Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

18 Şubat 1939 CUMHURİYE'Jt Hâdiseler arasında YAZAN: RESAD Tezad değil, tahlil Fransa müstemlekelerini takviye ederse ••• eyrut muhabirimizden bir mektub aldım. Bu mektubun için(...) e ilk gittiğim gündü. Bir İstan daşlarını ikaz ediyorlar, daha olmazsa de, hâlâ Suriye ve Lübnanda sırtlarma yahud arabaya yüklenip evle yaşamakta olan bizün mahud eski Reji bullu memur dedi ki: rine götürüveriyorlardı. Sonradan bu bas idaresinin orada çıkardığı sigaralardan Kenar mahalleleri gezerken bir takım salaş barakalar göreceksiniz. Bun kı kalkınca vaziyet gene eski haline don birer tane nümune ile paket kapaklan lar sözüm ona bakkal dükkânlarıdır. dü. var. Paket kapaklan, tıpkı bizimkıler giBu hikâyeler beni derinden derine üz bi üzerleri sevgili ay yıldızımızla süslü. Mademki bana inanmak istemiyorsunuz. müş ve düşündürmüştü. Iptilânm bu de Bunlardan «Yenice» paketleri bizim esRasgele bunlardan birine girip sorun: recesini kendi kendime izahtan âcizdim. ki Yenice paketlerinin tamamen ayni. Çay var mı? Paris, 17 (a.a.) Meb'usan Mec çok kuvvetli olduğuna dair gittikçe büyüGece denen saadetten ve onun çiy güneş Arab harflerile yazılmış olan fakat yazı Yok.. lisi Müstemlekât encümeni, Fransa müs yen bir his vardır. Bu da Çemberlayn ve ışığından çok daha tatlı ziyaları içinde şekli de aynen muhafaza edilmiş olan bu Çekirdek kahve... temlekelerine, teftiş maksadile, üç heyet Lord Halifaks tarafından takib edilen sigeçecek saatlerin zevkinden kendilerini paketlerin üstündeki tek değişiklik, Re A a... gönderilmesi meselesini bugün müzakere yasetin neticesidir.» müebbeden mahrutn eden bu insanlan jinin isıninin Arabca yazılmasından iba Kesme şeker. edecektir. Bu heyetlerden birinin Tunusa, Hatib, İngilterenin silâhlanmasının ve anlamıyor, fena halde ayıiblıyordum. Vardı ya bitti. rettir. jkincisinin Cîbutiye ve üçüncüsünün de memleketin hiçbir fedakârlık kar;.:ında * * * Sabun. Sigaraların isimleri ise Türkün ay yılCamerroum'a gideceği söylenmektedir. geri dönmemeğe azmetmiş olmasının bu Mevsim kara kıştı. Saat henüz dört dızı altına türkçe ve fransızca olarak Çok mu istersin.. İki kalıb var Afrikadaki ttalyan kuvvetleri hissi takviye etmiş olduğunu söylemiştir. buçuğu bulmadığı halde dükkânların ke yazılmıştır: Tatlısert, Yenice, Samsun, ama.. Fakat halis edebiyat bakımından Roma, 17 (a.a.) Libyadaki ttal İngiltere kara ordusunu da artırdt penkleri iniyor, ortalık kararıyordu. Yumurta. Sipahiocağı, Birinci, İkinci ve saire... yan garnizonlarının takviyesine dair İnLondra, 17 (a.a.) Harbiye müs Namık Kemalin ve Mehmed Akifin Gündüz sokaklarda biraz yumuşar Onu pazarda satarlar.. Eski Reji, Suriye ve Lübnanda Türkgiliz matbuatında çıkan yazılar hakkında teşarı Lord Munster dün akşam verdiği eserlerinde yapılabilecek herhangi bir gibi olan karlar akşamla beraber tekrar lüğü hâlâ yaşatıyor, diye memnun ola Kaşar peynıri.. salâhiyettar mahfiller, geçen seneki İngi bir konferansta kara ordusu mevcudunun, tahlil ameliyesi, onlan sırf vatan şii Biraz küflü ama bak bakal.m takır takır donmağa baslamıştı. Ellerin caktım amma, geçen sene, bana ayni liz İtalyan itilâflarile Libyaya askerî 1933 te 130 bin iken, bugün 202 birle rinde işgal ettikleri en yüksek nokta* işine gelirse.. de sepetler, baslarında yün sargılarla mevzu üzerinde yazı yazmak imkânını lardan aşağı indirmez. Çünkü vatan kıt'alar gönderilmiyeceğine dair girişilen baliğ olduğunu söylemiştir. caddeden geçen tektük insanlarda gi vertniş olan muhabirimiz Halil Başaran» Ayni adama bir de şöyle bir sıral seve estetik bakımından yapılacak tahdecekleri yere bir an evvel yetişmek is mektubunda, Suriye ve Lübnanda çalıtaahhüdlerin tutulması Tunus v T»zarisı tevcih edın. İngiltere harb istemiyor lillerin mutlaka ayni neticeyi vermetiyenlerin telâşı vardı. Şehrin tek lokan şan Rejinin, Amerika sergisine gönderilyirdeki Fransız kuvvetlerinin normal bir Rakı var mı? Londra, 17 (a.a.) Ticaret Nazıleri lâzım gelmez. seviyede bulundurulmasma bağlı olduğu rı Oliver Stanley, dün Avam Kamara Olmaz mı? Yirmi dokuzluk mu? tasında geceden evvel yetnek yemeğe ra mek ve tabiî Türk sigaralarile rekabet Omürlerinde edebiyatla bir hafta Kırk dokuzluk mu? Kırk beş derecelik zı olmazsam aç kalacağımı söylemişlerdi. etmek üzere yüzbinlerce paket ve kutu nu beyan etmektedirler. sında muhtelif istizahlara cevab vererek Fakat ne de olsa günün ortası demek o sigara hazırlattığını bildiriyor ve alâkaGazetta del Popolo, îngiliz matbua işsiz adedinin esaslı bir surette azalması meşgul olmuş insanlar bile bu kadar mi, ellilik mi? bnın tefsirlerine şöyle cevab vermektedir: için bütün ümidini ihracatın artmasına sade bir farkı idrâk ederler. Fakat Yarım kiloluk, bir kiloluk, iki ki lan bu saatte lokantaya giremiyecektim. darların nazan dikkatini oelbetmemi ısFazla olarak bu lokantada öğleyin ye tiyor. ikide bir muharrirlerin yazılanndaki loluk.. « Fransa, müstemlekelerini takviye bağladığını bildirmiştir. İngiliz ekonomitezadlara işaret etmeği âdet edinen bir Var, var, var... Ard cebe koya miş olduğum karışık bir yemek henüz olettiği takdirde İtalyanın da mevcud itilâf sini, demokrat devletlerle olduğu gibi toSuriye ve Lübnan Reji idaresinia duğu gibi midemde duruyordu. Birkaç lar'ne olursa olsun ayni şekilde hareket tâliter devletlerin şartlarına da uydur mecmua, benim Mehmed Akif hak caksan yassı şişeler de var... yaptığı bir sahtekârlıktan başka birşey kında yazdığım iki yazının hepsini Dükkâmn görünüşüne ne bakıyorsu saat vakit geçirmek için gidilebilecek değildir. Türk tütünlerini, Türk sigaraetmesi tabiidir. İtalyanın Fransaya karşı mak mevzuu bahistir. değil, gayesine uygun görünen iki nuz. Yağ, limon, makarna bulunmama yerleri birer birer gözden geçirdim: Sön lannı Türk isimlerile, Türklüğün timsali dun bir vaziyette kalmağı taahhüd etmiş Stanley, îngiliz Alman ticaret müparçasını aitalta koyarak okuyucula sı mümkündür ama rakmın hangi çeşi müş söbasının başında kahveci ile çırağı olan ay yıldızla yapmak ve satmak, taolduğunu iddia etmek saçmadır. İngüte zakerelerine işaref ederek demiştır ki: nın yemek yediği görülen bomboş kahve. re hükumetinin Faşist îtalyanın ellerinin « Ticarî harb istemiyoruz, bir an nnın ihayretini aramif. Eğer Akifin dini isterseniz emrinize amadedir. mamile Türk înhisar idaresinb hakkıdır. Mubalâğa ediyorsunuz biraz, di Sokaktan birkaç derece daha soğuk ol Nasıl olur da, Suriye ve Lübnan Rejisi, bağlanmasına müsaade etmiyeceğini bil Iaşma istiyoruz ve müzakerelerimizin he edasını tenkid eden makalemin hepduğunu tahmin ettiğim kiliseden bozma mesi lâzım gelir.» defi de budur. Totaliter devletlerle bir sini koymuş olsaydı, göstermek iste ye güldüm. bizim sigaralarımızı taklid eder, kutulaviran sinema. Beğen beğendiğini al. YaO boynunu bükerek: Londra, 17 (a.a.) Çemberlayn, tarzı hal bulabilecek miyiz, yoksa gene diği tezaddan eser kalmıyacaktı. rm üstündeki arabca yazıyı, Arab harfhud da oteldeki odam.. O mecmuanın arkasından bunu bir Eh siz öyle bilin, dedi. dün akşam yemeğini Alman sefarethane onlann silâhlarını kullanarak mücadele lerini bilmiyenlerin okumasına ve bunlaBelki şimdiye kadar uzun dinlenme rın Türk değil, Suriye ve Lübnan siga* * * sinde Alman ve İtalyan sefirlerile birlik etmekten başka bir şey yapamıvacak mı dedikodu vesilesi yapmak istedikleri Biraz sonra Vilâyet meclisi azaların lere fırsat bulamamış olduğum için yal raları olduğunu anlamasına imkân yokte yemiştir. Salâhiyettar mehafil, siyasî yız, bunu anlamak istiyoruz. tki tarafa görülenlere toptan vereceğim cevab nızlığı çok sevmekiddiasında bir in tur. Milyonlarca insan, nefaseti çok vaziyette huzur ve sükun temini meselesi piyasalarda hususî bir hisse veren ve yal şudur: Akif, birçok manzumelerinde dan bir zat şöyle söylüyordu: Hepsi iyi hoş ama çok rakı içili sanım. Bir yerde birkaç kitabla yal meşkuk olan bu sigaraları ay yıldızına halis şiiri benim gibi anlıyanlann tecnin bu yemek esnasnda görüşülüp görü nız îngiltereye değil, ayni zamanda Alşülmediğini suale şayan görmektedir. manyaya da hizmet eden bir anlaşma ar viz etmedikleri bir eda ihtiyar etmiş yor. Vilâyetimiz içki istihlâki cihetinden nız kalmak beni herhangi bir cemiyetten bakarak Türk sigarası diye alacak ve daha fazla eğlendirir. Fakat hissediyo şüphe yok ki Türk tütününün dünyaca tngilterede nikbinlik artıyor zu ediyoruz. Muvaffakiyetten '"ı^Mimi tir; fakat bu, onun iki büyük vatan ya iknci gelir ya nihayet üçüncü.. Gene ayni gün bir başkasmdan şu hi rum ki bu nevi bir halvet için en müsaid meşhur olan nefasetinden eser görmiyeLondra, 17 (a.a.) Sir John Simon, kesmiyorum. Kömür hakkındaki İngiliz şairimizden biri olmasına asla mâni saat gündüzün dört buçugu değildir. rek beğenmiyecektir. Bu, sahtekârlık aykâyeyi dinledim: dün akşam İngiliz Demir ve Çelik fede Alman müzakereleri neticelendiği takdir değildir. Gencliğe, bugün, Namık Hele oteldeki odamda... Bu odanm kar ni zamanda Türk tütünlerine bir suikasd Gece oldu mu sokaklarımızda rasyonunda bir nutuk söyliyerek ezcüm de, bu vaziyet bizi ekonomik meselelerin Kemal ve Mehmed Akif tarzında yazı yazmayı tavsiye edecek bir tek ede sarhoştan geçilmez. Bir kısmının hatta şılıkh iki duvarından biri taştan, biri tah dir. tetkikinde yeni bir tekniğe eriştirebilecekle demişrir ki: biyat muallirai yoktur; çünkü yend cadde ortalannda, köşebaşlannda yıkı tadan yapılmıştır. Şekli bir vaput gibi « Memlekette sulh ihtimajlermih tır.» Bir yıl evvel, galîba, gene bu şubat lllllllllllimiuıılııı Türk şiiri büyük bir tekâmül merha lıp sızdığı olur. Eski vali, Allah selâmet dar ve uzundur. Soba, tnasa, elbise do ayında yazdığımı tekrarlıyorum. Türk lesi geçirmiştir; fakat vatan mevzu versin, bu gibilerle çok iyi nıücadele labı ve karyola bu darlık yüzünden Ka tütünlerini ve sigaralarım bu taklidler unda onlar kadar ısrar etmiş ve onlar ederdi. Sarhoşlara gözdağı vermek, hiç ragözün çey^z takımları gibi sıraya dizil den kurtarmak için her ne lâzımsa yapkadar samimî başka hiçbir şairimiz olmazsa alenî sarhoşluk ve rezaletin önü mişlerdir. Üstüste dört beş saat bu hen malıyız. Muhterem Gümrük ve İnhisarolmadığim kabul etmiyecek tek a nü almak için gayet iyi bir yol tutmuştu. deseyi seyredersem tersim dönmesinden lar Vekilinin, aziz arkadaşım İnhisarlar Gece oldu mu otomobilile sokaklarda korkuyorum. Fazla olarak elektrik de Umumî Müdürünün ehemmiyetle nazarı. dam yoktur. Namık Kemalin ve Mehyok. Okumağa kalkarsam bu münase med Akifin tnillî cephelerine söğ gezer, ötede beride yıkılıp kalmış sar dıkkatlerini celbederim. betsizliği tenekeden bir petrol lâmbasının müş olanlarda, memleket endişelerin hoşlardan bir ikisini polisle şoföre karışığı altında yapmak lâzım. den çok başka fikir ve menfaatlerin gatulumba ettirerek otomobilin içine a Nereye gideceğimi bir türlü kestire hâkim olduğunu da terbabı bilir. • • tardı. Sonra şehirden çıkarak herifleri • yirmi otuz dakika uzaktaki tarlalara ekip miyerek Çarşı caddesini geçtim; mahalİzmir 17 (Hususî) Millî ŞefiPEYAMt SAFA dönerdi. le aralarına saptım. Bu saatte bir mezarmiz ve Reisicumhur Ismet İnönü5am 17 (a.a.) «D. N. B.» Dün Sarhoş geceyarısı gözlerini açıp ken lık ancak bu sokaklar kadar ıssız ve kasnün İkiçeşmelikte Medine yokuŞehrin büyük sokaklarında halk nümayiş şundaki doğduğu evin satın alındini Allahın kırında bulunca şaşalar, bir vetli olabilirdi. Vilâyet meclisi azasınm yapmıştır. 12 kadar yaralı vardır. Polis ma muamelesi dün yapılmış, evin iki küfür ettikten sonra aklını başına a bahsettiği sarhoşların faaliyete geçmeleAnkara, 17 (Telefonla) Günej şimdiki sahibi yüzbaşı Bahri Bü30 kişiyi tevkif etmiştir. lır ve düşe kalka sabaha dogru güçbelâ ri için vakit henüz pek erkendi. Onlar kulübünün birçok spor şubelerinin kapanyüksen, ferağda bulunmuş, BeleDahiliye Nazırı istifa etti şehri tutardı. Sabaha doğru diyorum. şimdilik benim bilemiyeceğim bir takım ması üzerine pek çok sporcular ortada diye namına da evrakı reis doktor Çünkü çifte silindirli \ilayet otomobili köşe bucaklarda hazırlıkla meşgul ola kalmışlardı. Hangi kulüblere girecekleri Beyrut 17 (a.a.) «D. N . B.» Behçet Uz imzalamıştır. nin insam yarım saatte götürdüğü yerden caklardı. İtiraf etmemekle beraber bu malum değildir. Buna sebeb de Beden Dahiliye Nazırı Cabiri istifasını vermiştir Bina, müze haline kormlacak ve taban arabası, hele yağışlı havalarda, insanların gürültüleri ve itişip kakışmala Terbiyesi Umum Müdürlüğünün henüz Kabinenin de istifa edeceği zanne^ümek«İnönü Müzesi» adını alacaktır. tedir. Cabiri istifasından evvelce Âli koDublin, 17 (a.a.) Teşriî meclis hu sabah ezanı geri getirirse gene ne devlet rile bu ölü sokaklarda uyandıracakları bir karar vermemiş olmasıdır. Yapılaa Müstakbel şehir plânma göre, miser Puaux ile görüşmüştür. Bu mülâzurunda millî müdafaa bütçesinin müza tir.. Valinin bu politikası sarhoşları ha hayatı adete bekliyordum. muhtelif müracaatler üzerine mesele tet« bu civarda bazı istimlâkât daha yaSoğuktan ayak parmaklarım sızlamakatta diğer nazırlardan bazıları da hazır keresi esnasında de Valera, muhtar Ir kikaten yıldırmıştı.. Ortada dayak, hapis pılacak ve bina etrafmda bir park kik edilmektedir. Muhtelif federasyonlanev'inden örfî bir muamele yok ki bir şi ğa baslamıştı. Bu tnahalleler arasında bulunmuşlardır. Bu hususta bir tebliğ neşvücude getirilecektir. Binanm, hu landa devletinin Büyük Britanya ile diğer rın fikirleri sorulmuştur. Galib fikir, bu redileceği bildirilmektedir. bir memleket arasında bir muharebe zuhu kâyet mevzuu teşkil etsin.. Memleketin nekadar gitsem bu, hep bu idi. Belki bu gibi sporcuları bir sene bekletilmeden bir sus:yetlerine dokunulmadan esaslı ru takdirinde, bitaraf kalamıyacağm: be valisi sokakta yatan adamı serseriye so hep birbirine benziyen toprak bahçe du kulübe girmelerini temin etmektir. Fakat bir tamirden de geçirilmesi mu Tevkif edilen Çek yulmak, ata arabaya çiğnenmekten ko varlarımn, ışıksız kerpiç evlerin arasında karrerdir. yan etmiş ve ezcümle şöyle demiştir: nizamname tam manasile tatbik edildiği komünistleri « Harb vukuu halinde Irlandanın rumak için lutfen otomobiline almış ve yolumu da kaybedecektim. Tekrar Çarşı takdirde bunun aksi husule gelmektedir. Prag, 17 (a.a.) Polis kuvvetleri iktısadî vaziyeti için esas olan İngiltere ile müreffehen tenezzühe götürmüş... Bun caddesine çıktığım sokak fenerleri bana Çünkü Güneş kulübü kapanmamıştır. Ve 13 ve 14 şubat tarihlerinde eski komünist ticaretine devam etmektir. Bu hal, hiç da bağıracak ne var? Öyle olmuştu ki biraz daha fazla canlanmış gibi görünü teşkilâtla alâkasım kesmemiştir. Bu humemurlan arasmda iki binden fazla araşşüphesiz, Irlandayı İngilterenin erzak te meyhane yahud evlerinde sızan bazı sar yordu. susta son kararı Beden Terbiyesi Umum tırma yapmışlar ve beş kişiyi tevkif etmiş* * * Ankara, 17 (a.a.) İngilterenin Ro darik etmesine mâni olmağı açtığı muha hoşlar uyandıkları vakit «aman nerede Müdürlüğü verecektir. Karar da derhal lerdir. Hükumet, ileride komünist basımı ma büyük elçiliğine tayin edilmesi dolayı rebenin aksamından addeden her millete yiz» diye boylannca sıçrarlar, tarlada Bir köşebaşında gözüme aydınlık bir olmadıklarmı görünce ellerile yüzlerini camekân ilişmişti. Kısa bir mücadeleden İstanbul bölgesine ve İstanbul kulüblerine m bütün matbaalara yasak etmiştir. sile bu akşam Ankaradan ayrılacak olan karşı muharib vaziyetine sokacaktır. însıvazlarlardı. Ama diyeceksiniz ki esa sonra bu camekâna yaklaştım, gündüzkü bildirilecektir. Alman Yahudilerinin Sir Persi Loren bugün saat 11,15 te Et giltereye harb açmış olan millet, bizim tisen hiç kimse rakıya başlarken sokakta düşüncelerimin bu kadar çabuk iflâsm Beden terbiyesi ve spor münografya müzesine gitmiş ve Atatürkün caretimize devam etmemize mâni olmak vaziyeti yıkılıp kalacak kadar çok içmek niyetin dan kendi kendime karşı utanmış, bir kelleflerinin sayısı on miltabutu önünde eğilerek Ebedî Şefe karşı için limanlarımızı bombardıman etmeğe Londra, 17 (a.a.) Beynelmilel de değildir. Ancak ne de olsa bu korku ufak şişe rakı alarak paltomun cebine atçahşacaktır. îşte topraklarımızı bu kabil rasimei ihtiramı ifa eylemistir. yonu buldu azçok fren yapıyordu. Nispeten az iç tım ve hızlı hızlı otelime döndüm. mülteciler komitesi reisi Lord Wirterson, tecavüzlere karşı müdafaa için millî müAnkara, 17 (Telefonla) Öğrendimis olanlar tehlikede gördükleri arka bir nutuk irad ederek Yahudilerin muha Meb'us namzedliği istiyenleResad Nuri GÜNTEKÎN dafaamıza tahsis etmiş olduğumuz krediğime göre 12 yaşla, 45 yaş arasındaki cereti hakkındaki son Alman teklıflerinin rin sayısı 1200 e yaklaştı leri arttırmayı faydalı bulduk.» beden terbiyesi ve spor mükelleflerinin sa ) ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu Ankara, 17 (Telefonla) Parti Müdafaa bütçesi tasvib edildi yısı kadın ve erkek olarak on milyon kisöylemiştir. merkezinde intihab çalışmalarına devam Dublin, 17 (a.a.) Meclh millî şiyi bulmaktadır. Bu mükellefiyatin köy« Bu teklifler, Alman Yahudilerinin ediliyor. Bir taraftan da namzedlik için [Saşmakaleden devam] vetli bir mevki temin etmiş oluyor. Fran lerde tatbikatında jandarma onbaşıları ve müdafaa bütçesini 32 reye karşı 62 reyle beş senelik bir müddet zarfınd" '>nta müracaatler tevali etmektedir. Müracaatmallerini çoğaltıyor. General Franko ile sız matbuatının aylardanberi devam eden terhis edilmiş çavuşlardan ve köy mualzam surette muhaceret etmelerine ve Al ler 1200 e yaklaşmıştır. Geçen devrede tasvib etmiştir. Cosgrave partisi ve işçiler General Miaja çarpışırken onlann nam neşriyatma rağmen Paris hükumetinin muhalif kalmışlardır. limlerinden istifade edilmesi düşünüîmekmanyadaki Yahudilerin vaziyetlerinin .s intihab için müracaat edenlerin sayısı fsveç bitaraf kalmıya karar lulanndan fışkıran mermiler, başka kin ancak şu günlerde Burgos'a M. Berard'ı tedir. Köylerdeki teşiklât semereli vazilah edilmesine medar olmahdır.>> Partice 3000 küsur olarak tespıt edilmişlerin, başka ihtiraslann patlak vermesi göndermeğe karar vermesi vaziyeti deyete gelince iyi not almış genclerin daha verdi ti. Askerî devriyeler ne mâni oluyordu. Artık İspanyada top ğiştirecek değildir. az müddetle askerlik etmeleri ciheti derOslo, 17 (a.a.) Kralın nutku hakşampiyonluğu Maliye hukuk müşavirliği kındaki müzakereler mecliste bitirilmiştir. tüfek patırtısı işitilmiyecek. Fakat, şim Bütün mesele İtalyanın şimdiye kadar piş ediliyor. Ankara, 1 7 (Telefonla) Millî Em Meclis Muhafazakârların takririni redde diye kadar bu güzel memleketin ılık ha gayriresmî surette ileri sürdüğü istekleriZakopane, 17 (a.a.) Askerî devvasını zehirliyen ihtiraslar bundan sonra ni hükumet ağzile açığa vırrmasına bağriyeler dünya şampiyonası bu sabah atış lâk Müdürü Kâzım, Maliye Hukuk Mü derek, hükumeti, bitaraflığı muhafaza içm nereye boşalacaklar? hdır. Beynelmilel siyaset âlemi, ikinci bir şırtacak dereceyi budu. Bu hususta somüsabakalarile beraber 25 kilometrelik şavirliğine tayin edildi. partiler arasında müzakerelerin başlamaYarıresmî bir İtalyan gazetesinin yaz Münih konferansından ümidini kesıniş ğukkanlılıklarını bozmıyan Almanlar bibir sahada yapılmıştır. Bu müsabakada sını temine davet eden LJberal takririni dığına göre İsnanyadaki İtalyan gönülle son günlerde sinirlendiler: görünüyor. Almanya birinci, îsveç ikinci ve Polonya kabul etmiştir. Bu kadan fazla! lüleri, General Franko arzu etmedikçe İtalyanın istekleri o kadar ağır, Paris 17 (Hususî) Paris borsasınm üçüncü gelmiştir. Fransada şüpheli ecnebiler oradan ayrılnuyacaklardır. İspanyanın buna karşı Fransanın veto'su o kadar Diyorlar. bugünkü kapanış fiatlan şunlardır: Fenerbahçenin itirazı yeni şefi dost memleketin askerlerine kar kat'idir ki, iki taraftan birinin gerilemeGörülüyor ki, harbin İspanyada bitiçin Ikamp Londra 176,96, Nevyork 37,76 1/4, Ankara, 17 (Telefonla) Fener Berlin 1517, Brüksel 636,25, Amsterdam şı dostane olmıyan muamelelerden sakı si, o taraf için pek acı olacak! miş olması onun başka yerlerde ve daha Paris 17 (Hususî) Fransada ilk debahçenin Güneş maçında kaybettiği pu 2024, Roma 198,75, Cenevre 857,25. kur fa olarak şüpheli ecnebiler için bir kamp nacağma göre onun İtalyan askerlerini büyük çapta devam edeceğinden şüpheDeniyor. van dolayısile yaptığı itirazı federasyon şun 14,6,10 1/2, bakır 47 48, kalay kurulmuştur. Fransada mevcudiyetleri bu yakınlarda geri yollıyacağmı düşünİngilterenin bu bahar. sarfetmek lenenlere hak kazandırmaktadır. Temen'a geri çevrilmiştir. Fenerbahçeîiler Böi 213,7,6, altın 148,4 1/2, gümüş 20 3/4, şayani arzu olmıyan 40 yabancı derhal mek müşküldür. Her ne olursa olsun üzere ayırdığı silâhlanma masrafları As ni edelim ki aldanmış olsunlar. bu karnpa sevkedilmiştir. .ıçe kanalile tekrar müracaat edeceklerdir. çinko 13,10,7 1/2. Italya Akdenizde Fransaya karşı kuv tronomie ilmile meşgul olanlan bile §aNADİR NADl Italya da ayni şekilde kat'î harekete geçecek İngiliz Başvekili, Alman ve Italyan sefirlerile görüştü lk ve en büyük vatan aşirimiz Namık Kemaldir. Fakat sırf edebiyat bakunından bir kıytnet tasnifi yapılsa Türk şiirinin en büyük mümessili olmak sıf atını ona hiç kim~ se vermez. Orta mekteblerde öğretilen bu hakikat, Mehmed Akif için de tekrarlanabilir. Namık Kemalden sonra en büyük millî şairimiz odur. Fakat sırf edebiyat bakımından, onun aruzunu, aruzu kullanış tarzını, ritmini, üslubunu ve edasını halis şürin örneği diye gösteremeyiz. Hatta bu büyük vatan şairimiz, çok defa, halk tarafından anlaşılmak ve sevilmek için, mahalle kahveşi edasını andıracak âmiyane bir üslub ihtiyar etmiştir. Modern şiir telâkkimiz bu edayı hoşgörmez; nitekim bu yolda Akifi takib ve tesirlerini kabul eden tek bir müridi ve şakirdi de zuhur etmemiştir. D ° İHEM NALINA MIHINA Türk sigaralarına suikasd Şamda kanlı nümayisler yapıldı Dahiliye Nazırı istifa ettipînden kabinenin sukutu b*klenwor ınonu muzesi Millî Şefin doğduğu evin satın alınma muamelesi yapıldı Harb takdirinde Güneş kulübü mensublarının vaziyeti ne olacak? İrlanda, İngiltere ile teşriki mesai edecek İngiliz elçisi Atatürkün mânevi huzurunda Son mu? Başlangıç mı? PARİS BORSASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog