Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 11 Şubat 1939 Garabetler ülkesinde Musikiye kudsiyet izafe eden iptidaî kavimler Siyam ve Birmada, iyi ruhlara hürmet ve saygıyı iblâğa vasıta olan basit musiki aletleri, büyük bir hassasiyetle takdis edilir Bursa hastanesi GUNUN BULMACASI 1 1 ihtiyaca kâfi değil 2 t 2 3 4 5 fi 7 8 9 1 0 I İ Bu hususta Vekâletin yardımı isteniyor S 4 6 6 • Bursa (Hususî) Şehrimizdeki ; memleket hastanesi 150 yataklı olduğun dan ihtiyacı tamamen karşıhyamamakta 6 • • dır. Yalnız Buısadaki 75 bin nüfusla H • Bursaya bağlı köylerin buna yakın nüfu• suna dahi yetmiyen bu yatak miktarı, ka• • zalardan ve civar vilâyetlerden bile Bur n saya gönderilen hastalara hiç kâfi gel Soldan sağa: 1 Seyyarelerden blrine göz çevlren memektedir. (iki kellme). 2 Mukaddes, bir cins ot. Binaenaleyh nüfusu mütekâsif vilâyet 3 Kom^u, istiğna. 4 Meydan, Moll âre'in adı. 5 Ters lerden biri bulunan Bursanın hastanesi çevirin bir eserinin bizdeki olur. 6 Alfasiyah noktalardan kadro itibarile bu nüfusa nisbetle dardır. beden iki harf yanyana, toplama, bir emir. Vilâyet bütçesinin takati nisbetinde bir 7 Ağıada çiğn«r gibi yapmak. 8 Ziratahsisatla idare olunan Bursa hastanesine at, ters çevirin bas.kalarını çeJtemiyen olur. 9 Konuşamıyan (iki kelime). 10 en aşağı 100 yatağm daha ilâvesi için Yere doğru temayül eden insan (İki kellSıhhiye Vekâletinin bir yardım yapması m«). 11 Bir ot, bir edatın tersi, Allah. çok yerinde bir hareket olacaktır. On, on Yukarıdan a^ağıya: 1 Vakti hulul etmiş olan (iki kellme). beş bin lira kadar tutacak olan bu yar 2 Istırab duyarak, bir avlama vasıtasmın dımla yalnız yatak sayısı artırılacaktır. tersi. 3 Utanma, Bulgaristanda bir şeDoktor kadrosu tam ve kâfi olduğundan hir. 4 Çileden çıkan, başkasına hoş görünmek için yapılan hareket. 5 Vücudügene ayni doktor kadrosile 250 hastanm müzün kısımlarından, bir edatın kısaltüidaresi kabil olacaktır. Bursanın bu ihti mısı. 6 Fecl. Arablstanda bir şehir. 7 Pirinç Unu Mercimek Unu Arpa Unu Krnflör • yacı; diğer vilâyetlerden gelen hastalann Memurlarm maas esası, âdet oldugu üzere. Yulâf Unu Patates Unu ve sair müstahzaratı: 8 Su, bahtiyar. 9 Bir clns bogaz, naive bilhassa heyeti sıhhiye muayeneleri için liye vasıtalannın sıraya dlzllmişi. 10 gönderilenlerle birlikte ehemmiyetli bir Nezir, arkasına bir <r> getlrlrsenlz cayıl Siyamda bir hastayı iyileştirmek için. onım yattığı kulübenin yekuna baliğ olduğu nazan dikkate alı ma» olur. 11 Almanyadaki hükumet taraftarları (cemi). önünde, ruhlara konser veriliyor nırsa tamamen yerinde ve haklı bir vaziEvrelki bulmacamn halledilmiş Yeryüzünün beş kıt'asmda yaşıyan tahrike yeter. Esasen ibadetleri de umu yettir. 1 2 8 8 » 10 11 tiirlü insanların türlü musiki aletleri var miyetle çalgıhdır. Mabedlerinde irili Tarihi tesisi : 1915 M. NUTİ Ç a p 8 Beşiktaş Uludağda yeni otel yaptıruacak R E N TİÜ N E L E dır. Ve bunlardan pek çoğu, ancak mah ufaklı musiki aletleri mahfuzdur. Hele Ankara Ziraat Enstitüsü talebesin Ü T E N • PO T A dud bir sahada sahadaki kimseler tara mabeddekiler, doğrudan doğruya ma den 30 kişilik bir grup başlarında beden ! T E D A R K • M• fmdan kullanıldığı gibi, umumiyetle bu budlarmın malı sayıldığından, yabancı terbiyesi muallimleri Her Ridel oldugu aletlerden birçogundan, başka başka yer lann orada'kilere el dokundurmaları kat'î halde }ehrirnize gelmişler ve doğruca kaN • M • S P A H li lerckki insanlann haberi yoktur. Böyle surette memnudur. Kendileri de öyle ko yaklı olarak Uludağa çıkmışlardır. AnN E D E • N EK Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce yıkanhususiyetli bazı musiki aletlerine de As lay kolay el süremezler. Mabedîerdeki kara Yüksek Ziraat Enstitüsünden ay • AY • Z A mamasından, içilcn suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan soluOİRİM yanm Birma, Siyam vc Çin Hindi kı musiki aletlerinin mabud huzurunda âyin nca bir kayakçı gnıpu daha şehrimize can dediğimiz barsak kurdlan en muzır hayvanlardır. Bunlar ince S E N T A M N sımlannda, Hindistanla Çin arasında ras yapılmak üzere çalmması faslında, bun gelecektir. Ankara Gazi Enstitüsü beden barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. EkseriE K E R E K • D E M E yetle cocuklarda bulunur. lanılır. Bu memleketlerde binlerce sene ları ya ruhaniler çalar, ya da ruhanilerin terbiyesi talebesinden 25 kişilik diğer bir V • Z U R A • EIG E • | Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrüan, kann şişmeleri, denberi, fnuhtclif milletlerin kültürleri seçtiği kimseler, onlaîın elinden alarak kayakçı grupu da Karaköy yolile şeh burtın, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, E S R E• E • E T rimize gelerek Uludağa çıkmıştır. Beden tc biribirine kanşmıştır; binlerce senedenbe çalmağa koyulurlar. sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk terbiyesi talebelerine mütehassıs muallim 11 NİU HİB K A ri geniş ölçüde bir dalgalanmadır sürüp A R Bütün eşyayı feda etmek zorunda kahep bu kurtlann tesiridir. gider; hatta, insanlık âleminin muhtelif lan yerliler, belki hepsini feda etmeğe leri Her Daynas on beş gün kayak öğkültür izlerine o sahada rasgelindiği ileri yanaşırlar, ancak musiki aletlerini feda retecektir. Niğdede bir ölüm Dağcılık Federasyonu bu talebe grupsürülür. Bu arada izi en az görülen kül ya katlanmaları imkânsızdır. Bunun için Nığde (Hususî) Bayram tatilini Bu kurtlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emnîyet türlerin, şimal sakinlerile göçebe kavim cenkleşmeleri de, olagan şeylerdendir. ları arasmda da hediyeli bir müsabaka ailesi yanında geçirmek üzere buraya ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklanmza senede tertıb etmiştir. Bu müsabakalar kız ve lere aid olduğu iddia edilmektedir. Tek musrki aleti için iki kisinin biribirile birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışmız. gelen Haydarpaşa lisesi son sınıf talebeerkek talebeler arasında ayn ayrı olarak sinden Niyazi Beşer odasında tabanca ile Asyada mevzuubahis sahanın nehirler kanlı bıçaklı olması, ya da ailece karşıDİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucaniar dtişmezse yapılacaktır. Müsabakalar gene (iniş, oynarken tabanca ateşlenmiş, Niyazi civarile vadileri, yiiksek kültürlü millet lıklı dögüşe girişmeleri görüldügü gibi, çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vekâletinin resmukavemet ve selâlom) şekillerinde o Beşer alrundan aldığı bir yara üe dermi müsaadesini haizdir. Tarn istimali kutulann içinde yazılıdır. lerin tesiri altındadır ve bunların kültür bu sebeble kabile boğuşmaları da vakidir. lacaktır. Müsabakaları idare etmek üze hal vefat etmiştir. leri, yekpare bir şekil almıştır. Ucra Bu hâdiseler, Asyanın yukanda zikri Kuüanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile bes müsavi kısma ayrılmıştır. re federasyon reis vekili llyas Sınal §ehsemtlerde, iç ormanlarda, daglarda ve geçen kısrmlarında musiki aletlerine veBüyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 • 15 yafma rimizde kalmıştır. HALKEVLERİNDE kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken batakhklaula ise, çok eski milletler kül rilen ehemmiyetin derecesini gösteren miİstanbul Dağcılık kulübüne mensub bir çizgi bisküvit verilir. Fatih Halkeviaden: türlerinden bakiyye ne kalmışsa, onlar sallerdir. kayakçılarm son kafilesi de başkanları 1 Evlmizde fransızca derslerl verile tesir bırakmıştır. îşte bu ikinci tesirin ifaFiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat Mukaddes bilinen musiki aletlerinden Hikmet Üstündagla birlikte îstanbula cektir. Bu derslere yazılmak lstiyenlerin desi olan musiki aletleri, en ziyade husumabeddekilerin mabed dışarısına çıkarıl dönmüştür. Öğrendiğime göre, îstanbul hergün saat 10 dan 2i e kadar 3 aded fotoğraf ve nüfus hüviyet varaıkalarile Evisiyet taşır. Hususiyeth musiki aletleri aması, en büyük günah işlemekle müsavi Dağcılık kulübü Uludağda bir otel yap miz dlrektorlüğüne müracaatleri. rasında en basit örnekte flütler bulundu2 Derslere 20 şubat 939 tarihlnde ba§dir. Mabed dışansında yerlilerin elinde tırmak tasavvurundadır. Bu tasavvur tağu gibi girift olan ve trompeti andırır lanacaktır. mevcud olan musiki aletlerine gelince, hakkuk eder ve müsaadesi alınırsa pro*•* tarzda musiki aletleri de mevcuddur. Bu Hazineye olan muhtelif vergi borclanndan dolavı 24/12/938 tarihinden jesi hazır olan bu otel modern tesisatı iharada gitara ile kemanın ilk örneklerini bunlar da onların yaşadıklan yerlerden itibaren 21 gün müddetle satıhğa çıkarüan ve muayyen müddet zarfmda Beyoğlu Halkevlnden: tiva edecek ve Avrupadaki dağ otelleriBeyoğlu Halkevinin spor çalısmaları yaltalıb zuhur etmediğinden dolayı talik edilerek 6/2/939 tarihinde müzagörmek de mümkündür. Armonikle gong uzağa götürülemez. Ecnebiler, ya tetkik, nız &v'imizin Tepebaşındakl merkez binane benziyecektir. ya da kolleksiyon yapmak merakile aletyedei evvelivesi icra kılınan Dakik Çırçır ve Nebatî Yağlar Türk Anonim da, keza iptidaî şekillerde görülebilir. sınm spor salonunda yapılmaktadır. BaşŞirketinin sermavesini teşkil eden emvalden olup tahtı icarında bulunan Bir muhtar mahkemeye verildi lerden elde etmek istediler mi, vaziyetleri Sonra ksilofonun en eski şekli de bu muka yerlerde şubemiz olmadığı gibi hiçbir Fuad ve Sezar Saşatilerin mülkiyetinde bulunan Mersinin Hastane cadBursaya bağlı Belâdyunus köyünde suretle alâkamız da yoktur. siki aletleri arasmda yer tutar. Ksilofo güçleşir. Yerlilere mukabilinde hoşlarına desinde kâin şarkan, şimalen cenuben tarik ve garben dava vekili Sabih **• nun orada mevcud en eski örneği, üç tane gidecek şeyler vermekle de mukaddes yapılmakta olan bölge köy okulu inşaa bahçesile mahdud fabrikada mevcud ve 222454 lira mukadder kıymetli Bakurköy Halkevi başkanlığından: bambus kamışından yapılmıştır. Çalgıcı, musiki aletlerini ele geçirmek kolaylaş tında kullanılacak kerestelerin tedariki1 11/2'1939 cumartesi günü akşamı nev'i, cins ve müfredatı şartnameye ilişik listede yazılı alât, edevat, tesisat bunu parmakları arasına yerleştirir. Uç maz. Arzularını ancak gizlice yerine ge ne memur edilen köy muhtarı Mustafa saat 21 de Evimiz salonunda Bay Galib makine vesair teferrüat ve inşaatın teklif edilen 180000 lira bedelle talibi parçadan herbiri müsavi olmıyan uzun tirmek lâzımdır. Musiki aletlerini kaçak ile böyle bir işe tavassut ettirilen îsmail Bahtiyar tarafından (Istanbulda esnaf ha üzerinde bulunduğu ve 16/2/939 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te evvelce ilân edilen şartlar dairesinde ikinci müzayedesi neticesinde luktadır; bu itibarla eğer bir değnekle eşya olarak o arazi hududlanndan öteye Pehlivan adında biri Ağırceza mahke yatı ve teşkilâtı) mevzulu bir konferans ve kat'î satışı icra edilmek üzere 6/2/939 tarihinden itibaren on gün müddetle mesine verilmişlerdir. Iddiaya nazaran, onu takiben Halkevi orkestrası tarafından üzerlerine vurulursa, bırbirinden farklı kaçırırlar; tabiî kaçırabilirlerse! Bu da bir konser verilecektir. askıya almmış olduğundan fazlaya talib olanlarm yüzde yedi buçuk terni» 2 Davetiyeler Evimiz idare memurlusesler çıkanr. Basit melodileri aksettir zor bir iştir, yakalanmamak gerektir. Mu Mustafa ihtilâs ve mektebe kullanılması nat yatırmak suretile muay\Ten müddet zarfında İçel Vilâyet İdare Heyetine meğe, hayli elverişlidir. Bambusdan ya siki aleti kaçakçısı, eğer yakalanırsa, lâzım gelen keresteyi başkasına satmak ğundan alınmalıdır. ve Defterdarlığma müracaatleri ilân olunur. • 432 » ( 856 ) pılmıs gitaranın, iki türlüsile karşılaşılır. karşılaşacağı, tehlike büyüktür. İşlediği suçile mahkemeye verilmiştir. ( ASKERLÎKİŞLERİ " Bir kazanın muhakemesi Bunlardan biri dığerıne nispetle daha kaçırmağa teşebbüs suçundan dolayı caÇanakkale Mevkii müstahkem komutanDurak karakolu önünden şehre gel mütekâmil sayıhr. nına kıyılması da kabildir! lığma bağlı Lâpsekl Askerllk şubeslle Ezlmekteyken yolun solunda bulunan mer ne hastanesi inzıbat subaylığı yüzbasıhk Hulâsa, musiki aletlerine bu derecede Hususiyetli musiki aletleri şöyle bir kebinı kurtarmak ve onu sağa çekmek mahalli boştur. Bu yerlere mütekaklinden. gözden geçirilirken, Çin Hindinde ça ehemmiyet veren bu yerliler, hilkaten üzere bir otomobilin önünden geçen Uç tallb varsa şubeye müracaatleri ilan olu III lınan bir alete izafe edilen esrarengiz ruhları musiki havasile beslenmiş insan pınarlar köyünden Rüstem oğlu Arif o nur. III kuvvet üzerind* durmak, lâzımdır. Bu lardır. Ellerindeki aletlerin iptidaî va tomobil çarpmasmdan yaralanmış ve ( YENÎ ESERLER ) alet, sadece hastalık vukuunda çalınır. sıtalar olmasına ve kendilerinin musiki hastaneye kaldırılarak üç gün sonra öl Yerliler, inandıkları ruhlann musikiden bilîçileri noksan bulunmasına rağmen, az, müştür. 1786daTürkiye hoşlandıklarını ve bu aleti de bütün alet çok farklı havalar bestelemekten de geri Türkiye Seyahatnameleri serisinin üçünKazayı yapan şoför Ali tevkif edılelere tercih ettiklerini sanırlar. Bunun için kalmazlar! rek asliye ceza mahkemesine verilmiştir. cü sayısını teşkil eden bu kıymetli eser, değerli tarihçilerimizden Reşad Ekrem Koköylerinde biri hastalandı mı, onun yatMahkemede kazaya aid rapor okunmuş, çu tarafından dilimize çevrilmiştır. Kitab tığı kulübenin önüne toplanır, çalgı takıbunda; şoförün kaza mahallinde hiç 23 muhtelif resmi ihtiva etmektedlr. Bütün mını hazırlar, hazin hazin çağırışlarla fren yapmadığı ve frenleıden birisinin okuyucularımıza tavsiye ederiz. ruhları davet ederler. Bir müddet bek Esrarlı Ada bozuk olduğu tespit edildiği zikredilmeklerler. Hissen, ruhlann davete icabetle tedir. Sahidlerin celbi için muhakeme ta Kanaat Kitabevi tarafından neşredil Manisa (Hususî) Bundan dört seme.kte olan Ankara Kütübhanesi serisinin konsere geldiklerine hükmettiler mi, çallik olunmustur. 18 numarasını teşkil eden Esrarlı Adanm ne evvel Manisamn Yontdağı İlya=çılar g:ya başlarlar. Biribiri arkasısıra muayuçüncü kısmı çıkmıştır. Fen harikalarını öliimle tehdid etmiş köyünden Receb kızı 13 yaşında Şehricazib bir surette ve seyahat romanları yen havaları bir yandan çalar, bir yanIstanbulda çalışan ve bayram tatili şeklmde guzel bir üslubla tasvir eylemekte yeyi zorla kacırmak ve kızlığını bozmak, dan da hep bir arada oynarlar. Kulü buna mâni olmak isteyen Şehriyenin an münasebetile şehrimize gelen Ali oğlu eşsız bir şohret kazanmış olan Jul Vernebede yatan hasta, bu gürültü patırtıyı nin bütun eserleri her dile tercüme edil nesi dört aylık hâmile Ayşeyi kasden ta Süleyman adında biri, ötedenberi araları miştir. Bu guzel romanlann en tanmmLjı işittikçe, ruhlann kendisini lutfen iyileşaçık bulunan kansı Nebiyeyi ölümle teh ve en cazibi de Esrarlı Adadır. Bu eser banca ıle öldürmekten suçlu olarak Matirmeğe razı olduklan hissine kapıhr. Bu nisa Agırcezasınca ölüm cezasına çarp did etmiştir. Zabıta Süleymanı yakalı Fehmı Baldaş tarafından düimize çevrilhis, yavaş yavaş kendisinde kat'ileşen bir miş ve Kanaat Kitabevi tarafından neşretır ] an ayni köyd^n 328 doğumlu Mus yarak adliyeye vermistir. dilmekte olan Ankara Kütübhanesi serisl kanaat olur. Ve ekseriyetle az, çok iyiarasmda çıkmıştır. tafa ojjlu Hakkı Binici salben idam edilMühim bir konferans leşmiş gibi olarak, telkin tesirile bir demiştir. Kadıköy Halkevi salonunda, dün akreceye kadar canîanır. Hastaların iyileşürolog Operatör şam saat 20.30 da Müzeler mmıarı Ke Halkevi çaltşıyor mesinde telkinin büvük hissesi bulundumal Altan, Türk ve Bizans eserlerinin Halkevi Manisa tarihini yazdırmaktağu, Avrupa ve Amerikanm hek'mîerince san'at esasları üzerinde projeksiyonla de tasdik edilmiş bir husustur. Bövle ol dır. Eski bir tarihe malik olan Manisa mukayesel; bir konferans vermistir. Böbrek. mesane. idrar ve tenasül yollan hastahklan mütehassıduguna göre de, Hin Çininde bu tel ve bölgesini aydınlatmak için îstanbul Mimar, bu konferansmda Türklerin sı. Beyoğlu • İş Bankası karşısı Ekınle lyıle^me usulünün verdiği faydalı Universitesi Arkeoloji Enstitüsü Direk milâdî 1070 tarihine raslıyan meşhur mirnevruz sokak 10 Pananiva neticeler, hiç süohesiz yabana atılamaz! törü Profesör Bossert ve iki Türk asıstanı «Malazkird harbb zamanına aid elyevm ap No 2 . Telefon: 42203. Van gölü ile Van kalesi arasmda buluYukanda bahsi geçen yerlerde ya davet üzerine Manisaya gelerek asan atinan kıymetli san'at eserlerimizden başşıyanlar, umumiyetle musikiyi, iyi edici ka üzerinde tetkikatta bulundu. Gece de BARTINDA lıyarak Selçuk devrinin parlak meden bir kuvvet olmak üzere benimsemişlerdir. Halkevinde seçkin bir dinleyici önünde yeti etrafında izahat vermistir. Mimar Azlm Kitabevi, Kendileri, en basit musiki aletlerini bile, projeksiyonla «Etiîerin tarihte ve san'at Kemal Altan, asalet tesirlerini üzerinde tbrahim Cemal • Ahmed Kemal mukaddes şeyler sırasmda hürmetle sak ta rolleri ve Manisada Eti eserleri» konu taşıyan bir Türk mimaris ; nin mevcud c : Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün larlar. Herhangi bir yabancının, musiki sunda i ^ fade!i bir konferans verdi. Ma bulunduğunu, bunun ayni zamanda mekteb kitabları, kırtasiye, gazete aletlerine bakarak istihfafla dudak bük nisamn Etiîer zamanındaki vaziyeti te dünyaca bilinen bir hikikat olduğunu ve mecmualann tevzi yeridir. söyliyerek konferansmı 'bitirmiştir. mesi, yerlileri, yabancıya hücum yollu barüz ettirdi. • • • • • • • • • „ Yavrularınizı neş'e ve sıhhate ulaştıran bîr zafer yoludur. Oiş Gll t 1 zl ş 1 Nlö •|v t I ANNELER mmmmmammam DİKKAT! 1 1 ş •,ç I İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ İçel Def ter darlığı ndan: Manisada bir katil idam edüdi AMKARA CÂDDE5I fSg 9.3 Pr. Behaeddin Lutfi Varnafı DUrtYA MUMARRIRLfRINDfH ^ıııııııııııııııııııı * % TERCUMELER 5ERI5I ÇİMDİYE KADAR32 KÎTAP ÇIKMIŞTIR HW KÎTABIM FİYATI , 5 0 KURUJTUR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog