasim programı 158 Halkevine birden kavuşmak ham lesini göstcrdik. Bugünlerde HalkevleriHalkevlerinin yedinci açılış yıldönümü mizin sayısı 367 yi buluyor. münasebetile yarın Ankara Halkevile beMillî Şef 5/7/1934 te «Halkevle raber memleketin diğer köşelerinde buludiğer Halkevlerinde parlak merarinin garazsız ve menfaatsiz bir irfan ve nan sim yapılacaktır. medeniyet yurdu olarak ifa ettiği hayırlı hizmetler, milletten umumî bir tev«ccühTespit edilen programa göre, merasim, le teşvik edilmekte ve mükâfatlandml yarın Ankara Halkevinde söylenecek omaktadır. lan Istiklâl marşile açılacaktır. Milletin arzusu, hatta bitaraf ve yaîstiklâl marşını takiben Halk Partisi bancı mütehassıslann tetkiki, Halkevi fa Genel Başkan Vekili Başvekil Dr. Realiyetinin genişletilmesini istemektedir.» fik Saydam tarafından bir nutuk söylediyordu. necektir. Nutuktan sonra Türk beîtekârîşte bu isabetli görüşün yeni ve mü lan tarafından modern bir Türk musikisi kemmel bir tecellisi daha.. 158 Halkevi festivali yapılacaktır. Festival programında karagöz, orkestra; çiftetelli; konsene daha kavuşuyoruz. Halkevlerinin yararlığı ve verimi gün rino ve raks vardır. geçtikçe artıyor. Bunu her yıl hazırlanan istatistiklere bakarak rakamların belâgati sayesinde kolayca amlıyabiliriz: 1933 te 34,858 Halkevci vardı. Bugün 136,535. 1933 te Halkevlerine gelenlerin sa yısı 1,226,406 idi. 1938 de 7.942,160. 1933 te Halkevlerinin kütübhanelerine 428,274 okuyucu devam etmiştir. .1938 de okuyucuları 1,909,910 dur. 1933 te ancak 915 Halkevi konfe ransı verilebilmişti. 1938 yılı içinde Halkevlerimizde 2727 konferans veril miştir. Dinliyecilerin yekunu 800 binden fazladır. Konferans başına 340 kişi düşüyor ki artan bir rağbetin en parlak delili sayılabilir. Mevcud 209 Halkevine ilâveten ayni saatte 158 Halkevi daha açılacak ve bu suretle 367 Halkevindeki merasim de &yni saatte îstiklâl marşile başlıyacaktır. Ankara Halkevindeki merasim radyo ile neşredilecektir. Halkevlerinin 7 nci yıldöniimü Harîciye Vekilimîz dün sabah şehrimize geldi Balkan devletleri Harkiye Nazırlarının bu ayın yirmisinde Bükreşte yapa cakları toplantılara iştirak edecek olan Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, dün sabahki ekspresle Ankaradan sehrimize gelmiştir. Hariciye Vekilimiz, istasyonda Vali Lutfi Kırdar, İstanbul Kumandanı Ge neral Halis Bıyıktay, General Osman Tufan, Vali muavini Hüdai, Müddeiumumî Hikmet Onat, Emniyet direktörü Sadreddin Aka, Vilâyet ve Belediye meclisi azaları, resmî müesseseler erkânı, dostları ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. Şükrü Saracoğlu, kendisini istibale gelenlerle birlikte vapura binerek Köprüye geçmiş ve doğru Perapalasa grtmiştir. Hariciye Vekili, otelde bir müddet istirahat etmiş ve öğleden sonra Fransız sefiri Massigli'yi kabul ederek kendisile bir saat kadar konuşmuştur. Akşama doğru Fethi Okyar Hariciye Vekilimizi ziyaret etmiştir. Şükrü Saracoğlu ile maiyetindeki zevat, bu akşamki ekspresle Bükreşe ha reket edeceklerdir. Gemi inşaatı On iki bin lîralık bir avukatlık ücreti mevzuubahs oluyor IBastarafı 1 inct sahttede] bu vapurun tesellüm şartları, mukaveleleri vesairesi üzerinde meşgul bulunan İktısad Vekâleti Hukuk Müşaviri Mazhar Nedim Göknilin riyaseti altındaki komisyon, esas tetkikatını ikmal etmiştir. Bazı teferrüatın da bu hafta içinde nihayetleneceği ümid edilmektedir. ispanya harbinin son safhası Cumhur Reisi Frankistlere sulh teküfinde bulundu Minorka nasıl zaptedildi? Roma 17 (a.a.) Giornale d'İtalia Minorka adasmın Franko'ya teslim olu, şunu gönüllü îtalyan tayyareciliğinin hareketine atfetmektedir. Bu yanresmî gazetenin yazdığına gö re, daha 25 kânunusanide Baleares Îtalyan hava kuvvetleri kumandanlığı Barselona'nm zaptedilmek üzere olduğunu nazarı itibara alarak Minorka'nm der • * hal işgalini tasarlamıştır. 7 şubatta Mi' norka adasına beyannameler atılmış va fakat îngiliz zırhhsında müzakerelerin başlaması üzerine îtalyan gönüllü tayyarecilerinin hareketleri tevakkufa uğramışbr. Fakat, 8 şubat sabahı bu müzakerelerl hiç de neticeleneceğe benzemediği bir sırada yeni bir hâdise olmuştur: Tayya « reler tarafından yapılan bir keşifte Ciudadela ve Marcedel'de isyan çıktığı gö* rülmüştür. Bunun üzerine hava kuvvetleri kumandanlığı bu isyanuı bastınlmasına mâni olmak için şiddetli bombardımanlarda bulunmak üzere 18 tayyare gön dermiştir. Yunan Başvekili de hareket etti Atina 17 (a.a.) Başvekil ve Hariciye Nazırı General Metaksas Bel grada hareket etmiştir. General Me taksas Bel^radda 24 saat kalacak ve oradan, Balkan Antantı daimî konseyi toplantısına iştirak etmek üzere Bükreşe gidecektir. Şehrin eski bir derdi Dün «kendi kendimizi tenkid» sütununda, çok mühim bir mevzua teır.as edilmiş, tifo denilen âfet henüz başgöstermeden lâyıkile mücadele etmek için kanalizasyonu olmıyan yerlerde yapılan bostancıhğın yasak edilmesi lüzumundan bahsolunmuştu. Şehrimizde kanalizasyon yapılmamış olan yerlerde birçok bostanlar vardır. Civardaki evlerin bütün lâğımları, bu bostanlann içine akmaktadır. Bittabi bu şerait dahilinde, tifo hastalığmdan başka, bilhassa çocuklar üzerinde parazit şeklindeki hastalıklara da tesadüf edilmektedir. Bu bostanlar, piyasaya salatahk, marul, rurp, taze soğan ve sarmısak vermektedir. Halbuki bunların kökleri, yaprak aralan mikropla doludur. Bu kabîl bostanlar, senelerdenberi şehir haricindeki vâsi araziden istifade etmek suretile bunlann faaliyetine meydan verilmemelidir. Bizce yapılacak en kolay çare de, budur, bu bostanları kapatarak şehir haricine nakletmelidir. {Baştarafı 1 inct sahlfedt) duğunu ilâve eylemektedir. Del Vayo, Reisicumhurun Madrid'e avdet etmesi lâznn geldiğine dair İspanyol kabinesi tarafından dün verilen karardan Azana'yı haberdar «tmiştir. Fakat Azana, Madrid'e dönmek isteme mektedir. Mumaileyh harbin nihayet bulması için sarfettiği gayretler hakkında Del Vayo'ya malumat vermiştir. SoylenTeknik komisyon İktısad Vekâleti Fen Heyeti Reisi Ab diğine göre Azana, Madrid'e avdetinin durrahimin riyaseti altında bulunan ve Et mukavemete teşvik mahiyetinde tefsir rüskün kazan ve makine işile ve muvaze edilmesinden korkmaktadır. Harb bitiyor nesini tetkike memur komisyon, dün DeLondra 17 (a.a.) lyi haber alan niz Ticaret Müdürlüğünde çok uzun süren bir toplantı yapmıştır. Yedi kişiden mahfiller, İspanya harbinin yakmda bimürekkeb olan bu komisyon, Etrüsk se teceğini teyid etmektedirler. Bu mahfilferden gelir gelmez gemi üzerindeki tet ler, hafta sonundan evvel bir mütarete kiklerine yeni bazı noktalardan başlı/a akdedileoeğini tahmin eylemektedirler. Emin bir membadan öğrenildiğine göre, cakbr. r e\ velki gece îngiltere, herşeyden evvel 11 gemi komisyonu Ingiltereye sipariş olunan 11 geminin bir mütareke akdedilmesi, müzakereler siparişi işini tetkikle meşgul bulunan Ami esnasmda muhasamatın tatil edilmesi ve ral Vasıfm riyaseti altındaki komisyonun hiç kimsenin fena muameleye maruz kaliki vazifesi vardır: Birincisi, ilk sipariş mu maması şartile yanresmî bir tavassutta kavelesinde yapılan hatalan ircelemek, bulunmağı teklif etmiştir. Bu şartlar, dün akşam Lord Halifaks ikincisi, yeni bir sipariş mukavelesı sureti ve îspanya maslahatgüzarı arasında yahazırlamak... pılan iki mülâkattan sonra Burgos hükuCumhuriyet vapu.ru komisyonu meti nezdindeki îngiliz ajanına telgrafla Emekli Deniz Binbaşısı Rahminin ribildirilmiştir. Ayni zamanda Sir Georges yaseti altındaki bu komisyon İstinyede eMounsey, General Franko'nun Londrasaslı bir tamir gören Cumhuriyet vapurudaki mümessili Dük d'Alba ile de görüşnu tetkik etmiştir. Cumhuriyet vapuru en müş ve Dükün bu mülâkattan memnun ince teferrüatına kadar değiştirilerek ve göründüğü müşahede edilmiştir. yenilenerek esash bir tamire tabi tutulBütün müzakereler jimdi cumhuriyetmuştur. Fakat bu tamir istenilsn neticeyi çiler lehinde bir mütareke akdi meselesi verecek midir ve bu kadar masrafa değer üzerinde temerküz etmektedir. miydi? Işte komisyon bunların tetkikile Siyasî mahfillerde Franko'nun uzlaşmeşguldür. Cumhuriyetin henüz tecrübesi tına bir harekette bulunacağı ümid edilyapdmamış olduğundan vereceği netice de mektedir. malum değildir. Söylendiğine göre müzakereler iyi bir Denizbank müfettişlerinin şekilde n«ticelendiği takdird* İngiltere, teftişleri pazartesi günü Franko'yu hukukan tanıDenizbank müfettişleri tarafından Ha yacaktır. Fakat bu haber, henüz teeyyüd licdeki havulzarda yapılan teftişler, Hiz etmemiştir. Lord Halifaks, bugün dominyonlann met motörünün 35000 liraya mai olan tamümessillerile görüşerek mütalealarını miri işile başlamıştır. Fakat bu teftişlerin genişliyerek havuzlarda yapılan masrafh soracaktır. tamirleri de içine alacağı anlaşılmaktadır. Fransız matbuatımn mütaleast Paris 17 (a.a.) Gazete tefsirleri; Berard'ın Burgos'a hareketinden bahseden Saint Brice Le Journal'da şu satır ları yazıyor: «Franko'yu bilhassa işgal edecek me> seleler arasında İspanya bankasının La Rochelle'e yatırılan milyarlannm akıbeti ilk plândadır. Bunun halli, dahil) harbden müteessir oan bütün Fransız işlerinm ve mültecilerm misafir edilmesî için yapılan masrafm iadesi meselesinin halline müncer olacaktır. Bundan sonra silâhlan alman askerlerle âdi suçlarlamüttehim olanlar ve siyasî hasımlar meelesi kalır. Berard, daha birinci seyahatinde galiblerm kiyaset ve itrdal hislerine müracaat etmiştir. Fakat mes'uliyetler hakkındaki kanunun neşri yatışmaya mâni teşkil etmektedir.» Jtalya Frankist İspanya ticareti Londra 17 (a.a.) Evening Standart gazetesinin diplomatik muhabiri yazıyor: Romadan alınan haberlere göre, General Franko, Ispanyanın hertürlü ya bancı tesirden azade ve müstakil bulunduğunu dünyaya ispat etmek için, haien İtalyaya karşı olan borclarını ödemefctecl dir. Romadaki nasyonalist îspanya büyük elçiliği îtalyan hükumetine mühim miktarda para vermektedir. Bu tevdiatla, îtalya Frankist îspanya ticaret bilânçosunda aşağı yukan bir tevazün ha%\\ olacaktır. Merasimden sonra Ankara Halkevi saIonunda Halkevlerinin şimdiye kadar neşetmiş oldukları kitab, broşür ve mecmualardan mürekkeb bir sergi açılacak ve diğer bir salonda da ışıklı levhalar ve grafiklerle Halkevlerinin mesaisi gösterilecektir. Başka bir salonda Ankara Halkevine bağlı ressam ve heykeltraşların eserlerinden mürekkeb dördüncü resim ve heykel sergisi tertib edilmiş bulunacaktır. Her sene olduğu gibi, bu sene de HalTerosil köylere kadar teşmil edilmek kevleri bayrammı bir gün evvelinden testedir; krr sahnelerinde aç»k hava temsil id etmek maksadile ve hâsılatı içtimaî leri veren Halkevleri gittikçe artıyor. yardım işlerine terkolunmak üzere bu geKöylerde okuma odaları açılmağa, köy ce Ankara Halkevinde bir balo verileler için seyyar kütübhaneler temin edil cektir. meğe başlanmışür bile. Eminönü Halkevinde Sosyal yardım şubeleri, hem muhitin Bugün Eminönü Halkevi gündüz saat içtimaî yardım terbiye ve âdetini tesis ve 15 te yapılacak merasimde Başvekil Dr. inkişaf ettiriyorlar hem de en mımtaclara Refık Saydamm nutku radyo ile dinlenetez elden yardım etmesini, köylere kadar cek, sonra Evin çalışmalan hakkında Aşifa götürmesini biliyorlar. gâh Sırn Levend tarafından birkaç sb'z Halkevlerinin olduğu yerlerde isti dadlar inkişaf ediyor, maddî ve manevî söylenecek; Halid Bayrı tarafından da ihtiyaclar belirip tatminine çalışıyor. De Halkevleri hakkında bir nutuk verilecekğerler işleniyor ve meydana çıkıyor, ir tir. Gece saat 20,30 da da Naki Tezelin fan ışığı karanlıklara işliyor. Bilgi ve Halkevleri hakkında nutkunu müteakıb görgü suyu bütün susamışların ağızlarına Molyer'in «Infiali aşk» komedisi oynanauzatılmış bulunuyor. Başkanları ve yö caktır. netim kurullan, muhitlerindeki ülkülü Şişli Halkevinde elemanlan toplayıp kaynaştırmayı bilen, Şişli Halkevi de şu programı tatbjk Parti teşkilâtı ve mahallî idareleri yar edecektir: dım ve alâkalarını hiçbir zaman esirge Gündüz: îstiklâl marşı, Başkanhk tamiyor. Ankara gibi, İzmir gibi, Balıkesir rafından nutuk, konser, konferans. gibi, Manisa gibi, Bursa gibi, Uşak gibi, Gece saat 21 de ayrıca bir müsamere Siverek gibi, Fatih gibi, Eminönü gibi, tertib olunmuştur. Beyoğlu gibi ve Mersin gibi, Diyarbakır Fatih Halkevinden: gibi Halkevlerimizin muvaffakiyetlerile Halkevlerinin açılış yıldönümü dolayırejim adına ve Türk milleti adına öğüne sile Evimizde aşağıdaki saat ve günlerde muhtelıf toplantılar yapılacaktır. Davetibiliriz. yeler Evimiz direktörlüğünden almabllir. 209 Halkevimîzin hepsinin de çalış 1 18/2/939 cumartesl günü saat 21 de kan ve verimli olduğunu kimse iddia ede Evimiz tiyatro salonunda temsil. 2 19/2/939 pazar günü saat 10,30 da mez. Şu kadar var ki, en durgun görü Ev kurağında sayın matbiıat mensubiarı nen Halkevi büe muhitinde bir hareket için blr toplantı. 3 19/2/939 pazar günü saat 14,30 da uyandırmıştır. Evimiz tiyatro salonunda temsil. îlerideki hamlelere önayak olmuş, hiç 4 19 2/939 pazar gunü saat tam 15 te olmazsa Halkevi diye halk için, halkla Ev knrağında yıldönümü kutlama toplanberaber ve halk içinde çalışmak için ku tısı. 5 19/2/939 pazar günü saat 20 den itirulmuş bir tnüessese olduğunu anlatmış baren tiyatro salonumuzda danslı eğlenti. bulunmaktadır. Böyle herhangi bir muhite düşen uyanık ve aydın bir vatandaş kendi hizınet ve himmetini bekliyen, kendi heves ve az Aytende bu akşamki suvare minin tahakkukuna hazn bir varlık ve Bu aksam, Beyoğlunda Aytende karnaval münasebetile büyük suvare kurum bulacağını başmdan bilmektedir. verilecektir. 209 Halkevinin bütün hizmetlerini bir Olga Samohi, Ştraus'tan şarkılar arada düsünmek, ancak iftihar duymakla söyliyecek, Yunka da Rus şarkıları neticelenebilir. Dudak bukmekle değil. taganni edecektir. Halkevlerimizin şimdiye kadar nesretZengin kotiyonlar, sürprîzler, ayrıca her Bayan için pudra ve parfumler... iikleri 300 cildden fazla eserle muhitîeSalon sabaha kadar açıktır. Masarini tanıtmağa ve aydınlatmağa çalıştığ:lannızı gündiizden angaje ediniz. nı, bir yıl içinde 40 binden fazla yurd Telefon: 41998 daşa şifa verdiğini ve 2 milyona yakın J Vıuyucuyu Kitab seraylarında topladığı Maliye ve tkttsad Vekâleti müfettişlerinin teftişleri Kimsesiz çocuklar tspanyaya dönüyorlar İktısad ve Maliye Vekâleti müfettişlerinden mürekkeb olup Denizbankta tetkikat yapan heyet, çeşidli birtakım meselelerle meşgul olmaktadır. Bunların başında şu meseleler gelmektedir: 1 Baro Reisi Hasan Hayriye Inebolu faciası davası münasebetile verilecek olan 12,000 liradan tediye edilmiş olan 6000 lira meselesi. Geçen sene bir doktorumuz yaptığı 2 Denizbank umumî müdür muavidört tifo konsültasyonunda hastalığın is ni Haruna tediye edilmiş olan 9000 lira tridyeden vukua geldiğini tespit etmiştir. ev nakli ücreti. îstridyeler, denize akan lâğımların bulunAvukatlık ücreti niçin verildi? duğu yerlerde yaşamaktadır. Şu halde İnebolu faciası davasınm takibi için böyle lâğım akan sahillerden toplanan istahsis edilen 12,000 liranın niçin verilditridyeler üzerinde de esash surette durği araştınlmaktadır. Denizbankın müteadmak zarureti vardır. did hukuk müşavirlerinden başka memle Burgos 17 (a.a.) Frankist makamatı, 3000 mülteci îspanyol çocuğunun Ispanyaya iade edilmesini Fransadan istemişlerdir. Bunların arasında analan, babalan malum olmıyan çocuklar da vardır. Frankistleri tamyan devletler Sıhhat Müdürünün sözleri İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü Ali Rıza Baysun, dün bir muharririmize mevzuu bahis bostanlar hakmda şunları söylemiştir: « Lâğım sularile sulanan bostanlar akkında hıfzıssıhha kanununda çok ağır ceza hükümleri vardır. Kaymakamlann bu hususta sıkı takibatta bulunduklarım zannediyorum. Şahsen lâğım sularile sulanan bostan bilmiyorum.» Beşiktaş Kaymakamına göre... Beşiktaş kaymakamı Rıza ise, şu izalatı vermektedir: « Mmtakam dahilmde bulunan Ihlamur civarındaki bostanlann lâğım sularile sulandıklanna ihtimal vermiyorum. Bunları daimî surette teftişte bulunduruyorum. Ceza hükümleri pek ağırdır. Bu kabîl bahçeleri tespit etriğimiz takdirde, oradaki bütün mahsulü imha ve mevcud tesisatı yok etmek salâhiyetini haiziz. Hıfzıssıhha kanununun verdiği bu kadar kat'î hüküm ve cezalar karşısında herhangi bir bostancmın buna cür'et edeceğini zannetmemekle beraber tetkikat yaptınyorum.» Şaşırdığmı söylüyor Vasil isminde birisi, dün hukuk mahkemesinde bir alacak davasında şahidlik ederken, kendisine taraflarla akrabalığı bulunup bulunmadığı sorulmuş, bulunmadığını söylemış ve sonradan, mahkemede lehine şahidlik ettiği kim senin eniştesi olduğu anlaşlarak bunun üzerine bu ciheti saklamaktan takibat açılmıştır. Sultanahmed birinci sulh ceza maTı kemesinde sorguya çekilen Vasil, «pek çok sual soruldu, hepsini iyıce anlıya madım, şaşırdım. Yoksa eniştemle ak rabalığımızı saklamak aklımdan bile geçmedi» demiştir. Kendisi serbest bırakılmıştır. Takibata devam edilerek, tahkikat yapılacaktır. ketin en yüksek avukatlanndan mürekkeb 14 kişilik bir avukat heyeti vardır. Buna rağmen, înebolu meselesinin, o zamanki Banka Hukuk müşaviri (ki yakın zamanda istifa etmiştir) Ismail Isa Caniş, Baro Reisi Hasan Hayri tarafından taHolanda mülteci çocukları kibine lüzum göstermiş ve Banka idare kabul ediyor meclisi de bu karan tasdik ederek Hasan La Haye 17 (a.a.) Colijn, meb'uHayriden hesab istemiştir. Baro Reisi san meclisinde beyanatta bulunarak mülBankaya usulen yüzde beşten 12,000 liteci İspanyol çocuklarmın Holandaya ralık bir hesab çıkarmış, bunun 6000 lirakabul edilmiyeceklerini söylemiştir. sı derhal tediy* edilmiştir. 6000 lirası da BrükseVdeki îspanya kulübü davanın hitamında tediye edilmek üzere zaptedildi taahhüd altına alınmıştır. Brüksel 17 (a.a. ) Franko'nun ta9000 lira meselesi raftarları anî bir baskın neticesinde Casa Üzerinde ehemmiyetle durulan mese de Espana'nın binalarım işgal etmişler lelerden biri de bu 9000 lira meselesidir. dir. Mutaarrızlar kapıcıyı hapsettikten Bu hususta aldığımız malumata nazaran sonra kâtibin gelmesini beklemişler v« İngilterede bir inşaat mektebinde doneçt kâtib gelir gelmez Casa de Espana'nın bulunan Harun, Denizbank Umum Mü Franko'nun miimessiline devredildiğine dür Muavinliğine davet edildiği zaman dair vesikalar imza ettirmişlerdir. Bina evinin nakli için ve harcırah olarak tah hâlâ nasyonalistlerin işgali altında bu sisat istemiş, kendisine 1600 lira verilmiş luranaktadır. tir. Bu para, sonra 2000 lira olarak se Londrada nümayiş hazırlamyor nede raptedilmiştir. Fakat aradan bir müdLondra 17 (a.a.) İşçi partisi mildet geçmiş, Harun nakil masrafı olarak lî meclisile sendikalar meclisi, General vergisiz yedi bin lira daha taleb etmiş, Franko'nun tanınması aleyhinde 26 şuidare meclisi bunu da kabul etmiştir. Bi bat için büyük bir nümayiş tertibini kalâhara yapılan bazı kanunî itirazlar, bu rarlaştırmıştır. tahsisatın yeniden tetkikini icab ettirmiş, Lord Halifaks'ın beyanatı nihayet Umum Müdür Muavinine vergisi Londra 17 (a.a.) Lord Halifaks, içinde 7000 lira verilmesi takarrür etmiş muhafazakârlann Hariciye komitesinde tir. Bu 9000 lira hikâyesi alâkadar ma Franko'nun tanınması meselesinde Büyük akmlara bildirilmiş olduğundan şimdi bu Britanya hükumetinin vaziyeti hakkında nun mahalline masruf olup olmadığı tet izahat vermiştir. Mumaileyh, bu tanıma kik edilmektedir. keyfiyetinin tebliği anımn yaklaşmakta Bern 17 (a.a.) Federal meclis halihazırda İsviçreyi Burgos nezdinde yanresmî bir şekilde temsil etmekte olan Eugene Broye'yi millî İspanya hükumeti nezdine fevkalâde murahhas ve orta elçi tayin edecektir. İsviçrenin Londra sefiri Hariciye Nezaretine giderek îs viçre hükumetinin Franko'yu tanımağa karar verdiğini Lord Halifaks'a bildirmiştir. Polonya sefiri de ayni suretle Lord Halifaks'a Polonya hükumetinin Franko'yu tanımak tasavvurunda bulundu ğunu söylemiştir. Peru, Burgos hükumetini tanımış ve bu hükutnet nezdindeki mümessilliğini büyük elçilik derecesine çıkarmağa karar vermiştir. Mütareke beyannamesi Paris 17 (a.a.) Bazı mahfillerde, îspanya Cumhur Başkam Azana Del Vayo ile tamamen mutabık olarak münasib vakitte neçredilmek üzere bir mütareke beyannamesi hazırlamıştır. Hatay ve Anavatan Denizbank kadrosu Denizbank kadrosu hakkında bazı gazetelerde yürütülen mütalealar, kâmilen tahminden ibarettir. Bunlar, esasa müstenid değildir. Denizbank merkezine, kuruluşta, yeniden alman memurlann adedi, 183 tür. Yeni memurlann hepsinin birden vazifelerine nihayet verilmesi bittabi mevzuu bahis değildir. (Bastarafı 1 inct sahıjede) Hamdi Selçuk, Adliye encümeni mazbata muharriri Bekir Sıtkı Kunt, Vedi Karabay, Abbas Ülkü, Zeynelâbidin Cilli, îsa Kazancı, Kâmil Züreykurgil, Dr. İbrahim Vedi, Nuri Aydın bu kanunun ehemmiyetini ve anavatana olan sarsılmaz bağlılığımızı, anavatan kanunlannm Hatayı feyizli bir istikbale götüreceğını, dü* şünüşte ve yürüyüşte bir olan Hataym anavatan kanunlanndan ayrı kanun kabul etmesinin esasen düşünülmiyeceğim heyecanlı bir lisanla tebarüz ettirmişlerdir. Bu hitabeler çoşkun ve sürekli alkışlarla kar^ şılanmıştır. Nutuklardan sonra kanunun metninin müzakeresine geçilmiş, Millet meclisi binasını sarsan alkış tufanı arasuıda müttefikan kabul edilmiştir. Kanun şudur: Madde 1 Türkiye Cumhurîyeti kanunları Hatay kanunlan olarak kabul dilmiştir. Madde 2 Bu kanunlann meriyel vaz'ı tarihile mahallî icablara uygun ol mıyanların tamamen veya kısmen tatbik dilip edilmemesine icra meclisi salâhiyet tard'r. Tad'l kanunla olur. Madde 3 Mer'iyete giren her ka> nun ona müteallik kanun ve ahkâmı ıl eder. Diğer iki madde kanunun mer'iyeüa ve icrasına mütealliktir. Kanunun kabulünden sonra kürsüye len Başvekil bir nutuk söylemiştir ve b vesile ile Hatayın anavatana ve Bü\ü Şefine sarsılmaz baSlıhğın'n Büıü olduğunu söylemiş ve hükumetin Fran let Meclisine arzına dair Hamdi Selç ko'nun resmî surette tanınmasmdan son kun takriri itrifakla ve alkışlarla kab ra İspanyadaki iki taraf arasında bir uz edilmiştir. laşma yapılmasım teshil için nüfuzunu istimal edebileceğini ilâve eylemiştir. Dört beygir kuvvetinde AEG marGeneral Miaja'nm »eyahati kalı az kullanılmış motör tezgâh tesKartaca 17 (a.a.) General Miaja teresi, kayış ve tel kablosile beraber buraya gelerek cumhuriyet filosu kuman acele satılıktır. Eyüb vapur iskelesinde kazinocu Ramize müracaat. danile görüşmüştür. Satılık motör
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog