Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Şubat 1939 POff Şantaj suçlusu Misafir futbolcular, bugün Taksim stadında Müstehcen filim Şişli takımile karşılaşıyorlar, anlaşma Bu Fransız kordelâsını Lutf inin muhakemesi, bu gün de devam edecek olursa Ankaraya da gidecekler 15 kişi seyretmiş! Bahçekapıda «Orozdibak» ticarethaSirkecide «Kemalbey» sinemasında unesine müracaatle, Defterdarhğa müessemumî seans bittikten sonra hususî mahise aleyhinde ihbarda bulunacağmdan bahyette olmak üzere mahdud bazı kimselesetmek, bu ihban yapmamak üzere pare gösterildiği tahkrkat mevzuu olan müsra istemek ve almak maznunu muameleci tehçen film meselesinde, dün sabah bu işÖmer Lutfi Kalelinin muhakemesine, îsten suçlu görülen iki kişi sorguya çekiltanbul Dördüncü Ceza mahkemesinde miştir. Bunlardan biri sinema idare memuru Pertev, diğeri de makinist Alber dün öğleden sonra devam edıldi. Muhadir. Şimdiye kadar yapılan tahkikatla va keme, Maliye müfettişi Şakirin şahid olarılan neticeye göre, bu filmi o hususî se rak çağınlmasına kalmıştı. Maliyeden geansta on beş kişi seyretmiştir. Bunlar, bi len cevabda, bu isimde bir müfettiş bulet almamakla beraber, otuz beşer kuruş lunmadığı, sadece bir pul kontrolörü mevvermişlerdir. Film, Fransız mamulşitın cud ve kendisinin de Ankarada olduğu dandır. Eskice, sararmış bir kordelâdır yazılıyordu. Bu şahidden vazgeçilerek, ve bir defa çevrilmesi, on iki dakika sür Müddeiumumiliğin esastan mütaleası amektedir. Vukuf ehli tayin olunan mu lındı. Müddeiumumî Ekrem Besim GökMisafir Bulgar takımı, dim karşdayıalan arasında... harrir M. Turhan Tanın, sulh hâkimi vardar; Omer Lutfinin gayrimeşru menfaat istihsaü maksadile evvelden hazırPera ve Şişli kulübleri tarafından da Şampiyona vazîyetine te*îri olabilecek Reşidin naibliği altında yaptığı tetkikatladığı ihbarnameyi, guya başkası tarafınvet edılen A . S. 23 isimli Buigar takı müsabaka, Beşiktaş Beykoz karşılaş tan sonra yazdığı rapora göre de, film dan Defterdarlığa verilecekmiş gibi mürm, dün sabah şehrimize gelmi§tir. Bul masıdjr. Bu müsabakada Beşiktaş takımı müstehçendir. Sultanahmed Birinci Sulh esseseye gösterdikten sonra, kendisine tatgar konsoloshanesi memuru ile kulüb ida mağlub olduğu veya berabere kaldığı tak Ceza mahkemesinde dün sabah sorguya min edileceği kadar para verildiği takdirrecileri ve birçok sporcular tarafından dirde şampiyonluğurru kaybetmiş demek çekilenlerden sinema idare memuru Perde ihbann önünü alacağmı, aksi takdirde karşılanan Bulgar takımına iki kulüb na tir. Bugünkü vaziyete göre Beşiktaş ile tev, şöyle demiştir: çift defter tutmak, yanlış bilânço suretimına güzel bir çiçek verilmrç ve karsdıklı Fenerbabçe arasmda Beşiktaş lehine bir Ben bu filmi bundan alb ay evvel le vergi kaçakçılığı yapıldığma dair ihnutuklar söylenmiştir. puvan fark vardır. Beşiktaş, bu ufak far Beyoğlunda birkinden otuz liraya satın barda bulunulacağını söylediğini, «OrozÜç ihtiyat oyuncu ile şehrimize gekn kı kaybeder, Feı?jrbalıçe de Galatasaraalmışhm. Kordelâyı gözden geçirmemiş dibak» müessesesini isnadla tehdid ettiğîBulgar takımı, on dört futbolcu ve iki yı yenerse gol farkı nazan dikkate almatim. Evde, yatağımm altına saklamıştım. ni sabit gördü. Mügssesece Defterdaridareciden müteşekkildir. Bulgaristanın rak şampiyonlufun Fenerbabçeye geç Son zamanda aklıma geldi, bir tecrübe elığa vâki müracaat üzerine polisçe tertieski ve maruf oyunculanndan Kusef kamesi muhakkaktır. Bu itibarla Beşiktaş derek ne olduğunu anlıyalım, diye maki bat alınarak, Ömer Lutfinin istediği pafıleye riyaset etmektedir. nist Alberi eve gönderdim, kordelâyı ge ranın yansı olan evvelce numaralan te«Takım, lrk şampiyonasmın birinci dev lılajr, yann en çetin ve mühim mü tirttim. O makineye takmış, çevirmiş. O pit edilmiş 1250 lira üzerinde bulunduğu resinde Slavya takımile ayni derecede sabakalanndan birini yapmak mecburi sırada da memurlar gelmiş. Ben kendim halde yakalandığını anlatb. Bu arada Cobaşta bulunmaktadır. Müdafaa hatünda yetinde kalacaklardır. Ufak bir ihmal ve filmi görmedim bile! za kanununun 191 inci maddesinden baiki, hücum hattında beş beynelmilel o hatâ, Beşiktaş takımının mağlubiyetine Pertev, naaıl olduğunu bflmediği bir hisle, mütaleasına devam ederek «bugüne mal olabileceği için siyah beyazhlarm çok yuncu vardır. filmi nasıl satın aldığı sualbe karşı, «al kadar vergi kaçakçılığından aleyhinde hiç dikkatli olmalan iktiza etmektedir. Takımtn kadrosu dun işte!» dedikten sonra Albere ne diye bir muamele yapdmıyan ve piyasada düYannki müsafoakalann programı şuMisafir takım, bugünkü maça şu kadceği sorulmuştur. Makinist Alber de şun rüst tanınan müessesenin ticarî mevki ve dur: ro ile çıkacaktır: itibarı kınlarak tevellüd edebilecek malan söylemiştirt Istanbul Futbol Ajanlığından: Kaleci: Dermanski (otuz beş defa bey Ben, filmî makineye iliştirip çevir nevî zarar, suçlu tarafından mazurun itTaksim Stadı: nelmilel), sağ müdafi: Balakçiyef (sekiz dim, o kadar. Nasıl bir film olduğunu lama vazolunmuş, eğer bir bildiği varsa defa beynelmilel), sol müdafi : Sposof, Anadoluhisar Beylerbeyî A takımla görmedim bile... Esasen sinemada maki her namuslu vatandaş gibi doğrudan doğ5ağ muavın: Poçef, merkez muavin: Vi n saat 13,30. Hakem Suphi BatuT. neyle uğraşan bir adamın beyaz perde ü ruya alâkah makama ihbar edilecek yertaski, sol muavin: Buhsef, sağ açık: To Fenerbahçe Galatasaray A takımla zerinde ne oynadığını seyredecek zamanı de, bu iddiala tehdid yolundan gayrimeşdorof (yedi defa beynelmilel), sağ iç: n saat 15. Hakem Tank Özerengin. Yan yoktur. Başımı çıkarıp da bakmış deği ru menfaat temini maksadı güdülmüştür. Angelof (kırk defa beynelmilel), rnerkez hakemleri Halid Özbaykal ve Salâhad lim! Suçlunun Ceza kanununun 188 inci madmuhacim: Paçaciyef (yedi defa beynel din Özbaykal. Hâkim Reşid, her îkisî îçh. de tevkif desinin bTrihci ve ikinci fıkralarına göre milel), sol iç: Astrogof (bir defa beyŞeref Stadı: müzekkeresi kesmiş ve dosyayı Müddei cezalandınlmasmı, ayni zamanda bu gibi nelmilel), sol açık Yordanof (on beş deGalatagençler Boğaziçi A takımlan umumiliğe göndermiştir. Dava mevzuu, bir hareketin piyasada ve memleketin dafa beynelmilel), sağ iç Angelof: (Bulgar hilî ticaret hayatında mevcud emniyete saat 9,30. Hakem Şahab Şişmanoğlu. Asliye Ceza mahkemelerinin göreceği daınıllî takımının en çok tanınmış bir oyunyapabileceği tesir gözönünde tutularak Karagümrük Davudpaşa A takımlan. va mevzulanndandır. cusudur.) vâki tehdidin cezada şiddet sebebi sayılSaat 11,15. Hakem Refik Osman Top. Sinema müstecirî aleyhine maldan mesA. S. 23 Şişli arasındaki mösabaka, Vefa Süleymaniye A takımlan. Saat ul sıfatile takibat yapılmıyacaktır. Çün masını isterim.» dedi. Davacı müessese bugün saat 15,30 da Taksim stadında ya 13. Hakem Şazi Tezcan.. Yan hakem kü, yapdan tahkikatla kendisinin sinema direktörü Isviçreli Artür Mayer'in vekili Ahmed Sabri Inhan; müessesenin 75 küpılacaktır. leri: Halid Uzer ve Ahmed. sında böyle film gösterildiğinden haberi sur senedenberi sağlam olan ticarî mevMalî şeraitte anlaşma olursa Bulgar Beşiktaş Beykoz A takımlan. Saat olmadığı neticesine varılmıştır. kiine, eğer bu hiçbir esasa dayanmıyan ihtakımı, gelecek hafta Ankaraya gidecek 15. Hakem tzzet Muhiddin Apak. Yan Bir yankesici mahkum oldu bar vâki olsaydı, halel geleceği hesaba ve iki maç yapacaktır. hakemleri Osman ve Neşed. Bebek tramvayında Sabri Hocanın katılarak, diğer kimselere de ibret olacak yedi lirasını yankesicilik suretile aşır tarzda ceza tayini isteğinde bulundu. Ceza gören oyuncular Anadolu kulübünden Kadri Ulukal 28 maktan suçlu Hayatinin mevkufen ya Suud îstanbulluoğlunun riyasetinde Abir ay, Fenerbahçe kulübünden Fikret pılan muhakemesı bitmiştir. İstanbul tıf Varlık ve Saadet Akmla kurulan mahArıcan 236 iki ay, Kasımpaşa kulübün asliye dördüncü ceza mahkemesi, suçu keme heyeti; suçlu tarafın tahkikatm tevden Ihsan Kilerman 1061 bir ay, Topka sabit görerek, Hayatiyi bir sene, iki ay siine müteallik bir isteğini, suçun mahipı kulübünden Ali Zeren 1243 bir ay, hapis cezasuıa mahkum etmiştir. yeti itibarile yerinde görmiyerek reddetGalatasaray kulübünden Cemil Gürgen ti ve suçlu avukatı Mahmud tarafından 1387 bir ihtar, Galatasaray kulübünden Kupa maçlarında büyük bir müdafaa yapılmak üzere, muhakemeyi bu Adnan Incirmen 23 bir ay, Beykoz kulügün saat on ikiye bıraktı. Bugün kararın talihsizlik bünden Kâzım Arkal 574 bir ay. bildirilmesi de muhtemeldir. îngiltere «Kral kupası» maçlarmm alLik maçlarmm »on müsabakaları yaYukarda kulüpleri ve bölge numaraKaynatasını dövmüş! tıncı turu fikstürü yapılmış, maçlann 4 rın Taksim ve Şeref stadlarında ya larile isimleri yazılı idmancılara lik maçSultanahmed üçüncü sulh cezada bamartta oynanması tespit edilmiştir. Altınpılacaktır. Taksim stadmda Galatasaraylaraıdaki sumareketleri dolayısile hizala a tur maçlan sekiz kulüb arasında Kar kılan iki davamn kararı bildirılmiştir. Fenerbahçe, Şeref stadında da BeşiktaşKaynatası Kâzımı dövmekten maznun Beykoz takımlan karşılaşacaklardır. Ga rmda yazılı maddeler için müsabaka boy dö final olacaktır. Çekilen kur'ada büyük Kadriye bir ay hapis cezası verilmiştir. latasaray Fenerbahçe maçmın neticesi kotu cezaları verilmiştir. Bu cezalar teb bir talihsizlik olmuş ve likte birinci vaziKadri, tevkif edilmiştir. Çarşıda terlıkçi ne olursa olstm puvan vaziyeti üzerinde liğ tarihi olan 17/2/1939 tarihinden iti yette olan Everton, likte üçüncü olan Cavidle Sezaiye de birbirlerini döv bir tesiri olmıyacaktır. Bu karşılafma, sa baren başlamaktadır. Alâkadar kulüblere Wolverhampton ile karşı karşıya kalmıştır. mekten birer ay hapis cezası verilerek, dece iki ezelî rakrbin çarpışmasından iba hakemlerin bu idmancılan müsabakalara Finalden daha mühim olan bu maç haklarında tevkif müzekkeresi kesil ret hararetli bir müsabaka olacaktır. ithal etmemeleri lüzumu tebliğ olunur. Wolverhampton sahasmda oynanacaktır mistir. Bulgar takımı geldi ADLiYEDE VE MAHKEMELERDE RADYOLİN Ue SABAH, ÖĞLE ve AKŞAM Her yemekten sonra nmntazaman dişlerinirf ftrçalaymız Devlet Havayolları Idaresinden: Müsabaka üe Telsiz Memuru Alınacaktır 1 îdarenin herhangi bir yer telsiz istasyonlarmda istihdam edilmek üzere « 4 » ve uçucu telsizci olarak da « 2 > ki cem'an € 6 » telsiz memuru alınacaktır. Ücret ehliyete göre € 90 » ilâ < 150 > lira arasmdadır. Uçucular ayrıca uçuş ikramiyesi alırlar. Müsabaka aşağıdaki bilgilerden yapılacaktır. Mors muhaberesi c tatbikî» ve beynelmilel muhabere kaideleri e Meteo kısmı dahil, nazarî » Elektrik ve telsiz bilgisi «nazarî» Coğrafya esas bilgisi * harita mütaleası vesaire hakkmda nazarî» 2 Imtihana talib olanlann askerliğini yapmış olmalan ve 28 şubat 939 tarihine kadar aşağıdaki vesikaları Umum Müdürlüğe göndermeleri lâzımdır. Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raponı. Doğruluk vesikası ve «6» kıt'a fotoğrafla nüfus tezkeresl sureti ve en son çalıştığı yerden bonservis, varsa beynelmilel telsiz bürövesi « P . T. T. den> 3 Vesikaları tam görülen talibler şahıslarma yapılacak tebligat mucibince tstanbulda ve Ankarada imtihana geleceklerdir. 4 Lisan bilgisile seyyar servis bürovesi olanlar tercih edilirler. Uçucular için bu bürövenin mevcud olması şarttır. * 479 » (926 )' Dünya Beynelmilel Endüstri âlemi ÇAPA MARKANIN Erişilmez bir kuvvet olduğunu (HORS CONCOÜRS) mükâfatı vermek suretile tasdik ve kabul etmiştir. Çapa Marka Hububat unları : Sıhhatimizin yardımcı kolları Lik maçlarmm son haftası Nefîs baharatı: Yemeklerimizin lezzet ve iştiha kaynağıdır.» Tarihi tesisi : 1915 M . N U R İ Ç A P A Beşiktaş Bu hafta Galatasaray Fener, Beşiktaş Beykoz karşılaşıyorlar Dahiliye Vekâleti nden: Bünyan kasabasmm 90 hektarlık kısmınm halihazır haritalarile bunu muhat « 60 > metrelık kısmile « 150 > hektara varan sahanm yalnız 1/2000 lik münhanili haritasının yeniden alımı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. İşin maktu bedeli 2500 liradır. Eksiltme 9 mart 939 perşembe günü saat 11 de Ankarada Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak olan Belediyeler İmar Heyetinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 187,50 liradır. Şartnameler bilâbedel Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alınabilir. Tekliflerin tayin edilen günde saat ona kadar Ankarada Belediyeler Bankasında B. İ. H. Fen Şefliğine verilmiş veya posta ile bu saate kadar gönderilmiş olması lâzımdır. « 497 > ( 980 ) Salon, ayak sesleri, ihaykınşmalar, patırtılar içinde, yavaş yavaş boşaldı. Dul Madam Ohnhausen, bu kargaşalık arasında yerinden kalktı ve heyeti hâkimeye yaklaşb: Ben de gidebilir miyim> diye sordu. Aza muavini Steiner: Evet madam, dedi, gidebilirsiniz. Bugün size ihtiyacımız yok. Mübaşir ve polis memurları, olduğu yere çökmüş bir vaziyette kalan ve mütemadiyen haykıran Rupp kadının etrafını almışlardı. Drost, evrakmı topladı ve yerinden kalktı. Usule muhalif olarak, maznunun bulunduğu yere doğru ilerledi. Onu maruz bıraktığı bunca ıstırabdan sonra, teskin edici bîr kelime söylemek ihtiyacım duyuyordu. Fakat Rupp kadın, hiç birşey görmüyor, hiç birşey işitmiyordu. Yalnız ağhyor, haykırıyor, kendisini alçakça aldatan kocasından şikâyet ediyordu. Drost, kazandığı zaferin o kadar tesiri altmda kalmıştı ki, dizlerinin büküldüğünü hissediyordu, Bunun bir zafer olduğuna şüphe yoktu. Mahkeme azalan onu tebrik ediyorlar, yaşlı adliye erkânı yolda durup omzunu okşuyorlardı. Öğle paydosu bitmişti. Avukatlar, hâkimler, şaihidler, davacılar ve dava edilenler, tekrar Adliye sarayına dolmağa başlamışlardı. Perlemann, seltz suyile kanşık bır bardak sıcak süt hazırlamıştı. Drost, bu içkinin, boğazından aşağı. tadsız tadsız inişini, zevkle duydu. Ellerini yıkadı. Fakat yıkarken, elleri temizlenmiyor gibi bir galab his içinde idi. Ayni dakikada kapı vuruldu ve reisi evvel odaya girdi. Drost, yalnız1 serpuşunu çıkarmış, cübbesi arkasında, ellerini yıkamakla meşguldü. Alelâcele kurulandı ve reisin tebrikini kabul etti. Reis, bıyıkları boyalı, Sıtiyar bir adliyeciydi. Yazan: VİKİ BAUM Çeviren: HAMDÎ VAROGLU Kanserli hasta vaktinde ölmezse, daha îlk bana koştu geldi. Şövalyeler murdarlasır». Ben de, bunun üzerine, ge sokağına, o şırfıntıya değil, bana koştu ne Hoennecke'lerin e\ine döndüm. Gece, geldi. Bu iş için bana geldi; bütün yüvaptığı işi bana anlatmca, korkudan az kü, bütün zahmeti bana bıraktı... Neler kalsın ölüyordum. «Niçin yaptm bunu?>"> çektim, yarabbi, neler çektim.... Hep odedım. Daha fazla ağlamağa başladı. nun yüzünden; hep onun için, çocukla"Senin için yaptım, dedi, seni daha rahat rım için... aşatmak için yaptım. Senin böyle eziyet Kadın, artık, gözünden dökülen yaş•ektiğini görmeğe tahammül edemiyor lan silmiyordu. ^um». Ben de dedim ki: «Merak etme, Nasıl çıldırmadığıma şaşıyorum, Sen varken senin kılına hatâ gelmez». diye devam etti. Hep bu adam için... ^enim için böyle birşeyi göze aldığından Halbuki o beni iğrenc yalanlarile nasıl dolayı ona öyle minnettardım ki. Be da aldatıyormuş, meğer! Cinayetinden nim için böyle bir iş yaptıktan sonıa, o kazanacağı para ile benim ağzımı kapanun hapse girmesine, yahud idam edil ttp o murdar mahlukla evlenecekmiş mesine nasıl razı olurdum? O gece, ağla meğer! Hayır, o cinayeti benim için dedı, ağladı; en sonunda, başı dizlerimde, ğil, o kadın için yaptı... Alh, budala ben! çocuk gibi uyudu. Ben de onu kurtar Nasıl da aldandım, nasıl da bilemedim, mak için ne yapacağımı düşünmeğe anlıyamadım. Bir oda içinde, altı kişi basladım. adeta üstüste yaşıyoruz da, gene olup biten şeylerden haberimiz yok. Bütün bu Rupp kadın, bir lâhza sustu; sonra, gurur ve derin bir elem karışık, garib işleri tekbaşma o yaptı. Onu asarsanız adalet yerini bulacaktır! bir feryadla haykırdı: Bütün salon, Rupp kadını, bir tiyatronun en can alıcı sahnesmi seyreder gibi nefes almadan dinlemişti. Bizzat Drost da nefes almıyordu. Rupp kadın, birdenbire, iskemlesine yığılmıştı. Başını elleri arasma almış, haybra haykıra ağlıyordu. Drost, oturduğu yerde taş kesilmişti. Bıraksalar, kadının yanma kadar inip onun terden ıslanan başmı ellerinin arasma alacak, okşıyacaktı. Avukat Bruhne, Rupp kadını, teselli verici sözlerle cesaretlendirmeğe çalışıyordu. Maznun susruğu dakikadanberi, salonu bir mırıltı kaplamiftı. Jüri azası, aralannda fısıldaşıyorlardı. Gazeteciler, ellerile işaretler yaparak konuşuyorlardı. Drost, derin ve şifalı bir sükunet hissediyordu. Önce, Rupp kadınm itirafı neticesinde ne gibi bir muamele yapılması icab edeceğini düşündü. Müddeiumumiye baktı. Söz sırası şimdi onundu. ğa sola sallandı. îmdad bekler gibi Madam Budecker'e bakarak, beceriksiz bir tavırla: Ara sıra bSyle bulhranler geçirir, dedî. Drost sordu: Ananızı zehirlediğinizî itîraf ediyor musunuz? Rupp bir an düşündü, sonra başmı salladı: Mesele, kanmın anlattıgı gibi değil, diye cevab verdi. Beni kıskandığı için başıma çorab örmek istiyor. Salonun içini aleyhtar bir ihomurtu, bir nefret ifadesi kapladı. Rupp alelâcele yerine oturdu. Müddeiumumî ayağa kalkh, gür ve müessir bir sesle: Cürüm ortaklığı hakkmdaki iddiamı geri ahyorum ve Alois Rupp'un katil suçile mıthakeme altına alınmasını ve muihakemenin talikini taleb ediyorum, Bütün bu patırtı ortasında, Rupp kadı dedi. Drostî nın kocası, hıç kımıldamadan oturmuş Mubakeme talik edilmiştir, mutu. Olan işlerden birşey anlamıyormuş kabelesinde bulundu. gibi, ganb bir bakışı vardı. Drost ona hiSesine artık sahib değildi. Aynî cömtaben: Suçlu Rupp, bu ifadeye ne cevab leyi, îşitilebi'mesi için, birkaç defa tekrarlamağa mecbur oldu. Jüri azası, hiddetvereceksin? diye sordu. Rupp, güçlükle yerinden kalkb ve sa ler îçinde, olduklan yerde kalmışlardı. Çok mükemmel, diye iltifat etti; çok mükemmel. Tebrik ederim. MoDrost, hafif sesle: Morfin veriniz, uyusun, diye ten dern ruhiyat ekolü, bir zafer daha ka> zandı. Biz yaşlılar, sizin yanınızda hi^ bîh etti. Sonra, cübbesînîn kadife kenarlı ete mesabesindeyiz. Ciddî söylüyorum, bö ğini iki elile tutarak, salondan çıktı. Ko yılmaz sabrmıza hayranım. Harikulâde. doğrusu. (Arkast var) ridor, kalabalıktı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog