Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

18 Şubat Vefat Mora Yenişehirli Mehme Ali Akovanın refikası ve îstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü mebani servisi âmiri mühendis Hüseyin Besim HAMDI VAROĞLU Akova üe Büyükdere Kibrit Fabrikası TürMye Radyodlfüzyon Postalan müdürü mühendis Mustafa Besim AkoDALGA UZTJNLUĞU vanın valideleri ve Tıp Fakültesi do 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. Louis Thury'den T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw çentlerinden doktor Besim Turtıamn Tren, istasyonda tam beş dakika bek Genc adamın biraz canı sıkıldı. Kadın, T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. halası Bavan ledi. Genc adam, valizini ağın içine koy medis müzakeratının bulunduğu sahifeyi 12,30 Program 12,35 Müzlk (cazband MiHRiMAH AKOVA Çigan) Lantoş orkestrası. 14,00 Memleket du; kompartımandaki yolculara lâkayc okuyacak gibi oldu. Sonra, sahifeyi bi saat âyarı, meteoroloji ajans haberleri. 17 şubat 939 tarihinde rahmeti rahma bir göz gezdirdL Bunlar, bir kadm, bi kere daha çevirdi. Okuyacak bir başka 14,10 Müzik (dans mıiziği Pl) 15.10.15.30 na kavuşmuştur. de şişman erkekti. Genc adam pardesü şey arıyordu. Türk müziği Çalanlar: Fahire Fersan, Bugünkü 18 şubat cumartesi günü Refik Persan. Okuyanlar : Necml Kıza. 1 »ünü çıkardı ve koridora çıktı. Yanıba Genc adam, düşünyordu: «Şu biraz cenazesi Kadıköyde Bahariye cadde Tanburt Cemll Hicazkâr peşrevl. 2 TJHolivud'dan yazılıyor: çmdan, elinde iki büyük valiz olduğu evvel okuduğu şeyi benim yazdığımdan.. sinde 108 numaralı evinden saat on budl Cemll, hicazkâr şarkı (Layık mı sana dü) Genc sinema seyircilerinden delikan3 Aril Bey Hicazkâr şarkı (Açıl ey gonca halde bir hamal geçti. Sonra, Iokanta o on dakikalık zevkli zamanı benim sa çukta kaldırılarak motörle Sirkeciye santberk) 4 Lutfi Bey hicazkâr şarkı vagonunun garsonu, şişman karnile, onu yemde bulduğundan haberi bile yok! nakledilecek ve Beyazıd camiinde öğle lıların ve yeni yetişmek üzere olan kızla(Sana noldu gönül şadolmayor) 5 Refik duvara yapıştırarak kendine yol açtı Evet amma, acaba hakikaten zevkli on namazı kılmarak Edirnekapı şehidliğine nn muhtelif sinema artistlerini taklid etFersan Tanbur taksimi. 6 Arif Bey Hicazkâr şarkı (Güldü açıldı.gene gül yüzlü) Trenin boyunca aşağı yukarı dolaşan ga dakika geçirdi mi? Hakikaten yazımın defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. tikîeri malumdur. Herbirinin birer ideal 7 Rakım Bey hicazkâr şarkı (Bekledim Çiçek getirilmemesi rica olunur. zete müvezzii kadın: «Havadisler! Ak inceliğini anladı mı?» tipi vardır. Onlar gibi gezip yürümek, fecre kadar) 8 Saz semalsi. 17.30 Prog* * * şam havadisleri!» diye durmadan Kayonlar gJbi tuvalet yapmak isterler. Hiç ram. 17,35 Müzlk (dans saati Pl) 18.15 Türk Gülümsedi; arkasına yaslandı; başını ölüm Müteveffa Nokta Mehmed şüphesiz erkek kadm herkes kendi karakmüziği İnce saz heyeti Şetaraban tasü. lanyor, Peşte'nin akşam gazetelerini sa minderin arkahğma dayadı ve parmak19,90 Konuşma (dış politlka hâdiseleri) « Vasfi Pş. kızı ve müteveffa Miişir ömer terine uygun birer yıldrz seçer. Züppe hyordu. larile çenesini okşamağa başladı. Fakat, 19,15 Türk müziği (Halk türküleri SivasKadm, kompartımandan çıktı, kori bu vaziyetine kendisi sinirlendi. Kartpos Rüştü Paşa baldızı ve Darbhane rmıha ler havailerden, ciddiler ağırbaşlılardan lı Asık Veysel ve İbrahim) 19,35 Türk mü* sebecisi merhum Mehmed Fazıl Bey zlgi Çalanlar Cevdet Çağla, Reflk Ferdorun penceresine yaklaştı ve: hoşlanırlar. tallardaki soğuk resimlere benziyen bir zevcesi ve emekli General Hüsameddin san. Kemal Niyazi Seyhun, Okuyan: Haluk «Muhalefet» gazetesi var mı? di pozdu bu. Öne doğru iğildi, tabiî bir GüzeJ san'atkâr Myrna Loy da bir Recai.. 20.00 Ajans, meteoroloji haberleriy K a r a o ^ a d baldızı ve Denizbank mağaziraat borsası (fiat) 20,15 Temsil Cajye sordu. tavır aldı ve karşısında asılı duran bir i zalar şefliği kalem âmiri Bürhan Ka kısrm sinenva meraklılannın sevgilisidir. men (Yazan Prosper Merimee) Terceme r Gazete müvezzii kadm, koltuğundaki lânı okumağa başladı. Evlenip bir aile yuvası kurmak, çoluk rao\ vadm teyzesi ve kaymvalidesi, ve radyofonik monta]: (Ekrem Reşld) Temdesteden bir gazete çekti, uzattı: çocuk sahibi olmak istiyen genc kızlarm. sil esnasında küçük orkestra J. Bizet'In oGözü, ara sıra kadma takıldıkça, siBayan Hatice Kadriye Benek perasından parça calacaktır. 21,15 Memle Buyurun, dedi. nirleniyordu. Okuduğu tefrikanın, hoşu vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 11 Çünkü ekseriya beyaz perdede bu şahket saat ayan Esham, tahvilât nuiud Genc adam Ibaşını kaldırdı, kadma da na gidip gitmediğini anlamak kat'iyyen de Yeniköyde ikamet etmekte olduğu sfyeti temsil eder ve hususî hayatında da borsası (flat) 21,25 Folklor (Halk müzigl ha dikkatle baktı ve garib bir heyecana imkânsızdı. Aradan bir dakika geçti. yalısmdan kaldınlarak motörle Emirgâ azçok bu vasıflardan uzak değildir. Lâve edeblyatı H. B. Yönetgen; Kutsi Tecer)'. Myrna Loy 22,00 Haftalık posta kutusu. 22.30.24. Müzik, kapıldı. Fazla §ık olmamakla beraber, Gazetesini katlayıp yamna bırakan ka na nakil ve öğle namazını müteakıb E kin burada onun hakikî hüviyeti kat'î suopera aryalan (cazband) son ajans ve yaîyi giyinmiş bir kadındı bu. Meselâ, ka dınla gözgöze geldiler. Bu bakışta, genc mirgân camiinde namazı kılındıktan rette anlaşılamamıştır. Herkes kendine vareller, tablolar.. Mutfağı da çok temiz rmki program. Imca ve birkaç yerinden dikişli olan ço adamı, kendine gelmeğe davet eden, her sonra a^Tii köydeki aile kabristanına göre bir iddia ileri sürer. Her kafadan ve muntazamdır. Kendisi de çok güze yemek pişirir, hele bir mantarlı sığır kı Operalar ve operetler rablan, Ihiç de zarif şeyler değildi. Fa harngi bir yaklaşma teşebbüsünün bey defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. bir ses çıkar: zartması yapar, yiyenler nefasetin* hay* * * kat, külrengi kısa ceketi, başındaki grili, hude olduğunu anlatan bir ifade vardı. 22,05 Milâno: Karmen O son derece idealisttir. Rotnantik ran olurlar. Kocasmın saadetini temin 22,35 Bordo: Orfe. kırmızılı ipek beresi güzeldi. Oldukça Acı T>îr kayıb Merhum miralay hayaller peşinde koşar. Kadın, muharririn, yüzünde mana oiçin her çareye baçvurur ve onu hâlâ de Büyük konserler cana yakın ve göze çarpan ufacık yüzünîbrahimin küçük oğlu, Denizbank Is kumağa çalışan bakışlannı yanlış tefsir O hissiyatına mağlubdur. Pratik rin bir aşkla sever. tinye Dok fabrikası memurlanndan Ade, irice agzmdan başka kusuru yoktu. 19,05 Paris (P.T.T.): Orfcestra konssrl. etmiş, okuyucusunu tanımak merakından Paramount şirketinin direktörlerinden lâeddin Dölerin kardeşi Âli Döler henüz işkrde hiç muvaffak olamaz. Inadcıdır. Bir de, burnunun üstündeki beyaz bağa 21,15 Breslav: Konser. başka bir mahiyet taşımıyan bu muhar pek genc bir yaşta iken müptelâ olduğu Nuh der peygambeT deroez. 22,05 Brüksel I ve II: Orkestra konserl olan kocası Arthur Hornblau da kansvçerçeveli gözlüğü, çehresine garib bir rir nazarlarmı, sırnaşık ve mütecaviz biı hastalıktan kurtulamıyarak evvelki gün 22,35 Paris (P.T.T.): Konser. Son derece realisttİT. îrad«sine sa nm bu dikkat ve ihtimamına mukabele maıva veriyordu. Genc adam, kendi ken22,35 Prag: Senfonik konser. bakış zannetmişti. vefat etmiş, cenazesi Emirgândaki aile hibdir. Hiçbir mâni ve müçkül karşısm^a etmek Hn bütün mevcudiyetile çırpmrr. dine, gülümsedi. «Enteresan vaziyet, di23,20 Lüksemburg: Senfonik konser Genc adam bir sigara yaktı ve o an kabristanına defnolunımıştur. yohmdan dönm«z. ye düşünüyoıdu. Karşımda oturup tefNetice sonuncuların mütaleasmı haklı Oda mutikileri Kederli ailesine sabırlar dileriz. dan itibaren, kadınm yüzüne bakmadı. Mükemmel bir san'atkârdır. A çıkartıyor, yani mükemmel bir san'atkârrikamı okudugu halde, muharririn kar19,35 Saarbrücken: Muhtelif havalar. lelâ<İ€ bir insandır. Bütün karakterîeri dır, alelâde bir insandır, bütün kaıakter}isıoda bulunduğundan şüphe bile etmi Sigarasmın dumanlarmı üfliye üfliye pen22,05 Roma: Kuvartet konseıl MEVLİD nonnal bir şekildcdir. yecek. Vakıâ bunda bir fevkalâdelik yok cereden dışanya bakıyor, arka arkaya V leri normal bir şekildedir. O halde te Solistlerin konserleri kaçıp giden manzaraları seyrediyordu. Mevlid Aydın otelleri sahibi meramma, enteresan şey!» Gelin d« şimdi bu muammayı çözün, menni edelim ki dünya genc kızlan bu 17,40 Varşova: Piyano konseri. Kadın, şişman erkeğe gülümsedi; o hum İbrahim Etemin eşi merhume Ül hakikat nerededir, onu bulun! Fakat işin Kadın, çantasmdan ufak para çıkarıp kadma benzemege çalışsınkr. Herhalde 23,35 Doyçlandzender: Seçme havalar. fetin ruhuna ithaf edilmek üzere şubagazete müvezziine verdi ve komparti nunla tatlı tatlı konuşmaga başladı. Mu tm 19 uncu pazar günü saat 13 te Bakır kolayı var, sizinle birlikte onun evine bir hayatta muvaffak ve mes'ud olurlar. Eğlenceli konserler mana avdet etti. Genc adam, önce onun harrir, kadınm sesinde «Görüyorsun ya! köy Çarşı camiinde Mevlidi Nebevî kı ziyaret yapalnn. Köşkü adamakılh bir 20,05 Stuttgart: Operet muslkisi. ^T son yapılan istatistiklere nazaran peşinden gitmeği düşündü, fakat kendini Tanıdığım insanlarla nasıl can ciğer gi raat ettirileceğinden arzu buyuranlann sayfiye villâsıdır. Eşyası hep antika mo21,15 Saarbrücken: Meşhur operetlerden parçalar. bilyalardan mürekkebdir. Eski, Fransız Fransada 1938 senesi zarfmda tam 300 tuttu. Hayır, nazan dikkati celbetmeğe bi konuşuyorum» diyen bir ahenk sezi teşrifleri rica olunur. 1,05 Frankfurt: Oece konserl üslubu üzere.. Bunlarm üstünde de Çin, milyon kişi sinemaya gibniştir. Bunun 80 lüzum yoktu. Bir sigara yaktı; orada, yordu. * ** Dans musikileri Bir aralık, şişman adam gazeteye uJapon broderileri.. Köşede, bucakta, du< milyonu Paristeki sinemalara devam kırlıgm ortasmda bir kuyu vardı. Bir Mevlid Pederimiz deniz binbaşı zandı. Kadına: 21,35 Doyçlandzender: Henry Hall or« müddet o kuyuyu ve etrafmda otlamaklığmdan mütekaid Semseddinle sevgili varlarda da krymettar porselenler, aku edenlerdir. kestrası. la meşgul yarım düzine ineği dikkatk Müsaade eder misiniz} annemiz Faika Dilfikânn ruhlarma it23,25 Münlh: Karnaval eğlenceleri içü» seyretti, sigarasından birkaç nefes çekti. Dedikten sonra gazeteyi, okumak ü haf edilmek üzere Ortaköyde Mecidiye fevkalâde dans orkestrası. Kadın, belki tefrikayı okumaga başla zere elin« aldı. camii şerifinde 19/2/939 pazar günü öğe namazını müteakib Mevlidi Peygammtştı bile. Fakat, biraz düşününce, bunu Okunacak birşey yokl berî okunacağından kendilerini sevenleBu gece şehrimizin muhtelif semtlerinakla pek yakın bulmadı. Gazeteye tefriMuharriri yerinden sıçratan bu cümle, rin bu âyini diniyi teşriflerini rica edeki nöbetçi eczaneler şunlardır: kadan başlanmazdı. Hem, kadmın, tefİstanbul ciheti: rikayı okuyacağı da muhakkak mıydı bir esneme ile kanşık olarak, kadınm deriz. Eminönünde (Sallh Necati), Alemdardai ağzmdan çtkmışü. Çocukları: Hediye, Fatma, Naile bakalım? Hoş, bu gazeteyi okuyan elli (All Rıza), Kumkapıda (Haydar), Küçük< oğlu: Taceddin O zaman, muharrir, demindenberi kapazarda (Yorgi). Eyübde (Arlf Beşer), Fa< Kulağımıza, göîümüze, hissimize, kalbimize, insanhğımi2a bin kari vardı; kompartımandaki kadm, tihte (Emilyadi), Bakuköyde (İstanbul)', Damadı: Deniz binbaşısı Zeki fasmı yoran bu kadının yüzüne bir kere tefrikasııu ha okumuş, ha okumamış ne ayn ayn tat veren ve bütün zevkleri bir araya eczanelerl. * ** ehemmiyeti olurdu? Yalnız, bu elli bİD daha baktı. Evet, tefrikasmdaki inceliği, Beyoğlu ciheti: toplıyan biricik şaheser Mevlid Merhum validemîz içln şuİstlklâl caddeslnde (Dellasuda). Tepe • kişi uzakta idi, onlan görmeğe imkân o yazılardaki kıymeti anhyacak kabilibasında (Kinyol), Karaköyde (Hüseyin, yette olmad'ğı suratmdan belliydi zaten! batın 18 inci cumartesi günü öğle na yoktu; halbuki, bu kadın işte burada Hüsnü), İstlklâl caddesinde (Limonciyan), karşısında oturuyordu ve tefrika muhar Yüzünün çizgileri, mahdud kafah, inad mazmı müteakib Taksimde AğacamiinPangaltıda (Narglleclyan), Beşiktaşta (VIde Mevlidi Nebevî kıraat ettirileceğindln), Kasımpaşada (Vasıf), Hasköyde (Baî ririnin karşısında bulunduğunu bilmiyor cı, cahil bir mahluk olduğunu gösteriden bilcümle akraba ve ehibbamızla bud) eczaneleri. du. Hayli acib bir vaziyet değil miydi yordu. Hele o dudağınm kenanndaki Üsküdar Ahmedlye caddeslnde (AhmedN arzu buyuran zevatm tevrifleri rica oluçizgiler! bu? ye), Sarıyerde (Osman), Kadıköy Moda' nur. caddeslnde (Yenl Moda), Altıyolağzında Yerinden kalkb. Koridora çıktı, arka Oğulîan: Hasan ve Ahmed KurukaHveci Pencereden etrafı seyrede ede bıkmış (Merkez), Büyükadada (Şinasl Rıza) ec sını kompartımana ve kadma çevirip zaneleri. ve ayakta durmaktan yorulmuş gibi yaŞehzadebaşı (TURAN) pencereden dışanyı seyretmeğe koyuldu. parak kompartımana girdi. Kadın, onun İ bUyük fllm ... Mevsimin 2 bUyUk muvaffakiyetl HALK OPERETÎ Tiyatrosunda karjısma isabet eden yere oturmuş, ga Birdenbire, zihninde, şimşek gibi bir Bugün gündüz matine gündüz 15 te talebeye, ralı ka rtaI zetesini okuycrdu. Genc adam, kadma, fikir çaktı. Bu vaziyet bir yazı mevzuu saat 16 da olabilirdi. Kısa, bir defalık bir yazı, megece umuma GABLE MYRNA LOY FRANCHOT TONE MAUREEN gözucile baktı ve ürperdi. H ı m m ! Vagece 9 da büyük HAMLET SPENCER TRACY O'SULLAVAN • VIRGINIA BRUGE ziyete bakılırsa, kadm, tam da tefrikay^ selâ bir foikâye! Kadını, bu yazıda, büoperet tün kabalığı, bütün cehaleti, bütün boşfmdan Fransızca sözlu tarafmdan Fransızca sözlü okumakla meşguld'd. Gazetenin ikinci (TARLAKUŞU) k ve zafer manzumesı Aşk ve vazife romanı Bestekârı: sahifesi, önünde açık duruyordu. Gerçi, luğile gösterebilirdi. Bunu cidden hakketmişti. Gazeteyi aldığı dakikadan başlameşhur Frans Lehar ikinci sahifede daha başka yazılar da vardı. Meselâ, tefrikasının üstüne, siyasî yıp, sonuna kadar hâdiseyi aynen yazaPangaltı yazılar koymuşlardı. Ancak, kadmlann caktı. Tepeüstö i Keyfi yerine gelmişti. Denhal komsiyasî yazıları okumadıklan malumduT. ZARAH LEANDER'in 1939 şaheserl N Foks Jurnal dünya haberlrri Onlar en evvel tefrikayı okurlar, sonra partımana döndü. Çantasını dizlerine E llâveten 1 4.30 matinelerind evlenme havadislerine bakarlar, sonra da yerleştirdi. Kalemini, kâğıdını çıkardı ve M yazmağa başladı. Arasıra başını kaldıtiyatro haberlerine geçerler. ve RiCHARD BARTHELMES'in harlkası A Gidişte: Atina Genc adam kadmı daha dikketle süz rıp, modelini seyreden bir ressam gibi, 8 Pazar günleri yalnız 11 de Roma K I Z I L D E R İ L İ L E R dü. Şimdi, tefrika satırlannı takib ettiğini kadmı tepeden tırnağa süzüyor, yazıya Paris I 2 »ilm. Tenzilutlı matined e Matınelerde ve gece 8,45 te iki tilim birden sarahaten görüyordu. îşte birinci sütunun devam ediyordu: «Kalınca ve birkaç dühulive 15 Newyork Dönüşte • Paris sonuna gelmiş, birdenbire ikinci sütunun yerinden dikişli çorablar; grili, kırmızılı takkemsi bir bere; göze çarpan, fakat istanbul B U GÜN başına atlamıştı. İTİ bir ağızla çirkinleşmiş bir yüz...» îçinde foafif bir eza duymaga başladî. Bu yazıyı, kadmın okuyup okumıyaAcaba, kadın, o ince ve müsamahakâr cağı malum değildi. Besbelli ancak şibir istihza taşıyan cümlelerin manasını Sinemasmda kavnyor muydu? Biraz fazla sür'atli o mendiferde vakit geçirmek için gazete Aynca Roma ve Pariste ikamet kuyor gibiydi. Öyle acele gidiyordu ki, ahyordu. Ne olursa olsun bunun bir zevbütün incelikleri hissetmesine imkân yok ki vardı. Intikam zevki... Muharririn intu. Lâkayd, ifadesiz çehresinde bir ma tikamı... Intikam C ÖLÜM SıNEMA Genc kızlaı ve Myrna Loy RADVO akşamki program J Beyaz perdede daima vefakâr bir zevceyi temsil eden san'atkâr, hakikatte de şefkatli bir aile kadınıdır f 2 Beynelmilel şöhret ALEMDAR ve MiLLî'de Jeanette Mac Donald Nelson Eddy NOBETÇI ECZANELER SENORİTA Bugun bırden itibaren devamlı matineler Bugün SAKARYA 2 sinemasmda aşk arasında NE WYORK Sergisi İLK SEYAHAT 14 Nisanda A K I N Sinemasmda AŞK A TAPAN KADIN MANHATTAN T s iki yavrucuk A Kalbin sesi N NORMANDiE Newyorkta 21 gün «Taft Otelinde» MELEK Senenin En Büyük Muvaffakiyeti En Güzel Filmi na okumak müşküldü. Belki de pek güzel anlıyordu ve hoşuna gidiyordu. Evet. Muhakkak ki, tefrikanın umumî havasını iyiden iyiye kavramıştı. Yüzündeki zekâ alâmeti bunu kâfi derecede gösteriyordu. Çehreye bu ifadeyi veren şey, her halde beyaz baga gözlükler olsa gerekti. Hayır, hayır. Dudağınm kenanndaki şu iki küçük çizgi, cidden ne enteresandı. Mutlaka zeki, hatta zarif bir kadmcıkh bu. Alelâde değil, yüksek tabakaya mensub bir kadın olması pekâlâ mümkündü. Hem böyle ise, hiç de şaşmıyacaktı. Kadm, şimdi tefrikanın sonuna kadar gelmişti. Fakat, tavrından bir mana çıkarmağa hâlâ imkân yoktu. Son sabrlan okuyup bitirince, gazeteyi şöyle bir silkeledi ve sahifeyi çevirdi. Lâkin, yüzündeki lâkayd eda devam ediyordu. Hamdi VAROĞLU Natla ve ita Karagümrük A Y S U sıneması AŞKIN GOZ YAŞLARI Busjün gündüz I 3 7 ve 9 da T e l : 2191? r Bugün saat 12,45 ve 2.30 da tenzilfltlı matineler. 20 nci ASRIN CANLI VENbSÜ NEWYORK'un en mükemmel ve en güzel CAZI DOROTHY RAY VENTURA ve Arkadaşları GAZI Pek yakmda Istanbula gelecek... de dinletecektir ORMANLAR PERiSi Sayın Kadıköy ve cîvarı halkının isteği üzerine temdid edildi, fakat artık temdid olunmıyaçaktır. Eserinm biricik haliki ve mObdüdir. Btttttn cihana parmak ısırtan LAMOUR Aşkın Göz Yaşları 22 şu'at carşambadan itibaren Pangaltı T A N sinemasmda ^ ^ ^ Sinema tekniğinin harikası : B A Ş T A N B A Ş A Kadıköy H A L E ' de ^ ^ RENKLi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog