Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Şubat 1939 Neş'enizi söndüren çalışmanıza mâni olan kınklığı GRiPiN ile izale ediniz. Bu sayede birçok büyük hasta|hklara tutulmak tehlikesini de öolemiş olursunıız. Bildiren fiatlar fstanbulda^teslim içindir. Taşra için buj/iatafufakr bir iark ilâve edrliri Taksitli satış yaTmz MeTl<izVÇu. be ve acentalarımız tarafından*yapılır. Şube veya acentamız bulunmadıgı yerlerde satış hususî iskonto j l e yalnız peşin yapılır> 10 Lira Peşln Bakiye: 6 aylık taksitle BUtön aflrı, sızı ve sancıları keser, baş, dlş, nezle, grlp ve romatizmaya karşı bilhassa mUesslrdlr. lcabında günde 3 kaşe alınabillr. GRİPİN SS mot5 "" •«•« mııııı ıııiBBggaaafiaaaagaga 'nırfyeni ofoma+ilc buîuşlü ahizeleri her müşkülü bir çırpıda halletti RCA n.n pıyasaya yeni ç.kard.ğ. ahizeler radyoculuğun şaşılacak icatlarından biridir Aldanmayımz. Rağbet gören her şeyin taklid ve benzeri vardır. GRIPIN ^ yerine b a ş ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz Zonguldak Belediyesinden: i ^ ^ eler fiatfve mü Şimdiye kadar bir düğmeye basmaklaarzu edilen i.t«îyOnu buiablleif malcîneî* r Ç h u z u n m d a P ° m P 24/2/1939 curaa 95 modeli be§ lâmbalı uzun ve orta dalgalarda otomatik bufuşlu yeni RCA'lar kaç lir^aoTr bilîyöf müsunuî? VEJI.ESİYE: 7 0 .**Liraya Yeni senenin " ucüt fiatl, " yeğane otomatiJunakinafaTm. d i n t e r  F v r f a v f e ladehgını anlamak üzere hemen koşunuz. Sonra geç kalırsınız. Çünkü.95 modeli otomatik RCA'lar Muhammen bedel c 1800 » liradır \ Isteklilerin sartnamesini almak için Zonguldak Belediyesine ve ihaü ™ * JÇ» "2» «135 , llrahk muvakkat teminat mektub veylmakve 8 aatte Belediye Incumenine m ü r a c a S T â t t (93O) 1 flOUALfl BİRADERLER İSTANBUL.ANKARAiİZMİR ~ JDünyeinın ll/eU«lî/îni TaıLii yeyiyle JinUyin. İST.GALATA ZÜLFARÜ5 S. SESLİ HAN Saç Bakımı Güzelliğin en birinci şartı. TÜRKİYC VEKİLİ : IN.ERSES Dahiliye Vekâletinden: Biga kasabasının 150 hektarlık kısmmın halihazır haritasının yeniden alımı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. * İşin maktu bedeli 2500 liradır. Eksiltme 9 mart 939 perşembe günü saat 11 de Ankarada Dahiliye Vekâleti binasmda toplanacak olan Belediyeler İmar Heyetinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 187,50 liradır. Şartnameler bilâbedel Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alınabilir. Tekliflerin tayin edilen günde saat ona kadar Ankarada Belediyeler Bankasında B. İ. H. Fen Şefliğine verilmiş veya posta ile bu saate kadar gönderilmiş olması lâzımdır < 496 > ( 979 ) ASİPİN 2 3 Benzin Mubayaası Ziraî Kombbalar Kurumu Direktörlüğünden 1 Kunımıiîrı,,* M* «,U «ı^ı*. u s u l ü e b İ Qc m Q PETROL NiZAM Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesıri mücerreb bir üâcdır. ^ ^ ^ ^ Eksiltme 22 şubat 939 çarşamba günü saat on beştedir. Beher teneke benzinin muhammen kıymeti ÜC YÜZ YÎRMÎ kuruş ve muvakkat teminatı ÎKİ YÜZ KIRK DÖRT l i r a d i Şartnamesını görmek istiyenlerin hergün Kurumumuza ve' istekli. ,m.,~ , s ? y k a n u n mucibince istenilen belgelerile ve temi çelenle eksiltme günü Ziraat Vekâletinde Merkez SatmataıT yonuna müracaatleri ilân olunur. «4 3 8 , a a u n a ı m a i N E Z L E " K I R I K L I K BAŞ ve Sıhhatinizi soğuktan ve bütün ağrılardan korur. j DIŞ AĞRILARI EN iYi ÇARE Soğuk algınlıkları Kırgınlık ve bütün ağrılara karşı NEOKALMİNA DIR Bir kaşe . Beyoğlu, isHblâl cad. Hacı Bekir ü«tünde 1 DCİ kat «aat 14 ten «onra Galatalı Cilt, Saç ve ZUhrevT hasta • lıklar mütehassısı Dr. Osman Kâmil ROMATÎZMA, LUMBAGO, ARKABELDÎZ, KALÇA AGRILARI veSiYATiK'e Yalnız 2 ÇARE VARDIR. | 1 BURSA ve YALOVA " KAPLICALARI iSTAFiLOKOK AŞISI îstafilokoklardan mütevellid (ergenlik, kan pbam, koltuk alü çıbam, arpaok) ve butün cild hastalıklanna karşı pek tesirli bir ajıdır. | ı Divanyolu No. 113 SalUb M fiafmitAarrtrtı Ytmu Nadi ümvnü Mfrtyatt liar» mSmt Tam /fl«1 Uudüruî Hikmet MSnît Olgm Dr. ihsan Saml 2BiR TUB ismine dikkat ediniz. SİLKO M E R H E M I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog