Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1939 CUMHURİYET =ı Simalî Fransa sahillerinde Kimsesiz bir adacığın üç esrarengiz sakini Meşhur tayyareci Lindberg, Dr. Aleksi Karel ve beyaz Rus Prensesi bu boş adada ne yapıyorlar? Miralay Lindberg tekrar günün adamı olmuştur. Birçok Avrupa gazeteleri, tayyaresile tekbaşına Atlantiği geçmek suretile beynelmilel bir şöhret kazanan Lindberg'i, Umumî Harbde Arabistanı ayaklandıran meşhur casus Lavrens'Ie muka yese etmekte ve ona «Havacıhk Lavrensi» ismini vermektedirler. Miralay Lindberg'le casus miralay Lavrens arasmdaki müşabehetin ne derece doğru olduğu kat'î surette belli değildir. Bununla beraber, birçok Amerikan gazetelerine göre, Hitler tarafından kendisine verilen nişanı kabul etmekle, Amerikanın hava kahramanı eski şöhretini kaybetmiştir. Bu münasebetle, meşhur tayyarecinin esrarengiz faaliyetinden şu son günlerde sık sık bahsedilmekte ve bu meyanda Rusyaya yaptığı müteaddid seyahatler zikredilmektedir. Amerikan gazetelerine göre, miralay Lindberg, ÇekoSlovak buhranmdan evvel, Sovyet hava kuvvetleri hakkında Amerikan hükumetine gizli bir rapor göndermiştir. Lindberg, bu raporile, Sovyet hava kuvvetlerinin «seri tayyareler» den mürekkeb olduğunu, binaenaleyh harb kabiliyetlerine fazla bir kıymet verilemiyeceğını bıldırmıştir. Bunun üzerine başta Amerika olmak üzere, İngiltere ve Fransa gibi demokrasiler, Sovyet hava ordusunun yardımından ümidi keserek, ÇekoSlovak meselesinin hallinde Al manyayı tatmin etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Demokrasilerin bu kararmda, Alman ordusu ve hava kuvvetleri hakkında gene Lindberg tarafından tan zim edilen gizli bir raporun amil olduğu da ayrıca kaydedilmektedir. Sovyetler, bu iddiaları tekzib ederek, Lindberg'den esasen şüphelendikleri için Beden terbiyesi umumî kâtibinin izahatı (Baftarafı 1 inci sahifede) üzerinde dikkatlç uğraşacağı teşekküller olacaktır. Spor mükellefiyeti yirmi yaştan başlıyacak, 25 veya 30 yaşına kadar devam edecektir. ispanyada neticeye doğru... Almanya, baharda Fransa ve ingiltere, Franko'yu tanıyacaklar İngiliz mehafilinde, harb biter bitmez İspanyaya malî yardımda bulunulacağı söylenmektedir kerleri Portbou'dan birkaç kilometre uzakta bulunuyorlar. Figueras civarmdan gelen 380 ecnebi gönüllüsü Fransız topraklarına iltıca etmiştir. Lister ve Modesto kollarına aid yüzlerce asker de Abeilles boğazmı geçmeğe başlamıştır. 600 bin kisi daha seferber edecek (Battarafı 1 inci sahifede) 600 bin Alman daha silâh alttna çağrılacakmış ! Paris 10 (a.a.) Önümüzdeki ilkbab^'da Almanyada silâh alhnda bulunan kıtaatın normal miktanna ilâveten 600 bin kişi seferber edilecektir. Resmen şöyle denilmektedir: « 1906 ve 1907 senelerinde doğmuş olanlar, askerî talim görmemiş olduklanndan, iki ay için silâh altına davet ediliyorlar.» Salâhiyettar mehafil, İtalyanın 25 kânunusanide teknik esbabdan dolayı 60 bin îhtiyat efradmı silâh altına çağırmağa karar vermiş olduğuna işaret etmektedi'r. Bu mehafil, iki ay sonra Almanya ile İtalyanın üç smıfını (Almanya iki, İtalya bir) silâh altına almış ve sefer ber edilmiş muntazam kuvvetlerini takviye etmiş olacaklarını beyan etmektedir. Diğer taraftan Londradan gelen bir haberde Libya'daki İtalyan kıtaatmın bilhassa Tunus hududu civannda takviye edilmiş olduğu bildirilmektedir. Tayyareci Lindberg îerî, Saint Gildos admı taşıyan ve üç binadan ibaret bulunan bir köyde karargâh kurmuş bulunmaktadır. Bunlardan birini Lindberg, ikincisini esrarengiz prenses, üçüncüsünü de doktor Karel işgal etmek tedir. Doktorun işgal ettiği bina, korkunc bir mezarı andırmaktadır. Ne penceresi, ne de ışık alacak en ufak bir delıği vardır. Doktor Karel sabahtan akşama kadar mezardan farksız olan bu binaya kapan makta ve cesedleri diriltmeğe çahşmaktad.r. Lindberg'e gelince, adanın, Atlantik denizine nazır sahilindeki evinde bütün gün yalnız başma ve geceleri doktor Ka rel'le buluşmaktadır. Amerikalı haydudlar tarafından çocuğu kaçırılan Lindberg'le ölüleri diriltmeğe çalışan doktorun başbaşa neler konuştuklannı kimse bilmiyor. Sadece iki esrarengiz adamın Nevyorkta tanıştıkları muhakkaktır. Bu itibarla doktorla Lindberg'in ayn ayn sahalardaki faaliyetleri arasında bir rabıtanm mevcudiyetine muhakkak nazarile bakılmaktadır. Doktor Karel yılbaşmda Amerikaya döneceğini bildirdiğine göre, Lindberg adasındaki esrarengiz faaliyet bu sene nihayet bulacaktır. Bununla beraber, Lindberg'in Amerikaya döneceğine dair bir haber yoktur. Bilâkis «Havacıhk Lav rens» i çocuklan büyüyinciye kadar Amerikaya dönmemeğe karar vermiştir. Miralay Lindberg arasıra gizlice adadan uzaklaşmakta ve seyahatler yapmaktadır. Fransız köylüleri esrarengiz bir deniz tayyaresinin Lindberg adasına yanaş tığını, birkaç saat sonra adadan uzaklaştığını görmüşlerdir. Bilhassa ÇekoSlovakya buhranı esnasmda Lindberg adası etrafında tayyarelerin faaliyeti göze çarpacak derecede ço ğalmıştır. Londra 10 (a.a.) Londra ile PaKulüblerin asgarî beş yüz azası olacak, ris, Burgos hükumetini hukukan tanımabunların her nevi spordan istifade edebilmeleri için kulüblere bina ve oyun yerleri ğa hazırlanmaktadırlar. Öğrenildiğine göre bu tanıma Negrin'le Miaja'nm ni yapılacaktır. yet ve tasavvurları iyice anlaşıldıktan İş kanunu gözönünde tutularak bu kasonra yapılacaktır. Hatta İngiliz mehabil müesseselerde çahşanlann muayyen fili, General Miaja'nm mukavemete nigün ve saatte yevmiyelerine halel gelme hayet vermek ve kendi pasaportu için inden spor yapmalan temin edilecektir. giliz ve Fransız diplotnatik vizelerini alMektebini ve askerliğini bitirmiş olan mak tasavvurunda olduğunu beyan et !ar kulüblerde toplanacağı için teşkilâtın mektedir. esash kolu olan kulüblere azamî dikkat îyi malumat almakta olan mehafil, inve ehemmiyet verilecektir. giltere hükumetinin General Franko bir Spor kulüblerimiz tam amatör olacak affı umumî ilânını ve ecnebi muhariblelardır. Kendılerine bina ve oyun yeri için rin geri çekilmesini vadetnıiş olduğundan yapılacak yardunlardan sonra spor mal cumhuriyetçilere mumaileyhten mütareke zemesini her sporcu teşkilâttan hiçbir şey talebinde bulunmakla iktifa etmelerini tavsiye edeceğmi beyan etmektedir. beklemeden kendi tedarik edecektir. Ayni zamanda İngiltere hükumeti, Beden terbiyesi kulübleri haricinde General Franko'ya bir affı umumî ilân profesyonel kulüblerin teşekkül etmesinde ve serbestçe hiçbir ecnebi nüfuzuna tâbi hiçbir mahzur yoktur. Tabiî bu kulüb olmaksızm icrayı hükumet etmek emelinmüntesibleri, spor mükellefiyeti yaş haride olduğunu beyan etmesinin akilâne ocinde olanlardan tejkil edilmiş olmahdır. lacağım bildirmiştir. Beden terbiye kanununun tam manasile Hariciye Nezaretine Burgos'tan hetatbikı bir haziranda başlıyacak, tstanbur*İz hiçbir cevab gelmemiştir. Öğrenildilun teşkilâtı bir takım hususiyetleri do ğine göre, Minorque adası meselesi, înlayısile geniş olacaktır. gilterenin Burgos'ta nüfuzunu takviye îslanbul spor direktörlüğü için birçok etmiş olup General Franko'nun İngiliz namzedler ileri sürülmüşse de, henüz hiç tekliflerini kabul edeceği tahmin olun biri üzerinde karar verilmiş değildir. maktadır. Sporda ihtısas yapmış her kıymetli şaHodgson, Franko'nun tanırunasına aid hıstan istifade edilecek, yeni açılacak hazırhkları yapmak üzere bugün Bur antrenör kurslarına daha falza ehemmiyet gos'a gidecektir. Fransa ile îngiltere, verilecektir. harb biter bitmez ve bütün ecnebi muhaKabiliyet ve kıymetine göre bu hocalara, yirmiden bajlamak üzere yetmiş liraya kadar barem üzerinden maaş verilecek, ayrıca ücretli memurlar da kullanılacaktır. Memleket sporu için bazı tedbirler alınmıştır. Bir müddet beynelmilel müsabaka yapılmıyacaktır. Buna mukabil muhtelitler namile birçok müsabakalar tertib edilecektir. Muhtelit miisabakalarda talebe ve asker olanlardan istifade olunacaktır . Futbol ve sair mücadele sporlarında atjetizm esas olacak, haddiasgar olarak tespit edilecek dereceleri tutamıyanlara her sporda yer verilmiyecektir.» Maarifin bugün spor yaptırmağa mecbur olduğu ilk, orta ve liselerin mecmıru, 6650 dir. Bunların ancak 26 sında salon vardır. ribler çekilir çekilmez İspanyaya büyük bir para ikraz etmek tasavvurunda da bulunmaktadırlar. Fransız hududunda Bir tebliğ nesredilecek Paris 10 (a.a.) Fournier ajansı, Parisle Londranın, pazartesi günü, İs panyol nasyonalist hükumetini tanıyan bir tebliğ neşretmeyi kararlaştırdıklannı bildirmektedir. Negrin İspanyaya döndü Doktor Aleksi Karel ona asıl harb tayyarelerini göstermediklerini iddia etmişlerdir. Miralay Lindberg'in îngilterede fevkalâde imtiyazlara mazhar olması da, eski hava kahramanınm îngiliz makamlarına gizli alâkalarla bağlı olduğu şüphesini uyandırmıştır. Bir îngiliz gazeteci, bu dedikodular yüziinden tekrar günün adamı olan Lindberg'le görüşmek istemiş ve onu Fransada bulmuştur. Miralay Lindberg halen şimalî Fransa sahillerinde kâin ıssız bir adada otur maktadır. İngiliz gazetecisi Fransız köylülerinin «Lindberg Adası» admı verdikleri bu adaya gitmiş, fakat bir türlü «Havacılık Lavrens» inin yüzünü görememiştir. Eski hava kahramanı, kendisi ismini taşıyan adada Aleksi Karel adında aslen Fransız olan bir doktorla yasamaktadır. Doktor Aleksi Karel'in bu ıssız adada bazı mühim ilmî tetkiklerde bulunduğu, bilhassa ölüleri tekrar yaşatmaya çalıştığı söyleniyor. Lindberg'le doktordan maada, adada bir de Rus prensesınin yaşadığı haber verilmektedir. Bazıları bu Rus prensesinin bir bolşevik ajanı olduğunu söylüyor, fakat hakikatte bu kadmın bir beyaz Ru? olduğu anîaşılmıştır. İki esrarengiz erkek yoldaşları kadar esrarengiz bir hayat yaşamakta olan Rus prensesinin de adada mahiyeti belli olmıyan tetkiklerle meşgul olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre, meşhur Leh edibi Sienkievvicz, Quo Vadic adlı meşhur eserinin bazı kısımlarını bu adada kaleme almıştır. Sienkiewicz ailesincten olduğu söylenen esrarengiz Rus prensesinin de, ecdadınm yaşadığı ve şaheserini vücude s?etirdiği adada bir eser yaz maktadır. Diğer bir rivayete göre, doktor '•Carel ile esrarengiz Rus prensesi arasmda çözülmez kalb bağlan mevcuddur. Lindberg adasının üç esrarengiz sakin Londra 10 (Hususî) îspanya Başvekili Negrin'le Hariciye Nazın Del Vayo, bugün Tuluz'dan tayyare ile Alikante'ye gitmişlerdir. Negrin, kendisini karşılıyan gazetecilere demiştir ki: « Cumhuriyet orduları umum kumandanlığına tayin edilen Madrid ku mandanı General Miaha ile görüşmek üzere tekrar İspanyaya döndük.» General Miaha, bir mütareke akdi için General Franko ile sulh müzakerelerine Bugün faaliyette bulunan 130 beden terbiyesi hocası vardır. Halbuki progra giriştiğine dair deveran eden haberlerin ma nazaran, ortamekteblerde haftada asılsız olduğunu beyan etmiştir. Fransız kabinesi toplamyor bir saatlik beden terbiyesi dersine göre üç yüz hocaya muhtacız. Paris 10 (Hususî) Kabine salı günü Cumhur Reisi Löbrün'ün riyase Gazi Terbiye Enstitüsü, bu farkı beden terbiyesi dersi haftada bir saat kal tinde toplanarak haricî vaziyeti tekik mak şartile, ancak on beş senede kapata edecektir. Bu münasebetle, General Franko hükumetini tanımak meselesi de bilecektir. Vaktile Çapada kurs görmüş 150 aynca tetkik ve müzakere edilecektir. jimnastik hocası vardı. Bu işte fazla istikbal görmiyen hocalar ya başka mesleğe ve yahud başka muallimliklere geçmişlerdir. Bugün yirmi beş ortamektebde jim nastik hocası da yoktur. Bu şartlar içinde bugün mekteblerde nasıl spor yapılacağı merak edilecek bir iştir. Bourg Madame 10 (a.a.) Cum huriyetçi ordunun Seo Durgel yolunu tutmakta olan dümdar kıt'alan, Frankist tanklarınm hücumları karşısında, bugün öğleye doğru hızlı surette geriye çekilmiş ve saat 14,25 te Fransız hududuna geç miştip. Saat 14,35 te onuncu ordu ku mandanı albay Jonerin riyasetindeki cum huriyetçi kurmay heyeti, Liva bitaraf yolu ile Borgmadame Torcarl yolunun birleştıği noktada Fransız makamlarına mülâki olmuştur. Hududdan içeriye doğru Fransız yolHarb tehlikesi mevcudmuş! larında, İspanyol askerlerinin ilerileyişi Vaşington 10 (a.a.) Vaşington'a devam etmektedir. Yollarda tarif edil gelmiş olan Brezilya Hariciye Nazın mez bir izdıham vardır. Aranha, Havas aajnsının bir muhabiriMadrid mukavemet edecek ne beyanarta bulunarak, Birleşik AmeriMadrid 10 (a.a.) Gazeteler merkanm cenubî Amerikadaki nüfuzunun kez mıntakasını mukavemete davet edi eksilmekte olduğunu ve Amerikan ittihayorlar. Anarşist sindikalist gazetesi odmın muvaffak olabilmesi için, tedafüî lan «C. N. T.» birlik ve teşkilâtlı bir tarzda hareket edilmesini şiddetle iltizam ve anlayıp kavramak esasma müstenid ediyor ve sosyalist gazetesi olan «înfor bir haricî siyaset takib etmesi lâzım olmaciones» de sonuna kadar mukavemet duğunu Ruzvelt, Hull'e bildireceğini söylemiştir. edilmesini istiyor. Aranha, dünyada harb çıkması ihtiDiğer taraftan komünist partisi dc, hükumetle teşriki mesai meselesini gö mali mevcud olduğunu ve şimalî ve cenubî Amerikanın müttehid kalmaları lârüşmek üzere bir konferans akdetmiştir. zım gelmekte bukınduğunu söylemiştir. Resmi merkez: Madrid Mumaileyh, şimdiki siyasî vaziyetin Londra 10 (a.a.) Madridden tehlikelerine işaret etmiş ve harbin ideoRöyter ajansına bildirildiğine göre Negîojik bir harb olacağını ilâve etmiştir. rin bundan böyle İspanyol cumhuriyet Brezilya, yalnız Amerika için harbehükumetinin resm" merkezinin Madrid decek ve Avrupa milletleri için hiçbir olacağını bildirmiştir. taahhüde girişmiyecektir. Minorka mültecileri Majrsilyada Aranha, Brezilya'da asla harb tehliParis 10 (Hususî) Devonshire a kesi mevcud olmadığını beyan ve Bredmdaki İngiliz harb gemisile dün Mi zilyadaki Almanlann katolik olup yeni norka'dan ayrılan 450 İspanyol mülteci Cermenizme muarız olduklarını ilâve si bugün Marsilya'ya muvasalat etmiş eylemiştır. tir. Mültecilerin feci vaziyeti TourdeCarol 10 (a.a.) Burada ve BourgMadame'da mevkuf tutulan ve kendilerine yarı gecedenberi 10,000 asker iltihak etmiş olan 18 bin sivil ve asker açık havada, kar içinde ve sıfır altında 9 derece soğukta üçüncü bir gece geçirmişlerdir. Beynelmilel garın hangarında 10,500 yaralı ve hasta vardır. Hummaitifoidiye yakalanmış olan 30 hasta, intizar salonuna yerleştirilmiştir. Dün sabah 600 e.sir, Frankist İspanyaya sevkedilmiştir. Diğer 300 esir Fransaya gitmeği tercih etmişlerdir. Fransa askerî tedbirler alıyor Paris 10 (a.a.) Âyan Millî Müdafaa encümeni gizli ma akdetmiş ve bu içtimada Afrika sahillerinin müdafaası görüsülmüftür. Meclisi bir içtibilhassa meselesi Ordu ve donanmaya itimad Minorka'da vaziyet Devonshire kumandant anlatıyor Paris 10 (Hususî) Gizli bir toplantı akdeden Âyan meclisi, ordu, do nanma ve hava encümenleri tarafından neşredılen müşterek bir tebliğ, üç encümenin Fransız ordusu hakkında tam itimad beslediğini ve hava, kara ordularile donanmanm hertürlü ihtimali karsılıya cak vaziyette bulunduklannı bildirmek tedir. Güzel bir bilânço {Başmakale&en devam] Terkos su şirketi daha evvel satın ahnarak İstanbul Belediyesine verilmiş olduğu gibi bilâhare Ali Çetinkaya elile Kadıköy Üsküdar suları dahi buna ilâve olunmuştur. Bunlar haricinde Ali Çetinkayanın Vekâleti zamanında, yani son 4 5 yıl zarfmda, bir kısmmm müzakerelerine Şükrü Saracoğlunun da iştirakile, milhleştirilen âmme hizmetlerinin bilânçosu şudur: Izmir Kasaba ve Temdidi demiryollan, Aydın demiryolu, Mudanya demiryolu, İstanbul rıhtımları, İstanbul Elektrik şirketi, Aeroesfresso ve Er Fraus tayyare servisleri tesisatı, İzmir Telefon şirketi.. îstanbul telefonunun da millileş | tirilmiş olduğu malumdur. İstanbul havagazi işlerile bir kısım vilâyetlerdeki bazı elektrik işleri de millileştirilmiş olunca Cumhuriyet Türkiyesinde millî bünyeden haric hiçbir âmme hizmeti kalmamış olacaktır, ki şimdiye kadar temin olunanlara göre sonuncular 'büyük işler değildir, ve raşaları nispetle çok kolay temin olunacaktır. Bu bilânçonun millî gururu okşıyan çok güzel ve takdire lâyık muvaffakiyetli parlak bir netice olduğunu umumen kabul ve heslim edeceğimizde şüphe yoktur, ve gene şüphesiz Cumhuriyet hükumetimize karşı büyük memnuniyet ve minnet hislerile. YUNUS NADl Alman matbuatının ifşaatı Şehrimizde iki maç yapacak olan Berlin 10 (a.a.) Havas ajansı Bulgarların A. S. 23 isimli futbol takımı, vize işini halledemediği için bugün muhabirinden: İngilterenin Minorka agelemiyecektir. Bulgar takımı, ayın on dası meselesi üzerindeki hattı hareketi karşısında Alman gazetelerinde sert müsekizinde geleceğini bildirmiştir. Kral kupasının beşinci turu talealar görülmektedir. Bu gazeteler, Büyük Britanyayı îspanyol işlerine pek İngiltere Kral kupası maçlannm be fazla müdahalede bulunmakla itham etşinci turu bugün yapılacaktır. mektedirler. En mühim maç birinci likte üçüncü o Muharebe vaziyeti lan Wolverhampton ile altmcı vaziyette Frankistler Fransız hududunda olan Liverpool arasmdadır. Lik birincisi Everton lik sonuncusu Birmingham'la Cerbere 10 (a.a.) Frankist kıta at, PortBou'da Fransız huduna varmışkarşılaşacaktır. lardır. Müfrezeler Cerbere civannda Fransız hududu yakınına vâsıl olmuştur. f pnTY r U I U Bulgar takımı bugün gelmiyor Barselona 10 (a.a.) Burada Minorka adasını işgal etmiş olan Frankist kuvvetlerin halk tarafından sevincle karşılanmış olduğu ehemmiyetle kaydedil mektedir. Adanın iktısadî vaziyetinin ümidsiz bir hale gelmiş bulunduğu beyan edilmektedir. Ada, hakikî bir açlığm arifesinde bulunmaktaydı. Frankist'lerin ellerine geçen esliha ve malzemenin pek mühim miktarda olduğu söylenmektedir. Valansiya tekrar bombalandı Valansiya 10 (a.a.) Dün öğleden sonra yapılan bombardımanda Stanford, Stanbock ve Atlantic Guide adlarındaki îngiliz vapurlarına bombalar isabet et miştir. Telefat olmadığı bildirilmektedir. Depolar berhava >i3 ediliyor Foto Magazin Şubat nüshasını mutlaka okvyunuz. Cerbere 10 (a.a.) «Havas» Cumhuriyetçilerin muhtelif tesisatı atmakta olduklarını gösteren dehşetli infilâkler duyulmaktadır. Bilhassa Bortbou'daki mühimmat deposile şehrin gan tahrib edilmiştir. Bütün gün İspvinyadan kamyonlar kafilesi gelmiş ve hududu geçmiştir. Bu sabah saat birde Fransaya gelen İspanyol askerlerinin bildirdiğine göre, Franko as Marsilya 10 (a.a.) Devonshire Londra 10 (Hususî) Dahiliye Nazırhlısuıda kumandan Gould kendisile görüşen bir Havas muhabirine Minorka zın Sir Samuel Hor bu gece bir nutuk nın nacyonalistlere teslim oluşu hakkın irad ederek, Başvekilin siyasetini müdada aşağıdaki tafsilâtı vermiştir: faa etmiş ve demiştir ki: « Hariciye Nazın olduğum zaman Minorka adası valisi Ubieta, çarşamba sabahı saat 10 da bütün ada hal Cenevrede irad ettiğim bir nutukta söy kının ve askerlerin hayatlarına dokunul lediğim veçSile, îngiliz hükumeti, dünmaması tek şartile teslim olacağını bildir ya sulhunu temine çalışmaktadır. miştir. Bunun üzerine Franko'nun mü İmparatorluğumuzun hayatî merrfa « messili albay San Luis ile Ubieda arasm atleri bizi sıkı surette Fransaya bağla da tam bir anlaşma vukua gelmiştir. maktadır. Bu itibarla, Fransa ile teşriki Vaziyet bu merkezde iken, saat 13 ten , mesai edeceğiz. İngiliz donanması Im itibaren, altı bombardıman filosu, Ma paratorluğumuzun yollannın emniyetini jorka'dan gelerek bombalarını Minorka temin edecek vaziyettedir. Kuvvetli doya atmağa başlamıştır. Adadaki batar nanmanız, tayyare ve tahtelbahir hüciimyalar da bombardımana ateşle mukabele lanndan da korkmamaktadır. etmiştir. Bombardıman çok şiddetli ol Hava kuvvetlerimize gelince, bu humuştur. Telsizle Frankist makamlar nezsusta rakam zikretmekte mazur olmakdinde protestoda bulundum, fakat cevab alamadım. Şehirde büyük bir panik ken la beraber, hava kuvvetlerimizin bu dini gösterdi ve bütün halk, karmakarışık günkü vaziyetinin mucibi memnuniyet olbir vaziyette rıhtıma doğru akmağa baş duğunu beyan edebilirim.» ladı, ben ise gemiyi rıhtımdan kaldırarak açığa çıkarmağa mecbur oldum. Halk, kilmekteydi. Gelen kamyonlar ve trak gecenin büyük bi. kısmını, rıhtım üzerin törler o kadar çoktur ki bunların muntade geçirmiştir. Nihayet perşembe sabaiaı, zam surette bir yere yerleştirilmelerinden şafakla beraber, kaçmak istiyenleri ge vazgeçilmiş olup yol boyunca sonu gel miye aldım ve Marsilyaya doğru yola miyen bir sıra halinde durmaktadırlar. çıktım. Franko'nun mümessili San Luis Beynelmilel BourgMadame köprü ise Devonshire refakat eden torpito ile sünü geçen kıtaatın miktarı artmaktadır. majorka adasına geçti. Cumhuriyetçiler her tarafta ric'at Son günlerde bu köprüden Fransaya 1000 kişi girmiştir. Puigcereda'da 15 bin ediyorlar kişi kalmış olduğu zannolunuyor. Bu saBourgMadame 10 (a.a.) Franbah 26 ncı anarşist fırkası geçecektir. kist'ler, Puigcerda üzerine yürümekte oŞimendifer münakalâtı başhyor lup şehre takriben 5 kilometre mesafede Bayonne 10 (a.a.) Dönen şayiabulunmaktadırlar. Cumhuriyetçiler, muharebe etmeksizin lara göre, 18 temmuz 1936 tarihindenric'at ediyorlar. Yalnız dümdar çarpış beri münkatı olan şimendifer münasebetmaları oluyor. Tahliye emri saat I e doğ lerinin tekrar tesisi için Burgosla müza ru verilmiştir. Geoeleyin cumhuriyet or kerede bulunmak üzere Fransız şimendidusunun bakayası Fransaya doğru çe ferlerinin bir memuru hududu geçmiştir. İngiliz Dahiliye Nazırımn sözleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog