Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Beyaz Kitab 1881 1938 Büyük Atanın fevkalbeşer hususiyetlerini yaşatan en kuvvetli eserdir. Yazan: Haluk Cemil TANJU Kemal Atatürk Etiman Kitabevi umhuriyet )fll 5302 Telgraı ve mektnb adresl: combun^t. Îstanbul Posta kntusa: tstanbtü. No. 248 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22388. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa bsmı 24299 24290 îstanbul, Ankara caddesi No. 96 17 ŞüDÜI 1939 Tare YAPINCAK üıümünden FRANSIZ MAYASI ile yapılmış nefis Türk şarabıdır. Galata Necaü B. Cad. 218 Bağcı Şarabı Telefon: 41267 Altı komisyon, son inşaata aid pürüzleri tetkik ediyor Tırhan vapuru reddedildi 120 bin küsur liraya tamir olunan Cumhuriyet vapurunun matlub evsafı gösterememesi sebebleri, tetkik edilecek mühim işler arasmda bulunmaktadır İspanya harbine aid son resimler; solda: Fransız muhahzlan Fransa ile tspanya arasmda küçük Andor Cumhuriyeti hududunda çekilen Frankist bayrağına bakıyorlar. Sağda: Ellerinden silâhlan alınan hükumetçi milisleri kendilerine tahsis edilen yerlerde bekliyorlar. Eski Denizyollan işletaesi zamanmda Almanyaya sipariş edilen gemilerdeki Bruthon Kaps tipinde kazanlarm kullanılmasının doğru olmadığı ve gemilerde muvazene hatası bulunduğu hakkmdaki neşriyat, İktısad Vekâletince ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıştır. Vekâlet, Fen heyeti reisi Abdürrahimin reisliğinde mütehassıs kazan, makine ve inşaiye mühendislerile bir çarkçıbaşıdan mürekkeb yedi kişilik bir komisyon teşkil ederek gemilerin kazanlan meselesini tetkik ettirmeğe başlamıştır. Bu kazanlarm, intihabmda, evvclce de yazdığımız gibi, mühendis Harunia eski Tamirine 120 bin lira sarfedtfdiği halde müspet bir netice Denizyollan işletmesi Fen heyeti şefi ahnamıyan Cumhuriyet vapuru Server amil olmuşlar, gemiler için behemehal BruthonKaps tipi kazan kullanılBu tip kazan kullanmak mecburiyeti, I edilen Etrüsk modeli Tırhan, KaSeş v« masında ısrar etmişlerdir. yaJnız Etrüsk vapuru için değil, sipariş J [Arlcası Sa. 8 sütun 4 tel Gemi işlerimiz Bir adam İspanya harbi bitiyor öldü apanın ölümü katolik dünyasın derin bir matem havasma bürüdü. Günlerdenberi devam eden teessürün hâlâ sonu gelmiş değildir. Akşamları radyomuzun başında düğme ile oynarken kulaklanmızı sık sık bir requiem, bir messe veya herhangi bir ruh ayininin hazin sesleri okşuyor. Cumhur Reisi Azana, kan dökülmesine muhalif Franko ile bir mütareke akdi veyahud şerefli bir teslim olma işi müzakere edilecek Hayret ediyoruz: Mütareke müzakerelerine Londra 16 (Hususî) Pariste bu Bu asırda bu maneviyet kabil mi? lunan İspanya Cumhurreisi Azana, dahibaşlandı lî harbe nihayet vermek hususunda şid Paris 16 (a.a.) Bazı gazeteler, Diyoruz. Birkaç tonluk petrol membalan uğru detle ısrar etmektedir. Cumhurreisi, Ha Franko ile merkezî mmtakadaki cumhurina milyonlarca insanın kanı akıtılan, kü riciye Nazın Del Vayo'nun teşebbüsleri yetçiler arasında temasın teessüs etmiş olmesteki tavuklara bile yeteceği şüpheli ne rağmen, mukavemete devam etmek duğumı beyar etmektedirler. Zardiolun buğday ambarlarıaı ele geçirmek hırsile husınundaki karan tasvibden imtina ey duguna göre bir mütareke akdi ve yahud lArkast Sa. 3 sütun 1 dcl harbedilen bu madde dünyasında, birkaç lemijtir. gündür duyduğumuz ruh sesleri bizi şaşırtıyor. Amerikalıları dinden ziyade dünyaya bağlı bir millet olarak biliriz. Halbuki orada yaşıyan katolikler, umumî mateme bütün kalblerile iştirak ediyorlar. Almanyada Romaya bağh hıristiyanlann sayısı nisbeten azdır. Üstelik yeni rejimin Papa ile arası açıktır. Öyle olduğu halde bütün Rhein ve cenub Almanyası Dics irae Confuiatis ve Lacrimosa seslerile inliyor. Fransa, uzun senelerdenberi lâik bir memlekettir. Papanın üfulü münasebetile orada da kuvvetli ve mütecanis bir katolik ruhile karşılaşıyoruz. Radikal sosyalist fırkası lideri ve meclis reisi Herriot celseyi açarken, Papanm ruhuna hürmeten meb'uslan ayakta sükuta davet ediyor. Sağlı sollu bütün hazırunla beraber komünistleri, yani maddeden başka herşeyi inkâr eden nazariyenin mümessillerini de ayakta görüyoruz. Bu lâik memleketin ilkmekteblerinde okuyan altı yedi yaşındaki çocuklar, diz çökmüş vaziyette, avuclannı göğüslerinde birleştirmişler, Papa için Allahlarına dua ediyorlar. Bugünün bu küçük yavrulan, yarının koyu katoükleridirler. *** Cemiyetlerin nizamını değiştiren şartlar hakkında hükmümüzü verirken çok acele Fransa hükumeti tarafından Amerikadan satın alıuan tayyarelerden bir grup Londra 16 (a.a.) Deyli Telgraf denizde ve Uzak Şarkta yapılacak askeediyor ve ekseriya aldanıyoruz. Harbden gazetesi, Fransız hükumetinin îngiltereye rî teşriki mesaiye aid muhtelif projeleri sonra: Din duyguları zayıflryor. Bu mef ki imparatorluğu alâkadar eden mühim tetkike taraftar görünmüş olduğü söylenmeselelerin telkiki için yeni genel kurmay mektedir. hum arbk tarihe kanşmak üzeredir. görüşmeleri teklif ettiğini yazıyor. Fransa hava kuvvetlerîni arttırdt Demek moda olmuştu. Paris 16 (a.a.) Figaro gazetesinin Halbuki hâdiseler, iddianın doğru olParis 16 (a.a) Temps gazetesi, Londra mtfhabirine göre Fransa hüku Fransız hava kuvvetlermin artbnlması humadığını sırası geldikçe bize ispat etmekten geri kalmıyor. Bundan altı sene evvel, meti, îngiltere bükumetin* Fransız ve în susunda aşağıdaki malumab vermekteîsanın bin dokuz yüzüncü ölüm yılı mü giliz erkânı harbiyeleri arasmda daha et dir: « Fransa hava kuvvetlerimn tezykli nasebetile bu hakikati bir kere daha gör raflı görüşmeler yapılmasuıı teklif etmiştir. îngiltere hükumetinin mümkün oldu hakkmdaki program, şimdiki Hava Namüştük. O sene de dünyanın her tarafında İArkası Sa. 8 sütun 4 fe] misli görülmemiş ayinler yapılmıştı. T a ğu kadar yakın bir zamanda bilhassa Akııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııı ıııııımmımımııı Amerikalardan, cenubî Afrikalardan, Avustralyalardan yüz binlerce hacı Ro bir gözyaşı damlası halinde onun ruhuna Eski dinler ölmediler, belki biraz kemale erdiler, yatıştılar. maya akm etmiş, Saint Pierre kilisesinin akrtıyor. Yeni dinler, tıpkı sekiz yüz sene evvelbasamaklarına yüzlerini gözlerini sür Din artık tarihe kanşmıştır! ki ağabeyleri gibi en çılgın ve en ateşli demüşlerdi. Roma sokakları acayib bir beyHükmü, henüz aceledir. Eski din ölnelmilel insan sergisi halinde idi. Her müyor, bilâkis yeni dinlerle beraber in virlerini yaşamaktadırlar. Ne yazık ki binlerce senelik eski dinleırktan, her smıftan tiplere raslanıyordu: sanların kalbinde hemen ayni hızla yaşarin tam olgunlaşmaya yüz tuttuklan sıraEntarile gezen zenciler, narin burunlu, makta devam ediyor. Bugünün Avrupaesmer Hindliler; pabuclannı eskimesin smı, sekiz yüz sene evvelki şuursuz ehlisa da araya yenileri kanşmış bulunuyor. diye koltuğuna sıkıştırmış, çıplak ayakh lib ordularından ayırd etmek için elimiz Bunlar çıkmasaydı, kimbilir belki insanköylüler, renksiz kıyafetli ve renksiz çeh de kat'î ve objektif deliller yok. O za lık hakikî saadetin barışta olduğunu öğrereli ortahalliler... manlar, bir takım manasız hisler ve iddia necekti. Eski dinin muhterem mümessili Onbîîşte şimdi gene ayni birlik manzarasile ar milyonlarca insanı kudurtur ve birbirkarşı karşıyayız. Seksen iki yaşını bitirme lerine saldırtırdı. Şimdi gene bir takım rinci Puis, ölüm gününe kadar bütün sine birkaç gün kalan mukaddes pederin hisler ve iddialar milyonlarca insanı ken dünyaya hep bu hakikati haykırdı. anî olümü, yüz milyonlarca vicdam tek diaden geçiriyor ye birbirine yedirtiyor. NAD1R Londra konferansı Arab Yahudi ihtilâfı büyüyor Balkan Antantı Konseyi Ingiliz ve Fransız Erkânı Harbiyelerinin iş birliği Akdenizde ve Uzakşarkta yapılacak askerî teşriki mesaiye aid muhtelif projeler tetkik edilecek Arablar, Yahudi muhaceretinin mutlak surette Şükrü Saracoğlu, Bükreş'e giderken Bulgar durdurulmasmı istiyorlar Başvekili ile de görüşecek Londra 16 (a.a. Dün akşam geç vakte kadar devam eden Ingiliz Yahudi görüşmesi hakkında bu sabah öğrenildığine göre, dün akşamki konferansm en büyük kısmı, Yahudilerin umumî noktai nazarınm izahına tahsis olunmuş tur. Ancak bundan sonradır ki konferans, Filistine yapılacak Yahudi muhacereti esash meselesine temas etmiştir. Bu mesele üzerinde halen herhangi bir uzlaşma zemini bulunması imkânı mevcud gibi gözükmemektedir. Yahudiler, geniş muhaceret politikasma mutlak surette de Yunan Başvekili Metaksas vam olunması lüzumile Yahudi ajansınm göstereceği ekonomik imkânlar nis Ankara 16 (Telefonla) Hariciye petinde bütün dünya Yahudilerinin «milVekili Şükrü Saracoğlu Bükreşte toplalî yuva» da iskân tarihi hakkmm idamesi nacak Balkan Antantı konseyine iştirak bahsinde ısrar eylemektedir. Arablar ise, etmek übzere refikasile birlikte bu akşam bilâkis, muhaceretin tam surette durmaAnkaradan hareket etti. Hariciye müsmı ve Filistinde bir millî Yahudi yuvası dürlerinden Kemal Zeki ile Kalemi mahkurulması fikrinden tamamile vazgeçilsus müdürü Abdullah Zeki ve Kalemi lArkast Sa. 8 sütun 6 dal I1IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII1IIIII1II Hariciye Vekilimiz dün Ankaradan hareket etti Rumen Hariciye Nazın Gafenko mahsustan Irfan Hariciye Vekilimizifli beraberindedir. Şükrü Saracoğlu cumar * tesi akşamı Semplonla İstanbuldan hare « • ket edecek, Filibeye kadar gideceku'r. Bulgaristan Başvekili M. Köseiva* nof burada Hariciye Vekilimize mülâkî [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] lltllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll KENDI KENDÎMIZt TENK1D Şehir içindeki bostanlar! Evvelki yil tiformn şîddetle hüküm sürdüğü bir sırada şehir içindeki bostanlar, umumun sağlığile alâkadar makamlart ve memurları epeyce işgal e'tmişti. Çok fena bir âdetimiz var: Basımız sıkıldığı zcmnan işe dört elle sanlıyoruz. Fakat, vaziyet herhangi sebeble bir parça düaelir gibi oldu mu o işi «nutacak kadar yakasını bırdkıyoruz. Şehir içinde halkın velev ki bir kısvm sebzesini yetiştiren bostan olur mu? Hususile o bostanlann bazılart kamalizasyonsuz vadilerin altında bulunur, yani lâğımlardan sızan, hatta bazan taşarak akan muzahrafatla sulanarak kirlenir, hasta.Uk nakili mikroblarla mü lemmalanırsa?!.. Bö'yle bos'tanlar var mı? Biz şimdilik bir tek semtini söyliyelim, ötekilerini hükumet ve Belediye tetkik ve tayin etsin: Etfal hastanesi sırtlarından Ihlamura inen vadideki bostanlar.. Tijo ile cidden mücadele edeceksek, şehrin kanalizasyonunu tehmilliyeceğimiz zamana hadar şehir içinde bostancilığı yasak etimeli değil mvyîz? Inönünün çayı Cumhur Reisimizin ve Bayan Inönünün Ankarada ordu erkânıtfk ve refikalarına bir çay verdiklerini yazmıştık. Yakarıki resim bu sĞh mimi toplantıda tsmet lnönünü davetlileri arasında gösteriyor. Çan ^ kaya köskünde çekilen diğer fotoğrafları bugün 7 nci »ahifemizde bçUaçaksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog