Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 11 Şubat 1939 Doğruyu söylemek... ^==, Claire Deval'den ( TEŞEKKÜR NÖBETÇİ ECZANELER Paulette Goddard Şarlo'nun eski partöneri yalmz başına da muvaffak oldu İnledim. Benden aynldığı zaman arRaymond erkeklik çağına yaklaştığı zaman ben bir kız çocuğuydum. Birbi tık aşkımızın tehlikede olmadığmı san rimizden uzak ve birbirimizi düşünmek dım. Maxime, eskisi gibi, arkadaş hüviyesizin yaşamıştık. Bununla beraber, bir tine dönmüştü; ona karşı hiç bir kırgmgün, alelâde fakat beni kalbimden vurmuş olan bir karşıJaşmaTnızı tıatırlattı. Iığım yoktu. Hayatım tekrar sakinleşiKendisi de o zaman çok heyecanlanmış yordu. Yeniden saadetin huzur ve sükuolacak ki o karşılaşmamızı en inee te nu başladı. ferriiatına kadar anlatıyordu. Bir akşam, bir afiş projesini bitirmek Bonaparte sokağını takib «diyorduk. için, uzun boylu çahştığımız bir akşam Maxime benimle çıktı. Aksam okryordu. Sokağın köşesini döndüm, kapıma yirRaymond bana dedi ki: Sizi hâlâ köşkün kapısında görii mi adım vardı. Bir kahvenin ışıklann yorırm. Gözleriniz ayni rengi hâlâ mu görüyorum. Maxime duruyor. Diyor ki: Niçin bana itimad etmiyorsunuz ? hafaza ediyor. Sizi mes'ud görmeği o kadar istiyorum Şunu da söyledi : Sizden ayrıhrken k a t ' m sizde ki! Bu meseîeyi kökünden halletmek bekalmıştı. nim icin anî, şiddetü ve hoşuma gitmiVe ilâve etti: yen bir zaruretti. Bir saniye, onu, ayna Hâlâ sizdedir. Paulette Goddard larile pınl pınl yanan kahveye peşimden *** Bir ilânat acentasmda çalışıyordum. sürüklemek istedim. Ayni saniyede, sözHolivud'dan yazıhyor: Direktör Masime Lunac, kırk yaşların lerimin kifayet etmiyebilecegini ve ispat Şarlo'nun eski partöneri ve sevgilisi da, otoriter görünmek istiyen bir adam etmek gerektiğini anladım. Paulette Goddard, Douglas Fairbanks Gelin, dedim. dı. Çenesinde bir yara (bir barb JıatıJunior, Janet Gaynor ve Roland Young Merdrvende koşar gibiydim. Güçlükrası) alt dudağmda acı bir kırışık teşkil ile birlikte «Gamsız aile» isminde bir file arkamdan yetişiyordu. Kapıyı açtım. ediyordu: İim çevirdi. Paulette'in bu eserde deruhMaxime Lunac'm memuru olmaktan Işığı yakhm. Kapıyı kapadı. de etmiş oldugu rol diğer arkadaşların Işık altında, Raymond'un dost bir zîyade mesai arkadaşrydım. Bana karkinden daha mühim olmakla beraber şı büyük hüsnü teveccüfoü vardı, ben deheykeltraş tarafından yapılmış olan büs kendisine pekâlâ muvaffakiyet temin ettü canlanmağa, yaşamağa başladı. ona hÜTmette kvrstır errmyordum. ti. Bakın, dedim. Serbest olduğum saatlerde Raymond Paulette'in 5 a r l ° ^ a n ayrılması hayli Öteki odaya geçtim. Peşimden geldi. ve ben buluşıryorduk. Kendisine daha gürültülü olmuş ve sinema mehafilinde çabuk mülâki olmam îçin, çalrçtığım ye Piyanonun üzerinde abajursuz bir lâmbu hususta yürütülen mütalealar birbirine rin yambaşmda küçük bir daire kirala ba görünüyordu. Lömbayı ittim, Rayçok aykın olarak etrafa yayılmıştı. Baımştı. Gittikçe büyüyen bir aşk. bu an mond'un fotograflannı gösterdim: zıları genc bzm beyaz perdede tek balan ihtirasia oldugu kadar §efkatle de Anhyor musunuz? Bütün hayaşına bir şahsiyet yaşatacak kadar san'atdolduruyordu: Ruhlanmız şeffaftı; sa tım odur. kârane kudreti olmadığını ileri sürüyor»detimiz uzun sÜTecek gibi görünüyordu. Başımı çevirip arkama baktığım zalar ve tamnmış komikle alâkasını kesmekO akşam dehşetli başım ağrıyordu, man Maxime'in çehresini mustarib görle mahvolacağmı söylüyorlardı. Diğer bir bir hap aldtm ve komşu büroya kapan düm. kısım ise Şarlo'nun Paulette'i lânse etmiş Yavaşça, odadan çıktı. Mihanikî olaıJtm. Ağrının dinmesini bekliyerek, biriolmasına mukabil onda san'atkârane istirak, eline cam bir sigara tablası aldı, cik koltukta epey gömiilü kaldım. dad bulunmamış olsaydı «Asrî zaman Kapı açılıyor ve tekıar kapanıyor; ışığa tuttu, sonra, sigara tablasını yerine lar» da da bocalıyacağına kani bulun koydu ve beni yalmz sandığını söyledi. Maxime bana doğru ilerliyor. duklannı beyan ediyorlar, artistin diğer Kapı çalındı. Tekrar edilen hafif vuBen ne yapacağını sezmeden, miitekordelâlarda pekâlâ iyi bir aktris olarak yakkız davranmadan, elleri başımı mu ruşlardı. Kalbimi büyük bir sevinc kapoynıyabileceği fikrini serdediyorlardı. ladu Raymond geliyordu. Açmağa koşhasara etmiştir. Zaman ikincilerin kanaatinin doğru Ne söylüyor? Kelimeler duyuyorum: tum. olduğunu ispat etti. Bu münasebetle gidip Raymond gülümsüyordu. Anî gelişleri «Daima sizin yanınızda... Artık hiç ıstıbizzat Paulette'le görüşmek istedim. Gü I rab çekmemek... Sizin yanınızda banti daima beni sevincden çıldırtırdı. İçeri zel ve nazik artist beni fazla bekletmeden girdi ve Maxime'i gördü. yaT...». Yalmz kelimeler, o kadar. kabul etti: Ve işte olduğu yerde kalıyor. Yüzüre baktın mı aynada? diyor. Aksini söylemekliğim, dedi, büyük Rahatsız edeceğimi aklıma getirÇabuk eve s>it. Buranın havası buak şam bir nankörlük olur. Şarlo, adeta benim memiştim. Affınızı dilerim. sana göre değildir. velinimetimdir. Beyaz perdede muvaf tuymona ! İşre ırfcrar I\<ıyıııvmJ'uıı c»îuJtjrînı, fak olmaklığımı temin eden odur, Bu Bırak. Boştur. Anladım. her şey bana ondan bahsediyor. Bugün Kapıyı çekip gitti. Acaba ne anla günkü şöhret ve mevkiimi tamamile kenbaşıma geleni yarın Raymond'a söyliyedisine medyunum. O da «Asrî zamanlar» cek miyim? Fakat niçin onu endişeye miftı? Metro istasyonuna kadar koştum. da gösterdiğim san'atkârane istidaddan düjürmek? Söylediğim takdirde, benim çok memnundu ve bu kordelâ biter bit çalvşma saatlerimde, o, bedbaht ve si Raymond ortada yoktu. Taksile evine kadar gittim. Sabaha kadar onu beyhude mez, sırf benim için bir senaryo yazmaya nirli olacaktır; ikimiz de ıstırab çekecekarar vermişti. Bu senaryoyu nekadar sabekledim. ğiz. bırsızhkla beklemiş olduğumu tabiî tahSersemlemiş gibiydim. Sabafo olunca Büroya döndüğüm zaman, Maxime telefon ettim. Cevab veren bence meç min edersiniz. Fakat araya bin türlü hâçılaınlığinı unutmuş olacaktır. dise karıştı. Zaten, Allah selâmet versin, hul bir sesti. Fakat susmak, aşkımızın huzur ve süŞimdi günler hüzünle birbirini takib büyük komik çok maymun iştihalı bir kununu teşkil eden tatlı itiyadımızı bozediyordu. Raymond bir daha görünme zattır. Onun için bir müddet sonra bu mak demektir. mişti. Ümidsizlik sükunet bulunca, şüp fikrinden vazgeçti. O sırada birçok filim Buna rağmen, ertesi gün, Raymond amilleri ve rejisörler bana muhtelif korhe sizi tehdide koşar. beni sararmış bulduğu zaman itiraz edidelâlarda roller teklif ettiler. BirçoklarıRaymond beni zannettigim gibi sevyorum. Ve tam o sıradadır ki bana bir na red cevabı verdım. Fakat «Birleşik miyordu. mektub getiriyorlar. Artistler şirketi» direktörlerinden David. Ona mazeretler anyordum. îhtiyath Maxime'in el yazısını hemen tanıyoO. Selznick «Gamsız aile» senaryosunu rum. Mektubu açtım. göz gezdirdim ve davranmış mıydım? Aşkım namma yap bana okutunca orada deruhde edebilecetığım jestin bu aşkı mahvetmesi mi lâRaymond'a uzattım. Raymond: ğim rol fevkalâde hoşuma gitti. Mister zımdı? Daha büyük bir ümidsizliğe düş Niçin elin titriyor? diyor. harlie Chaplin'e «Gamsız aile» nin tüm. Maxime özür diliyordu. Bımdan böymiimessilleri arasında dahil olmak istediElinde olmadan, saadetimizi yıktığı le bana karşı ibürrnetkâr davranacağını akşamdanberi, Maxime acentaya uğra ?imi söyledim. O da şu cevabı verdi: temin ediyordu. Ümidsizlik içinde idim. Fazla acele etmiyecek, biraz bekmamıştı. Gelir gelmez ıstırabımı anladı Raydond'a hiç birşey söylemcmiştim ve müteessif olduğunu beyan etti. Er iyecek olursan gene birlikte filim çevirive şimdi hepsini öğreniyordu. tesi gün Raymond beni telefona çagırı iz. Yok, sabrın tükendiyse «Gamsız Ne yapacağımı şaşırmış bir halde iaile» de oyna, oradaki rol senin için bi yordu. dim. Raymond konuşmuyordu. SaklaŞimdi eski günlerimizi îhya ediyoruz. çilmiş kaftandır! mış olduğumu zannettiği şey onu üzüGörüyorsunuz ya, bazı dedikoducu Fakat gene sık sık şüphe etrafımda dolayordu. Teminat vermekten âcizdim. ann dedikleri gibi birbirimizi kıraraktan Daima, ağzını açmaksızın, koltugu şıyor; Raymond'un Maxime'i tekrar değil, bilâkis dostane ayrıldık. Ma geri itti, şapkasını aldı, kapıya koştu. Pe görmediğine ve bana inandığı için geldiğine kanaat getirmeği o kadar isterdim umya, gencler biraz acelecidir. Üstadı şinden gittim. daha fazla bekliyemedim. ki! Fakat bundan emin değilim. Gel. dedi. ^ Eanor Povvell ile Robert Çeviren: Kolumu sıktı: Young'un çevirmekte olduklan «Honoİrfan KUDRET Nihayet söyliyecek misin? ulu» ve Rober Montgomery ile Rosaind Ruso'nun \öicude getirmekte bu undukları «Serseri», Spencer Tracy le Hedy Lamarr'ın yapmakta olduklan Bir birinden güzel iki şaheser birden «Bu kadını ahyorum!» filimlerine aid EN BÜYÜK TÜRKÇE RÖZLÜ bütün ameliyeler bitmistir. Yakında göserilmelerine başlanacaktır. \ Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerin de'<i nöbetçi eczaneler şunlardır: Istanbul ciheti: Eminönünde (Mehmed Kâzım), Alem darda (Sırrı Rasım), Kumkapıda (Asadoryan"*, Küçukpazarda (Hikmet), Eyubde (EyühsultarO, Fatihte fVıtali), Bakırkoy de (Merkez) eczaneleri. Beyoğlu ciheti: İstiklâl caddesinde (Dellasuda), Tepe başı Asmalımescidde (Ginyol), Karaköyde (Huseyin Hıısnu), İstiklâl caddesinde (Limonciyan), Pangaltıda (Nargileciyan), Besiktasta (Nail Halid Tipi>, Kasımpasada ıMueyyed), Haskdyde 'Sadık Akduman) eczaneleri. ÖLÜM Üsküdar Çarşıboyunda flttihad), San yerde ıNurii, Kadıköy Haydarpaşa Rıh Emektar bir öğretmenin ölümü tım caddesinde (Kadıköy), Heybeliadada 24 sene fasılasız olarak öğretmenlik ya (Halkj eczaneleri. pan Kadıköy İkincı Kız orta okulu ta S biiye öğretmeni Şeref Veldet, tedavi ei İRVİÇREDE dilmekte bulunduğu Validebağı Pre fl Türkçe sözlü llaveten vantoryomunda vefat etmiştir. Cena p 1 VP 4 30 matinelerinde zesi şubatın on birinci cumartesi günü MNEVYORK saat 11 de Prevantoryomdan kaldırılacak, Selimıye camiinde öğle namazı kı• Pazar gunleri yalnız 11 de lınacak ve Karacaahmed ınezarlığına 2 fılimdır defnolunacaktır. c Eşim ve babamız Dağıstaniı Abdullah Mamayhanın ebedıyete intikali dolayısile en acı günlerimizde ölçüsüz kederimize iştirak ve merhumun cenazesine gelmek zahmetinde bulunan dostlarunıza ve merhumu Yedikule Ermeni hastanesine yatıra rak tedavLsile meşgul olan sayın doktor Hayrabetyanla hastane müdürlüğü ve mustahdemine ayrı ayrı teşekküre imkân ol madığından muhterem gazetenizin tavassutunu rica ederiz. Esi Kızları Asiye Mamayhan Şükran Mamayhan Zahide Mamayhan RADVO v^Bu akşamki program j Türkiye Radyodifüzyon Postalan DALGA UZUNLUĞU 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. T. A. P. 31.70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 13,30 Program 13,35 Müzik (Tangolar Pl.) 14 00 Memleket saat âyarı, ajans, meteoroloji haberteri. 1410 Türk müziği 14.40.15.30 Müzik (Karışık program Pl.) 17,30 Program 17,35 Muzık (Dans saatî Pl.) 17,55 Türk müziği (Sıvas halk musikisi) 18,15 Türk müziği (İncesaz faslı: Acemaşiran faslı) 19,00 Konuşma (Dış politika hâdiseleri) 19.15 Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat borsası (fiat) 19.30 On. altı ve on yedinci asırlarda şark ve garbde müzik 21.15 Memleket saat âyarı 21,15 Esham, tahvilât, kambıyo, nukud borsası (fıat) 21,25 Muzık (Folklor) 22.00 Haftalık posta kutusu. 22,30 Müzik (küçuk: orkestra, Şef: Necıb Aşkm) 23,15 Muzılç (Cazband) 23,45.24 Son ajans haberleri v yarınki program. T A N NEVVYORK Sergisi A SİZİ LOREL v HARDi e Damlarında Operalar ve büyük konserler 19,05 Parıs (P. T. T.): Kurd adımı. 21,15 Konigsberg: Otello (Verdı'nin). 22 05 Tormo: Toska. 22.35 Parıs (Eıffel kulesi): Hoffmann'ın tuiâyeleri. 22,35 Parıs ıP. T. T.) : Orkestra konseri (tenorla beraber). 22,35 Strassburg: Mozart ve Charbier ^ run eserleri. ÇAGIRIYOR Hayatınızda bir daha görmiyeceğiniz hadise, dünyanin en büyük, en güzel Oda musiküeri ve resitaller 17,35 Parıs (Radıo); Vıyolonsel ve şart koaseri. 18,55 Vıyana: Şan konseri. 20,15 Hılversum I; Çocuk korosu. 21,05 Paris (Eiffel kulesi): Piyano vı kemarı. 21,35 Sottens: Saksofon konserL 22,05 Brüksel I: Piyano konseri. 22.05 Lille: Trio konseri. 1,05 Saarbrücben: Şan ve piyano kom seri. Normandie ve Manhattan Transatlantikleri ile ilk katile 14 Nisanda hareket ediyor. Bütün seyahat esnasında kafileye türkçe bilen tercumanlar refakat edecektir. Temmuz Grupu îçin ayrılan yerler de sür'atla doluyor. M A Galatasaray J IVr\A T Tr\ Telefon 44914 1 1 Pazartesi akşamına kadar Muhtelif konserler 17,15 19,40 20,20 21,10 21,15 21,15 21,15 22,05 22,15 23,20 1,05 Hılversum I: Hafif orkestra. Bruksel I : Operet musikisi. Varşova: Hafif musiki. Parıs (Radio): Hafif musikt Breslav: Suppe'nin eserleri. Hamburg: Opera ve operet musikisi. Münih; Karnaval musikisL Napoli: Operet musikisL Prag I : Radyo orkestrası. Kolonya: Serenadlar ve dans musikisi. Stuttgart: Operet musikisi. Karagümrük A Y S U sineması ŞEYH AHMED BEYAZ MELEK İstanbulda son defa SİMONE SİMON Bugün gündüz 1 de, 3 te, gece 8.30 da Telefon: 21917 Caddelere taşanlara sorunuz! Bunlar içinde bu muazzam eseri bir kaç defa seyredenler v a r l c ARAB ÇÖLLERININ, BEDEVI HAYMELERINlN, HAREMLEİRN GÖZLER KAMAŞTIRAN ESRAR ve ÎÇ YÜZLERL. ŞEYHİN AŞKI RAMO1S NOUVARRO TÜRKÇE ve MYRNA LOY Alemdar ve şarkın en nefis musikisi ve Millî Saat 1 den itibaren devamh matineler [ TAKSİM sinemasmda Görülmemiş bir muvaftakiye)le gösterilmekte olan ŞEYHİN OĞLU Büyük aşk ve ihtiras Şark filmi devam ediyor. Türkçe sesli ve şarkılı ilâvateif Baş rollerde* Rudolf Valantino Vilma Banki 7 rkovmalrlı pocnc " aveten< Büyük casusluk ve aşk i / parmaKiı casus 2 boyük Hum birden Sineması açıldığı günden bugüne kadar En çok beğenilen En büylik rağbeti kazanan En çok sevilen ve bütün rekorları kıran şahane film Pangaltı Tepeüstü AKIN sinemasmda DiŞi Dorothy Lamour TARZAN SiLAH Spencer Tracy KUVVETi Matınelerde ve gece 8 45 te 2 tilm birden •JC Nelson Eddy ile Virginia Bruce'un çevirmekte olduklan «Tozlu yol» ismindeki filim bitmek üzeredir. BÜYÜK VALS Harikalı bir muvaftakiyetle devam ediyor. Bugün saat 12.45 ve 2,30 da tenzılâtlı matineler Besiktas S U A D LA ZARAH PARK ı sinemasmda HABANERA 13 Çubat Pazartesi LKANDER | BUSTER GRABBE Seanslar 2 SO 7 9?0 dadır. Te] 43143 ,; Mâtınelerden itibaren T e l örgüsü Ressamları davet Güzel San'atlar Birliği resim şubesi umumî heyet toplantısmda geçen hafta ekseriyet olmadığmdan 14 şubat salı saat 15 te Alayköşkünde tekrar akdediecektir. Azanm gelmeleri. Bugüne kadar memleketimizde yapılan en muvaffak TUrk filmi Aynaroz Kadısiv A L 1 C E F A Y E Fılilyonerler Revüsii Pek yakında S Ü M E R sinemasmda Eğ.ence, neş'e, şatkı ve dans filmiode ve muMki ve danslarile, kadırları ve lüksö ıle bürün 3 R O D V A Y MEVLÎD Mevlid Geçenlerde vefat eden ec:ayı tıbbıye müteahhidi eczacı Mehmed Kâzım Özimerm ruhuna ithaf edılmek üzere 12 şubat 939 pazar günü öğle na mazmı müteakib Beyoğlu Ağacamiinde Hafız Rıza tarafından Mevlidi Şerif kıraat edileceğinden arzu eden ihvani diin gelmeleri rica olunur. I MUSfiHİPZflDE CELRL ^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^B ^^^^^^^^B ^^^^^^H ^^^^^^B ^^^^^^^H ^^^^^^^l ^^^^^^^B ^^^^^^B ^^^^^^V ^^^^BB I^BHH ^^^^^H ^I^HB V^^H ^^^^B ^^^^^B M H ^^^^^V ^^^^B ^^^B ^^^1 ^1 I i P E K sinemasmda devam ediyor Bugün saat 12,45 ve 2.30 da tenzilâtlı matineler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog