Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

18 Subat 1939 CUMHURİYET 11 I SAGLIGINIZI KORUYUNUZ: istanbul Komutanlığı ilânları îstanbul komutanlığına bağlı birlik ler ıçin şartnamesi ve evsafı dahilinde 12.000 kilo bulgur satın alınacağmdan kapalı zarfla ihalesi 6 mart 939 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 9360 liradır. llk teminatı 702 liradır. Şartnamesi her gün kamisyonda görülebilir. İsteklilerinin ılk te minat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ıhale saatinden en az bir saat evve line kadar teklıf mektublarım Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna vermeleri. (387) *** İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için evsaf ve şartnamesi dahilinde 65,000 kilo kuru fasulye satın alınaca ğmdan kapalı zarfla ihalesi 6 mart 939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 8450 liradır. îlk teminatı 634 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad delerinde yazılı vesikalarıle îhale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarım Fındıklıda Ko mutanlık Satınalma komisyonuna vermeleri. (1088) **» İstanbuî komutanlığı birlikleri için şartname ve evsafı dahilinde 9,000 kilo zeytin tanesi satm almacağından açık eksiltme ile ihalesi 7 mart 939 salı günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 2430 liradır. îlk teminatı 183 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayıh ka nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ko misyonuna gelmeleri. (1089) *** İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için şartname ve evsau dahilinde 26,500 kilo sabun saün alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7 mart 939 salı günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 8877 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 666 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile birlikte 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale günü ihale saatmden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarım Fm dıklıda Komutanlık Satınalma komis VT yonuna" vermeleri. v(109d) " *** İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için şartname ve evsafı dahilinde 71,000 kilo nohud satm alınacağmdan kapalı zarfla ihalesi 7 mart 939 salı günü saat 14 te yapılacaktiT. Muhammen kıymeti 7810 liradır. İlk teminatı 586 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüleblır. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı ka nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarım Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna vermeleri. (1091) * * * Topçu Atış Okulundan Sahpazann da Deniz yollamasma 70 ton ağırlığında boş kovan, ve saire naklettirileceğin den pazarlıŞı 21 subat 939 salı günü saat 11 de yapılacaktır îstekîilerimn belli çün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. (1093) * * * İstanbul Komutanlığı birlikleri için lüzumu olan iki aded emme ve basma vangm tulumıbalan satın almacaktır. Pazarlığı 21 şubat 939 salı günü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Komutanlık Satınalma komisvonuna gelmeleri. (1094) * * * tstanbul Komutanlığı birlikleri için 10 tane yangm söndürme aleti satın alınacaktır. Pazarlığı 23 şubat 939 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna (1095) Türk okuyucusunun özlediği, beklediği mecmua olacaktır. Y E N i G U N Mecmuası hîç bir fedaksrlıktan kaçınmadan hazırlanmaktadır. 4 Mart Cumartesîyi Sabırsızlıkla bekleyin. Dahiliye Vekâleti nden: Eskişehir kasabasınm 1/500 ve 1/2500 mikyaslı halihazır haritaları üzerinde yapılacak tashihat ile gayrimeskun sahadan 120 hektarlık bir kısmmm yeniden haritalarınm alınması işile 110 hektara varan 1/5000 takeometrelik umum haritasınm alımı pazarhkla eksiltmiye konulmuştur. İşin bedeli 7250 liradır. Eksiltme günü 9 mart 939 perşembe günü saat 11 dedir. Eksiltme Dahiliye Vekâletinde İmar Heyetinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 545 liradır. Şartnameler Belediyeler Benkasmda Belediyeler îmar Heyeti Fen Şefliğinden parasız alınabilir. c 498 » (981) Çarşıkapı SÜMER salonunda Bayan NEZiHE UYATın îştirakile Darüttalimi Müsiki •• Heyeti konserler verecektır. Her cumartesi ve pazar akşamı ve pazar günü gündüz )> ~ V Meşrubat 30 kuruş w^m Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma Fabrikaları Müessesesinden: Sümer Bank Pamuk ipliği Salışı: Kayseri Bez Fabrikası malı 16 „ „ MEYVA TUZU En hoş ve tabiî meyva usarelerinden yapılmıştır. Taklid edilmesi kabil olmıyan bir fen harikasıdır. İNGİLtZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Yapılacak iş Kadm ve doğum kliniği madenî eşyası Goz kliniği madenî eşyası Kulak, boğaz ve burun ° klîniği madenî eşvası Tedavi kliniği madenî eşyası Muhammen bedeli Lira K. 15299,55 6295,50 5445. 11244. Teminatı Lira K. 1147,47 472,20 408.38 843,30 KANZUK İhale tarihi ve saati 3/3/939 Cuma 15 15,30 16 "ÎB.30 12 N O Paketı 415 kuruş 480 II Nazilli Basma Fabrikası malı 2 4 Ereğli Bez Fabrikası malı 24 Yalnız Ereğli Bez 10 balyalık siparişler için 25 50 lw „ „ sso „ „ sso Fabrikasında: ., .. .. 5 7 5 I» »I II Zonguldak asliye hukuk hâkimliğiı den: 939/184 Zonguldak Orman ıdaresi tarafından müddeaaleyh Zonguldakta 284 sayıl Taşkesen ocağında For oğlu Alferd vj şerikleri Hüseyin, Salım, İbrahim, İs mail, Hüseyin varisleri namma ka Meryem aleyhlerine açılan, devlet o r mamndan izinsiz ağaç kestıklerinder ıdarenin hukuku şahsiyesi olan (228! lira 97 kuruş) tazminatm tahsili davas ikame edilmiş ve müddeaaleyhlerder Alferdın yeri meçhul bulunduğu an! sılmış olduğundan muhakeme günü lan 8 mart 939 günü saat 10 da Zonguldak asliye hukuk hâkimliğinde hazır bulunması veya bir vekil göndermes: için davetiye ve dava arzuhali makamıns kaim olmak üzere keyfıyet tekrar ill olunur. II II „ » II , ıı II II . n n 5 6 5 II II n M 560 İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: Fiatlarla tabrikada teslim şartile satılmaktadır. Iplik müstehlıklennin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtıyaçları nisbet nde iplık siparişi verecekleri ve 24 numaradan ınce ve rouhtelit maksadlara yarayabiZonguldak asliye hukuk hâkimliğü lecek pamuk ipliği müstehlıklerİDin de ihtyaclarını gene ayoı şartden: 939/233, larla yalnız Ereğli tabrıkasınasioariş edebileceklerı ilân olunur. | Zonguldak Kozluda Kayadıbi M Profesör Kömürcan'ın «Yeni muh a s e b e USUİU» kıtahındaki mufassal defter tatbıkatını sörebilirler 122 buçuk kurnşa Ikbal Kitabevinı de satılır ve Bilânço çıkaranlar DEFTERTUTAN Kocaeli Defterdarlığından: 1 İstiklâl Harbinde Yunanlılardan iğtinam edilen ve halen Gölcük limanmda 2909 gayrisafi ve 2013 safı tonılato hacminde bulunan Trabzon adlı vapur kapalı zarf usulile 6/3/939 tarıhine musadif pazartesi günü saat 15 te Kocaeli Defterdarlığında müteşekkıl hususî komisyonda satılacaktır. 2 Muhammen bedeli (130000 ) muvakkat teminatı ( 975 ) liradır. 3 Şartnamesi bedelsiz olarak Defterdarlıktan alınabilir. 4 Talib olanlarm teklif mektublarım ihale zamanından bir saat evveline kadar Defterdarlığa vermesi ilân olunur. (993 ) 1 Yukarıda gösterilen kliniklere yaptırılacak madenî eşya ayrı ayrı karşıhğında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 îstekliler şartname, liste ve malzeme nümunelerini hergün Rektörlükte görebılirler. 3 Zarflar ihale günü saat 14 te makbuz mukabili Rektörlüğe verılecektir. 4 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 150 yataklı bir hastanenin bu gibi madenî eşyasını iyi bir surette yaptığına dair vesikaların da zarf içerisine konulması lâzımdır. ( 875) mukim Edirnenin Çatalca Ma. 153 ha nede Nureddın kızı Nazıle tarafmda1 .müddeaalejrh kocası îstanbul Fatih Ka dıçeşmesi 31. hanede iken yeri meç hul Mustafa aleyhine actığı boşanms davasma, müddeaaleyh ilânen davetiyı tebliğine rağmen muhakemeve gelme diğinden, muhakeme 29 mart 939 çar şamba saat 10 a talikma ve hakkındî gıyab kararı yazılıp ilânen tebliğine ka rar verilmiş olmakla, gıyab karan teb liği yerme kaim olmak üzere keyfiye' ilân olunur. Kiralık Kapalı Yüzme Havuzu ve Kazino Çocuk Esirgeme Kurumundan: Çocuk Esirgeme Kurumu tarafmdan inşa etitrilmiş olan Çocuksarayı cadesinde Sus sinema binası altındaki kapalı yüzme havuzu. kazino ve muştemilâtı bu işten anlar talibler arasmda açık arttırma suretile kirava verilecektir. İhalesi 28 şubat 939 salı günü saat 15 te Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezinde yapılafcaktır. Görmek ve şeraiti öğrenmek ıstıyenlerin Kurum Hesab îşleri Direktörlüğvne müracaat etmeleri. (1013) Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan: « 500 pülverizatör alınacak » 1 Kapalı zarf usulıle hava tazyikli beş yüz aded sırt pülverizatörü satm ahnacaktır. 2 Hepsinin muhammen bedeli 17,000 lira, muvakkat teminat 1275 liradır. 3 Münakasa müddeti 27/1/939 dan itibaren « 45 » gündür. Münakasa 13/3/939 tanhıne musadıf pazartesi günü saat 15 te Ziraat Vekâleti binamda Satınalma Komisvonunda vapılacaktır. 4 Sartname, Ankarada Ziraat Vekâleti Satınalma Komisvonundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden paraız olarak verilir. 5 Bu işe taliblerın muvakkat teminat mektubları veya makbuzları ve 2490 sayılı kanunun iki ve ücücncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teklif meHublarını havi kanalı zarflarını münakasa saatinden bir saat önceve kadar Komisyona vermeleri ve saat 15 te Komisvonda hazır bulunmaları. « 239 » ( 493 ) Selimiye Askerî Saiın Âlma Komisvonu ilânları Bostancıbaşı büyük mühimmat deposundaki mutfak ocaklarmın tamiratı 22 şubat 939 çarşamba günü saat 14 te pazarhkla yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 350 liradır. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte kat'î teminat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma komisyonuna gelmeleri. (1080) I N E Z L E G O M E N T A L Nezleden korur ve nezleyi derhal geçirir. ^ B l ı czaneleıden ısrarla GOMENTAL ısteymi/ H B Grip, BroDŞ't. Verem ve Zatürnenin başlangıcıdır. İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: İstanbul paket postane binasında yaptırılacak bir kısım tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28 şubat 939 salı günü saat 14 te B. Postane binasında toplanacak alım satım komisvonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 2903 lira 52 kuruş, muvakkat teminat 218 liradır. İsteklilerin olbabdaki keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere, çalışma günlerinde idari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatmde de en az 1500 liralık bu işe benzer lş vaptığma dair îstanbul Vilâyetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel müracaatle alınacak ehlivet ve bu arada 939 yılına aid Tıcaret Odası vesıkası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte konrfsyona müracaatleri. (802) APİKOGLU SUCUKLARINI tercih ediniz. Halis koyun ve sığır etinden mamuldür. Bütün bakkallarda satılır. Taklidlerinden sakınınız. Telefon: 2434C DIKKAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog