Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

10 18 îjuüat KARA KIŞ!.. Şubat ve m a r t : Memleketimizde ekseriyetle sert ve soğuk rüzgârlarla geçer. Rüzgâr ve soğuk cildin en müthiş düşmanıdır. Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden: Gaz Maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde vukuf sahibi bir makiniste ihtiyac vardır. Ayni zamanda yazı makinelerinin tamirini de yapabilenler şayani tercihtir. Makinist, ihtısas derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile angaje edilecek ondan sonra aslî mütehassıs olacaktır. Taliblerin hizmet ve kifayet vesikalairle Yenipostane civarında Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatleri. SÜT MAKİNESİ S AT ANLARA İLÂN En yüksek maldan en ucuz çeşidine kadar teminath, muhtelif markadan KREM PERTEV SÜT MAKÎNELERİNÎZ gelmiş olup, yeni tenzilâtlı fiatlanmızla kataloklanmızı isteyiniz. Umumî Acenta ve Merkez Deposu: Kullanarak cildinizi bu düşmana karşı mücehhez bulundurunuz. K R E M P E R T E V : Cilde kadife yumuşaklığı vererek ayni zamanda cildi besler. TÜRKAVRUPA Limited Şirketi İstanbul. Galata, Perşembepazan No. 61. 30 san'at okulu mezunu Avrupaya tahsile gönderilecektir 1 Avrupa dericilik, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat meslek mekteblermde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebelerin c 10 » u dericilik. « 10» u yünlü mensucat ve c 10 > u da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 2 İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmalan lâzımdır. A Türk olmak, B Sıhhati tam ve tahsil edeceği san'at şubesinde çalışmağa müsaid olmak, C En çok 25 yaşmda olmak ve askerliğini yapmış bulunmak, D Maarif Vekâleti Bölge San'at Okulları tesviye ve elektrik şubelerinden mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki sene san'atmda çalışmış bulunmak. 3 Imtihanlar 15/3/939 tarihinde Böige San'at Okulları müfredat programma göre aşağıdaki derslerden olmak üzere Ankara, Istanbul, Bursa ve İzmir Bölge San'at Okullarınjja yapılacaktır. Matematik Mekanik Makine ve motör Meslek teknolojisi ve malzeme Lisan € Almanca veya Fransızca ) 4 Kabul edilen asgarî vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak olanlardan muvaffakiyet sırasile 30 namzed aynlacaktır. Bu namzedler üç grupa tefrik edilerek mesleklerine göre 31/12/939 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Feshane, Hereke ve Kayseri fabrikalannda staj görecek ve mesleM fabrika kurslarına devam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira verilecektir. 5 Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanlarında ve umumî çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahlâkan mazbut olduklarma kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda muvaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. İmtihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe, Sümer Bankm idare ve nezareti altmda olmak üzere eylul 1940 tarihine kadar lisan kurslarına devam edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde meslek tahsiline başlıyacaktır. 6 Avrupaya gönderilecek talebe Sümer Bank fabrikalanndaki staj ve Avrupadaki tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile îktısad Vekâletinin işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacaklardır. t*ostereceği Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe bir taahhüdname verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 7 Talibler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci maddenin üçüncü fıkrasmda vazılı Bölge San'at okullarından hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bir istida ile aşağıdaki vesikalan İktısad Vekâleti < S a n w . .HzPjıjn,, Müdürlüğüne gönderceklerdir. A Nüfus hüviyet cüzdanı. . ^ . . ^ ^ . . ^ . ..~x^ .•....^ .. B Askerlik vesikası. •'• ,H~* *•' = •• • • C Mekteb şehadetnamesi. D Hüsnühal varakası. E Calışacağı san'ata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tasdik edilmiş sıhhat vesikası. F San'at okulunu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı bonservisler. G Altı aded vesikalık fotoğraf. 8 Fazla izahat almak istiyenler İktısad Vekâleti Sanayi Umum Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. « 407 » ( 793 ) iktısad Vekâetinden: Afyon Belediyesin den: 10695 lira bir kuruş bedeli keşifli Belediye blnası kalörifer tesîsatı 20/2/939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık münakasaya konmuştur. İğreti teminat 801 lira 43 kuruştur. İhalesi 7 mart 939 salı günü saat 14 te Encümeni Belediyece icra edilecektir. Sartlarım vesair hususatmı öğrenmek istiyenler hergün Belediyeye müracaatle öğrenebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatte Dairei Belediyede teşekkül edecek Encümeni Belediyeye müracaat etmeleri. ( 1054) Inhisarlar Cinsi Miktarı Umum Müdürlüğünden: Kereste Beyaz çul (başı bağlı) Düz bevaz kanaviçe 50000 metre 15,5 2906 25 38750 16 I Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukarıda yazıh malzeme ayrı ayrı kapalı zarf usulile satm alınacaktır. II Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösterilmiştir. III Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. IV Kereste şartnamesi 260 kuruş, beyaz çul şartnamesi 165 kuruş, kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen şubeden ve İzmir başmüdürlüğünden almabilir. V Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektublarmı kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzlarmı veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bırer saat evveline kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde varmeleri ilân olunur. (826) Cinsi Miktarı Muhamm en B. %7,5 Sa Beheri tutarı teminatı Lira K. Lira K. Lira K. 1209 M3 3899 03 51987 15 115000 aded 70 2477 48 33033 15,5 (Kilosu) (Takriben) • • I Oevlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: | Muhammen bedeli 5741 lira olan 8 aded muhtelif döner köprü 4/4/1939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 430.57 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lâzımdır. Sartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpasada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacakür. ( 1032 ) 20/2/939 tarihinde icra edileceği evvelce ilân edilmiş olan 60000 meşe travers eksiltmesi görülen lüzum üzerine 11/3/939 tarihine talik olunmuştur. Keyfiyet ilân olunur. • (1076) 1 İstanbul Belediyesi İlânları I 40 hk çivi 15/50 m/m. 2000 kilo Katranlı otomatik baskül 1 aded Kilot pantalon 12 takım •t Kasket 12 > 546 41 95 15 Kaput 12 > Çizme kösele 12 > I Yukarıda cins ve miktarı yazıh ( 3 ) kalem malzeme şartname ve mevcud nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmiye konmuştur. II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterimliştir. III Eksiltme 3/3/939 tarihine rashyan cuma günü hizalarında yazıh saatlerde Kabataşta kâin Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Sartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 7c 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilân olunur. ( 940 ) Yük tartma Muhammen bedeli Miktarı Cinsi kabilıyeti beheri tutarı Lira K. Lira K. Kamyon 2 aded 3ton 2400. 4800. 1 » Satış kamyonu 3100. 300 Kgr. Arab sabunu 562.50 Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme Lira K. Lira K. 28 12 375 14 700 52 50 15 Beyoğlu Kaymakam ve B. Şe. Müdürlüğünden: Haskövde Hacıssbarderesi sokağmda 29 No.h harab ve maili inhidam binamn sahibi Sofinin sarih adresi tespit edilemediğinden mahzuru 15 gün zarfmda izale etmedi^i takdirde dairece yıkılacapı ihtarname makamma kaim olmak üzere ilân olunur. « B. » (1062 ) Kısıklı Bulgurlu caddesinde 16 sayılı *evin harab ve maili inhidam olduğu ve hissedarlarımn meçhul bulunduğu verilen raporAan anlasılmış olduğundan, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında izalei mahzur ettirilmesi aksı takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üneü maddesine tevfikan muamele ifa kılınacağı tebligat makamma kaim olrmk üzere ilân olunur. « B. » (1099 ) B^lpdiyenin Cubuklu gaz depoları idaresinde 45 lira ücrrtli bir makinist muavinliğı münhaldir. Talib olanların îmtihnnîi tâbi tutulnmk üzere vesaiki lâzimeleri ve hüsnühal ve tahsil derecelerini gösterir evrakla ve bir istida ile müracaatleri lüzumu ilân olunur. ( % 7,5 Eksiltme teminat saati Lira K. 960. 14 232.50 14,30 42.19 15.15 Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı İzmir Vilâveti Daimî F^cümen'* ^ n : Eksiltmiye konulan iş : İnciraltı plâj yerinde lokanta, kazino. soyunma yerleri ve müteferriatı inşaatı. Kesif bedeli : * 70388 > lira « 31 » kuruştur. Bu işe aid sartnameler ve evrak aşağıda yazılıdır : A Eksiltme şartnamesi B Mukavele proiesi C Bavındırlık isleri genel sartnampsi, vapı i^leri umumî şartnamesi D Hususî, fennî şartname, elektrik ve sıhhî tesisat şartnameleri, proieler E Keşif cetveli. İsteklilpr bu evrakı îzmir, Ankara, İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde görün incelivebilirler. Eksiltmenin vapılacagı yer, tarih gün ve saati : 2 mart 939 perşembe günü saat 11 de İzmir Vilâyeti Daimî Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. Eksiltmive eiıebilmek icin isteklilerin müherrHs veva mimar olması veva bu salâhivette kimselerle tesriki mesai evlivece5ine dair noterlikten tasdikli bir taahhüdname ve bu gibi işleri muvaffakivetle ikmal ettiklerini tevsik edecek evrakla îzmir ValiliSine miiracaat ederek alacakları ehliyet vesiVasmı ve 939 yılına mahsus Ticpret Odası vesikasmı ibrazı lâzımdır. Muvakkat teminat: « 4945 > liradır. Teklif mektubları : İsteklilerin 2490 FVTI1I vasanm 31. 32, 33 ve 34 Oncü madeleri hükümlerine eöre tanzim ederekleri ^ekh'f rnpVtvKlsnm vukanda bp^ı'nci maddede yazılı saatten 1 saat evvel Tzmir Vilâveti Daimî Encümeni Baskanlı&ına makbuz mukabilinde verilecek ve postada vaki eecikmeler kabul edilmivecektir. ( 1098 ) Açık Arttırma İle Satış Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden : Cinsi Azamı rniKcâf. 1 1 3 10 5 2 13 Baş » » » Aded » » 'Azamî kllo Tutarı Lira K. Kısrak 20 00 Eşek dişi 5 00 Öküz 142 00 Koyun kıvırcık 80 00 Koyun derisi kuru 2 25 Keçi kıh 6 30 Kuru sığır derisi 9 00 Yarı yaş dana derisi 22 50 Muvakakt teminat miktarı Kuruş 150 38 1065 • 600 17 48 68 169 I Değiştirilen fenrıî şartnamesi mucibince 3 aded kamyon ve gene şartnam,esi mucibince 3000 kilo arab sabunu ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. III Eksiltme 9/3/939 perşembe günü hizalarında yazıh saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Sartnameler hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu plânı da görülebilir. V İsteklilerin tavin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilân olunur. (1082 ) Muhammen bedeli Beheri Tutarı Lira K. Lira K. 147.60 2360. 16,5 3003, 15 1650, % 7,5 Eksiltme şekli Saati teminat Lira K. İ77, Açık Ek. 14 15 225,22 123. » 15,30 Cinsi Gaz yağı Göz taşı Göz taşı serpme makinesi (Vermeral marka ) Kükürt için serpme makinesi (Superba veya Vezüv marka ) Mıktarı Vah. 16000 kg. 18200 » 110 aded 710 safi 400 ayakta 7;5 18 18 90 104 15 1560. 117, 16 Pendik Bakteriyoloji Enstitüsüne aid yukarıda sekiz kalemde gösterilen hayvan ve hayvan mevadı 21 şubat 939 salı günü saat 14 te Kartal Beledıye dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. Görmek istiyenler hergün Müessese Direklörlüğüne ve arttırmıya girmek istiyenlerin de muayyen olan gün ve saatte teminatlarmı Kartal Malsandığına yatırarak Kartal Belediyesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri. (1072 ) I Şartnameleri mucibince yukarıda yazıh «4» kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmiye konmuştur. II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. III Eksiltme 13/3/939 tarihine rashyan pazartesi günü hizalarında yazıh saatlerde Kabataşta kâin şubemizin Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Sartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1081) Muhammen B. Lira K. çift aded 745 906 321 58 % 7,5 Muv. T. Lira K. 55 87 67 98 24 11 Edirne Belediye Riyasetinden: İki toıı su istiabında her aksamı fabrikasında arazoz olarak yapılmış ve dik yokuşları üzerindeki itfaiye hamule ve eratile çıkar kudrette benzin yakan cinsten bir arazoz pazarlıkla satın alınacaktır. Markasının tayin ve tefriki vapılacak her markanın tekliflerini Belediye Encümeni tetkik ve tayin ettiği marka ile pazarlığa girişeceğinden alâkadarlarm teklif mektublarile marka ve kataloklarile Edirne Belediye Encümenine müracaatleri. ilân olunur. ( 1097 ) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Cinsi Lâstik çizme uzun ve kısa konçlu Balıkçı muşambası kısa ceket, mu?amba ve pantalon Bahariye Bakımevi elektrik tesisatı işi Miktarı Saati 14,30 15 15,30 Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden: 1 Kapalı zarf usulile ( yetmiş beş b i n ) litre benzin alınacaktır. 2 Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz olarak almabilir. 3 Eksiltme 3 mart 1939 cuma günü saat on beşte Büyük Millet Meclisi İdare Âmirljri Heyeti odasında icra kılmacaktır. 4 Muvakkat teminat miktarı (beş yüz on) liradır. 5 Kapalı zarfların ihale günü saat 14 e kadar idare heyetine makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lâzımdır. 6 Talibler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerinde yazıh vesikalan birlikte getireceklerdir. c 526 > (1046) Ceyhan Belediye Reisliğinden: 1 Belediyemizin Ceyhanda yaptıracağı elektrik tesisatı ve santral binası inşaatı « direkler haric » 35428 lira 40 kuruş bedeli keşif üzerinden eksiltmiye konmuştur. 2 Elektrik direkleri. şartnamesinde yazıh evsafa uygun olarak Beledivemiz marifetjle tedarik ve iş yerinde ihzar ve müteahhide teslim olunacaktır. 3 Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. 4 Eksiltme, kapalı zarf usulile 5 nisan 939 çarşamba günü saat 15 te Ceyhanda Belediye salonunda yapılacaktır. 5 İstekliler bu işi yapabileceklerine aid Nafıa Vekâletinden alınmış ihtisas vesıkasmı ve ayrıca müteahhidlik vesikasile 939 senesi Ticaret Odası kavıd makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu tekLf mektublarına leffetmiş olacaklardır. 6 Teklif mektublarınm, 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine uygun surette hazırlanmış ve eksiltmenin açılmasmdan bir saat evveline kadar Belediye Reisliiğne verilmiş olması meşruttur. 7 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 8 Proje dosyası, on lira bedel mukabilinde Belediyemiz Muhasebesind.°n verilecektir. 9 Daha fazla izahat almak istiyenler hergün mesai saati içinde Beledivemiz Fen İşleri Bürosuna müracaat edebilirler. 10 Mektubla sorulara derhal cevab verilir. « 546 > ( 1069 ) 177 150 I Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarları yukarıda yazıh malzeme ve iş ayrı, ayrı eksiltmiye konmuştur. II Eksiltme 8/3/939 tarihine rashyan çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartname ve keşifnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. IV İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanunî vesaikle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nümune getirmeleri ilân olunur. ( 1083 ) Toprak Mahsulleri Şubesi Ofisi İstanbul Komisyonundan: Mubayaa Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU Yabancı memleketlere sevk ve ihrac olunacak afyonlar için muayyen tiplerde nümunesi ve şartnamesi mucibince asgarî 1500 sandığın imaliyesile depomuza teslimi münakasaya konulmuştur. Taliblerin şartnameyi görmek ve münakasaya iştirak etmek üzere Sirkecide Liman hanmda 4 üncü katta mezkur Ofisin Mubayaa Komisyonuna müracaatleri ve yevmi ihale olan 20/2/939 pazartesi günü saat 14 te hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. ( 1014 ) BEŞİNCİ keşide 11 MART 939 dadır izmir Belediyesinden: l: *^a Deniz Lisesi Müc*ürlü*ünden: öğretmeni alınacaktır. Okula müracaat ( 9 1 3 } Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 l^adır. Bundan başka: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramlyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır. Bu tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de pivangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına girmiş olursunuz. 108 lira ücretle bir ingilizce edılmesi. Havagazi fabrikasında mevcud ve tahminen yüz bin kilo ağırlığmda gayrimüstamel bir aded gazometrenin bilumum ufkî ve şakulî demir iskeletile direkleri ve muhtelif kalmlıkta demir ve çelik saç levhalardan mürekkeb kazınlan dahil olduğu halde tamammm satılması Başkâtiblikteki gartnamesi veçhile açık arttırmıya konulmuştur. Muhammen bedeli beher kilosu ( ü ç ) kuruştur. İhalesi de 28/2/939 salı günü saat 16 dadır. tştirak edecekler iki yüz yirmi beş liralık muvakkat teminat makbuzile Encümene gelirler. « e62 » ( 1015 )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog