Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

18 Şubat 1939 CUMHURİYET SAGLIK NOTLARI Sofyadaki Macar kolonisine mensub pek çok kişinin 40,000 levasını dolandırdıktan sonra Budapeşte'ye gelen Fenyak adlı bir adam yakalanmışhr. Tek bacaklı olan bu adam, malul olması dolaYazan: Dr. RUSÇUKLU HAKKl yısile müracaat ettiği kimseleri bu haline Hangi karanlık pandüliin denginî tu zukluğunu; böbreklerin bozukluğunu... acındı.a.ak, bundan istifade etmesini bilDamann kapağında eksiklik olur, tatan muvazene aletiyim, bcn de bümem, miştir. Kendisi, san'at eserleri satışı yapîki tarafa doğru sallanmak korkusile tit mamile kapanmadığı için damann içine tığmdan bahisle siparifleri almış, pararerken Fransız şairinin bir söziinü hatır giren kan geri teper. Böbrekler uzun zaları peşin aldığı halde, bu siparişleri yeriYazan: KADİRCAN KAFLI man iltihablı olur, kanı tamamile süze larım. Bilhassa tansiyon ölçerken... ne getirmemiştir. Sofya'da para toplamez. Her ikisinde de tansiyonun yükselDördüncü Murad, boğulan kardeşi göndermiyerek kendi yanında saklatnası dıktan sonra orada daha ziyade kalmayı Halk arasında alâka uyandıran sağlık nin yerine geçmişti. Tahta çıktığı sırada da ayrı bir suçtu. Fakat bunlann hesa tehlikeli bulmuş, Bulgaristandan Macakaygularınclan biri de tansiyon. Iş, güçmesi, bir müdafaa reaksiyonudur. İdare heyeti, aynen ipka edilmiştir. Kısahibi bir adamdan kırmızı yüzlü, güçlü Geriye tepen kanı karşılamak için, zılay için çok çahşan Sabire Salt ve Kar on iki yaşındaydı; Yeniçeri ve Sipahi is bınm sorulmasına vakıt kalmadan şeyh ristana dönmüştür. yanlan, haris vezirlerin, korkunc beyler söze başladı ve kızın gümüşü altın yapkuvvetli aşçıya kadar herkes manometro damar şüphelise arayınız sebebini.. YokAncak para toplayıp savuşan Fenyaşıyakada eczacı Ömer Saydamm fahri abeyilerin kanlı rekabetleri karşısında makta usta olduğunu söyledi. iğnesinin göstereceği dereceyi öğrenmek Iayınız kanınızdaki ürenin miktannı arakın bu hareketinden zarara uğnyanlar, zahğa kabulleri için Merkeze yazılması dehşet duyduğu zamanlar pek çoktu. SeDördüncü Muradın gözleri parladı: Sofya'daki Macar sefaretine müracaatle için tansiyon aletinin bazubendini koluna sıra. ..kararlaştınlmıştır. Ankarada toplanacak nelerce annesinin oyuncağı olarak kal Yaptıkların görelim! takıyor. vaziyeti bildirmişler, sefaretçe de BudaBu ihrimalleri bir yana bırakırsanız Kızılay kongresine îzmir murahhasları omıştı. Neden sonra kıhcını sıyırmış, cel Padişahım, henüz birşey yapmadi. peşte polisi telefonla ikaz edilmiştir. Bu Bilirsiniz ki, etlerhnize, hüceyreleri tansiyonu yükselenlerin çoğunda ne aort larak aşağıdaki zevat seçilmiştir: lâdlanna bol bol iş vermiş; müstebid bir Zira bunun için aletler, aletler için de suretle Budapeşte'nm şark istasyonuna amize hayab kan taşıyor; vücudümüzü hastahğı bulursunuz, ne böbrek... Elliye Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili hükümdar olmuştu. para lâzımdır. Halbuki kendisi bir ga yak basan adamı bir düzine polis karşıbesliyen şeyler hep kan içinde bulunu yaklaşmış, yahud basmış birisinde yaşaDr. Hulusi Alataş, izmir meb'usları RahSüs ve ihtişama düşkün değildi. Hat rib zavallıdır. Eğer emir buyurursanız ve lamıştır. yor. Kandaki bu besleyici elemanlan vü yış tarzını araştırınız. Haline bakınız. mi Köken, Kâmil Dursun, Hamdi Ak ta, bu işleri beceretnezdi bile. Onu alelâ yardımlarmız esirgenmezse hefhalde mucudümüzde yakanz, külleri kalır. O kül Adamakılh yiyor, bazan oburlaşıyor, Yakalanan Fenyak, önce para toplasoy, Trabzon meb'usu Sım Day. de ve eski elbiseler içinde görenler rasge vaffak olacağmı söylemektedir. leri de kara kan damarlan alır götürür. tartısı artıyor, gittikçe yağlandığı için... dığını inkâr ederek, «üzerimi aradınız, le bir Sipahi sanırlardı. Bununla hera Suriyeli kız getirildi: İri kara gözleri fazla bir para çıkmadı. Eger iddia edilArkası arası kesilmiyen bu ahşveriş için Mümkün olsa yerinden kımıldanmıya KÜLTÜR İŞLERÎ ber paraya çok kıymet verirdi. O kadar pırıl pırıldı ve kıvnk dudakları, iki ateş diği gibi muhtelif kimselerin 40,000 levücudümüzde alb, yedi litre kan bulu cak. Biraz gezinse de, çalışsa da, şöyle ki herkes onu hasis olarak tanımıştı. parçasıydı. nuyor. Yüreğimiz, durroadan işliyen mo böyle.. Ne jimnastik, ne spor, onlan akvasmı iç etmiş olsaydım, bu paranın üzeMesken bedellerinden yapıPadişah her ne lâzımsa verilmesini rimde bulunması lâzım gelirdi» demişBirisi idam edileceği zaman onun zentörlü bir tulumba işini görür. Bu, içi boş lma getirdiği bile yoik. Hayatı daimî sulacak vergi tevkifatı gin olduğunu öğrenirse karannı daha ça emretti. Fakat kız, bu işin o kadar ça tir. Derken, uzun müddet döviz kontrol et parçası, her sıkıştıkça damarlarımıza rett« zehirliyor, tütün içiyor. Daha söyMuallimlerln mesken bedellerinden buk verirdi. Bu hırs 1632 de Sadrıazam buk olamıyacağını söyledi: Gerek alet işlerinde çalışan ve para kaçakçılığının 20 mikâb santimetre kan yollar, dakika liyeceklerim var amma, siz onlan ben kazanc ve muvazene vergisinin kesil Receb Paşayı öldürttüğü zaman, mak leri yapmak ve gerek altın yaratmak için rürlüsünü gören komiserlerden biri, Fenda bir litreden ziyade.. Ekzersis yapar söylemeden de anlarsmız. miyeceği, bunlardan yalnız buhran ver tul vezirin konağından sarayın iç hazi bir müddet beklemek lâzımnıış. Hemen, yak'a takma bacağmm kayışlaruıı sökken, çabalarkcn, tek sözle, etlerimiz çok Baş ağrılan, kulak uğultuları; gözle gisile hava kuvvetlerine yardım vergi nesine tamam «bir milyon altın» ın gir su kaynatır gibi, reçel yapar gibi oluverrandıman verirken çok yiyecek ister, o mesini söylemiştir. Buna karşı imtina rinin önünde uçan sinekler, baş dönme sinin alınacağı büdirilmiştir. diğini görünce şahlanmıştı. Bununla be mezmiş! burlaşır. Damarlar genişler, içlerine zigösteren adam, sonunda kayışlan çözleri. .TI Apartnnanm ikinci katına gelınce raber lüzutnu halinde parayı sarfetmekPadişah bunu da kabul etti. Inzıbat komisyonu yade kan dolar. Yürek daha kuvvetli, nefesi tutan nkanıklık... Yüksek tansi müş, takma bacak içerisinden 40,000 ledaha hızlı atar. Yüreğin boşluğu geniş yon bazan birdenbire düşüverir; bazan Simyacı kıza, lâzım gelen aletleri ve vahk banknot ele geçmiştir. Budapeşte Maarif inzıbat komisyonu, dün Vilâ ten de çekinmezdi. Meselâ Revan kalesi ler. İçine giren kanı atmak için daha zi da sık sık bir düşer, bir yükselir. Bunlar yette Vali muavini Hüdainin başkanh önünde kumandanları bir takım parlak altma çevrilecek olan gümüş veya kur polisi, Sofya'daki Macar sefaretine, bu ğında toplanarak bazı cezaî kararlar sözlerle fedakârlıga sevkederken asker şunlan almak üzere bin altın sermaye, adam yüzünden mutazarnr olanlarm payade sıkışır; atması dakikada 80 i, 90 ı, da fena, kalbin zayıfladığım gösterir; vermiştir. lere de getirecekleri her düşman başı için bin kuruş da harçlık verildi. Kendisi yo ralarmı almak üzere usulüne göre mühatta yüzü bulur, her stkıhşmda 25, 30 hemen çaresine bakmalıdır. mikâb santimetre kanı atmak için.*» Ortamekteb müdürlerinin para vadetmişti: Kendisi ortada duru luna devam edeceği için bir de mübaşir racaat etmelerini yazmışhr. *** yor; sağında ve solunda ağızlan açık o brrakh. Bu adam genc kızın neler yapYüreğin her sikışması, tulumbanm her toplantılarî Tedavi! Bu, iki anahtarh bir kiliddir. lan altın ve gümüş para keseleri bulun tığını gözönünde tutacak, neücede bir Konservatuarın konseri basışı bir tazyik yapar. Bu tazyikı Vakez Anahtarm biri sizin elinizdedir. BırakıOrtamekteb müdürleri, dün Beyoğlu duruyordu. Konservatuarın birinci orkestra konrapor halinde pa'dişaha bildırecekti. ve Paşon ölçülerile ölçüyoruz. Bu tazyik nız ilâclasm hekün sizi.. Siz de sıkışü Akşam Kız San'at mektebinde toplan 3 Getirilen her düşman başı için kırk Suriyeli kız bir takım, ocaklar, imbik seri 21 şu'bat salı günü akşamı saat 21 umumiyetle 12 ile 14 arasında bulunur. rın frenleri. Sıkı bir perhiz; bilerek tat tılanna devam etmişlerdir. de Fransız tiyatrosunda verilecektir. Yürek dolar, boşalır. Bu dolma ile bik olunacak bir ijiyenle beraber.. Ye Müdürler, mekteblerin idarî hususa kuruş, bindikleri atlan ölenler ellişer ku ler, potalar aldı. Beş on lira harcıyarak Orkestrayı Seyfeddin Asal idare edeboşalma arasında saniyenin onda biri ka meklere dikkat ediniz. Azıcık et, alış tına aid meseleler üzerinde müzakere mş, yaralılar yirmi beşer kuruş, yaralı guya bir «simya imalâthanesi» kurdu. cek ve Ferdi Von Ştatzer piyano ile işdar bir ara olur. Boşalır ve yeniden do mışsanız azıcık şarab alınız. Ne alkol, de bulunmuşlardır. Konuşmalann önü ları padişahm önüne getirenler onar ku Fakat arkası gelmedi ve Diyarbekirin tirak edecektir. lar. Dolarken kan tazyikı tamamile dü ne tütün.. Akla, mantığa uygun, isteğe müzdeki hafta içinde ikmal edilmesi ruş, düşmanm attığı gülleleri toplıyanlar eğlence yerlerinde, kendi yaşmda, coş Programda: Weberin tubel üvertürile muhtemeldir. birer altın alıyorlardı. kun çalgıcı ve şarkıcılarla başbaşa, yarı Beethoven'in do jminör piyano konseri şer. Damarlarda kanm cereyanı kesik ke göre iş görmek. Dördüncü Murad Revan kalesinin sarhoş günler ve geceler geçirmeğe baş ve Mendelssohn'un Iskoçya senfonisi sik hamlelerle olur; hızlanır ve yavaşlar. Tehlike işaretlerî görülünce sikça sık Köy kanunu hükümleri köy,^/....O>i<c. .. . vardır. teslim oluşunda bile en mühkn rolü «pa ladı. Burada damarlann esnekligi araya gireı. lüye öğretilecek ça kan aldırmadan çekinmeyiniz. Her Mübaşir hemen «imalâthane» yi müKırmızı kan damarlan kara kan damaıra» nın oynadığma inanmışb. Bu inanış Köy muallimlerinin, yurd bilgisi ders her işin para ile biteceği şeklinde ge hürledi; sonra padişaha haber saldı. Dörlan gibi değildir. Yürek gibi oolar da defasında 100, 150 gram kan çıkarınız. salındı ve padişaha malumat verildi. lerini okuturlarken talebelere ayni zagenişler, sıkışır, o sayede yüregin ileriye Bu yoılu, tabiat anamız gösteriyor. Tannişlemiş, kafasında yer etmişti. Bunun düncü Murad fena halde kızdı: Dördüncü Murad: manda köy kanununa aid maddeleri de Suda boğulsun! sürdüğü kan damarlarda ilerlemesme de siyon çok yükselince burnumuzdan kan Sinanpaşa köşkünde tecrübeye hagöstermeleri ve :zah etmeleri bildiril içindir ki para toplamaya, hazineyi mümDedi. Genc kız ansızın bir eğlence zırlansın! vam eder. Atıla atıla, dalga dalga giden boşanıverir. miştir. Muallimler haftanın muayyen kün olduğu kadar dolu bulundurmaya KorkroayınK, aksm, aksm bırakınız meclisinden kaldınldı ve suay atıldı. kan seli düzgün bir akınn biçimine girer. günlerinde köylülere de bu kanun hak çalışryordu. Dedi. * * * kendi haline.e» * * * kında anlıyabilecekleri bir lisanla konPara hırsı, bazı sergüzeştçilerin ona Padişah da Sinanpaşa köşküne gitti; Dr. Ruaçukla Hakkı feranslar vereceklerdir. Aradan dört uzun sene geçmişti. ReTansiyon düşkün olabilir. Çok kan başvurmalarına, onun da bu sergüzeştçidenize bakan pencerelerin önündeki gevan kalesini zaptettikten sonra İran hükaybedenlerde tansiyon çok düşer; ve lere aldanmasma sebeb oldu. niş ve ipek sedire oturdu; odanın ortasmkümdarına meydan okuyarak geri dönP. T. TELEFONDA Yangîn başlangiçlari remlilerde kanserlilerde olduğu gibi.^» da yakılmış olan ateşi, ateş üstündeki poHenüz orta zaman hayatı yaşıyan müş; o yıl da Bağdaddan zaferle dön talan, etrafında bulunan çeşid çeşid a Kalbin etine dokunan enfeksion'lar da Evvelki •gün saat 17 de, Sarıyerde Osmanlı İmparatorluğunda, kurşunu alAmerika için radyoda yapı hallâç Tevfiğin 92 numaralı dükkânm tın, gümüşü altm, hatta toprağı altm yap müştü. Sıhhati pek fena gidiyordu: Bağ letleri ve parlak bakışlı koyu esmer simböyledir: Tifoda, kuşpalazuıda da böydaddan dönerken Diyarbekirde Rumiye lan tecrübe neşriyatı da yangm çıkmış, derhal söndürülmüş mak iddiasını ileri sürenler eksik değildi. yacıyı dikkatle gözden geçirdi. Sonra işe le olur. şeyhini, belki de vaktile Suriyeli simyacı tür. Yapılan tahkikatta yangının pamuk Dördüncü Murad devrindeki bu çeşid başlanması için lâzım gelen işareti verAnkara radyosu, kısa dalga üzerinden îlerlemiş kalb hastalıklannda da tanyığınlarına sigara atmak suretile çık iddialardan bilhassa iki tanesi meşhur kız vasıtasile kendisini aldattığı için, idam di. siyon düşer ve nabız hızlanır. Atışm hız Amerika için bir tecrübe neşriyatı yapettirmiş; ondan sonra müthiş bir buhran lanması, düzensizliği yoluna koymak mıştır. Radyoda Türkiyenin selâmi A tığı, dükkânın sigortasız olduğu anla dur. Kapıda Bostancıbaşı, iki tarafmda da geçirmişti. şılmıştır. merika halkına bildirildikten sonra yaiçindir. Böbreklerin üstündeki küçücük Silâhtarla bazı saray hizmetkârları sıra* * * O sırada sırtına maşlâh, başına kefiye, [ lanmıştı. * Kasımpaşada Dereboyu caddesinde zarflar tansiyona düzen verir. Bunlann rının dünyalar sergisine memleketimiSuriyede Dürzü isyam bastırıldığı ve zin de Iştirak edeceği söylenerek tec 24 numaralı evin .alt katındaki soba kubozulmasından ileri gelen Edison hastaPadişah sonuna kadar sabretmeye kabu isyanın elebaşısı olan Fahreddinle ya ayaklanna sandallar giymiş olan kara rübe neşriyatı hakkında Amerikalıların rumlarının tutusması neticesinde yankuru bir adam saraya başvurmuş: lığında tansiyon düşer. rar vermişti. Fakat büsbütün inanmadığıkmları idam olunduğu sırada akrabasınmütaleası sorulmuştur. gın çıkmış, söndürülmüştür. Gümüşü altm yaparım! Tansiyon düştüğü gibi bir de yükselna da şüphe yoktu; çünkü sofa merdivedan bir genc kız kaçmıştı. Bu kız Ana* Beyoğlunda Bedreddin mahalle Demişti. mesi vardır. Yüksek tansiyonda damar Evinde ölü bulunan seksenlik ninin yanında iriyarı ve yalmkılıc bir celdolunun şarkmda pek tanınmış olan şeyh sinde Ambar arkasında 49 numaralı evBu adam Cezayir taraflarından gel lâd, dimdik, verilecek emri hemen yap» lann sertleşmeğe başladığmı anlarsmız. Mahmud Urmevî'ye sığınmıştı. de oturan Fatmanın odada bıraktığı ihtiyar Damarlar daha az esnekse, kanımız da3eyh Mahmud, Musul, Van, Erzu mişti. İddiası padişaha bildirildi. Dör mağa hazır bir halde duruyordu. Samatyada Cami sokağında mımara mangaldan sıçrıyan kıvılcımlardan yanha katı ve daha yapışkansa kıl gibi ince rum, Tebriz, Revan, hatta Diyarbekir düncü Murad vaktile Diyarbekirde uğ Ateş harladı; potaya bir takım sular, sız ıbir evde oturan rüsumat memurlu gın çıkmış, ot minder yandıktan sonra damarlarda kanın dolaşması güçleşir, bu taraflarında mukaddes bir salâhiyet ve radığı inkisara rağmen bu teklif üzerinde boyalar, tozlar, kurşun ve gümüşler atılsöndürülmüştür. durmaktan kendini alamadı. Bostancıba dı; fıkırdamalar oldu; keskin ve koyu ince borularda kanın cereyanmı devaoı ğundan mütekaid 80 yaşmda Bekir is* Dün saat 16,30 da, Sütlücede Şeker nüfuz sahibi bulunuyordu. minde birisi, yalnız oturduğu evinden ettirmek için kalb zorluk çeker. Tulumbuhar bulutlan odanın altm yaldızlı taDördüncü Murad Revan üzerine gi şıya emretti: birkaç gündenberi dışanya çıkmamış ve kapı sokağında 10 numaralı evde otu bayı kuvvetli basar. Tansiyon 20 ye, bu hal komşulann nazan dikkatini cel ran Saniyenin evindeki hamam aralı derken Diyarbekirde bu şeyhle tanıştı. Her ne gerekse alıp.hazırlryasm! vanına doğru kıvrıla kıvrıla yükseldi. 25 e ve belki daha ziyade çıkar. Yoru betmiştir. Komşulann polise vaki ih ğına konulan mangaldan etrafa kıvıl Padişah onun İrandaki halk üzerinde de Tiz vakitte huzurumda tecrübesin gör Simyacı bir gümüş parçasını bu buhar lup zayıflıymcıya kadar böyle çalışır. bulutlarının arasından potaya attı. barı üzerine kapı kınlmış, Bekir evde cımlar sıçramış, bu yüzden yangın çık nüfuz sahibi olmasını hoş görmedi ve mek dilerim. Yüksek tansiyonun başlıca sebeblerin ölü olarak bulunmuştur. Tahkikata de mıştır. Döşeme ile tavanın bir kısmı Şah Abbasa hizmet etmesi ihtimalini düŞimdi de okumalar, üflemeler başlaMagribinin istediği aletler, eşya ve yandıktan sonra söndürülmüştür. den ikisini aramalı: Aort damarınm bo vam edilmektedir. şündü. Fahreddinin kızını tstanbula gümüş alındı. Kuyumcubaşrya da haber mış, devam ediyordu; koca odada tıs yoktu. dı. Şuurunun üstünde her an bir kurşun şına bir kadın girdi ve birinci mevki ka zua daldı. Vapurun hareket heyecanma Neden sonra simyacı maşayı aldı; poağırhğı hissediyordu. maralann koridoruna doğru yürüdü. Ar iştirak etmemişti. Hatta yanıbaşındaki tayı tutarak bir kenara çekti; bu sefer Biletini aldıktan sonra vapurun hare kasından neş'eli bir grup göründü. Yaşl' koltuğa deminki kadının gelip oturduğu maşayı potanın içine sokarak altın ren ketinden evvelki üç günü nasıl geçirece bir kadınla genc kocasına (veya oğluna) nu bile farketm»di. Bunu neden sonra ginde bir külçe çıkardı ve zaferle gülümTefrika ******** Yazan : Server Bedi ğini bilemedi. Şerifle de buluşmak iste buketler ve hediye paketleri veriyorlardı. gördü ve kadında bir yalnızlık hüznü ol sedi. Teşekkür ederim, dedi, ihtarlarına na yalnız «otur, oturduğun yerde» de miyordu. Şirkete hiç uğramadı. Selmayı Biraz evvel tek başına geçen kadın, geriduğuna dikkat etti. Arada bir kalkmaDördüncü Muradm sol kaşı kalktı ve göre hareket etmeğe çalışacağım. Fakat.. rım. bulursa ne yapacağmı düşünemiyor, şu ye döndü ve üstünde «9.30 Partenza» smdan, pencereye, piyanoya, deniz taraKuyumcubaşıya baktı. Nevzad münakaşayı uzatmadı. Ver urunun üstündeki garib ağırlık artıyordu. yazan levhanın önünde durdu, kol saa*gideceğim. fındaki tenha kapıya gidip gelmesinden Kuyumcubaşı potadan çıkan parçayı İnadcısın, bilirim. Fakat bu iş ina diği kararı geri almasına imkân yoktu. Üç gün pek ağır geçti. Hareket sabahı tine baktı. sıkıldığı anlasılıyordu. suda soğuttu; mihek taşma vurdu; altın İleri sürülen tehlike ihtimalleri seyahatin teşyie yalnız Şerif gelmişti. Acentanın da »elmez. Nevzad da kol saatine baktı. Hareket Vapur rıhtımdan uzaklaşırken kopan olmadığı görüldü. Selma senin gözünti amma da yıl cazifoesini arbnyordu. yolcu salonuna gelen memurundan va vakti gelmişti. Sarılık, üstündeki gayet ince bir altm çığlıklar Nevzadı da, kadını da hiç alâdırmış h a ! . . . Lokantadan çıkmca Salimden biraz purun tertha olacağmı öğrendi. Klâsik veKadm balrengi spor mantosunun kal kadar etmedi. Kadın piyanonun üstünde tabakasından ibaretti. Benim tecrübem var, Nevzad... soğuk aynldı. Onun tarafmdan bir daha dadan hoşlanmadığı için Şerifin fazla kık enli yakasını indirdi, eldivenlerini çıPadişahm öteki kaşı da kalktı ve bu ki notaya dikkatle ve yakından bakıyorAdam sarrafı oldum ben... Omrümde rahatsız edilmek istemiyordu. «Ne inad beklememesıni rica etmişti. Vapura yal kardı ve mahzun bir yüzle etrafma bakdu. Nevzad kitabını okumağa devam et sefer Silâhtara baktı. ne böyle ifrit kadın gördüm, ne de ercı herif» dedi. Hiç bir meselede başka nız girdi. Kamarasına bir göz attıktan tı. Otuzundan fazla gösteriyordu, güzelti. İçinde vapuru görmek için de hiç bir Ne buyurduğu anlaşılmıştı. smın reyile hareket etmek adeti değildi. sonra eline bir kitab alarak salona çıkh. ce idi, yorulmuş mavi gözlerinin hülyası, kek... merak yoktu. Simyacı yere kapanıyor; bir tecrübe İtiyadlannı değiştirmekten zevk alma yüzünün yaşmı da, manasmı da artırıyor O halde hiç görmediğin bir model Bu Selma meselesinde istişarenin az za^u dört günlük deniz yolculuğunun daha yapıhrsa muvaffak olacağmı söy dığı için seyalhatlerden pek hoşlanmazdı. du. Salonda oturanlara baktı ve ileri üzerinde nasıl bu kadar kat'î hükümler rarını mı görmüştü. pek sıkıntıh geçeceğini zannediyordu. Iüyor; yalvarıyordu. Fakat Dördüncü veriyorsun? Bir şey biliyorsun da bizden Yalnız kalınca şirkete doğru hızla yü Uzun vapur yolculuklarına hiç taham doğru isteksiz bir iki adım attı. Sonra Murad artık dinlemiyordu. "''lemeğe mecbur oluyorsun? *rüdü. O gün izin istiyecekti ve arkasm mülü yoktu. Salona giren yolcular ara birdenbire geriye dönerek güvertenin Hava sert ve istikrarsız olduğu için büCellâd onu ensesinden yakaladı; bir rün zamanı bu salonda geçecekti. Yahudi dan hemen seyahat hazırhklarına başlı smda bir tanıdık yüz anyordu. Şirkete merdivenlerine doğru yürüdü. Salim tasdik etti: yumrukta yere çökertti; gene bir vuruşta gidip gelen iki Yahudi ihracat tacirile seVapur hareket etmek üzere olduğu i tüccarlarla işten ve dış politikadan ko başmı gövdesinden ayırdı. Onun gibi bir şey. Evet. Sizin bil yacaktı. lâmlaştu Bunlar ona rastlamaktan mem çin herkes güverteye koştu. Salonda yal nuşmağa meobur olacaktı. Fakat Selmamediginiz bir şey biliyorum. 9 Bu kanh baş ve bu kanlı gövde bir çu îhtimal ki bunu beni onun arÜç gün içinde pasaport ve döviz işle nun görünüyorlardı. Fakat Nevzad başı nız Nevzad kalmıştı. Kitabını açtı ve ilk yı göreceği anı düşünerek içinden zaman vala sanlarak köşkün penceresinden dekasından gitmekten menetmek için söylü rmi halletti, biletini aldı. Kalbini nöbet nı kitabına iğerek onlann sevincine iştirak on yedi satırı yenibaştan üçüncü defa ola zaman sevinc ve keder dalgalan geçiyor nize atıldı. yorsun. leşe bastıran bir sevinc ve bir sıkınü var etmedi. Pek sıkılırsa onlarla konuşabilir rak okumağa başladı. Bu, Wells*in cihan du. Beş dakika sonra onunla karşılaşaYurdun, refahın, varlığın koruyudı. Yol hazırlığı yaparken neş'eden ke di; fakat, şimdilik işten bahsetmeğe gön tarihinin hulâsasıydı. Arzın jeolojik te cakmış gibi elini boyunbağına götürdü. Hayır. cusu çocuktur. Yılda bir lira verip şekkülünü anlatıyordu. Nevzad ilk iki Bir ses, fransızca ona sordu: dere ve kederden neş'eye hızla geçiyor lü yoktu. Öyleyse, nedir, söyle. Çocuk Kurumuna üye olunuz! Hayır, lıiç birşey söyliyemem, sa du. Kendini tahlil etmeğe vakit bulamaSalona arkasında blr namalla tek Ka sahifenin sıkıntısını yendikten sonra mevİArKast var). Yükselen tansiyon Cemiyet, sıhhî ve içtimaî 40,000 levayı dolandıran düşen tansiyon yardımlarını arttırdı Haris dördüncü Murad adam Peştede yakalandı Tehlike işaretleri görülünce sıkça sıkça kan ve altını gümüş yapanlar aldırınız, bu yolu bize tabiat anamız gösteriyor îzmir, (Hususî) Kızılay İzmir merkezi kongresi, dün toplanmıştır. Müzakerelerden anlaşıldığına göre, cemiyetin varidatı artmaktadır. 1935 te 25761 lira olan varidat 1938 de 40285 liraya çıkmıştır. 1939 da da 48,000 liraya yükseleceği kongreye bildirilmiştir. Cemiyet, bu yükselişle mütenasib olarak muhitteki sosyal ve sağlık yardımlarını arttırmıştır. Bu meyanda fakir çocuklara ve mekteblilere karşı daha geniş bir şefkat gösterilmiştir. Izmirde Kızılayın bir yıllık faaliyeti Tarihten yapraklar Takma bacakmı, yoksa kasa mı? 1 Hasis ve paraya pek düşkün olan padişah, sağmda ve solunda ağızları açık olan altm ve gümüş para keseleri bulunduruyordu SELMA ve GOLGES edi J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog