Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET X8 Şubat 1939 TARİHDE BUyiİK DENİZ TetrtKa No. 96 MUHAREBELERü NakleHen: ABİD1N DAVER ( Şehir ve Memleket Haberlerl j Nevyork sergisine Sehir Meclisinde Narka tâbi olan gönderilecek eşya Binalann irtifaı ve ifraz mamul maddeler işleri, uzun münakaşaİktısad Vekâleti, bu köylü lara sebeb oldu davasını halletmek için Şehir Meclisi, dün birinci reis vekili tedbir alıyor Necib Serdengeçtinin riyasetinde toplan Siyasî icmal Silâhlı tefevvuk savaşı 5 ngiltere, Fransa ve Amerika bütün II roalî kudretlerini sarfederek herbiri sanayi vaziyeti müsaade ettiği derecede fevkalâde silâhlanıyor. İngiltere ile Fransa tayyare plânlarını ikmal için Amerikanın sanayi kudretinden istifade ediyorlar. Fransa, yapmağa karar verdiği 2800 birinci hat tayyaresini, 4800 yuva ve 12,000 motörü gelecek senenin itkbaharına kadar yetiştiremiyeceğinden iki defada Amerika fabrikalarına bin den fazla tayyare ve o nispette motör ve yuva sipariş etmiştir. îktısad Vekâleti, bazı sanayi ham Öğrendiğimize göre, Nevyork sergisi dı. Müruru zamana uğrayan bir kısım Tilemsan civarında Ebu Hamun'un Kadıoğlu Ahmedin sadık Arablarile be ne iştirakkniz üzerindeki son vaziyet şu Belediye vergilerinin terkini hakkındaki ma<Jdelerile mamul maddelere, hertürlü 3000 yaya ve 6000 atlıdan mürekkeb or raber Tüemsan'dan gizli bir çıkış yaptı. dur: Kavanin encümeni mazbatası kabul edil ihtikâr hareketlerinin önüne geçmek gadusunu mağlub etti; Tilemsan'ı Cezayi Düşman sabahleyın işin farkına vardı. di. Rumelihisarındaki metruk mezarlık yesile, evvelce konulmuş ve sonra kısmen Nevyork sergisine iştirakimize aid herre bağladı. Fas Sultanı ile bir ittifak yap İspanyol süvarileri Orucu takibe başlasahasınm bahçe haline ifrağı hakkındaki kaldırılmış olan narkların, daimî şekilde hangi bir meselenin tetkik veya tahkiki fcğı gibi yerlilerin yalıboyundaki İspan dılar. İspanyol uşağı hain Berberiler, teklif Mülkıye encümenine verildi. İç yağ bir şikâyct mevzuu olduğunu nazarı dikiçin İstanbula bir heyet gönderilmiş deyol kalelerine zahire ve koyun vermelerini bunlara yol gösteriyorlardı. Orucun güİngiltere dahi geçen seneki tayyare ğildir. Yalnız, eski heyetten yeni heye ları hakkındaki talimatnamenin tadilen kate alarak bu mesele üzerinde ehemmiyasak etti. zergâhtaki bir ırmağı da, düşman bir kabulü muvafık görüldüğüne dair Mül yetle durmuş bulunmaktadır. mevcudunu bu sene bir misli daha artırte hesabların devir ve teslimine memur Orucun bu son faaliyetleri, İspanyayı Arab kabilesi tutmuştu. Oruc bunlarla Bilhassa, Cumhur Reisimiz İsmet mak için son derece teşkilâtlandırmış ololarak İktısad Vekâleti muhasel>e me kiye ve Sıhhiye encümenlerinin müşterek korkutmuştu. Bu devlet, Oruca karşı bii döğüşerek zorla ırmağı geçti. Fakat vamurlarından mürekkeb bir heyet Istan mazbatasuıın müzakeresi gelecek celseye İnönünün Kastamonu havalisbde yap duğu kendi sanayiini seferber hale koyyük bir hareket hazırladı. İspanyollar, kit kaybetmişti. İspanyollar yetiştiler, bula gelmiştir. Bu heyet bundan bir bu bırakıldı. Şehirde yapılacak binalann ta tığı tetkik seyahatinde, narka tâbi olan duğu gibi, Amerikaya birçok sipariş verEbu Hamunun yardımile 60 Arab ka tek kollu gazi, görülmemiş bir kahraçuk ay evvel İstanbuia gelmiş, hesablan bi olacağı şeraite dair bulunan talimatna pamuk ipiliğini tedarik edememek husu miştir. İngiltere donanması da fevkalâde bilesini para ile satın aldılar. Oruc, işi manlıkla döğüşüyordu. Düşmanın takime münakaşa edildi. Talimatnamenin bi sunda tezgâh sahibi köylümüzün çektiği artınlmaktadır. 1935 te derdesti inşa tesellüme girişmiştir. anlayınca kardeşi Hızıra mektub yaza binden kurtulmak ve zaman kazanmak Para kalmadığı, sergi eşyasınm sigor rinci maddesi, belde içinden geçen şimen sıkıntılan ve gene köylünün yegâne ge harb gemileri ancak 139,307 tonken rak Tilemsan Oran yoluna hâkrm olan için Oruc Bey, hıymettar eşyasını birer çim vasıtasını teşkil eden kaput bezini 1937 kânunusanisinde 375,000 ton ve Beni Reşid kalesinin kuvvetle elde tu ikişer atıyor, böylece düşmanın bunları tası için de tahsisat bulunamadığı yolun difer hatlannın her iki tarafında istim mutavassıtlık yapan ellerden çok pahabu senenin kânunusanisinde ise 544,000 tulmasını bildirdi. Fas Sultanına da Ti toplamak ve paylaşmak için vakit kay daki neşriyat, alâkadar mehafilde bil lâk hududlarından itibaren on beşer met lıya aldığı müşahede edilmiş, bu mühim olmuş, gelecek mart ayında 659,000 tolemsan'a dogru ilerlemesi ihakkmda ha betmesini temine çahşıyordu. Bu tarzda hassa çok fena karşılanmıştır. Devletın, re bir saha dahilinde inşaata müsaade et meselenin halli için alâkadarlara emirler na bilğ olacaktır ki îngiliz donanmasmm Nevyork sergisine göndereceği eşyalar memektedir. îkinci maddeye nazaran âber yolladı. iki saat yol almışlar, fakat kıymetli eşya yeni gemileri beş sene evveline nazaran için para bulunamaması, bittabi mevzuu bide ve mabedlerin her tarafında en az verilmişti. tükendiğinden artık kurtuluş çaresi kalOrucun şehadeti İktısad Vekili Hüsnü Çakır, Türk beş misli artıyor demektir. bahsolamaz. Kaldı kı, verilen tahsisatla on metrelik bir saha dahilinde inşaat Hızır, kardeşi İshak Beyi bir miktar mamıştı. Birbirlerile helâllaştılar, hiç köylüsünün baş davası ve Türk sanayi ve bu işler tamamen görülebilecektir. Havada ve denizdeki bu hazırlık tamemnudur. Uçüncü madde şehir plânı askerle Beni Reşid kalesine gönderdi. kimsenin can kaydına düşmemesi ve ticaretmin esas meselelerinden biri olan Buradan gidecek eşyanın ilk parriöi yapılıncaya kadar bina irtifaının ne kabiatile İngiliz bütçesine ağır bir yük teşBurayı düşmandan aldı. Sonra, burasmı herkesin mümkün mertebe bir düşman bu işle bizzat meşgul olarak yurdun her dar olacağını göstermektedir. Onaltıncı tarafında bulunan alâkadarlan Ankara kil ediyor. Fevkalâde teslihat plânı mufazla öldürmeğe çalışması için and içti pazartesi günü yola çıkarüacaktır. istirdada gelen Ispanyollarla Arablan İlk partiyi Nevyork'ta esas inşaatı ya maddeye göre, Çatladıkapıdan Saraybur da bir toplantrya çağırmıştır. Ticaret O cibince İngiltere her sene 400 milyon İn> pusuya düşürerek perişan etti. İshak Bey ler. Sonra palalara sarıldılar. Bu fedaî dört duvardan ibaret olan bu kaleyi, kahramanlar öyle bir dögüştüler ki bir pılmış olan devlet paviyonunun kapılan, nuna kadar çekilen bir hattı müstakim i dası Sanayi şubesi müdürii Avni Abacı giliz lirası istikraz yapacakken bu senetahkime çahştıysa da vakit ve vasıta ol kaç yerinden yaralı oldukları halde ya Türk sitüinde yapılmış uyma pencerele çinde ve deniz tarafında kalan kısımda ile diğer bazı mümessiller de Ankaraya ye aid istikraz miktarını 800 milyon İngiliz lirasına çıkarmıştır. Vergiler ve famadığı için muvaffak olamadı. 2000 ralarının ıstırabından daha ziyade şiddet rile bronz parmaklıkları teşkil etmekte imar plânı yapılıncaya kadar inşaat ya gitmis bulunmaktadırlar. dir. Serginin en mutena yerinde yapıla pılamıyacaktır. Yirminci madde hükmüIspanyod ve 8000 Arab kaleyi tekrar peyda ederek kendilerinden dört kat fazla Ankarada başlamış olan bu toplanb izler dahi o nispette artacağından İngilcak ve Türkiyenin dost Amerikaya ebe ne göre de Belediye hududu dahilinde ve kuşattılar. İshak Bey bir avuc kahra düşman tepelediler. 1 ] lar, bu büyük meselenin sanayi ve tica terenin yeni bütçesi 270 milyon artarak «İspanyollar ve yerliler, Arablara bak dî bir yadigârı olarak bırakılacak oian aynca sahillerde yapılacak fabrikalann retknize en uygun olacak «ekilde halline 1 tnilyar 300 milyon sterlini bulmuştur. manla (emrinde 600 Türk ve 2000 Arab vardı) kaleyi 6 ay müdafaa etti. mayıp bütün gayretlerini Türklerin etra mermer Türk şadırvanının bütün aksamı mevkileri ve yükseklikleri merkez fen he roatuftur. Nark şetlinm tamamen kaldıAmerika dahi ayni suretle kendi tesOruc, İshak Beyin tehlikede olduğunu fma teksif ettikleri için Kadıoğlu Ah da bu nveyandadır. yetince tayin ve tespit edilecektir. Bu a nlması en ziyade ihtimal dahilinde gö lihatını artırmaktadır. Meb'usan meclisi haber alınca ona yardım göndermek is med 340 kadar Arabla ırmağı geçerek Bundan sonra diğer eşyalar parti par rada binalann arsalar iki cepheli olduğu rülen sekildir. tarafından ahiren kabul edilen plân mutedise de yalnız kâhyası İskender 90 dağlara sığınabildi. Türkler bir tabya ti ve en sonra da müzelerden gidecek pa na göre alacaklan irtifa vaziyetleri ve cibince Amerika 3032 yeni tayyare yakişi ile kaleye ıgirebildi. Cezayirde bu harabesinde canlanm vererek şereflerini ha biçilmiyecek derecede kıymetli eşya elyevm yapılmakta olan ifraz işleri münaMÜTEFERRİK pacaktrr. Cumhuriyetçi muhalif partinin lunan Hızır da, meçhul sebeblerle İs kurtarmağa devam ediyorlardı. Hiç biri lar gönderilecektir. kaşayı mucîb oldu. Tapu kanununa göre Tütün Limited şirketi müdürü Amerikanın hakikî bir tehdide maruz hak Beye yardım edemedi. İshak Bey, esir olmadı. Hiç biri ölüm yarasıru alNevyork sergisine gönderilecek vesi ifraz işinin tapuca, Belediye kanununa kalmadığını ileri sürerek ordu için her sevazifeden çekildi geceleri baskınlar yapıyordu. Sonraları madan kılıcını bırakmadı. Oruc, önle kalar şöyle bir tasnife tâbi tutulmuşlur: göre de Belediyece yapılmakta olduğu ine 1000 tayyareden fazla yapılmaması Öğrendiğimize göre, Türk Tütün Li hakkındaki teklifi ekseriyet bulamamışkaledeki Arablann ihaneti sayesinde mu rinde yüce bir örnekti. Yaralarından fış1 Kültürel vesikalar. leri sürülerek bunun telifi istendi. Neticemited şirketi müdürü Naci işinden çe hasırlar, baskınların nereye yapılacağını kıran kanla sırma işlemeli ipek üniforması de talimatnamenin bir kere de Kavanin kilmiş ve yerine şirket müşavirlerinden tır. Ordu encümeni Umumî Harbde ol2 Tarihî vesikalar. öğrenerek mukabil baskmlarla karşıla kıpkızıl bir renk bağlamıştı. Son daki3 Cumhuriyet devrine aid bilhassa encümeni tarafından tetkik olunduktan Nîhad Yenel vekâleten tayin olun duğu gibi Amerikanın her ihtimale karmağa başladılar. Kalede kıtlık da başkada, kaybettiği kanın verdiği dermanşı hazırlıksız bulunmaması lâzım geldisonra bir karar verilmesi muvafık görül muştur. sızlıkla bir taşm üzerine oturdu. «Teslim sosyal ve her sahada terakkimizi gösteren lamıştı. Düşman lâğım da atıyordu. ğini söyletniştir. dü. Diğer bir kısım mazbatalar da aid ol Tramvay kumpanyasmda tevesikalar. Bu esnada İspanyollar Tılemsan'ı ol, teslim ol!» diye bağırarak dört yanSiberyaya yakın Alaskada, Büyük Sergide kurulacak büyük Türk çarşı duklan encümenlere verilerek pazartesi sellüm muamelesi ikmal kuşatmışlardı. İshak Bey bunu, muba dan üstüne atılan tspanyollara karşı kogünü içtima edilmek üzere celse kapandı. Okyanusta Amerikaya aid adalarda ve lâğalı surette düşmandan haber alınca Umw* en son kurvetile kılıcuu sayurdu; smda teşhir olunacak bilcümle eşyalar, ediliyor Panama kanalının Atlas Okyanusuna Sümerbank İstanbul şubesinde müteşekmuhafazasında artık fayda görmediği ölüm darbesini vurmak için atılanların Tramvay kumpanyasma aid tesisat ve karşı ileri karakolu bulunan Antil ada .maJTamania dovirve teeeHüm muame Beni Reşid kalesini bırakjp Tilem önünde bulunan Don Garsiya'nın par kil bir heyet tarafından seçilmektedir. lesi, dün de devam etmiştir. Ş rketin larındaki hava ve deniz üslerinin bir kat san'a gitmeğe karar verdi. Kendini mu maklarile beraber kılıcmı düşürdü. Bu Bunlar Türk çarşısında hem teşhir edilebütün arabalarile atölye ve depolan te daha artırıltnası ve ıslah edılmesi için de hasara eden Ispanyollarla sözleşti. Si anda Diyo dö Ondiyo adlı bir îspanyol cek, hem de satılacaktır. Gazi Ayıntab işleri, kehribarcılık ve sair kıymetli masellüm olunmuştur. Tesellüm işi, pazar Amerika parlamentosu 68 milyon dolar lâhları ve ağırlıklarile kaleden çıkıp gi arkadan vurduğu mızrakla faciaya niKaradenizdeki sert hava, el'an yatış tesi günü ikmal olunacaktır. tahsisat vermiştir. decekti. Fakat kahpe İspanyollar, bir hayet verdi. Cezayirin ilk Türk Kralı den işleri, işlemeler, Kızılay Bayanları mamıştır. Karadenizin birçok mıntaka Nafıa Vekâleti, yeni idarenin basma Moskovadan bidirildiğine göre Sov bahane icad ederek, kaleden çıkanlann işte böyle şehid oldu. 27 eylul 1518 Koruma teşkilâtımn işleri, Kız San'at mekteblerinin ihzar ettiği yüksek san'at larında sık sık tipi görülmektedir. Dün geçecek zevatı henüz seçmemistir. Yal yet Bahriye Komiseri Amiral îsakof ge«Orucun yerine kardeşi geçmiş ve bu üstüne hücum ettiler ve bu bir avuc Türşehrimizde de iki defa kısa süren kar ya nız bu ay nihayetinde muvakkat bir idami mühendislerinden mürekkeb bir he kü son neferine vanncıya kadar şehid ülke daha sonra Osmanlı împaratorlu esreleri, yollanılacak eşya arasmdadır. re heyeti, servisi şirketten devir alacak ğışı olmuştur. ğuna katılarak yüz yıllarca Türk idare Ayrıca millî sanayi rr.amulâtı, Etibankuı ettiler. ve tramvay seyrüseferini idareye baş yetle Amerikaya gitmek üzeredir. Ge Denizdeki kaza sinde bulunmuşken ne îshakın, ne de hazırladığı kolleksiyonlar, İnhisarlar mane Moskovadan blidirildiğine göre SovIıyacaktır. Diğer taraftan Oruc da med halinde mulâtı, Türk ticaret eşyası, toprak mahEvvelki gece saat 21 de Kumkapı abir deniz gibi hücum eden îspanyollar Orucun türbeleri vardır; mezarları bile Yeni idare işe başladıktan sonra ca yetler Birliği haricden ve satarsa Ai sulleri ve Türk yecnişleri de sergide yer çıklannda bir deniz kazası olmuştur. Iısmalan tetkik etmek üzere Nafıa Ve manyadan bile harb levazımı almak isve Arablara karşı Tilemsan'da aslan gi belli değildir. İspanyolca kaynaklar, Alalacaktır. Hasan kaptanın idaresinde Silivri lirna kili Ali Cetinkavamn şehrimize gel tiyor. bi döğüsüyordu. Muhasara çok şiddetli ferez Garsiya dö Tineo tarafından Orucun başı kesilerek ünrformasile beraber nına bağlı Yenidünya motörü, Kumkapı mesi muh'temeldir. Bu eşyalar, martın ilk haftasında ycla ve o nispette de muntazamdı. Düş,maDiğer taraftan Japonya, Almanya ve nın kuvveti gittikçe artıyordu. Ispanyol Oran'a, oradan da İspanyaya götürül çıkmış ve nisanın ilk on beş günü içinde önünde Ibrahim kaptan idaresinde Ter Muvakkat yumurta ihrac îtalya teslihat hususunda, bahusus taysane adlı motöre tesadüf etmiş, iki motör kumandanı Oruc Reise, kaleyi teslim et düğünü ve elbiselerinin «Kapa de Barde sergiye yerleştirilmiş olacaktır. yare ve denizaltı cihetinden haiz bulunkontrol merkezi barosa» adile teşfoir edilmek üzere Korçarpışarak hasara uğramıştır. mesi için, bir elçi göndermişti. Koca ŞEHİR İSLERİ İktısad Vekâletince Ünyede muvak dukları üstünlüğü muhafazaya çaiışmakkahraman bu teklife şu cevabı vermişti: do kasabasındaki Sen Jerom müzesine taraf teslihatını ikmal etmeVİLÂYETTE kat b'r yumurta ihrac kontrol merkezi ta ve diğerAkdeniz ve Rusya meseleleValinin Şehir Meclisi azala« Git kumandanına söyle. Ben verildiğini yazıyorlar.» 2] kurulacaktır. Bu merkez martm yirmi den evvel Tilemson savaşından kurtulabilenler buraya, çıkmak için girmedim; ölmek rini halletmeğe çalışıyorlar. rına vereceg^ çay Dahiliye Vekâletinin mühim sinden itibaren faaliyete gececektir. 1518 ikinciteşrini başında Cezayire gelip için girdim.» Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar Japonya İngiltere gibi yeni bütçesini bir tamimi Türk în<?iliz ticaret şirketi Oruc bir gece, düşmana müthiş bir faciayı Hızır Barbarosa anlattılar. Bar tarafından bu akşam Vali konağmda son derecede artırıp 4 milyar yene çı Bazı vilâyet veya kazalarda, imar plâfeshedildi baskın yapmışt]. 700 düşman öldürdük baros son derece müteessir olarak: Şehir Meclisi azalarına bir çay ziyafeti karmıştiT. Ayrıca fevkalâde harb masanı hazırianmadan yol açılmak üzere Ah, bütün firengistanı kılıcdan ge verilecektir. Eti Bankla Sümer Bank tarafından ten ve 100 kişi de esir aldıktan sonra rifi için bütçesinin üç misli, yani 12 milhalka aid bazı binalann yıkılmakta, ya kurulmuş olan Türk İngiliz ticaret ve çirsem kardeşlerimin, yoldaşlanmm öcükaleye döndü. hut bunların mailı inhidam oldukları finansman korperasyon limited şirketi yar yen tahsisat koymuştur. Japonya ADevam cetvelleri Bundan sonra, Beni Reşid kalesini nü alamam, diye bağırdı ve aklını bozaBelediye memurlarının devam cet beyanile yıktırılmasına karar verilmek her iki bankanın muvafakatile feshedil merika ve İngiltere karşısında Uzakşark muhasara edenler de oraya geldiler. Mu cak kadar korkunc ıstırablar içinde günvelleri ş.mdiye kadar Teftiş heyeti ta te olduğu anlaşılmıştır. Dahiliye Ve miş ve şirketin tasfiyesine başlanmıştır. sulanndaki mevkiini muhafaza için gehasırlara bundan başka kuvvetler de ilti lerce kıvrandı. O da. Kurdoğlu gibi düşrafından tetkik edilmekte ve devamsız kâleti, vilâyete gönderdiği bir tamimde niş bir inşaat plânı hazırlamıştır. Kızılayın balosu hak etti. Böylece muhasara ordusuna, man karşısında üç kardeşini şehid ver lığı görülen memurlara kıstelye\Tn ya tasarruf hakkınm hiçbir suretle ihlâl eAlmanya ise İngiliz donanmasınıc muhasaranm 6 ncı ayında 10,000 İs mrsti ve artık tek başına kalmıştı. Kızılay Ankara merkezinin senelik pılmakta idi. Belediye riyasetinden ya dilmemesıni istemiş, aksı harekette buyüzde 20 nispetinde artmakta olmasm (Arkast var) panyol ve 20,000 Arabdan mürekkeb pılan bir tebliğ üzerine bundan sonra lunanların tecziye olunacağmı büdir balosu 11 martta Ankarapalas salonladan bilistifade donanmasını aradaki anrmda verilecektir. 1] Esfarı Bahriyei Osmaniye: Mehmed devam cetvellenni şube müdürleri tet mistir. büyük bir kuvvet daha iltihak etmiş ollaşmanın kayıdlarından istifade ederek Sükrü. kik edecek ve ıcab eden cezalan vere du. * 2] Denizde Türkiye: Alpagot. artırmaktadır. Almanya artık daha zi cektir. Mahsurlann hali ise gittikçe fenalaşıyade birinci sınıf saffıharb gemilerine ve yordu. İki defa yaralanmıyan kalmaBelediyenin yeni bütçesi Okyanuslara mahsus büyük denizaltı geMuamelâtta sürat esas mış gibiydi. Kale duvarları düşman topBelediyenin yeni sene bütçesini tanmilerine ehemmiyet vermektedir. çu atesile yıkılıyor, büyük bir gayretle tutulacak zim için bir müddettenberi çalışılmaktamir ediliyorsa da tekrar ayni âkıbete îtalya Akdenizdekı tayyare ve de Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar tadır. Fakat bütçede altı yüz bin liralık uğruyordu. Yiyecek gibi silâh ve cepane bütün şubelere mühim ve çok yerinde bir açık bulunduğundan şimdiye kadar nizaltı cihetinden haız bulunduğu tefavde çok azalmıştı. Bazı yoldaşlar kaleyi bir tamim göndermiştir. Bu tamimde, tevzın edilememiştir. vuku muhafaza için bütün sanayiini seteslim etmek istiyorlardı; ekseriyet «Ka bazı şubelerin mütalea almak maksa ferber etmiştir. Almanya her ihtimaie Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdann leyi vermek birsey değil. Taştan toprak dile kendilerine aid evrakı baska şu verdiği emir üzerine İstanbul Defter karşı bütün hava kuvvetlerini seferber ettan ne olur? Fakat ortada namus var, belere yollamakta ve bu suretle mua darı Şevket de bir haftadanberi Bele mektedir. Almanya, İtalya, Fransa birnamusu vermektense canımızı vermek melâtm uzamasma sebebiyet vermekte diye muhasebesinde bu işle meşgul olkaç sınıfı silâh altma davet etmek ve İndaha dcğrudur» diyerek mukavemete oldukları, netice ıtibarile de sarfedilen maktadır. giltere «millî hizmet» namı altında vazetmesaiden az randıman almdığı cihetle karar verdi. Yeni ihale edilen yollar tiği yeni askerlik usulü üzere bir nevi sebundan sonra muamelâtta süratin esas Nihayet sürekli bombardımanlarla dış tutulması ve her şubenin kendine aid ferberlik yapıyor. Evvelki gün Daimî Encümen tarafınkale yıkıldı. Varoşta günlerce sokak mu evrakı vaktinde çıkarması bildirilmiş dan ihalesi yapılan yollardan başka dün Büyük devletler iki grupa ayrılmıştır. de Küçükpazarda İğdiç, Üsküdarda Feharebeleri oldu. Oruc, Meşver dedikleri tir. ,.,,» Bir taraf silâhça üstünlüğü haizken darah sokaklarının kaldırım inşaatıle Üsiç kaleye kapanmak mecburiyetinde kalvalarmı hsalletmeğe azmetmiştir; diğer taEminönü Çocuk Esirgeme küdar Şile yolunun parke ve Cihan dı. Şehir halkı da, düşman tarafına dönraf ise, daha iyi silâhlanmak üzere, vagirde Yeniyuva ve Havyar sokaklarının kurumunun yardımları müstü. kit kazanmak istiyor. Çocuk Esirgeme kurumunun Eminö şose inşaatı ihale olunmuştur. Bunların Muhasara başhyalı yedi aydan fazla Dün Kahveciler cemiyeünin heyeti toplantıda idare heyeti raporu okunmuşMuharrem Feyzi TOĞAY da mşaatına yakmda başlanacaktır. olmuştu. Bir gün, Tilemsan'ın dış ma nü kazasile diğer beş nahiyesinin geçen umumiyesi yapılmışbr. Bu toplantıda o tur. Raporda Garsonlar mektebinin kühallelerindeki Arablar, düşmanla anlaş sene zarfında yaptığı yardımlar şun kunan idare heyeti raporunun kabulün sadmdan niçin sarfınazar edildiği hak Nişan lardır: tılar, bayram namazmda Türklere hüMühendis profesör Mahmud Şükrü den sonra, hesablar tetkik edilmiş ve ida kındaki esbabı mucibe de kaydedilmişti. 2628 çocuğa takım elbise, 200 çocuğa Nüsbası 5 kuruştur. cum ederek, iç kaîenin kapılarını açRapor kabul edildikten sonra bazı a* erzak, mekteb levazimatı, çocuk kütüb Işığın kızı Leylâ ile eski İstanbul say re heyetinden çıkan azalar yeniden se Türkiye Haric mağa kalkıştılar. Oruc bunlardan şüp hanesine yeniden 460 kitab tevzi edil lavı Bay Alâeddin Cemil Topçubaşının çilmiştir. za söz almak istemişlerse de hesab tet için icin he ettiği için gafil avlanmadı; hepsini miş, 75 ana, sütdamlasına gönderilmiş, oğlu Fuad Lutfinin nişanları evvelki Garsonların içtîmca kikine geçilmiş, bundan sonra da irttihab Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. kılıcdan geçirdi amma kendi kuvvetleri bütün bu işler icin 8038 lira 84 kuruş qün Bay Işığın Şişhane karakolundaki Garsonlar cemiyeti heyeti umumiyesi yapılmnşbr. Altı aylıb 750 » 1450 • de ağır zayiata uğradı. sarfedilmiştir. KütübMneye bir sene ^•inıetgâh'nda icra kılınmıştır. Her iki de Beyoğlu Halk Partisi binasuıda topYukandaki resim, garsonları intihab Üc aylık 400 • 800 • Oruc o gece, sağ kalan Türkler ve zarfında 13567 çocuk d" am etmiştir. 1 tara saad;t tcmenni ederiz. Bir aylık lanmıştır. Fevkalâde kalabalık olan bu esnasında göstermektedir. 150 • Xoktuı İlk partinin pazartesi Orucun yaralarından fıskıran kanla, sırma işlemeli günü yola çıkarılması takarrür etti üniforması kıpkızıl bir renk bağlamıştı Akdenizde Türk korsanları Karadenizde sert hava devam ediyor f Kahvecilerle garsonların dünkü toplantıları J Cu m h u r i yet Abone şeraiti:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog