Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURtYET 18 Şubat 1939 Çocnkların en hayatî gıdasıdır. Türkiyede ve dünyada HASAN YULAF ÖZÜNÜN benzerine tesadüf etmek miimkün olamaz. Bunu yalnız tngiltere yapabilmîştir. İnffiltereden buraya gelinceye kadar zaman geçer. Halbuld çocuklar gayet taze YULAF ÖZtİNDEN istifade edebilir. HASAN YULAF ÖZÜ bilhassa kemikleri kuvvetlçndirir. Adelelere sertlik verir. Vücudün tekâmülüne bizmet eder. Bununla bebeler çabuk yürür, çabuk diş çıkarır. HASAN YULAF ÖZİLE beslenen yavrular bütün ömründe hastahk çekmezler. Tam bir sıbhata malik olurlar. VİTAMİN, KALORi, GIDA KAYNAGIDIR 4 R « 1 HASAN YULAF * 8 10 11 GUNUN BULMACASI 1 2 3 1 2 3 4 b 6 1 8 İB • • • • • • • • 1 1 • • •1 • •1 1• • ft Her £c2anede E)u!u"nürV FOSFARSDL kan kuvvet Is+iha F U B U * 8 Gün Zarfmda Nasıl Bu Kadar Değişebildim? e n 1 1 Karadeniz sahilinde bir isfrele, tıahlut değil. 2 Cefa, bayat değil. 3 ifanardağın fırlattıklarından, ince ve daranıksız, 4 Tapınma, sır. 5 Bir musiki ıleti, kazlıt 6 En az, çocukların yemefrinin yarısı. 7 Arabistan yarımadasında 3ir göl. yüzümu^ın k^ımlarrndan. 8 3üzel san'at, küçük ve kısa, bir emİT. 9 7ar ol, bir renfc şeref. 10 Bir fcararet Jerecesine getiren, kirin yerleşip kalmı§ jekli. 11 Biı hastalık. Umum doktorlann müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, her zajnan genclik, dinclik Soldan sağa: 1 Evlenen kıa götüren kafile (iki ke verir, zekâ ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşünune). 2 Eritmek, iki kıt'a hududunda celeri giderir. Vücud makinesine lâzım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, irade, neş'e sahibi lulunan dağlardan. 3 Şayia, zarif. 4 ?ağrrma edatı, garb. 5 Yüın iptidası eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayiki kelime), çok değü. 6 Bir musikı a ret faideler temin eder. eti, madenl sicim, bir hayvanm yavrasu. FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet ilâclarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha, f Zamanın taksimatından. 8 Saçı bir ıletten geçlnnek, sıfat edatı. 9 Rengi yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma ve umum ıçan, şüphe. 10 Bir kadın ismi. uzuvla kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat ınuadan. 11 Bilgilerden., biten. Vekâletinin resmî müsaadesini haizdir. Yukarıdan aşağıya: 1 • Niçin ıztırab çekiyorsunuz ? Evvelki bulmacamn halledilmiş çekli l 2 8 4 6 6 T 8 • 10 11 AİRİA BİAİKİAİZİA s Z İ F i RİB §11 R AİZ 'A Y A K AİP IİBİA NİA IM A K E T • • ilsltlM • İ S A BİEİTİ»İYİ« II A • • N AİV •İSİEİD AİZ A KİBİRİtİM A • ö Dll Ş AİR I Çh K A Nİ • T I RİAİŞ • s İ N E İ0 S A K AİBİA Y 1 LİAİR M AİN •|T|E N|B|R •IÇlB NEOKÜRiN sizi bu müz'ic baş ağrılarından, nezle ve gripten derhal kurtaracakür. NEOKURIN kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. Tek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. Bir defa da NEOKURI Alınız. NEOKURiN ismine dikkat. Bayan Anjel; 8 gün zar fînda gayet cazib bir tarzdaı güzelleşti. Buna nasıl mu vaf fat olduğunu ve her kadının da onun gibi yapabile ceğini izah eden aşağıdaki mektubunu okuyunuz: 810 gün kadar evvel çektirdiğim iki fotoğraiıma baktıkça âdeta gözlerime inanamıyorum. Alrumda ve gözlerle ağzımın etrafında buruşukluklarım vardı. Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, cildim kadjfe gibi yumuşak, beyaz ve bütün dostlanmın gıpta nazarile baktıkları buruşuksuz ve nermindir. Hepsine, gece için cildin unsuru olan pembe renkteki ve gündüz için beyaz renkteki Tokalon kremini kullanmalarmı tavsiye ettim. Onlardan birçokları bana gülüyorlardı. Fakat onlar da tecrübe ederek memnuniyetbahş semeresini gördükçe hak verdiler ve cidden hayrette kaldılar. Pembe renkteki Tokalon kreminin terkibinde Viyana Üniversitesinin meşhur bir profesörü tarafından keşif ve <Biocel> tabir edilen cazib ve kıymetli genclik cevheri vardır. Akşamlan yatmazdan evvel pembe renkteki Tokalon kremînl kullanınız. Siz, uyurken besleyici ve guzelleştirici tesirini yapan, cild bu* ruşuksuz ve nermin bir hal kes • beder. Gündüzleri de beyaz r e n ^ teki Tokalon kremini kullanınız, i Cildinizi beyazlaştırıp iazeleştirir. ı Sıyah benleri giderir ve açık mesameleri sıklaştınr. * 1 lı P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 1 İdare ihtiyacı için 5 aded sepetli motosiklet açık eksiltmiye konmuştur. 2 Muhammen bedel 3900, muvakjkat teminat 292,50 lira olup eksiltmesi 5 nisan 939 çarşamba günü saat ( 16) da Ankarada P. T. T. U. MD.lük binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapılacajjtır 3 İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu ve kanunî vesaikle beraber o gün ve saatte mezkur Komisyona müracaat edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım MD. lüğünde ve İstanbulda Kınacıyan hanında P, T, T. Levazım Ayniyat Şubesincien parasız verilir. «530» (1048) Osmanlı Bankası %3 faizli 1903 ihraclı Mısır Kredi Fonsiye tahvillerinin 1 mart 1939 tarihinde yapılacak itfa keşidesinde başabaş tediyesi tehlikesine karşı Osmanb. Bajıkası, Galata merkezile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafmdan pek iyi şartlarla sigorta edileceği, mezkur tahvilât hâmil lerinin haberi olmak üzere üân olunur. Paranın tadesi Teminatî J Bu basit usulü bilen her kadın «günde 3 dakika> bir genc kızınki gibi yumuşak ve sevimli bir cildi temin edebilir. Bınlerce tecrübenin memnuniyetbahş semereleri size bir teminat olabilir. Hemen bugün her iki kremden birer vazo veya birer tüp satın alımz. Onlan on gün zarfmda tarif edildiğl şekilde kullamnız. Semeresinden memnun kalmadığınız takdirde vazo veya tüpleri yarım da olsa bile, iade ediniz, Ve paranızı geri alınız. Divrik icra dairesinden: Divrikte Bekir Çalap Verd.ye 96 maAdapazarı Ortaokul Direktörlüğiinden: denî altın borclu Divrığinin Ai'ağa kö 1 Yedi aded öğretmen kürsüsile sekiz aded kürsü altı, bir aded öğret yünden Şahin kıza ve Arıf karısı Gülüzamenler odasma gözlü dosya dolabı, iki aded masa ve üç aded dosya rın mahcuz olup satıimasma karar ve dolabı açık eksiltmiye konmuştur. rilen Arage koyünden Şahin kızı Gülü2 Muhammen bedeli 395 lira olup eksiltmesi 2/3/939 perşembe günü 7ar, Hasan oğlu Mustafa, Hasan oğlu Türkkuşundan: saat 15 te Ortaokul Mubayaa Komisyonu önünde yapılacaktır. Ahmed, Hasan oğlu Ali, Şahin kızı Fat1 17 yaşmı ikmal eden ve boyu 3 İstekliler % 3,5 teminat akçesini Maliyeye yatırıp alacaklan makbuzla ma, Şahin kızı Hanım, îbrahim oğlu Hü1,58 den aşağı olmıyan lise ve yüksek veya millî bankalardan birinden getirecekleri itibar mektublarile scyin. Hasan kızı Hav*va ile müşterek tahsil talebelerinden arzu edenlerin eksiltmiye girebileceklerdir. bulunan ve bu babdaki açık arttırma Türkkuşuna kaydedilmek üzere altı fo4 İstekliler Okul Mubayaa Komisyonunda şartnameyi, resimleri, nümu ıarda cıns ve muhammen kıymeî ve sair toğraf, nüfus ve mekteb vesikalarüe: neleri görebilirler. ( iQ56 ) evsafı yazılı (43) paıça gayrimenkul 2 Şimdiye kadar A, B, C, ve turizm deki borclu hissesi aşağıda yazılı şerait brövesi alanlarla geçen sene TürkkuşuFatih sulh ikinci hukuk mahkeme S AT I LI K dairesinde paraya çevrüecektir. na yazalıp da kampa sevkedilmiyen 1 Bu babdaki açık arttırma şartnaTürkkuşu üyelerinin kayıdlarını yenile si satış memurluğundan: Halime ve Zehra ve Taşçı Ali, Ömer, mesi 16/2/939 tarihmden itibaren müşmek üzere mekteb vesikalarüe: terilerine açıktır. Kalamış deniz kıyısmda, MüraHer gün öğleden sonra Türk Hava Şerife, Esma ve sairenin şayian mutasarrıf oldukları Saraçisak mahallesinin 2 Birinci arttırma 16/3/939 perşemKurumu İstanbul merkezine müracaatcaat: Kızıltoprak, Rüştiye sokak Köşklühamam çıkmazı ve Mabeyincı be günü saat 10 ile 12 de Divrik icra meleri. 47 No. da Miço delâletile yokuşu sokağında 371 ada, 1 parsel, eski murluğu odasında olup gayrimenkul 22 mükerrer 22 mükerrer 22 mükerrer lerin her birerlerin;n muhammen kıy ı Ia n yeni 1, 3, 15, 5, 16 No. lı ahşab 4800 lira ADAPAZARI metlerinin fc75 ini bulmadığı takdirde muhammen kıymetli dört ev (halen 5 en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak ev)izalei şüyuu zımnmda açık arttırma şartile 15 gün daha temdid ve 15 inoi suretile toptan mahkeme başkâtibinin günü olan 31/3/939 cuma günü saat 10 T. A. Ş. hissedarlar heyeti umurai odasında 27 nisan 939 perşembe günü ile 12 de en çok arttırana ihale ed lir. yesi nizamnamei dahiliye ve ticaret saat 14 ten 16 ya kadar muhammen kıyTürk Anonim şirketinden: 3 Açık arttırmıya iş.tirak için gaykanununun maddelerine uyarak 20 mart meti 9c75 in: bulduğu takdirde ihalesi rimenkullerin her birerlerinin muham939 pazartesi günü saat 11 de İstanbul yapılmak üzere atideki şartlar daire Adapazarı Emniyet Bankası idare da Ömer Abid hanmdak: dairei mah sinde satılacaktır. Şayet o gün mezkur meclisi, banka umumî heyetinı alelâde men kıymetlerinin % 7.5 nisbetinde pey akçes: veya millî bir bankanm temi susada adi surette toplanacaktır. bedeli bulmazsa en son arttıranın ta senelik içtima için 27 mart 939 tarihine nat mektubunu ibrazı şarttır. ahhüdü baki kalmak üzere 12 mayıs 939 musadif pazartesi günü saat on dörtte 4 Müterakim vergi satış bedelinden Ruznamei Müzakerat tarihine musadif cuma günü ayni saatte Adapazarmda Belediye Oteli ittisalin almır. Tellâliye ve sair masraf müşte 1 1938 senesi muamelâtma aid mec ayni yerde ikinci arttırması yapılarak deki salonda içtimaa davet etmeye karive aiddir. lisi idare ve murakıb raporlarının okun en cok arttırana ihale edilecektir. Bun rar vermiştir. ması, kabul ve tasdikL Esas mukavelenamemizin 56 . 57 ve 5 İpotekli alacaklılarla sair alâka lardan 1, 3, 15 No. lı evlerin birer büdarların işbu ilân tarihinden 20 gün 2 1938 senesi bilânço ve kâr ve zak ve birer küKik ik'ser odalarile ha 58 inci maddeleri hükümlerine göre iş zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte rar hesabınm tasdik ve meclisi idarenm lâları vardır. 5, 16 No. lı evlere gelince tirake salâhiyettar olan hissedarların dairemize müracaatle iddialarmı ispat ibrası. bunlann dörder oda ve ikişer halâsı ve 67 nci maddeye tevfikan içtima günün eylemeleri, aksi halde iddiaları zanara den bir hafta evvel duhuliye varakası 3 Yeni yıl için murakıb seçilmesi ve birer mutfağı vardır. Evler ahşabdır. alınmıyacağı. ücretinin tayini. 1 Bu gavrimenkul üzerinde müsec almaları lâzımdır. Vekillerin de hissedarlardan olması 6 Satış peşin olup icabmda müşte 4 Meclisi idare azalarımn şirketle cel ve gayrimüseccel hak sahiblerinin meşruttur. Hissedarların duhuliye va riye 7 günü geçmemek şartile bir mübmuamelei ticariyede bulunabilmeleri ve tarihi ilândan itıbaren 20 gün zarfında rakası almak üzere bankamız merkez let verilir. Müşteri ihale bedelini tayin şirketin yaptığı muamelei ticariye nev memuriyetimize müracaatle haklarını veya şubelerine müracaatleri mercudur. edilen müddet zarfmda vermezse hak inden muamele yapabilmeleri içın tica tespit ettirmeleri lâzımdır. Aksi takdirkmda icra ve iflâs kanununun 133 üncü ret kanununun,323 ve 324 üncü madde de gavrimüseccel hak sahibleri paylaş Alelâde toplantıda görülecek maddesi ahkâmı tatbik olunur. lerine göre lâzım gelen iznin verilmesi. madan haric bırakıîırlar. 7 Taliblerin ve daha fazla malumat işler aşağıda yazılmıştır. En az 30 hissesi olup da heyeti umu 2 Arttırma peşin para iledir. îşti almak istiyenlerin 939/1 dosya No. sile 1 Bankanm 1938 yılındaki i§lerine miyeye girmek istiyen hissedarların his rak edecekler yüzde yedi buçuk nisbe aid idare meclisi ve murakıb raporlan Divrik icra dairesine müracaatleri ılan tinde pev vermeğe mecburdurlar. se senedlerini, nizamnamei dahilinin olunur. 26 ncı maddesine tevfikan, toplanma gü 3 Müşteri bedeli ihaleyi miadmda nın okunması. nünden evvelki 10 gün içinde şirket ka vermediği takdirde ihale feshedilir. 2 1938 yılı, bilânço, kâr ve zarar Dünyaca maruf yuksek evsaflı çegulanna bırakmalarını veya bankalar Ve gayrimenkul yeniden arttırmıya ça hesablannm tetkik ve tasdikile o yıl lik imal eden bir fabrika resml dan alacaklan makbuzlan getirmelerini karılır. Her iki ihale arasındaki fark ve işlerinden idare meclisi azasının ibra odevaîr ve piyasada ihtms dahilinlunması. zarar müşteriden bilâhüküm almır. *hleriz» de çahşabilecek bir 4 Yüzde iki buçuk tellâliye ile 3 Sart kâr gosierilen şekilde pay Heyeti Idre 20 senelik taviz bedeli müşteriye ve laşılması ve dağıtılması gününün tes tarihi ihaleye kadar olan vergiler Hls pit edihnesi. Rağlam bir saat aramaktadır. Taliblerin mufassal 4 Müddetleri bilen idare meclisi a?edarlara aiddlr. ıstersen referaDslarile heraber ( Vekil ) ru» 5 Şartname Eerkesîn gSrerJilecegi zalannın yerlerine münasiblerinin se teminatli 'Imesi. surette acıktır. Fazla malumat istiyenlff •muzile Ist. 176 Posta kutusu adNACAR R 1P38 yılı muratıb" ücretinin tayin rin satış 96 No. ile memur'veti1m;>" "" resine gönderilmesi. saatı al. Yeni Kütübbane sahibi M. Nad Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasiye, gazete ve mecmualann tevzi yeridir. KONYADA Millî Saraylar Müdürlüğünden: 1 Dolmabahçe Sarayı müştemilâtmdan, Hayreddin iskelesi yanındaki binanm çatı tamiratı açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Yapılacak tamiratın tahminî bedeli iki bin yüz yirmi beş lira on bir kuruştur. 3 Bu tamirata müteallik birinci keşif cetvelile şartnamenin birer suretleri pazardan başka hergün Dolmabahçede Millî Saraylar Müdürlüğîi kaleminden almabilir. 4 Eksıltme martm on dördüncü salı günü saat on beşte Millî Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat « 160 > liradır. Bu paranın, eksiltmenin yapılacagı vakitten evvel Malsandığına yatırılmış bulunması lâzımdır. 6 Eksiltmiye girecek olanlar Ticaret Odasjna kayıdlı bulunacaklar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat işlerine dair elde ettjkleri vesikalarla bu vesikalan göstermek suretile eksiltme günündea evvel Millî Saraylar Mimarlığından ayrıca alacakları fennî iktidar şahadetnamesini ve teminat parası makbuzunu muayyen zamana kadar Eksiltme Heyetine tevdi edeceklerdir. ( 1057)' Müfrez arsalar Şark Değirmenleri Emniyeî Bankası 3 ayda biçki öğretir, tasdikli diploma verir, dersler 3 nisanda başlar, kayıd açıktır. Vişnezade Dibek sokak 1/2. Dikiş Yurdu Kuyusu Açma İşi B EŞ i KT A Ş Arteziyen Erbeylide încir Islah istasyonunda yapılacak 3800 lira keşif bedelli arteziyen açma işi eksiltmiye konulmuştur. Bu işe aid şartnameler İncir Islah îstasyonu Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 6/3/939 pazartesi günü saat 11 de Aydın Hükumet Konağında Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 285 liradır. İsteklilerin muvakkat teminatlan, Ticaret Odası vesikalan ve bu işin eksiltmesine girebileceklerine dair Aydm Vilâvetinden alacaklan ehliyet vesıkalarile birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Aydın Nafıa Müdürlüğünde hazır bulunmaları ilân olunur. (960) Nafıa Vekâletinden: Eksiltmiye konulan i ş : 1 Susurluk çayma akan Uluabad deresi ve Canbollu azamağı ıslah işlerile Uluabad regülâtörü inşaatı keşif bedeli € 657,429 » lira « 06 > kuruş. 2 Eksiltme 17/3/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proiesi, baymdırlık işleri genel şartnampsi, fennî şartname ve projeleri «32 » lira € 87» kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin « 30,047 » lira « 16 » kuruşluk muvakakt teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacagı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekâlete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müdcLet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. 5 İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüöüne makbuz mukabiliude vermeleri lâzımdır. Postada olan geciVmpier kabul edilmez. c 440 » (860) ^ • Umumî Vekil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog