Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1939 CUMHURİYET SON Uzakşarkta vaziyet Meseleler Akademi münakaşası Yazan : PEYAM1 SAFA sada bile yeniden bir lisan ve edebiyat teşekkülü kurmak lâzım gelse Richelieu modelinin tekrarlanmıyacağına şüphemiz yoktur. Böyle bir teşekkülün an'ane ve modern ihtiyac tarafları birbirinden ayrıhr. Bir Türk tesekkülünün azalarında arıyacağımız baş kıymet, ölmezlik vasfına ve akademi kılıcı kuşanmağa lâyık olması değıldir. Salâhiyetli olduğu kadar da çahşkan ve işe yarıyacak adama ihtiyacımiz var. Öyle ki, bu teşekkülün toplantılarına mazeretsiz üç veya beş defa gelmiyen aza, bütün şanına ve şerefine rağmen uzaklaştırılmalıdır. Bızim nümayışe ve merasime feda edilecek bir dakikamız yoktur. Bütün memleket ve mektebler, acele, gramer, imlâ, lugat ve ıstılah bekliyor. IHEM L NALINA MIHINA Japonlar Hainan adasına dün asker çıkardılar Haber, Tokyo'da büyük heyecana sebeb oldu, işgal kuvvetleri adaya yayılıyorlar Tokyo 10 (a.a.) Japonlar, Tonkin körfezine hâkim olan Hainan adasına bu sabah baskın şeklinde asker çıkarmıştır. Japon kuvvetleri bütün adayı iş. gal etmek üzere ilerilemektedir. letindeki Çin kıt'alannın takviye kuvvetlerile fazlalaşmasındanberi, Çinliljer mukabil taarruza geçmiş ve 20 kadar kasaba ve köyü geri almıştır. Son günler zarfında, Çinliler, bu eyaletin garbinda Fençen'i de zaptetmişlerdir. Çinliler, TungPu demiryolu istikametine doğru ilerlemekte ve Hotsin'deki Japon kıt'alarmın münakale yollarını kesmeğe hazırlanmaktadır. Atatürk sokağı Selânikte ad konma merasimi yakında yaoılıyor Selânık 10 (a.a.) Anadofu ajansının hususî muhabiri bildiriyor: Ebedî Şef Atatürkün elim ziyaı dolayısile Türklük âleminin geçir•miş olduğu kara günde, Selânik Belediye meclisnin toolanarak Atatürk evinin kâin bulunduğu Apostolo Pavlo soka&ınm 450 metre uzunluğundaki kısmına Atatürk sokağı isminin verilmesi hakkında bir karar almış olduğunu evvelce bildirmiştm. Atatürk adını taşıyan levha yakında sokak başına asılacak ve levhanın konması münasebetile merasim vamlacaktır. Gazetelerde gene akademi münakaşası dırıldı. Bu meselede hata serisi adından başlıyor ve çoğumuzu bu «akademi» kelimesi şaşırtıyor. Daha ziyade Fransız kültürüne yakın olduğumuz için Türk münevverinin gözünde bir tek örnek var: Fransız Akademisi. Akademi denince bu teşekkülü gözönüne getırmeğe o kadar ahşmışız ki teşkilâtma ve kılığına kadar onu taklıd etmeğe mecbur olduğumuzu sanıyoruz. O zaman da, Fransız Akademiini yapan ve yaşatan kıymetlerin, Türkir ede var olup olmadığını münakaşaya •calkıyoruz. İlkönce bu Fransız örneğini gözümüzün önünden ve bu akademi kehmesını münakaşa mevzuumuzun üstünden atalım. Pek iyi biliyoruz ki akademi, mutlaka lisan ve edebiyat meselelerile uğraşan bir heyet manasına gelmez. Eski Yunanistandanberi bu kelime pek çok yerlerde kul lanılmıştır. Fransızların kabul ettikleri mana, hemen yalnız Fransaya veya onu bir dereceye kadar taklid etmiş birkaç memlekete münhasırdır. Edemez! ondradan gelen ve dünkü gazetelerde çıkan bir haberde şöyle deniliyordu: «Bazı şayialara göre, Italyada umumî seferberlik ilân edilecektir. İtalyanın 10 milyon kişilik bir orduyu seferber hale geireceği söyleniyor.» Dün, rasgeldiğim bir çok tanidıklar bana sordular: İtalya 10 milyon kişilik bir ordu seerber edebilir mi? Verdiğim kısa cevab şu oldu: Edemez. Burada gene tekrar ediyorum: İtalya 10 milyon kişilik bir ordu seerber edemez. Çünkü milyonlar, sözlf seferber edilemez. Bunda, şimdiye kadar dikkatle okuduğum İngiliz, Fransız ve hatta Alman askerî muharrirlerinin, gene•allerinin hepsi müttefiktirler. Hatta, daima yüksek sesle ve yüksekten konuşan Sinyor Mussolini bile, 8 milyondan bahsettiği halde, 10 milyona kadar çıkamamıştır. Tokyoda heyecan Tokyo 10 (a.a.) Japon askerlerinîn Hainan adasında karaya çıkmış oldukları büyük bir heyecan uyandırmıştır. Bahriye mehafili, pek memnundur. Bu mehafil, bu adanm sevkulceyş ehemmiyetine işaret etmektedirler. Ada, Japonya, Fransa ve İngiltereye aid memleketler arasında bahrî harekâta çok elverişli bir noktada kâin ve kolaylıkla üssübahrî haline getirilmesi mümkündür. Adada fevkalâde tabiî bir liman olan Yulin limanı vardır ve bu limanda 10 bin ton hacminde on kadar kruvazör bannabilir. Hainan'ın daimî surette işgali Japon donanmasına Hindicini'nin karşısında ileri bir mevzi bah=edecek, Japon tayyarelerini Tonkin'in payitahtı olan Hanoiye 450 kilometre mesafeye getirecektir. Ingiltereye gelince, Canton'a Japon askerlerinin çıkarılmasından üç ay sonra Hainan'ın işgali İngilterenin Uzakşarktaki sevkulceyş sisteminin merkezine yeni bir darbe indirmektedir. Adanm 300 kilometre şimali şarkisinde bulunan HonkKong İngiliz müstemlekesinin arkası alınmış oluyor. Karadenizde çok fena havalar Almanyanın Fransadan Fırtına gemilerin vaziyetlerin ziraî mahsulât alması imden endise olunuyor kânları da araşhnlacak Sinob 10 (a a ) Batı rüzgârile başlıyan fıtına her an şiddetini artırmaktadır. Deniz çok dalgalıdır. Yollarda bulunan gemilerin vaziyetlerinden end'.şe edilmektedir. Bu eyaletin garbinda, Hoceng ve Kvensien'de yapılan hücumlarda bir tabur imha edilmiştir. Çin kuvvetleri, Taotsin demiryolunun şarkında bulunan Japon kuvvetlerini de mütemadi surette hırpalamaktadır. Çişieni'de tahşid edilmiş olan Japon kuvvetleri, takviye kıt'alan beklemekteAtina 10 (a.a.) Atina ajansı bildir. diriyor: Yoşov un garbinda, askerî vaziyet, Halk ve gazeteler, Türk Üniversitesi Çinlilerin lehine inkişaf etmektedir. talebesine çok samımî ve candan bir hüsnükabul göstermektedir. İşgal muvakkat midir? Katimerini diyor ki: Tokyo 10 (a.a.) Hainan adasının Atina Üniversitesinin Türk Üniversiişgal müddeti hakkında resmî mahfillerde tam bir ketumiyet muhafaza edilmekte te talebesine gösterdiği hüsnükabul, iki memleket gencliğini birbirine bağhyan dir. Hususî surette davet edilen yabancı rabıtaların samimiyetini gösterdiği gibi ki memleket arasında istikbaldeki dostgazetecilerin konferansmda, bir muhabir luk münasebetlerinin de zamânını teşkil Bahriye Bakanlığının salâhiyettar memueylemektedir. runa şu suali sormuştur: Elefteron Vima diyor ki: « Askerî icablar zail olunca, işgal Atina Üniversitesi Rektörile doktor nihayet bulacak mıdır?» Bu memur: Çinlilerin mukabil taarruzu Hıfzı Veldet arasında teati olunan nu HongKong 10 (a.a.) Şansin eya «Muhtemeldir» cevabım vermiştir. tuklar, bütün Türk ve Elen gencliğine yapılmış bir hitabedir. Rektör Fotinos, nutkunda, Elen efkân umumiyesinin ve müttefikimiz Türkiyeye karşı derin his lerimizin sadık tercümanı olmuştur. Doktor Veldetin sıcak hüsnükabulden mül hem nutku ise Türklerin kalbinde Elenler için mevcud derin dostluğu tebarüz ettirmekteydi. ünıversitelılerimız Atinada genclere büyük hüsnü kabul gösterildi Fransız Alman iktısad müzakeresi Sterlin ve dolar fiatları Ankara 10 (Telefonla) Ankara Borsasında sterlin fiatları son günlerde biraz yükselmiştir. Şubatın yedisine ka dar muameleler alış 589 ve satış 592 kuruş üzerinde iken, üç gündür alış 590, ve satış 593 kuruş üzerinden muamele yapılmaktadır. Alâkadarlar bu yükselişte hiçbir fevkalâdelik olmadığını beyan et tiler. Malum olduğu üzere Fransız frangının devali'asyonundan sonra sterlin mikyası nakdî ittihaz edilmiştir. Ve Merkez Bankası muhtelif dövizlerin alış ve satış fiatlarını usulen tayin ve tespit ederek borsaya tebliğ etmektedir. Şubatın yedisinden itibaren de sterlin fiatları Merkez Bankasınca birer kuruş yüksek olarak tesbit edilmiştir. Altın piyasasının merkezi Londra olduğundan sterlin fiat larının cüz'î bir yükseklikle tespiti son günlerde Londrada altın fiatlarımn ehemmiyetsiz surette düşmesindendir. Türk parası altın esası üzerine olduğundan sterline nazaran böyle bir fiat tesbit edilmiştir ve daima bu kabil temevvücler takib edilmektedir. Son günlerde dolarda da pek küçük bir tenezzül kaydedilmiştir. Londra borsasında bir hafta evvel dolar fiatı 4,67,71 iken bugün gelen fiatlar 4,68,87 dir. Veldet, kendimizi bizzat kendi va tanımızda hissediyoruz, dostluğumuz ebedidir, diyordu. Berlin 10 (a.a.) Fransa Hariciye Türk Universite talebesi, yalnız Elen Nezareti haricî ticaret dairesi şefi AlÜniversitesinin değil fakat bütün Elen phand, bu hafta sonunda Berlin'e gele milletinin misafiridir. cek ve birkaç zamandanberi dostane iş Proia diyor ki: birliği zihniyeti dahilinde yapılmakta oTürk Universite talebesi, Yunanistanlan ekonomi müzakerelerine devam edida bulundukları günler esnasında, kenlecektir. Berlin ekonomi mahfillerinde, müzakerelerin az bir zamanda neticele dileri ve temsil ettikleri memleket hakkınneceği kuvvetle tahmin edilmektedir. da bütün Yunanistandaki derin hararetMüzakerelerin esasını, Alman kömürü li sempatiyi bulacaklardır. Kronos diyor ki: ve koku ile Fransız maden cevherleri aTürk Universite talebesi, kendilerini rasında mübadele yapılması teşkil edecektir. Almanyanın Fransadan ziraî en samimî ve temiz hislerle ihata etmeğe mahsulât satın alması imkânları da bu hazır bir Elen ruhu mevcud olduğunu görüşmeler esnasında mevzuubahs edi göreceklerdir. lecektir. Devlet Şurası tayinleri Ankara 10 (Telefonla) Devlet Şurasında açık olan başmuavinliklere birinci sınıf muavinlerden Ahmed Fuad, Alâeddin, Celâl Bingöl ve Mesrur; bi rinci sınıf muavinliklere Tevfik, Şevket, Vecihi ve mazbata kalemi müdürü Celil, ikinci sınıf muavinliklere Mükerrem Sedad; üçüncü sınıf muavinliklere Lâ mia, Şükrü Fuad, birinci sınıf mülâzimliklere Mahir Cambulat, Nezahet ve Dilrüba terfian tayin olundular. Filistin konferansı Yahudi heyetine İngilterenin noktai nazarı bildirildi Londra 10 (a.a.) Filistin konfe ransındaki Yahudi delegelerile İngiliz hükumeti delegeleri, bugün, Saint James Bunun için, ilkönce muvakkat kaydile bir gramer ve bir imlâ sistemi kabul edilir. Senelerdenberi yapılan çahşmalarm ve tecrübelerin düz veya ters neticelerinden alınmış dersler vardır ve bunu yapmak da pek zor olmıyacaktır. Fakat ayni teşekkül, bu muvakkat örneği tekâmül ettirİtalyada 21 yaşından 54 yaşma kadar Birçok anlaşmamazlıklara sebeb olan mek için nesilden nesle çalışmalarına son askerliğe tâbi olan efrad mevcudu, bir bu kelimeyi meselenin kendisinden ayırasuz ve süreksiz devam eder. hesaba göre 7,838,000 kişidir. Bir Alım ve davanın mevzuunu hiçbir tabirin Böylece akademi münakaşasını fayda man kaynağına göre de 8,150,000 kişi. saretıne düşürmeden ortaya koyalım. lı ve canîı bir karara bağlamak mümkün Bu yekunda, 45 yaşından itibaren sefer Türkiyede ancak bir mütehassıslar heolacağına inanıyorum. Gözümüzün önün meşakkatlerine gittikçe tahammülü azaeti tarafından tetkik ve halledilebilecek den Fransız örneği ve ortadan da akade lan 10 sınıfın da dahıl bulunduğunu unutisan ve edebiyat meseleleri var mıdır? mi kelımesı kalkınca bu örneğin ve bu ke mamak lâzımdır. Hele 5054 yaş arasmÖyle sanıyorum ki bu sorguya müspet limenin aramıza soktuğu bütün ihtilâflara dakileri ihtiyarlık çağına ithal edip ocakcevab vermiyecek tek adam yoktur. Çün da nihayet vermış oluruz. larının başmda bırakmak yanlış olmaz. kü türkçe henüz bir gramerden ve sabit Meselâ, şu itirazlar ve tereddüdler: Bütün bu 21 den 54 yaşına kadar olan bir imlâdan mahrumdur. ümumî itimadı Akademi 40 kişiden mürekkeb mi talyanları eli ayağı tutar farzetsek dahi, kazanmış mütehassıslarm koyacağı lisan olacak? Bu kadar adamı nereden bulacabunların hepsini seferber etmek için ne disiplinine ihtiyacımızı kim inkâr eder? ğız? zabit kadrosu, ne silâh, ne teçhizat, ne Sonra lugat ve ıstılahlar meselesi, birkaç Fransız Akademisi azalarının kül malzeme, hatta ne de para vardır. ıllık tecrübelerin verdiği neticelerden is türünü bizimkilerde bulabilecek miyiz? O halde Londrada dolaşan bu şayia tifade edilerek, yeni baştan tetkik olun Bılhassa Greko Lâtın kültürü bizde var nedir? Bu şayialara propaganda, korkutmalı ve artık hayatla mekteb arasına gi mıdır > ma propagandası derler. Almanya ile en uçurum derhal ortadan kaldırılmah Kimleri akademiye alalım? Filân, talya, bütün isteklerini, İngiltere ile dır. filân kimselerde bu şerefı veya bu liyaka Fransaya harb tehdidıle kabul ettirmeğe Bizdeki halile edebiyatın resmî bir teş ti görüyor musunuz? ahştılar. Karşı tarafta, biraz mukavemet âke muhtac olmadığını da kim söyliyebi Akademi azasının resmî sıfat ve sa ördüler mi kısmî bir seferberlik yapıp lır? Bızdekinden çok ılerıde bir edebî lâhiyetleri, protokoldaki dereceleri, kıya Harbederiz! hayata sahib ve edebî teşvike bizden da fetleri ne olmalıdır? Diye bağırıyorlar. Berikiler de, ortada ha az muhtac Avrupa memleketlerinde Bütün bu sorgulara veya itirazlara vekendileri için hayatî meseleler mevcud olbıle, heyetler tarafından verilen mükâfat rılecek tek cevabımız şu olabilir: madıkça harbetmemeğe and içmişler; hean'anesi yaşıyor ve tekâmül ediyor. Bu Türk teşekkülünde bir sayı men gevşiyorlar. Yalnız lisan ve edebiyat değil, bütün meselesi, bir rütbe ve unvan meselesi, bir Harbederiz! üzel san'at meselelerile uğraşan bir he şerei meselesi yoktur. Gayemiz türkçeye TpfıHidinin müessır nlahılmp<:i icın ycttcn çıkacak faydaların pek çok olaca disiplın getirmek, Türk san'aima da hauvvetli olmak ve olduğundan kuvvetli ğında şüphe etmiyelim. Fakat, ilkönce, yat ve hareket vermektir. Bunun için şereörünmek lâzımdır. Karşı tarafı ve bilbazı ihtiraslan harekete getirmesinden de fe değil, salâhiyete ve enerjiye ihtiyacıhassa efkân umumiyeyi yıldırmak için endişe ettiren şu akademi kelimesini ağza miz var. Anlıyan ve çalışan adam. Hep)öyle mubalâğalı neşriyat yapmak âdetalmıyalım. Yeşil esvab, kılıc ve unvan si bu kadar. On kişi de olsa yeter. Müşair. İşte, Londrada, neşredilen şayia da bu dedikodusu da akademi kelimesile bera vir sıfatile çok yaşlıların veya böyle bir nevi propaganda haberlerinden biridir. ber bu münakaşanın tarihine karışacaktır. teşekkülde bilfiil çalışamıyacak olanların İtalya, Mussolini'nin zamanında, eskiFransız akademisi, memlekete yaptığı reylerine de müracaat edilebilir. sine nazaran çok kuvvetlenmiştir. Bu, Kısaca böyle bir teşekkülün parclası büyük kıymetler inkâr edilmese bile, gösmuhakkaktır. Fakat öyle 8 milyon, 10 terişe ve yalancı otoriteye kıymet veren «u olmalıdır: «Nümayış değil, iş.» milyon kişilik bir ordu seferber etmesine Bundan ötesi, her iki manasile de onun bir monarşinin mahsulüdür. Fransız tarimkân yoktur. İtalya, eski tabirile «nefiri hinden doğan bu an'aneyi olduğu gibi adını koymağa kalır. âm» yapmak şartile bir anda değil; bir memleketimize sokamayız. Hatta FranPEYAM1 SAFA kaç yıl içinde bu 78 milyon adamı silâh altına çağırabilir. Bu rakam, İtalyanın seferber edebileceği orduyu değil; İtalyaIBaş'irajı l inct sa/ız/edel da eli silâh tutan adamların sayısını gösazası İtalyan, mütebaki yirmi beşi de terir. O kadar. Ankara 10 (Telefonla) Yeni hü muhtelif milletlere mensub kardinallerden İtalyanın nekadar asker çıkarabileceği kumetin teşekkülü dolayısile Başvekili mürekkebdir. miz Refik Saydamla Yunan Başvekili Londra Kardinali Romaya gidiyor ise ancak, İtalya, genelkurmayının malumudur. Çünkü elindeki zabitlerin, siMetaksas, Rumen Başvekili Miron Londra 10 (a.a.) Kardinal Hins lâh ve vasıtaların hesabını yalnız o bilir. Cristea, eski Yugoslav Başvekili M. ley, Papanın cenaze merasimine iştirak Stoyadinoviç, İran Başvekili Mahmud etmek üzere yarın Romaya hareket ede Bu 78 milyonu yarıyarıya indirmek bile, büyük harb tecrübelerine nazaran, mubaCan ve Irak Başvekili Naci Şevket ara cektir. lâğadan hâli değildir. sında samimî tebrik ve teşekkür telgrafBerlinde matem Muhtelif devletlerin kuvvet gösterişleları teati olunmustur. Berlin 10 (a.a.) Papanın ölümü rine ve propagandalarına çocukça inanDenizbank Uumum müdürü haberi buraya gelince şansölöri binasının mıyalım. gamalı bayrağı yarıya ındırilmiştır. Ankaraya gidiyor Refik Saydama gelen samimî telgraflar Papa dün öldü j | ^ ' ! > ' j j ] < Dahiliye Vekâleti teşkilâtındaki tayinler Ankara 10 (Telefonla) Dahiliye Vekâletinde Levazım müdürlüğü Vekâlete bağlı olarak yeniden teşkil edilmişti. Bu müdürlüğe eski müdür Ihsan Güran tayin edilmiştir. Vilâyetler idaresi esk umum müdürü Fazıl da yeni teşkil edilen memurlar, sicil ve muamelât umum mü dürlüğüne ve Halid Akalın da muavinliğe, Şükrü ikinci şube müdürlüğüne tayin edildiler. sarayında yeniden toplanmış ve bu toplantıda, İngiliz delegeleri, ezcümle Mac Donald. İngiliz hükumetinin noktai nazarını bildirmiştir. Bir ecrimisil davası Ankara 10 (Telefonla) Manisa asliye hukuk mahkemesinde eski Vali ölü Murad veresesi aleyhine açılmış olan 6^78 lira 99 kuruşluk ecrimisil davasmın 5549 lira 56,5 kuruşluk kısmmdan feragatle 829 lira 42,5 kuruşun takibi tensib edildi. Roosevelt hasta Washington 10 (a.a.) M. Roosevelt, doktorlarm tavsiyesi üzerine, yatağa yatmıştır. Kendisi ufak bir gripten hastadır ve Beyaz Saray doktorunun fikrine göre pazartesiye kadar yatakta kalacaktır. Muğla Defterdarlığı Ankara İ0 (Telefonla) Maliye Tahsilât Müdürlüğü muavini İnayet Muğla Defterdarlığına tayin edildi. surn hususî muhabiri bildiriyor: Ruzveltin programı tasvib Fevkalâde murahhas B. Cevad Açıedildi Bükreş 10 (a.a.) Cluj, bir poli kalın, bir müddettenberi Ankarada idi. Vaşington 10 (a.a.) Cumhuriyet memurunun katili ve Cluj Üniversites B. Cevad Açıkalın Hataya dönmüş ve ekalliyetinin mümessilleri yaptıkları gizli rektörü Stefanescu Goanga'ya karşı ya Payas istasyonunda konsoloslarımız, bir bir celsede Ruzvelt'in millî müdafaa propılan suikasdin amili olan iki talebeyi, kısım meb'uslar ve hükumet erkânı taragramının yekunu 552 milyon dolara bamahkum etmiştir. Demirmuhafızlar teşki fından karşılanmıştır. li« olan büyük bir kısmını tasvib etmiştir. îâtı azasından olan diğer maznunlar hak Fevkalâde murahhas, Payastan otokında da şu hükümleri vermişlerdir: mobille Antakyaya hareket etmiştir. Marmaristeki köy mektebi Bir kişi, müebbed ağır hizmetlere, biı Muğla 10 (a.a.) Vilâyetin geçen Hindistan, Milletler Cemikişi, yedi sene ağır hizmetlere ve 10 kiş: yıl Marmariste yaptırmağa başladığı oyetinden çekildi muhtelif hapis cezalarına mahkum edi kulun inşaatı bitmek üzeredir. Bu okula, mişlerdir. 1938 şubatındanberi Roman Londra 10 (Hususî) Hindirstan hiç mektebi olmıyan köy çocuklarile tek yada idam cezası ilk defa olarak tatbik Teşriî Meclisi, Hindistanın derhal Mil muallimli köy mekteblerini bitiren köy ediliyor. Mahkumlar, kurşuna dizilecek letler Cemiyetinden çekilmesine kara çocukları kabul edilecektir. Şimdiden kalerdir. vermiştir. yıd muamelesine başlanmıştır. İdama mahkum olan Rumen suikasdcileri Ankara 10 (Telefonla) Deniz bank Umum müdürü Yusuf Ziya Erzin, pazartesi sabahı şehrimizde bulunacaktır. Ayni gün İktısad Vekili Hüsnü Çakırın nezdinde bir toplantı yapılacaktır. Deniz Yahudi heyetile yakından alâkadar müsteşarlığından da erkânın iştirak edemahfillerden öğrenildiğine göre İngiliz ceği bu içtimada Denizbanka aid muhtemümessilleri, İnçrilterenin şimdiye kadar lif işlerin, bu arada kadro meselesinin daima Balfor deklarasyonuna verdiği g5rüsi;lecPCTİ anlasılıyor. manayı hatırlatmakla iktifa etmis, fakat Etrüsk hakkındaki rapor Filistin meselesinir halli için gerek Arab Etrüsk vapuru hakkında İstanbulda gerek Yahudi hevetlerine yapılması kayapılan muayene ve tetkikler neticelenmiş rarlastınlmış olan İngiliz teklifleri henüz olduğundan buna dair raporun da ayni ileri sürülmemiştir. toplantıda mevzuu bahsedilmesi muhtel Cevad Açıkalın Hatayda meldir. Rapor Vekâlete bugünlerde gele• Ankara 10 (a.a.) Anadolu Ajan cektir. Mussolininin Kardinal telgrafı Pacelliye Roma 10 (a.a.) Mussolini, Kar dinal Pacelliye aşağıdaki telgrafı çek miştir: «Papanın ölümü, kilise için ve millet için bir matemdir. İtalyan milletinin hissiyatına tercüman olarak, gerek size, gerek Kardinallar meclisine faşist hüku Atina 10 (a.a.) Deyli Tel metinin ve şahsan kendımın samimî ta graf gazetesinin, sözde Yunanistan ziyetlerimizi sunarım.» da dahilî vaziyetin anormal olma Sarayda matem dığı hakkında yazdığı ve bazı ecnebi Papa on birinci Pi'nin vefatı dolayı matbuatı tarafından nakledilen haber sile, sarayda sekiz günlük matem ilân münasebetile, Atina ajansı bu rivayetlerin edı'miştir. en kat'î surette tekzibe mezun bulunduğuVeliahd, Papanın naaşı önünde eği nu bildiriyor ve diyor ki: lecektir. « Memleketın dahilî vaziyetınde isHariciye Nazırı Kont Ciano da hü tikrar en mükemmel derecesindedir. Kral kumet namına Papaya son tazimi yapa ile hükumet arasında ihtilâf olduğundan caktır. bahsedenler tamamen hayal mahsulü şeyBütün dairelerde bayraklar yarıya in leri hakikat gibi göstermek istiyenlerdir.» dirilmiştir. Bayraklar, tedfine kadar matem va Çek Macar hudud hâdiseleri ziyetinde kalacaktır. Bugün bütün tiyat kapandı ro ve sinemalar tatil olunmustur. Tedfin Budapeşte 10 (a.a.) Macar telgünü de tatil olunacaktır. graf ajansı, 5 şubatta Uuguar'da vukubuAmerikada Nevyork 10 (a.a.) Bütün gazete lan son Macar Çek hâdisesinin kapanler, Papanın ölümü haberini büyük man dığını bildirmektedir. Mezkur ajansa göre, Çek hükumeti şetlerle bildirmekte, geniş biyografisini odun toplıyan köylüleri Macar askerlerü • yazmakta ve on birinci Pie'nin sulh ve dinî müsamahakârhk lehindeki gayretle zanneden Çek askerlerinin mes'ul olduk larını kabul ve teslim etmiştir. rüıi tebarüz ettirmektedir. Yunanistanda Kralla hükumet arasında ihtilâf yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog