Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CL.MHLRİYET 11 Şubat 1939 TARİHDE BUyuK DENİZ Tetrıka No. 89 MUHAREBELERİ Nakleden: AB1D1N DAVER Kadro işleri, henüz ikAkdenizde Türk korsanları Hayırsızadada kurulacak mal edilmiş değildir Belediye 2000 lâmba daha Dün Cezayir şehrinin 105 mil şarkında olan Buji tecrid kampı, geniş bir bankta bir sabah gazetesi, Deniz astırmak için yakında yapılmakta olan tetkıklerin etüd mevzuu oldu ikmal edildiğmı ve kadoronun tama teşebbüslere girişecek kalesi, Müslüman korsanlığmın üssülharekesi oldu men hazırlandığmı yazmıştır. Bu ha15 Akdenizde Türk korsanları Memleketimizde uyuşturucu madde iptilâsınm fazla miktarda görülmesi, bu ıptilâya yakalananların hapısaneye konuldukları vakit oradakileri de alıştırdıkları neticesine varıîması üzerine alâkadar makamlar, bu kabil hastaların Hayırsızadada kurulacak bir hapisanede tecrid edilmelerine taraftar oldukları yazılmıştı. Bu fikir, büyük bir alâka ile karşılanmış ve üzerinde etüdler başlamıştır. Gümrük ve Inhisarlar Vekâleti, bu mesele üzerinde bilhassa durmaktadır. Esasen gümrük muhafaza teşkilâtı, uyuşturucu madde iptilâsınm genişlemesine karşı kuvvetli bir mücadeleye girişmek üzere hazırlanmışür. Diğer taraftan Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, şehrimizde uyuşturucu madde mücadelesini tam bir hızla yapabilmek için bizzat meşgul olmaktadır. Bu arada Parti teşkilâtının irşad edici ve mücadeleyi teshil edici bir rol oynaması da münasib görülüyor. Yeşilay cemiyeti, Hayırsızadada bir tecrid kampı kurulması fikrini müdafaa ederek alâkadar makamlara müracaate karar vermiştir. CenevTede yapılan son içki ve keyif verici zehar düşmanlan kongresinde Türk Yeşilayı namına iştirak eden Profesör Fahreddin Kerim, Hayırsızada tecrid kampmdan baıhisle kongreO zaman Afrika kıyılanndaki müslüye tebliğde bulunmuştur. man devletler, kendi topraklarının üs yapılmasma, umumiyetle korsanlarm geŞEHİR tSLERl tirdikleri ganimetlerin beşte birine ortak Atatürk köprüsündeki beton olmak stıretile müsaade ederlerdi. Kemal Reis, ilk defa Endülüs sularıinşaat bitti na giderken, Cezayirdeki korsan üssü Atatürk köprüsünün Unkaparu ciheBecaye (Boujie) ye uğradı. Kalitesini tinde bağlanan dubalar üzerındeki be donattığı dört köşe yelkenin şöhreti, ken ton inşaat tamamile bitmiştir. Karaköy dinden evvel, Akdenizin en uzak köşe cihetindeki dubalar üzerinde de inşaalerine kadar yayılmıştı. Becayeye gelir ta devam edilmekte olup bu da yakında bitecektir. Köprünün üst döşemesi ağac ken yanında Kara Hasanla Burak Reis parbe olacağmdan bu parkelerden b.r de vardı, bu üç gemiden mürekkeb fi milyon kadar Almanyaya sipariş olun lonun arkas>ında da zaptettiği barça ne muştur. Bunlar da kısa bir zamanda gevirKİeB bir gemi geliyordu. Piri Reisin lerek yerlerme konacaktır. Köprünün »nlaUlgHid görc, korsan filo, D«*aycyc f Şehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasî icmal Uyuşturucu madde Sokak ve caddelerin Japonya • Sovyetler Denizbanktaki tetkik Birliği müptelâları için... tenviri meselesi eçen senenin sonunda Sovyet hükumeti, 1905 te Japon Rus sulh muahedesinin akdindenberi Japc balıkçı şirketleri tarafmdan işletilrrtekte olan şarkî Siberya sularındaki avlanma mıntakalarmı ilk defa müzayedeye Şehir Meclisinin senelik içtimamda koymuş olmasını Japonya hükumeti mezVali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, şeh kur ahidnamenin ahkâmına münafi bir rin tenvirat işine ehemmiyet verileceğini hareket saymıştı. söylemişti. Filhakika Belediye, şehre Bununla beraber bir anlaşma çaresi 2000 lâmba daha astırmak için teşebbüse bulunması ihtimali olduğundan müzakegirişecektir. renin yeni senede devamı içb açıkkapı Halen Istanbul sokaklannda 4688 ebırakılmıştı. Lâkin Moskovada Japon lektrik lânjbası vardır. Bunun tramvay hattı üzerinde olan 1128 i şirket tarafm büyük elçisile cereyan eden müzakereler dan parasız olarak konulmuştur. Belediye dahi bir netice vermemiştir. Çünkü Sov geri kalan 3650 lâmbanın elektrik sarfi yetler Birliği sevkulceyş cihetinden müyatı için senede 260,000 lira ödemekte him olduğundan memnu mıntaka haline koymak istediği avlanma yerlerine mukadir. bil, başka taraflarda avlanma yerleri Ayrıca bir fenerin dikme masrafı ola rak yirmi dört lira vermektedir. Bu para vermeğe taraftar olmamıştır. Bu suretle Belediye bütçesini sarsacak kadar mühim Moskovadaki müzakereler bir çıkmaza bir yekun tutmaktadır. Vali ve Belediye girmistir. Reisi Lutfi Kırdar, hükumete müracaatFakat vaziyetin böyle müphem ve mule şehrin tenviri için alınan bu paradan allâkta kalmağa müsaadesi yoktur. Avlan tenzilât icrasını istiyecektir. Bu takdirde ma mevsimi nisanda başhyacaktır. Balıklâmbasız sokak kalmıyacaktır. Ayni za çı şirketleri cemiyeti, Sovyet hükumeti manda tenviriye resmi de bir miktar artı müsaade versin vermesin ahdî haklara birılacaktır. naen otuz küsur senedenberi serbestçe avHavagazi şirketleri hükumete geçtik landıkları Siberya sahillerindeki 250 mınten sonra şehrin bazı yerlerinde havaga takada eskisi gibi faaliyete devam etmeğe zile yapılacak tenvirattan da istifade edi karar vermiş ve keyfiyeti Japonya Har biye ve Bahriye Nezaretlerine bildirmiş lecektir. tir. Burada dın ve millet farkı yoktu. Denizde bırbırının kanını içen korsanlar Cırba'nın kara suyuna gırınce sanki kardeş olurlardı. Adanm merkezile bellibaşlı liTürk korsanları, şarkî Akdenizde es manları yavaş yavaş bir üssülhareke dekıdenberı mevcuddu. Daha evvelki fa ğeri almakta idi. Korsan, Cırba'da, yalsıllarda sık sık bahsettiğimiz «levend» nız barış ve dınlenış değıl, fatm alacak ler şarkî Akdenizin Türk korsanları idi gemi, tamir yapacak atölye, tekne dona14 üncü asırda, garbî Akdenizde, Fa: tacak malzeme ve adam, para alacak ve Cezayirde de, zayıf bir müslüman yehud yatıracak sarraf, ganimet satacak korsanlığı vardı. Bu korsanlar, gittikçe pazar, istediği kadar oturacak ve ailesikuvvetlenmeğe başladılar. Cezayir şehni barındıracak ev, yurddan haber sorarinin 105 mil kadar şarkmda Arabların cak ve Akdeniz vak'alannı konuşacak Becaye, frenklerin «Buji Bougie» de yoldaş, ihtiyarlık, yahud sakatlık yılladikleri bir kale, müslüman korsanlığmın rını gecirecek muhit buluyordu. Bir gün merkezi ve üssülharekesi oldu. Septe bo> geldi ki Cırba adasının hakimiyeti Şeyh ğazı civarında da Tetvan kalesi, ayn Yahyanın elinden Türk korsanlarına geçvaziyette idi. 1364 ten itibaren katolık ti ve ada denize çıkamıyan, orada yerleîspanya sahillerine akınlar yapan bu şip kalan yaşlı başlı Türk korsanları taramüslüman korsanlarının, maceralarını fından idare olunur, bitaraf bir küçük ülke uzun uzadıya anlatmağa lüzum görmü oldu. Böyle bir ülkeye ihtiyac vardı. Ve yoruz. Afrika sahillerindeki islâm devbeynelmilel bitaraflığın temeli de bu ihletleri, bu korsanlara müsamaha göster mekle iktifa ediyor, onlardan deniz kuv tiyacdı. Türk nüfuzunun adaya yerleşvetleri teşkil etmiyorlardı; bu sebeble mesinde Kemal PHn hizmeti büyükM 4 donanmaları yoktu. Şimalî Afrikadak tür. Reis bu yo ~ °^ i Yahya ile epeyküçük müslüman devletlerine Ispanyol ce uğraşmıştır. Frr a r\lık Cırba'dan çılarla Portekizliler musallat olmuşardı. kıp Kargana ada nı üs yapmağa mecBir Ispanyol filosu 1399 da bir baskm bur olmuştur. Piri Reis bir yıl Karganala Tetvan'ı aldı. îspanyollar, bu millete da kaldıklanm sebeb söylemeksizin yazhas gaddarlık ve kan dökücülükle bütün maktadır ( 1 ) . şehir ahalisini öldürdüler. Endülüs Arab devleti, dahilî nifak yüzünden yıkılmıştı. En sona kalan Gre nata devleti de 1492 de çöktü. Bu müs lüman devletleri, îspanyollar tarafmdan ezilirken 1477 den itibaren, islâm dünyasından yardım isrtemeğe başlamışlardı. Resmî yardım yerine müslüman korsanları garbî Akdenize koştular. Bunların arasında Türkler de vardı. Grenata İstanbuldan da imdad istedi amma < zaman Osmanh tahtmda İkinci Bayezid oturuyordu. Padişah, Şehzade Cemin korkuundan yalnız kendi tacını düşünüyor; tedafüî ve hareketsiz bir siyaset taîspanyollar Arablara engîzisyon denilen mezalimi tatbıkte rmfthiş trir vafe gösterdiklerinden, Kemal Reis İspanya sahillerine giderek bir kısım Arab muhacirlerin İspanyadan Afrikaya nakline yardtm etmişti. Afrika kıyılarına yerle şen Endülüs mulhacirleri de îspanyollardan intikam almak için korsanlığa başlad'klarından batı Akdenizde ıkorsanlık arttı ve müslüman korsanlarla îspanyollar arasındaki mücadele şiddetlendi. îspanyollar, 1505 te Afrika sahillerini zapta başladılar. O vakit, Arabların imdadına gene Türk korsanları koştu. Ya\uzun, kardeşi Şehzade Korkud'un Mısıra kaçırılmasından korkarak Anadolu sahillerine gemi yaklaşhrmaması da, Türk denizcilerinin korsanlığa ahlmalarına ve garbî Akdenize akmalarına yardım etti ki bunlar arasında Barbaros kardeşler de vardır. berler, tamamen asılsızdır. Maliye ve İktısad müfe+tişleri Denizsbankta kendilerine ayrılan dairede çalışmalanna devam etmektedirler. Tetkikatm nekadar devam edeceği de malum değild:r. Umum müdür Yusuf Ziya Erzin kadroyu henüz hazırlamamıştır. Bu işin bugün ikmal edilmesi muhte meldir. Etrüskte tetkikler Etrüsk vapurunda tetkikler yapan komisyonun bazı azalan, vapur makmelermi tekrar gözden geçirmışler, yanmış ve yanmamış kömürlerden nümuneler almışlardır. V / Ikînci nevi ekmek Tcerübe yapılırken ekmek yapcılarının mütaleası sorulmamış! on mil kadar yaklaştığı zaman şehir halkile donanmış sandallar karşıcı gelmişlerdir. Onlan, tanımadıkları bu üç korsan gemisine kemali emniyetle karşıcı gönderen Seyyid Muhammed Tüvetti isminde 120 yaşında bir şeyh imiş. Dört köşe yelkeninden, Kemal Reisin geldiğini anlamış, Korsanlar, toplar atarak memleketi selâmladıktan sonra şeyhi zaviyesinde ziyaret etmişler, elini öpmüşler, şeyh elini Kemal Reisin başına koymuş, dualar etmiş, «înşallah Rum padişahınm sana nazan ola» demiş. Rum padisahı, Osmanlı hükümdarıdır. Kemal ve Piri Reislere dişbudak ağacından birer değnek verip « Buradan gidicek üç günde düşman gemilerile buluşursunuz, bu değnekleri düşman üzerıne salın» demiş. Piri Reis ilâve ediyor: «Vakıâ düşmanla buluştuk ve öyle eyledik; rüzgâr bizim olup yolumuza gittik. Ziyan Garbî Akdenizde büyük şöhret kaza eriştiremediler. 0 1 yıl çok ganimet alnan Türk korsanları arasında en meş dık.» hurları Kemal Reis, Kurdoğlu MusliKemal Reis, şimalî Afrika kıyılannhiddin ile kardeşleri ve Barbaros ile kar da bir halâskâr olarak selâmlanıyar, Endeşleridir. dülüste de böyle bekleniyordu. Muhtelif Kemal Reis limanlara uğrıya uğrıya yolu üstünde Kemal Reis, yaman bir Türk ami rastgeldiği hıristiyan gemilerile çarpışa rah idi. Onun faaliyetini Venediklilerle çarpışa ve onlardan birçoğunu zaptede Osmanlılar arasmdaki muharebelerde ede İspanyaya vardı. Fakat Malaga'da, yakından gördük. Bu 'kahraman Türk İspanyollara mukavemet eden müslüdenizcisi, gencliğinde Eğriboz Sancak manlar, açhktan teslim olmak mecbunBeyinin küçük filosunda Azaplar Reisi yetinde kalmıslardı. Müdafaayı yapan yani deniz silâhendazlan kumandanı Arab kumandanı Ezzegri, askerlerile idi. Sonra üç gemile korsanlığa atıldı. beraber zindana atılarak görlümemiş işOrta ve garbî Akdenizde hıristiyan sa kencelerle öldürüldü. Halktan 15.000 hillerine ve gemilerine duman attırdı. kişi, kendilerine kesilen kurtuluş fidyesiGemilerin birine kendi, öteki ikisine nin ilk taksitini vermek için gömleklerine de Kara Hasan ile Burak adası muha kadar sattıktan sonra, Sevil şehrine götürebesinde şehid düşan kahraman Burak rüldüler. Hiç bir millet, Endülüs müsReis k'jmanda ediyorlardı. O vakit he Iümanları kadar vahşiyane bir surette edilmemiştir. Kemal Reis, zavalh nüz çocuk olan Piri Reis, Kemal Reisin .mha Endülüs halkını, İspanyolların kanlı penkardeşinin oğlu idi ve batı Akdenizde yaptığı seferlerde onunla beraber bulun çesinden kurtarmak için, senelerce uğraşve on binlerce müslümam tspanyadan muştu. Kemal Reisin üssü, Cirba adaalm Afrikaya .taşıdı. smda idi. Bizim tarihlerde Cerbe ve Kemal Reis, Tetvan'a, Septe'ye, belCırba şeklinde yazılan bu ada, Tunus kıyılarırdadır. Tunusun içerisine doğru ki daha ötelere kadar gitti ve îspanyollagirmiş olan Gabes körfezinin cenub ta •a olduğu gibi Portekizlilere de darbeler rafında, karadan dar bir boğazla ayrıl ndirdi. iArkası var) mış olan, bu adada eskiden bir kale (1) Denızde Turkiye: Ali Haydar Alpavardı. Şimdi yalnız birkaç köyden ibagot. rettir. Piri Reis, «Bahriye» adlı kitabında Alman General konsolosubu ilk korsanhk hayatuıa aid hatıra ve nun müteveffa refikası için menkıbeleri toplamşıtır. Alman General konsolosunun refikaCırba adası, ötedenberi Türk korsan sınm vefatı münasebetıle bu sabahtan ları için iyi bir sığınaktı. Şeyh Yahya za it baren konsoloshanede taziyetler için manında, bu bakımdan şöhreti arttı. bir defter açılmıştır. Yarm saat 3 te konsoloshanede dinî r<"mal Reis seldiai vakit, hemen hemen bir âyin yapılacaktır. hıilletlerarası bir korsan yatağı olmuştu. Yenî ikinci nevi etmeğin Belediye tahlilhanesinden henüz raporu gelmemîftir. Birinci tecrübedeki ekmeğin çeşKÜLTÜR İŞLERÎ nisi, yüzde 80 sert buğday unu ve yüzJapon harb gemileri, balıkçıları himaye de 20 kalm mısır unundan yapılmasma ve müdafaa edeceklerinden büyük hâdiAvrupaya gönderilecek mukabil bu defaki çe§ni yüzde 20 kalm seler çıkacaktır. Diğer taraftan karada san'atkâr talebeler mısır unu, az nispette yumuş,ak un ve İktısad Vekâleti, Avrupada muhtelif Mançuri ile Siberya arasındaki hududda yüzde yetmiş beşe yakm sert buğday umemleketlerde deri, yünlü ve pamuklu Japon ve Sovyet hudud muhafaza kuv nunu ihtiva etmektedir. mensucat sanayi şubelerinde ihtisas vetleri arasındaki kanlı musademeler son Bu tecrü'benin muvahk netice vereceyapmak üzere Avrupaya yeniden 30 ki günlerde sıklaşmıştır. İki sene evvel de ği kanaati vardır. şilik bir grup göndermeğe karar ver Japonya ile Sovyet Rusya arasında A Dün bu hususta bir muharririmiz, eV miştir. mur nehrindeki adalar yüzünden azkalsın mek yapıcılan cemiyeti reisi Şevkinin Gönderilecek gencler, sanayi mektebmütaleasını sormuştur. Şevki demiştir leri tesviye ve elektrik şubeleri mezun harb çıkacaktı. Şimdi de gene bu adalar ki: ları arasından ve lisan bilenlerden se üzerinde Japon ve Rus askerleri boğuşu« Biz, ikinci nevi ekmek çeşnisi i çilecektir. Bu gencler, 939 senesi sonuna yorlar. şine karışmadık, fikrimizi soran da olkadar ayda elli lira ücretle Sümer Bank Japonyaya senevî yüz elli bin ton petmadı. Fakat, şunu söylemeliyim ki, eğer fabrikalarmda staja tâbi tutulacaklardır. rol temin eden Sahalin adasının şimalinfakir halkın gıdasmı teşkil edecek olan CEMtYFTJ.ERDE de, Japon kumpanyalarının işletmekte olikinci nevi ekmeğin çeşnisi tutulurken bipetrol madenlerinin Gürültülü içtima hakkmdaki dukları da Sovyet memurlarileidaresinden zim de mütaleamız alınsaydı daha faydolayı Japonlar zabıt varakaları dalı olurdu. arasında höşrludstrzluk çıkmıştır.'J4v '* ' bütliıı lıışdatı ağustos sonlarınd doğı u Evvelki gün Eminönü Halkevinde deEkmeği yapan fırıncı değil, bizleriz. Yalnız Japonya ile Sovyetleri alâka bitmdş olacaktır. niz küçük nakliye esnafımn yaptıkları, Bu öyle bir iştir ki, en düşük kaliteli undar eden işler ve meseleUrin hep birden, gürültülti'tştima hakkında tanzim ed' Valinin tetkikleri dan 'revkalâde bir ekmek, en iyi un ve len zabıt varakalan, dün, Ticaret Oda ayni zamanda fenalaşmış olması Çin ve Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar çeşniden bozuk ekmek çıkartmak işten sına ve Emniyet müdürlüğüne veril tevabii üzerındeki rekabetten sarfınazar dün Beşiktaşa giderek park halme if bile deiildir. Vakıâ son tecrübeyi de bir miştir. iki büyük devletin her an çarpışmalarına rağı düşünülen Abbasağa mezarlığı ile hamurkâr yapmıştır amma onun çahştıVtfÂYETTE zemin hazırlamış bulunuyor. Barbaros türbesinin etrafmda istimlâk ğı firm sahibinin emrinden aykırı birşey Çindeki Japonların harekât sahası edilecek yerleor hakkında mahallinde yapması mümkün müdür?» Arnavudluk konsolosluğunu günden güne Sovyet hududlarına ve nü tetkikatta bulunmtıştur. Bundan sonra ziyaret da Maarif idaresine gelen Lutfi Kırdar fuz mmtakalarına yaklaşmaktadır. FranÎNHÎSARLARDA Dün, Vali Lutfi Kırdarla muavin Hü sanm Asyada müstemlekesi Hindiçinî Nişantaşında tesis edilecek kız enstitüsü Dünkü mühim içtima dai, Arnavudluk konsolosluğuna gide hududundaki limanlar ve adalar Japonetrafmda tetkikat yapmı§tır. Şehrimizde bulunan Gümrük ve tn rek yeni konsolosa iadei ziyarette bu lar tarafmdan işgal edilmiştir. Buralarını Kasablar şirketi, et fiatlarına hisarlar Vekili Alı Rana Tarhanm riya lunmuşlardır. üssülhareke yapan Japon askeri, ve hava zam istiyor seti altmda dün bir toplantı yapılmıştır. ECNEBt MEHAFÎLDE kuvvetleri Mareaşl ÇanKayŞek'in son Kasaıblar şirketi Belediyeye yeniden Şube müdür ve şeflerinin iştirak ettiği Sir Persi Loren, Ankaraya ilticagâhı Çung King'i sıkıştırmaktadır. müracaat yapmış ve toptan hayvan fi bu toplantı sabahleyin başlamış, akşam Bu şehirde barınmağa imkân kalmadığınatlarmm son zamanlarda gittikçe yük geo vakte kadar devam etmiştir. • • Öğrendiğımize göre, bu toplantıda İndan halk tarafmdan tahliye edilmektedir. selmekte olduğunu ileri sürerek peragıttı kende et fiatlanna da yeniden zam ya hisarların hazineye olduğu kadar halk Tek parti usulüne tâbi Çin hükumeti Eski îngiliz sefiri Sir Persi Loren, Anpılmasını isrtemiştir. Bu hususta yapı için de azamî derecede faydalı olması nin dayandığı Kuomintaag içinde de haylacak olan tetkikattan sonra bir karar mevzuları etrafmda görüşülmüş, mü karaya gitmiştir. Eski sefır, orada vedanamesini hükumetimize verdikten son li ihtilâflar cıkmıştır. Buradaki sol fikirli him kararlar verilmistir. verilecektir. Gürnrük ve Inhisarlar Vekili Ali Ra ra şehrimize dönecek ve birkaç gün şeh unsurları Çinin şimali garbisini elinde buMÜTFFFRRtK na Tarhanm günlerdenberi şehrinvz rimizde kalarak yeni îngıliz sefirinin lunduran komünistlerle birleşmeğe tarafdeki cahsmaları bu mesele ile alâkadar gelmesini beklivecektir. tar olmuşlardır. Fakat sağ fikirli unMaraşm kurtuluşu Haydudluk zannedilmiş çörülmektedir. Aldıeımız malumata gösurlar, komünistlerle birleşmekten çe Yarm, Maraşın kurtuluş günüdür. re, Vekil. daha bir müddet Istanbulda Dünkü sabah gazetelerinden bazıları kinmişlerdir. Neticede sağların fıkri ekseYarm gece Beyoğlu Halkevinde saat ka]arak bu mevzu üzerinde meşgul ola (şehirde Amerikanvari bir haydudluk!) riyet kazanmışsa da sollar ÇanKayŞeke 20 30 da bir toplantı yapılacak, 150 yük caktır. serlevhası altmda neşrett'kleri bir hakarşı son derecede münfail olmuşlardır. sek tahsil genci Maraşm kurtuluşu müberde îsveç tebaasmdan 22 yaşlarında Sandalye ile b»smdan nasebetile musahahede bulunacaktır. Japon orduları, gerek şimalde komülozef Müller isminde bir gencin şehrimize gelerek Markoviç adında zengin nistlere karşı, gerek orta Çinde dağlarda Tramvay ve Tünel şirketleyaralamış Bevo51unda Pasabakkal sokagmda 22 bir Italyanı eter koklatmak suretile ba tecrid edilmiş bir halde kalan Çan Kayrine aid malzeme vıltıp dolandırmak istedi§ini yazmak Eski Tramvay ve Tünle şırketlerine numaralı evde oturan ve knhvecilik ya ta idi. Zabıta, bahsedilen hâdisenin ba Şek'in ordusu bakayasma karşı şiddetli pan Salih, metresi olan Filo ile kıskancharekâta başlamış olduğundan bu saha aid malzeme ve tesisatm devir ve teselsit bir sarhosluk vak'asmdan ibaret ollümüne devam edilmektedir. Tramvay lık yüzünden kavgaya tutusmuş, kadını duğunu, ortada çalınmış para bulun lardaki ecnebiler sür'atle memleketi terke idaresi müdürlüğüne kimin tayin edile sandaUe üe ba«mdan varalamıstır. davet edilmişlerdir. Çinin tamamile işgamadıgını. tasrih etmektedir. cea;i henüz belli değild'r. li yakında tamamlanacak demektir. Bundan sonra Çinde yalnız mühim noktalarMeb'us intihabma aid ilk da işgal kuvvetleri bırakacak olan Japonhazırlıklar ya Sovyetlerle harbetmekte büsbütün Meb'us intihabı etrafmda yapılmakta serbest kalacaktır. olan ilk hazırlıklar bitmis, heveti tefti f Dün Gümrük Başmüdürlüğünde yapılan imtihan J şiye tarafmdan tetkik ed'lmekte bulu nan defterler tamamile ikmal olunarak verlerine gönderilmiştir. Bunlar, bu sabahtan itibaren bütün kazalarda asılmış olacaktır. İtiraz müddeti on bes gün olduğu için defterler avm yirmi beşinci günü aksamma kadar asılı kalacaktır. Komisvoncu Halil Günden namında bir zat, heveti teftisiveye müracaat etmis, meb'usluŞa müstakil olarak nam zedTOsterilmesiniistemıştir. Basvekâlet müsteşarlıği Dahiliye Vekâleti müsteşaxı Vehbi nin Basvekâlet müsteşarlığma tayini takarrür etmiştir. Yeni müsteşar, vazifesme meb'us intihab işlerinin ikmalin* den sonra başhyacaktır. Tayyare piyangosu Tayyare piyangosunun bu aya mah sus olan keşidesine bugün Beyoğlunda Asrî sinemada başlanacaktır. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi elli bin liradır. Gümrük Başmüdürlüğünde dün gümrük komisyonculuğu, maiyet memurluğu ve ticarethane müttahdemliği için bir imtihan yapılJaponyanın, Sovyetlerle harbe başla mıştır. Ba imtihana 45 i komisyoncuiuğa, 54 ü maiyet memurluğu mak için, Almanya ile İtalyanm Rusya na ve 23 ü de müstahdemliğe talib olmak üzere 122 kişi girmistir. meselesile ciddı surette uğraşacakları za manı beklp^ekte olduSu süphesizdir. İmtihan evrakı, dün akşam Ankaraya gönderilmiştir. Yukarıdaki resim, imtihana aid bir intıbat tespit ediyor. Muharrem Feyzi TOCAY Çindeki ecnebilerin her türlü imtiyaz ve hususî hak ve menfaatlerine nihayet vermeğe karar veren Japonya, îngiltere ve Amerikanm yaptığı protesto ve teşebbüslere şimdilik nota ile cevab vermeğe lü zum görmemiştir. Buna mukabil Japon donanmasını Amerika ile îngiliz donan malarının artmakta oldukları nisbet dahilir.de artırmağa karar vermiştir. Donan manm artırılması Japon bütçesine çok ağır yeni bir yük olacaktır. Fakat yabancı devletleri Asya işlerinden el çektirmek için en emin çare Okyanuslarda hakimiyet ve tefevvuku temin olduğundan Japon milleti son bir fedakârlık daha yapacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog