Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

En Büyü k Kaybımız Ikinci tab'ı çıktı . Jfll umhuri Sajl R ( ) 0 7 İSTANBUL GAĞALOĞLU U£Oİ Telgraf ve mektub adresl: cumhurlyet tstanbu] Posta fcutusu: tstanbul No. 246 Telefon: Basmuharrlı ve evl: 22366. Taiırlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa feısmı 24299 24290 PaTar 1 9 Çııhat 1(NQ rdZ8T \L çUDdl lOüö Taze YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYASI ile yapılmış nefis Türk şarabıdır. Galata Necati B. Cad. 218 Bağcı Şarabı Telefon: 41267 Japonların Hainan adasını işgali heyecan ııyandırdı Inönünün çayı Londra'daki Filistin konferansı içtima halinde Uzakşarktaki hâdise Dahiliye Vekilimizin yerinde bir tamimi Filistinliler tam bir istiklâl istiyorlar Londra konferansındaki Arab heyeti reisi, Arabların taleblerini açık ve kat'î bir lisanla izah etti Yeni Türkiyenin milli ve modern prensipleri, Atatürkün kurduğu nizamın ana çerçevesinden zerre kadar inhiraf göstermiyecektir. Buna inanmıyan bir vatandaş tasavvur Londra l ! (a.a.) Filistin Arab he1 Arablarm memleketrerinin tam isedilemez. yetinin reisi Cemal Efendi Hüseyni, tiklâlini elde etmek haklannın tanmması, Saint James sarayında toplanmış olan 2 Filistinde millî bir Yahudi yurdu ahiliye Vekilimiz sayın Bay konferansta beyanatta bulunarak Arabla vücude getirmek teşebbüsünden vazgeçılFaik Öztrakın Umumî Müfetmesi, [Arkası Sa. 5 sütun 5 te\ nn mutalebatmı izah ve teşrih etmiştir. tişliklerle bütün Valiliklere gönderdiği tamimi Cumhuriyet dünkii sayısında neşretti. Sayın Vekil son hükumet tebeddülü ve bazı hâdiselere kar§ı tedbirler alınmış olması dolayısile şurada burada husule gelebildiği işitilen bazı yanlış telâkkilere karşı büyük idare âmirlerine ve onlar vasıtasile memlekete hakikî vaziyeti anlatıyor. Bu hakikî vaziyetin düğüm noktası şundan ibarettir: Doktor Refik Saydam hükumeti Cumhuriyet Halk Partisinin hükumetidir. înkılâbcı Partinin prensipleri aynen bu hükumetin dahi hiç farksız ve zerre kadar tereddiidsüz üzerinde yürüdüğü ve yürüyüp gideceği ana yoldur. Bundan azçok ayrılma vuku bulabileceğini zannedenler yaman surette aldanırlar ve aldanışlarının neticelerini Yeni kanuna aykırı hareket pek acı surette görürler. Herhangi bir gafletle kimsenin rahatsızlığına mahal edenler takib olunuyor kalmamak üzere herkesin bu hakikati böyYeni avukatlık kanununa göre, barolar le bilmesi lâzımdır... Fühkika burada memleket, millet, dev idare meclislerince verilecek inzıbatî ve let ve hükumet olarak ortada görülen var meslekî cezaların itirazen tetkik mercii ]ık, Atatürkün inkılâbcı Türkiyesinden olmak üzere kurulacak haysiyet divanına ibarettir. Hani şu Büyük Kurtarıcınm pe İstanbul Barosundan gönderilecek nam şinde tırnağını dişine takarak tehlikeye dü zedlerin intihabı için dün öğleden sonra şen vatanı kurtarıp cezrî inkılâblarla Ya umumî heyet içtimaı yapılması mukarrerkınşarktan bütün dünyanın mütehayyir di. İçtima yeri, ağırceza mahkemesi salo gözlerine canlı ve modern bir millet yük nuydu. Saat on dörtten on beşe kadar 150 selten varlık. O kadar ayni şey ki şahıs kadar avukat geldi, içtima defterini imzalarda bile fark yoktur: İsmet İnönü, dok ladı. İçtima yapılabilmesi için Baronun tor Refik Saydam, Ali Çetinkaya, Sara 640 azasınm yansından bir fazlasmın, coğlu ve hepsi. Bu yüksek kıymetli va yani 321 kişinin hazır bulunması lâzımdı. tandaşların cümlesi ölmez Şefin yakın ve Bu ekseriyet temin edilemediğinden, içtiİstanbul Barosu Reisi Hasan Hayri candan arkadaşlarıdır. Bugün memleke ma gelecek cumartesiye kaldı. O gün ne te bir tamim gönderen Faik Öztrak bile kadar aza gelirse, o kadarla iktifa oluna mahkemesinden gönderilecek üçer zatla teşekkül edecektir. Divan reisliğini TemKurtuluş ve İstiklâl Savaşının arifelerin rak celse açılacaktır. [Arkası Sa. 5 sütun 1 del Haysiyet divanı, Bâro ile Temyiz den itibaren millî hamlelerin her safha«nilllllllllMIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIinilllllllllHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIUI IIIIHIllllllllllllllllMHIIIIIIllllllllllllllllll sına çok yakmdan iştirak etmiş olan bir arkadaştır. O bilir, onlar bilirler ve Atatürkün bütün inkılâblarile beraber Cumhuriyeti kendilerine emanet ettiği canlı ve şanlı gencliğimiz pek iyi bilir ki yeni Türkiye ehramırun üzerinde yükseldiği sağlam esaslar memleketimizin ve milletimizin hayat ve baka şartlandır. Zaten Cumhuriyet Halk Partisinin bugün bütün memlekete maledilmiş olduğu için artık millî olan prensiplerinde kimsenin vicdan veya iz'anmı incitebilecek ne vardır ki bu millet içinde onlann aksini iltizam etmek istiyecek hatta tek adam çıkabilsin? İçyüzünde ya koyu bir cahillik ve yahud bu memlekete karşı gizli veya aşikâr bir düşmanlık olmaksızın yeni Türkiyenin yeni millet ve devlet prensiplerine yan bakılamaz. Adına inkılâb dediğimiz şeyler bugünün ileri insanlığının gidiş şekillerinden başka birşey değildir. Anhara 11 (Telefonla) Cunthur Reisimiz İnönü, bugün saat 17 de Anharada bulunan birinci, ikinci ve üçüncü barem dereceli memurlara Çankayadaki Cumhur Reisliği köşkünde bir çay ziyafeti verdi. Toplantıda bütün Veküler, eski Başvekil Celâl Bayar, Türkiye Cumhuriyet Merkez, Ziraat, Sümer, İş ve Etibank Umum Müdürlerile refîkaları da balundular. Sayısı 200 e yakın olan davetliler, ayrt ayrt Cumhur Reisinin huzuruna dahil oldular. Kabul re8minden sonra Cumhur Reisimiz ve Bayan İnönü, misafirlerini büfede ağırladılar. Toplantı, saat 19 da nihayet buldu. Bir Japon ordusu Mançuko sınırın da emir bekliyor Mühim bir üssiilhareke olan bu adanm işgali Fransız ve Ingiliz müstemlekeleri için büyük bir tehlike oluyor Londra 11 (a.a.) • Salâhiyettar me rafından geçen ikincikânunun 27 sinde hafil, Hainan adasınm Japonlar tarafm yapılmış olan ve bugün de bütün kıymetidan işgalini hayretle karşılarruştır. ni muhafaza etmekte olduğu söylenen beBu mehafil, bu münasebetle Butler ta[Arkast Sa. 9 sütun 5 te\ Memleket barolarında faaliyet Haysiyet divanına aza namzedi seçiliyor Şehrimizdeki umumî heyet toplantısına 640 avukattan ancak 150 si gelmişti, bu yüzden Demir muhafızlar, Dahiiçtima önümüzdeki cumartesi gününe bırakıldı liye Nazırını öldürmek Şehirde mevcud 16 bin fakir çocuğa yardım çareleri ve yeni varidat membaları araştırılıyor için hazırlanmışlar Romanyada gizli suikasd şebekesi yakayı ele verdi Yoksul talebeleri himaye Yardım birliği, mühim bir toplantı yaptı İ Ilk mekfeb yoksul çocuklarına yardım birliğinin dünkii toplantısı Dün saat 14,30 da Eminönü Hal yeti azasmdan Hâmidin başkanlığında kevinde «İlkmekteb yoksul çocuklarına toplanmıştır. Toplantıya birük kurullanyardım birliği» Parti Vilâyet İdare He[Arkast Sa. 5 sütun 3 fe] liilllllllllllllllllllMilllilllllllllllllllllllltlillllMlliniMilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllHIIIIHIIIIIIIIIIUIf j Halk Sandığın daki çalışmalar Romanya J)ahiliye Nazırı Kalinesku Katalonyayı zabteden ordu Madride yürüyor Fransaya iltica eden milislerden yirmi bini Franko kuvvetlerine iltihak etmek üzere Barselona dönüyor Zabıta, geceleyin Demirmuhafızlar bilhassa en çok ihtiyacı olan küçük san'at teşki'âtma mensub 25 kişiyi tevkif etm:ş, ve ticaret erbabının sandıktan kolayca bir takım infilak edici maddeler, el kum kredi teminini imkân dahiline koymak için Esnaf Cemiyetleri Reisi ve umumî kâtıbbaralan ve saire musadere eylemiştir, lerini bir toplantıya çağırmış ve bu topOğrenildiğine göre, komplocular, yeni lantıda bazı kararlar ittihaz etmişti. Bu kanunu esasinin yıldönümü münasebctile kararlann tatbikatından maalesef iyi netibu aym 20 sinde bir suikasd icra etmek ce ahnamadığı görülmektedir. Esnaf, küçük san'at ve ticaret erbabı, kefil bulalasavvızrunda bulunuyorlardı. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııımııııııuıııı mamaları, cemiyetlerinin ise birlik gösterememeleri yüzünden krediden tamamen Filhakika Atatürkün ileri hamleli istifade edemedikleri anlaşılıyor. Bu vayüksek irşadlarile yaptıklarımız nedir? ziyet, şöyle izah edilmektedir: Dini dünya işlerinden ayırarak haki« Sandık, tevdi edilmiş olan 250 katte onun kadrini yükseltmiş ve milletin bin liralık sermayeyi tnümkün olduğu kahayatını insanca bir cereyana sokmuş oldar memleketteki sanayi ve ticaret hareduk. Din dünya işlerinden ayrılmıştır. ketinin kalkmması, esnafın sıkıntıdan kurFakat vicdan hürriyeti olanca kat'iyetile tulması gayelerinde kullanmak istiyor. Etesis edilmiştir. Herkes itikadında ve ibağer ihtiyacı olan h«rkese para verilse, bu detin.de her türlü müdahaleden ari ve koca şehir halkına milyonlar kâfi gelmidevletin en kuvvetli himayesine mazhar 7 incide 8 incide Katalonya'da zaptedilen şehirlerin sokaklarına Franko'nun resimleri asıhyor yecektir. Sandık rramurları, idareye müYUNUS NADt İArkası Sa. 5 sütun 4 te\ (Yazuı 9 ıtınçtt sayfadaX v ^ lArkası Sa. 9 sütun 4 te\ ı Paris11 (a.a.) Havas Ajans;, Bükreşten istihbar ediyor: Zabıta, Başvekil muavini ve Dahiüye ve Millî Müdafaa Nazm Armand Ca Bunlardan bir çoğu, krediyi san'atın terakkisi için^ linesco aleyhine müteveccih bir komplo değil, hayatî zaruretleri karşılamak üzere ahyormuş!^ meycana çıkarmıştır. İstanbul Halk Sandığı Müdürlüğü, \ Esnaf kefil bulmak için ,müşkülât çekmektedir C BUGÜN ) Piyangoda \ Haftahk kazanan : Radyo numaralar \ programı Halk Sandığı İstanbul şubesınin fbşarıdan görünüşü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog