Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Taze YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYASI ile yapılmış nefis Tiirk şarabıdır. Galata Necati B. Çad. 218 Bağcı Şarabı Telefon: 41267 Yeni Millet Meclisi 422 meb 'ustan teşekkül edecek Ingiltere ve Fransa, Franko olunan intihab hazırlıkları neticesinde Ikmal hükumetini iamyacaklar mı? bugünkü Meclise 23 meb'us daha f Dün Âvam Kamarasında münakaşalar olduj ispaıpın siyasi vaziyeti J Vll umhuri S8T1 Okul k tabîarı MüSABAKASI İSTANBUL CAÖALOGLD 5299 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet tstanbu] Posta kutusu: tstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298 İdare ve matbaa tasnu 24299 . 24290 Salı 14 Şubat 1939 İlkokul Tarih, Yurd Bilgisi, Okuma Kitablarım Maarif Vekilliği ır»üsabakaya koymuştur. îlânJarı okuvıumz. 423834 I ilâve edileceği Ankara 13 ( Telefonla) Yurdun her tarafmda tespit edilen nüfus vaziyetine göre, 6 ncı Büyük Millet Mechsi için 422 meb'us seçılecektir. Son olarak bugün geç vakit Erzincan vilâyetinden de malumat geldiğinden 422 rakamı kat'idır. lntıhabı yenıleme karannı vermiş olan şimdiki Meclis, 399 meb'ustan müteşekkıldi. Nüfus vaziyetine göre Ankara, Aydın, Çanakkale, Çorum, Edirne, Hakâri, İçel, Izmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Seyhan, Sıvas, Tokad, Trabzon ve Yozgaddan birer; Bingöl, Bitlis ve Kırklarelinden ikişer; Tuncelinden üç ve Rizeden altı meb'us fazla çıkacaktır. Buna muka anlaşıldı CumhuriyetTürkiyesinin harîcî Sıyaseti Türk ordusu tarihimizin hiç bir devrinde şimdiki hali kadar mükemmeliyet ve kudret şartlarına sahib olmamıştı. Biz sulh idealini işte bu hatırı sayılır kuvvete dayanarak takib ediyoruz. jj deal olarak sulhu hem esas, hem he| | def tutan bu siyaset, realite olarak münferid veya müşterek kuvvet prensiplerıne dayanır. Çok güzel birşey olan Dün Franko tayyareleri tarafmdan bombardıman edilen sulh yalnız bir tarafın arzusıle gerçekleşeMadrid'den bir manzara mıyeceğınden icabında onu kuvvetle müdafaa etmeğe ıhtiyac vardır. Mevcudiyet ve ıstiklâlı uğrunda bütün memleketm şuurlu kahramanlığı ve kadın erkek bütün milletin efsane\î fedakârlığıle parlak surette başarılnuş bir savaştan doğan yeni Türkiye, sulhun büyük bir nimet olduğunu bıldıği kadar onun icabında ancak kuvvet ve kudretle muhafaza olunabileceğıni de daima gözonünde tutar. Onun içindir ki bir yandan memleketm tesis, ima*>~ve inşaya müteallık binbır ıhtiyacını ıkmale « Vaziyetin çabuk surette inkişaf Londra 13 (a.a.) Avam Kamaçahşırken dığer taraftan bütçemizin ehemetmekte bulunması sebebile, bu teminatı mıvetli kısmını daima millî müdafaamıza rasında işçi partisi liderlerinden Hender son, Başvekilden, İngilterenin General vermek benim için imkânsızdır. tefrık ve tahsis etmekte devam edegeliyoBununla beraber şunu söyleyebilirim Franko hükumetini tanımıyacagı hakkmruz, ve bunun netıcesi olarak iftiharlarıki, Ingiltere hükumeti Fransız hükumetile da teminat istemistir. mıza cidden lâyık kudretlı bir orduya [Arkası Sa. 7 sütun 5 de] Çemberlayn şu cevabı vermiştir : malik bulunmaktayız. Emniyetle ifade edebiliriz ki Türk ordusu tarihimizin hiçbir devrinde şimdiki hali kadar mükemmeliyet ve kudret şartlarına sahib olmamıştı. Biz sulh idealini işte bu hatırı sayılır kuvvete dayanarak takib ediyoruz. Sulh, milletler arasında mümkün olduğu kadar genişliyen dostluk münasebetlerınde tecelli eder. Yeni Türkiye, yakın komşularından başlıyarak dünya milletlerile derece derece dostluk münasebetlerı kurup yaşatan bir memlekettir. İlk iş olarak kendı hudud ve hukukunu kendı kuvVasington 13 (a.a.) A m e r i k a do dafaa ile mükellef olan «siyah» donanvetile emniyet altında bulundurmak temelıne dayanan Türkiye, komşu sahaiar nanmasınm Panama kanalını müdafaa ması da harekete geçmiştir. Bu donanma daki dostluk bağlarıle kendi civarında için yapılacak menevralara aid hazırlık beyaz tarafın Amerıka topraklarında bir dalga dalga genişliyen bir sulh âlemi vü ları Kuba'da Guantamano üssübahrisin üssübahrî tesis etmesine mâni olacaktır. cud bulmasına en büyük itmasmı sarfet de dün tam bir mahremiyet içinde biti Her iki tarafın kumanda heyeti diğerimekten hiçbir zaman hâli kalmamıştır. Bu rilmiştir. Amiral Kalbfus'un kumandası nin bütün tedbırlerini ve projelerini katmüspet dostluklar, yeni tarihimizin ilk altında bulunan ve taarruzu ifa edecek iyyen bilmiyor. Her iki taraf da ayn günlerinden itibaren büyük komşumuz olan bu «beyaz» filo bu sabah denize a ayrı şifreler kullanacak ve bu şifreleri an[Arkası Sa. 7 sütun 4 te\ Rus Sovyetleri Cumhuriyetile tesis ettiği çılmıştır. Amiral Andrevvs'in kanalı mü bil mülkî teşkilâttaki bazı değişiklikler dolayısile nüfusları azaîdığından Antalya, Denizli, Erzurum ve Urfadan birer, Muştan iki ve Çoruhtan dört meb'us çıkacaktır. Bu seçimdeki intihab dairelerinin sayısı 62 dir. istanbul, Afyon, Amasya, Bahkesir, Beyazıd, Bılecık, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Erzincan, Gazianteb, Giresun, Gümüşane, İsparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Maras, Mardin, Muğla, Samsun, Siird, Sinob ve Tekirdağından çıkacak meb'us sayıları eskisinin aynidir. Evvelce de bildırildıği üzere Cumhuriyet Halk [Arkası Sa 7 sütun 6 da\ Balkan Antantının Bükreşte yapacağı mühim toplantı Bir tehdid cürmü meşhudu 2500 lira hakkısükut istiyen Lutfi yakalandı Hükâmetçiler arasında derin ihtilâf çıktı Hükumet, harbi kazanmak için siyasî „ îırkaları elbirliğine davet ediyor Bütün beynelmilel meseleler gözden geçirüecek Suçlu, bir ticarethanenin guya yaptığı vergi kaçakçılığını ihbar etmemek için paraları aldı ve mağazadan çıkarken yakayı ele verdi Amerikan donanması büyük manevraya çıktı İ Tehdide maruz kalan müessese müdürii, hâkim huzurunda Bahçekapıda Orozdibak ticarethane me^iıud suç yapılmak suretile tevkifine sinde dün öğleye doğru meşhud suç ya sebeb olan hareketi, bu ticarethanenin pılmak suretıle, Omer Lutfi Kalelı is müteaddid defterler tutmak suretile verminde biri yakalanmış, öğleden sonra gi kaçırdığına dair Defterdarlıga ihbarmeşhud suç müddeiumumiliğince sor da bulunacağından bahisle, ticarethaneguya çekilen Lutfi, îstanbul Asliye dör den bu ihban yapmamak üzere para isdüncü ceza mahkemesine gönderılmiştir. temesidir. Derhal başlıyan muhakeme, saat on Davaya göre, Lutfi bundan bir hafta yedi buçuktan on sekiz buçuğa kadar sür evvel Oorozdıbak direktörü İsviçreli Armüştür. tur Mayer'i yazıhanesinde ziyaretle böyBalkan Antantı içtimalarma riyaset Ömer Lutfinin suçtı le söyliyerek, sükut hakkı olmak üzere edecek olan Romanya Hariciye Galatada Agopyan hanındaki yazıha 2500 lira istemistir. Direktörle muhase» Nazın Gafenko nesinde muamelecilıkle meşgul olduğu beci Nıkola Nikolaidı, bu adamı ters Bükreş 13 (a.a.) Havas Ajansı nu ve Lâleli caddesinde 10 numaralı ev yüzüne çevirmektense oyalamağı ve bir bildiriyor: Balkan Antantı konseyinin ö de oturduğunu söyliyen Ömer Lutfmin, [Arkası Sa. 7 sütun 3 te\ nümüzdeki toplantısı Bükreşte 20 şubatta ıııııııııııııııınııııııııııııııııııııııiıııııııııııııiııııııııııııııııııııınıııııııiııııııı IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIMIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII yapılacaktır. Toplantıya Romanya Hariciye Nazırı Gafenko riyaset edecektir. Içtimaın hedefi Balkan Antantına dahil bulunan devletlerin hareketlerini telif etmek ve bu memleketler arasındaki tesa nüdü kuvvetlendırmektir. Içtima programmda şu meseleler var dır: 1 Balkan Antantı paktı müddetinin artırılması. 2 Balkan Antantı de\letlerinin komşularile ve bilhassa Macaristanla olan münasebetleri. 3 Münıh'tenberi Bulgaristanda muahedelerin tadili propagandasının canlanması üzenne ortaya çıkan meseleler. 4 Enlernasyonal vaziyetin tetkiki. 5 Balkanlara müteallik mevziî bir çok ıktısadî meseleler. [Arkası Sa. 7 sütun 3 te\ Siyah ve Beyaz ismile ikiye ayrılan donanma, Amerika topraklarmın ve Panama kanalınm müdafaası esaslarını tespit edecek I miz samımî münasebetlerle başlıyarak Balkan Antantı ve Saadâbad paktı manzumelerine kadar pek mes'ud terakkı ve inkişaf safhalan arzetmiştir. Kendi hesabımıza kendı kuvvetımizden emin olduğumuz kadar dostluklarımıza da sadıkız, ve dünyada bizim dostluğumuza lâyık olduğu kıymetin verilmekte olduğunu görmekten de memnunuz. Böylehkle sulh idealini takviye eden amiller arasında vazife alarak hizmet gördüğümüze kani bulunuyoruz, ve gene bbylelıkle dünyanm şimdiki hayli kanşık ve kararsız vaziyetleri içinde kendi hududlarımızı aşan bir emniyet havasını yaratmağa ve yaşatmağa yardım etmiş olmaktan duyduğumuz zevk sonsuzdur. Milletler Cemiyetinin müşterek emniyeti maatteessüf ıflâs etti. Balkan Antaatı ve Saadâbad paktı hergün daha ziyade kuvvetlenmek imkânlarile ayaktadır, ve kendi âlemlerinde en ciddî sulh amilleri olarak. Hatırlardadır ki Saadâbad paktının akdini müteakıb şimalî Amerika Birleşık Devletleri büyük Cumhuriyetinin Hariciye Nazırı Kordel Hul bu yeni manzumeyi milletlerarası sulh ve insanlık siyasetinde çok güzel bir örnek olarak selâmlamıştı. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııtııııııııııiııııııiııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııiıııııııııııııı Universiteli genclerin Avrupa seyahati bitti Kafile reisi, yüksek tahsil talebesinin dost memleketlerde gördüğü hüsnü kabulii anlatıyor Numan Menemencioğlu dün Almanyadan avdet ettî Filistin konferansı Londra 13 (a.a.) Filistin konferansı görüşmelerıne bugün de devam olunmuştur. Arab heyeti, bugünkü îngiliz Arab toplantısında îngiliz teklifleri hakkındaki görüşünü izah etmiştir. İlk defa olarak bugünkü toplantıda Naşaşibinin delegesi Ragıb Bey de bulunmuştur. Akşam üzeri ise bir İngiliz Yahudi toplantısı olknujtuK Numan Menemencioğlu dün Sirkeci garından Almanya ile yüz elli milyon marklık kredi mukavelesini imzalamak üzere Berline gitmiş olan Hariciye Vekâleti Umumî Kâtıbı Numan Menemencioğlu, dün sabah 7,25 te, Semplon ekspresıle şehrimize gelmiştir. Kendisini, Sirkeci garında, ailesi erkânile gazeteciler karşılamıştır» Numan Menemencioğlu, gazeJ çıkarken tecilerin muhtelif suallerine kısaca mukabele ederek, Berlinde imza olunan ticarî anlaşmanın, Türk Alman tıcaretinin umumî kalkınmasına çok faydah olacağını ümid ettığini söylemiş ve zamanm hemen bütün ticarî anlaşmaları gibi, bunun da malzeme teatisi sistemine istinad ettiğini ilâve etmiştir. YUNUS NAD1 [Arkası Sa. 3 sütun 5 tel İstanbul Üniversitelileri Atina Sefaretimizde şereflerine venlen çayda elçimiz Rüşen Eşref Ünaydın ve refikasile beraber CYaztsı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog