Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Fotojjrafla Onbeşinci jıl sayı 5303 umhuri Dun gece Romada iki teblig neşredildi I Gumarfesi 18 Şubat 1939 Italyan Başvekilinin evi civarında Cumhur Reisi, Frankistleredolaşan bir sabıkalı, polislerden sulh teklifinde bulundu birini öldürdü, kaçarken yakalandı Şüpheli adamın italyan olduğu anlaşılıyor laşmışlar ve kâğıdlarını görmek istemi§lerdır. Biınun üzerine, meçhul adam, derhal tabanca^ çıkarmış ve askeri karnın^ dan yaraladı« an sonra firar teşebbüsünde bulunmuş, fakat hemen yakalanrnış* ÜT. Ispanya harbinin son safhası İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf re mektub adresl: Cumhurmt îstanbu] Posta kutusu: Istanbul No 246 Telelon: Başnraharrir ve evi: 22366 Tahrir heyetl: 24298 Idare ve matbaa fasnu 24299 24290 Mussolini'ye suikasd mi? \€ J'ransa hududunu aşan İspanyol mültecilerinin acıklı hali Londra 17 (Hususî) Bu gece Romada neşredilen bir teblig Başvekil Mussolinı'yc karşı bir suikasd yapıldıgma dair deveran tdtn haberleri tekzıb etmektedir. Bu şayiaların, birkaç gün evvel, Mussolini'nın Via Nomentana'daki hususî evi civarnKİa cereyan eden bir hâ<liseden galat olduğu zannedilmektedir. \ Bu hususta ahnan malumata göre, Mussolini'nin evi civannda şupiheli bir adam görülmüştür. Sivil memurların kendisinden vesika taleb etmesi üzerine meçhul adam tabancasını çıkararak iki ttalyan Başvekili Mussolinî el ateş etmiş ve kaçmışsa da, biraz sonra yakalanmıştır. Meçihul adamın attığı kur«Ayın 14 ünde, saat 14 ten biraz sonşunlar, sivil memurun ölümüne sebeb ol ra, Bafvekil Mussolini'nin Via Nomenmu^tur. taaa'daki evi crvannda nöbet bekliyen bir Hâdise nanl oldu? askerle bir sivil polis meçhul bir adanp n Gece geç Vakit Romada neşredilen i dolaştığını görmüşlerdir. kinci bir tebliğde, şu tafsilât verilmekîeSivil memurla asker, meçhul a<Iamın dir: vaziyetinden şüphelenerek, kendisine yak Meçhul adamın Sinoni Bruno admda 35 yaşında Bolonya'lı bir sabıkalı İtalyan olduğu tespit edalmıştir. Evvelce ıkJ defa tnahkum olup hapisaneye giren Sinoni Bruno, son mahkumiyetini geçen sene bitirmiş ve hapisaneden çıkmışbr.aj Röyter mtthabirihe göre... «Röyter» muıhabirine göre, hâdise sa» at 14 te vukubulmuştur. BinaenaleyK Mussolini'ye suikasdle alâkadar olamaz. Ingiliz muhabiri, Italyan Başvekilinin öğle yemeğini umumiyetle Roma'da Başvekâlet dairesin<Ie yediğini, binaenaleyh 14 te Via Nomentana'da bulunamıyacağmı ilâve etmoktedir. Müzakereler müspet şekilde neticelenirse Ingilterenin Franko'yu hukukan tanıyacağı bildiriliyor ismet inönü Cumhur Reisi, iıçüncü ve dördüncü derece memurları davet etti Hatay ve Anavatan Dün fevkalâde bir toplantı yapan Hatay Meclisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Hatay kanunlan kabul etti Antakya 17 (a.a.) Anadolu ajansınm hususî muhabiri bildıriyor: Mıllet Meclisi bugün fevkalâde heyecanlı bir celse yapmıştır. Ruznamenin birınci maddesmde Türkiye Cumhnriyeti kanunlannm Hatay kanunları olarak kabulüne dair bir teklıf vardı. Bu kanun Adliye encümeninde tetkik edılerek heyeti umumiyeye sevkedılmış bulunuyordu. Kanunun esbabı mucibesi şu suretle izah edılmektedir: «Bu kanun şayanı şükran ahkâmı ihtiva etmesi itıbanle encümenımizce derin bir memnuniyetle karşılanmıştır. Anavatanda cari olan her kanun Hatayda da tatbik sahasına girmesi halkımızın bir anda medenî kanunlara ka\uşmasını temin edecektır. Bu kanunlar silsilesi Hatay için mes'ud neticeler doğuracaktır. Encümenimiz hükumetin serdettiği mucib sebebleri tamamile varid görmüştür. Encümenimizin tetHatay Devlet Reisi Ekselans kiklerile derin bir saadet hissettiği bu kaTayfur Sökmen nun, bir anahtardır H, bununla hazineleri Esbabı mucıbenin okunmasından son» açmakfayız. Fılhakika bu kanun Hatayın ra kanunun heyeti umumiyesine geçilmiş, saadet ve rafahına, selâmet ve tealisine maddelerin reye konmasmdan evve] söz bahsedilmiş büyük ve tükenmez bir servet alan haöblerden Adlive encümeni reisi ti r .» lArkası Sa. 8 sutun 6 dai ııııınııııııııınıııınmıııııııııııııııııiMiııııııııııııriMiııııııııııııııııııııımıı ıı • ı ıııııııııııuı» Paris 17 (a.a.) Cumhuriyetçi ts3 ispanyol milleti mukadderatı panya mahfillerinde söylendigine göre hakkında karar verirken hertürlü ecnebi Azana, bazı tngıliz »ahsiyetleri vasıtasi nüfuzundan azade bulunması. le a$ağıdaki üç şarta müstenklen General Ayni mahfıller, Madrid hükumetinin Franko'ya tekliflerde buluntnuştur: veya cumhuriyet ordusunun başkuman 1 Ecnebi krt'alanmn geri alınması, danı Miaja'nm Franko ile mütareke akan dökülmesinden hoşlanmıyan, Ankara 17 (Telefonla) 2 Mukabele bilmisil tedbirleri itti di için müzakereye girişmesi ihtimali olıyi kalbli, bılaraf ve suihçu in[Arkası Sa. 8 sütun 5 te] haz edilmesi, Cumhur Reisimiz ve Bayan tnösanlar aylar ve aylardanberi: nü tarafmdan, Vekâletlerin ü Şu Ispanya boğuşması bir bitse! çüncü ve dördüncü derece meDıye dua edıyorlardı. Milyonlarca kardeşin birbirine saldırdığını görmek murları ailelerile birlikte, yarın onlara garb medeniyeti yıkılıyormuş hisakşam için, Çankaya köşkünde sini veriyordu. Sulhun kurtulması için çaya davet edildiler. Çay, saat ilk şart olarak Ispanyadaki harbe niha17 dedir. Reisicumhurun davetyet venlmesi lâzım geldığini ileri sürülilerini ayrı ayn kabul edecegi yorlardı. bu toplantıya, 236 kisi çağırılIyi kalbli sulhçuların duası, yukarıki mıstır. şeklile kabul olunmuştur. Ispanya harbine artık bitmiş nazarile bakabiliriz. Yüz senedenberi zaman zaman anavatandan ayrılmak istiyen Katalonya, bugün son kanş toprağına kadar millî kuvvetlerin işgalı altında bulunuyor. Toplu bir halAnkara 17 (a.a.) C. H. Parde Fransaya iltica eden yüz elli bin kişilik hükumet ordusunun yansı şimdiden Inkılâbmuzın, prensiplerimizi ve yeni evlerini 1932 de açmaga başladı. 19 şu tisi Genel Sekreterliğinden teblig Franka tarafma geçmeğe hazır. Daha lıklerımizi halkın ruhuna sindirmek ih bat 1932 de memleketin antak 14 kö edilmiştir: bir ay evvel: malci veya hain saltanat yılkrınm yüzüs şesi Halkevi açmağa hazır ve elverişli 1. önümüzdeki meb'us seçimin Son mu? K Halkevlerinin 7 nci yildönümü Yarın, yurdda yeniden 158 Halkevi açılıyor Halk Partisi Genel Başkan vekili Başvekil Refik Saydam, Ankara radyosunda merasimden evvel mühim bir nutuk irad edecek Halk Partisi Genel Sekreterliğinin tebliği Kanımızın son damlasına kadar mukavemet edeceğiz! Diyen sayın Cumhur Reisi Azana, resmî srfatını da feda etmeğe kıyamıyarak Fransaya çekıldi, devlet işlerini oradan idareye devam ediyor. Dünkü ajans telgraflarında vardı: Hükumetçi İspanyanm Hariciye Nazın Del Vayo Cumhur Reisi Azana'ya telgraf çekerek Madrid'e gelmesini rica etmiş. Azananın verdıgi cevab şudur: « Burada kalmayı daha muvaftk buluyorum. Madrid'e gelirsem, mukavemeti teşci elmek istiyeceğimi sanular. Halbuki menfaatimiz Franko ile uyuşmaktv.» Ispanya Cumhur Reisinin banşmak için ıleri sürdügü şartlar içinde Italyan askerlerınin memleketten çıkarılması, mukabele bilmisil teşebbüslerinden vazgeçilmesi ve halkın serbestçe fikrini söylemeye davet edılmesi gibi galib tarafın kabul edip etmiyeceği şüpheli maddeler var. Herhalde iki taraf arasındaki müzakerelerin neticesi ne olursa olsun Ispanya harbi bugün bilfııl bitmiş sayılır. Yani aylar ve aylardanben: Şu Ispanyadaki kanlı boğuşma sona erse artık! Diye Allaha yalvaran iyi kalbli sulhçuların duası kabul olunmuştur. Fakat... Harbin lspanyada bitmiş olması, onun çok daha büyük mikyasta başka yerlerde başlaması, yahud devam etmesi ihtiw lArkası Sa. 3 sütun 4 de] , tü bıraktığı yurd ve ulus değerlerini i| görülmüştü. 14 yerde bina, para ve elelemek için halk içinde halkla beraber ça man olduğu görülerek harekete geçildi. lışan müesseselere ıhtiyacımız olduğımu Oralardaki Evlerde hem esaslarınm güanlıyan Cumhuriyet Halk Partisi, Halk[Arkast Sa. 8 sütun 1 de] llllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIMIIIIinilllllillllllllllllllllllllllll Şehrin eski bir derdi Lâğım sularile sulanan bostanlar kapatılmalıdır Bu nevi bahçeler, yalnız tifo vukuatmin çoğalmasına değil, müteaddid hastalıklara sebeb oluyor de Parti namına namzed gösterilmek üzere müracaat edeceklerin, hangi intihab dairesinden namzed gösterilmek istediklerini ve ayrıca hangi intihab dairelerinde intihab kabiliyetleri bulunduğuna talebnc ıiıııııııııııııııııınmnıııı melerine »arahaten yazmalart. 2. Şimdiye kadar müracaat edip de bu hutusları bildirmemis olanların, Genel Sekreterliğe yeniden gönderecekleri bir mektubla bildirmeleri rica olunur. Harîciye Vekilimiz, dün sabah şehrimize geldi Şükrü Saracoğlu, Balkan Hariciye Nazırlarî içtimaında bulunmak üzere bu akşam Bükreş'e hareket ediyor Gemi insaatı On iki bin liralık bir avukatlık ücreti mevzuubahs oluyor Gemi inşaatma aid pürüzlü işler, dün de yazdığımız gıbi, alu muhtelıf komison tarafmdan ehemmiyetle tetkik ve tahkik edılmektedır. Bu komisyonlarm bazıarının mesaisi çok ilerlemiş, bazıları ise :şe yeni başlamışbr. Etrüsk komisyonu Etrüsk vapurunun umumî vaziyetile [Arkası Sa. 8 sütun 4 te] Yarın gehir bostanlanndan birinin görünüşü NAD1R NADÎ 8. i sahifemizdeX Haftalık radyo programı J Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, dün gardan çıktıktan sonra... (Yazıaı 8 inci sahifede}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog