Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

BOZKURT bıçağile birlikte B O Z KURT traç gabunu, fırçası ve maklnalannı da her yerde arayınız. BOZKURT Traş bıbaklan eşsızftlr. Sahibi: Fehmi Ardalı, Mehmed Bozkurî Marpuççular; Istanbul umhuriyet tSTANBUL C A G A L O G L D M n i OOUI Telgraf ve mektub adresl: Cumnuriyet tstanbul Posta tortusn: Istanbol No 248 Telefon: Basnmharrir ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa Sıanu 24299 24290 1C ID Çııha* 1ÛQQ ÇÜDflT İ303 Albümü : Hayatı ve hî 52 BUyük sayl İSMET İN ri ve tarıhî resımler, yazısı oîanîar: Hüseyın Cahid, Abıdm Daver.jfÇyami Safa, M. Turhan Tan, İlhami^afa ve saır bırçok kıymetli yazılar. Mevcudu kalmamak üzeredir. F. 30 Kr. Sıparış adresi: Ankara caddesi Adalet . Han No 1 Mustafa Kızıltan. ingiltere Franko'yu tanımağa karar verdi Fransa da, âyan meclisi azasından Berar'ı resmî bir mümessil olarak Ispanyaya gönderiyor Sağda: Amerika topçuları bir manevrada, solda Alman topfabrikalarmda faaliyet Ismet Inönü Cumhur Reisimiz, ordu erkânı ve refikalarına çay ziyafeti verdi Ankara, İS (Telefonla) Cumhur Reisimiz ve Bayan înönü tarafından Ordu erkânı ve refikaları serefine bu akşam Çankaya köskünde bir çay ziyafeti verilmiştir. Davetliler ayrı ayrt Reisicumhurun huzuruna girmişlerdir. Resmi kabulden sonra saat 19 a kadar devam eden danslı çayda Genel Kurmay Baskam Mareşal Fevzi Çakmak, Genel Kurmay Asbaskant Orgeneral Asım Giindüz, bütün vekiller, generaller ve Ankaradaki yarbaylara kadar kumandanlartmız reHkalarile birlikte davetli olarak hazır bulunmuşlardır. Dunkü sayımızda Reisicumhurun memurlan davetl yazısında «refıkaları> kelimesl yanlışlıkla «veslkaları» olarak dizilmiştir. Ozur dıleriz Silâh yarışı Harb hazırlığı dünyanm her yerinde hız aldı Amerikada müdafaa programı kabul edildi, İngiltere 500 milyonluk tahsisat verdi, İtalya Libya'daki kuvvetlerini 70 bine çıkardı Paris 15 (a.a.) Londradan bıldiriliyor: Salâhıyettar îngiliz mehafili, îtalyanm şimalî Afrikadaki hazırlıklan do'.ayısile endişe izhar etmektedirler. Bu mehafıl, Romadaki Îngiliz seftri Lord Perth'in Kont Ciano'ya evvelden hal verilmeksizin Libyaya îtalyan takvij kıtaah gönderilmesinin îngiliz îtalya itilâflarmm askerî ve bahrî harekât hak [Arkası Sa 9 sütun 1 dell Şehir bayındırlığında plânlı yürümeli Gerek parü işlerinin, gerek ba; ındırlık, ameliyatının en yüksek detecelerinde ihtısas ve teknik işieri olduğumı kabul etmeli, onları muktedir ellerle teşkilâtlandırmalıyız. u, azçâk anladığımız, ıfakat henüz e^emmiyetıni bütün şümulile kavşıyamadığımız bir hakikattır. Onu, üzetinde çalışükça ve bilhassa filiyat ve tajoikatta ileri gittikçe daha iyi anhyacağız* nihayet tam kavnyacağız. % . Yenîcami etrannın açılması înzf ikî hakikat karşısında bıraktı: Bıri açılan jneydanın güzelliğî, dığeri açılma sahasmın vanp dayandıgı yerlerdeki binalann çirkinhği. Ortadan kalkan meşhur Valde kıraathanesile nihayet 6070 metrelik imtidadındaki engeller bertaraf olunca ortaya kıymeti cihan değer bir deniz parçası çıkb. Ona baktıkça hepimiz buraya sanki gokteki aydan yere yeni inmiş mahluklarmışız gibi: Yahu, burası ne güzel, meğer îstanbul ne cennet yer imiş! Diyoruz. Eyübe kadar muzahrafattan temizlenmiş böyle deniz kıyılı ibir Istanbulun ne muhteşem birşey olacağmı şu ufak parçadan istidlâl etmek mümkündür. Yenicami meydanı açılınca oradan yer yer Sıileymaniye camiınin heybetli ve letafetli heyulâsmdan bariz parçalar görmek de imkân altma gırdi. Süleymaniye İstaabulda tam yerine konmuş hakıkaten muazzam bir abidedır, ve onu Yenicami meydanından temaşa etmek bambaşka bir zevkhr. Bu temaşada insan sanki yerden goke bakıyor! Ancak manzaranın güzelhğine engel olmak istiyen bazı sivri binalann üst kısrmları gbzlere batmaktan hâli kalmamaktadır. Asıl mesele iıse şudur: Yenicami etrafmda açılmakta olan meydanın vanp dayandığı gelişıgüzel bina yığmlan ne olacak? Geniş ve güzel meydanın etrafında bunlann bir moloz yığıntısı tesiri yapacağı işte şimdiden meydana çıkmıştır. Hatta bundan dolayı Mısırçarşısının cami tarafındaki kısmına bile ne yapılacağı düşünülecek bir meseledir. Hiç olmazsa o tarafa camie ve meydana uygun bir cephe yapılacak. Herhalde eğer nıeydan etrafındaki moloz yığıntısı dükkânlar kendi tspanyadan Fransaya kaçan hükumetçilerin motörlü kıt'alan. Solda: M. Leon Berar Londra 15 (a.a.) Kabine bu sabah Çemberlayn'in riyasetinde haftahk toplantısmı yapmışhr. Parlamento mabfıllerinde söylendiğine göre, kabine Franko hükumetinı tammak bahsinde prensip karan almış, fa kat bunun zamanını tayin keyfiyetini nunî ahval, Franko hükumetinın hukuÇemberlayn'le Lord Halifaks'a bırak kan tanınması imkânmı verir vermez alh mıştır. Bu bahiste Fransa hükumetile de ayhk bir miiddet için Fransanm Ispanya istişare edilecektır. sefirliğine tayin edılecektir. Dünkü NaFransa, Ispanyaya resmi bir zırlar Meclisi içtimamda, halihazırdaki muvakkat vaziyete nihayet vermek ve mümessil gönderiyor Paris, 15 (a.a.) SalâJıiyettar bir münasib bir zamanda îngiltere hükumemembadan bildirildigine göre Leon Be tile birlikte Burgos hükumetinı hukukan rard, diplomatik münasebetlerin yeniden tanımak hususlarında Bonnet'ye geniş sateessüsüsünü hazırlarnak üzere resmî bir lâhiyet verilmiştir. Öğrenildiğine göre navazife ile Ispanyaya dönecektir. Muma zırlardan bazıları Burgos hükumetinin ta[Arkast Sa. 9 sütun 4 tel ileyh, biiyük bir öıtimalre, siyasî ve ka Horty ile İmredi arasmda ihtilâf Macar kabinesi dün istif a etmek zaruretinde kaldı Belediye Reisi Lutf Kırdar projeyi anlatıyo Şehrin inkişafı için zarurî olan varidat, hal ağır gelmiyecek yeni vergilerle temin edilecel 3ehir meclisinin şubat içtima devresi açıldığı gün Vah ve Belediye Reisi Lutfı Kırdar mecliste bir nutuk irad etmiş, Belediye varidatının artırılrnası için düşünülen çareler arasmda yeniden vergi ihdası da akla gelebilecegine temas eylemişti. Bu husustaki düşüncelerini anlamak maksadile kendisine müracaat eden bir muharririmize Lutfi Kırdar dün şu be yanatta bulunmuştur: « Şehir meclısinin son açılış nut kunda varidat kaynaklarımızı ne suretl^ kuvvetlendirebilecegimizi tetkik ederke bunu dört maddede mütalea etmıştiı Ve bunlan da bir sıraya koymu|tum. Bırincisi bugün kanunen almağa sa [Arkast Sa. 3 sütun 3 de] • Belediye veıgisi nasıl arttırılacak Filistin işinde ingiltere hükumetinin kararı Memleket, Arablarla Yahudiler arasmda taksim edilecek, muhaceret için bir had tayin olunacak Londra 15 (HusuÎÎ) Kral Majeste \ltmcı Corc bugün J'ılistin kongresine ştırak eden Arab ıeyeti reisi Abdül nünim Beyi kabul etmiştir. Majeste 3orc, gece de, Hi :az Veliahdi Prens Faysalı kabul et mistir. Filistin kongresi murahhaslarile în gıliz ricali arasında bugün de temaslar sereyan etmiştir. Kongre, yann heveti umumiye ha linde toplanacaktır. Bugünkü temas lar neticesinde, ya rın müsbet netice ler elde edileceği umulmaktadır. lirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIII ! KAHİRE ! MEKTUBU Iran Valiahdi a; sonunda Mısıra gidiyor Mısır hükmdarının kızkardeşile Prens Şahbı Mohammed'in düğünü bütün Arab memleketlerinin en mühim h?.disesini teşkil edecek tstifa eden Macar Başvekili İmredi Londra 15 (Hususî) Macar kabinesi bugün istıfa etmiştir. Başvekil İmredi, gazetecilere şu beyanatta .bulunmuştur: < Dedemin babası Yahudi olduğu için ıstifa ettirru Hükumetimin Yahudiler aleyhine kanunlar hazırladığı bir sırada, daha uzun ınüddet mevkii ikti darda kalamazdım.> İstifanın hakikt sebebi nedir? Londra 15 (Hususî) Peşteden bil dirildiğine göre, Macar kabinesi, Naib Amiral Horti ile Başvekil İmredi ara smda çıkan ihtilâflar neticesinde ıstifa etmiştir. Amiral Horti devlet işlerine filen müdahale etmek istediğmden, Başvekil memlekette otorite temin edememiştir. Diğer bir habere göre, Amiral Horti ecnebi tesiri altında bulunduğundan, kabine istifa etmiştir. Filistin taksim mi edilecek? Londra 15 (a.a.) Daily Herald gaze tesi, hükumetin Fifmatn Yahyanın oğlu Seyfülisîâm ve maiyeti Londra listin konferansına konferansının toplandığı ŞenCeymis sarayı öniinde teklif edeceği proje hakkında şu tafsılâtı vermektedir: hadi mmtakası için bir mulıa)cer©t hadtMemleket, Yahudı muhacereti ve dı tayin «dilecek ve toprak satışı da huYUNUS NADt arazi satışı noktasından Arab ve Yahudi susî bir nizama tâbi tutulacaktır. Arab [Arkası Sa. 3 sütun 3 dei , mıntakalanna taksim edılecekti^r, Ya l o & Şa. Meb'usan Meclisi bilâmüddet tatil edildi Budapeşte 15 (a.a.) Meb'usan mecl^i, kabinenin istifası sebebile bilâmüddet tatil etmiştir. Naitoi Hükumet Horti, Başvekâlet müsteşan Baron VayJı kabul etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog