Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURİYET «1 Şubat 1939 l/uedujUıU anda... Beğendiğiniz Musiki . . . Bît masa radyosuna ilâve eçjilen öir elektrik graınofon, modern bir fonograf plakına kaydedilmiş musikinin tekTnil inceiik ve atiengîni tam manasile ifade edemez, Varrw£ geniş ölçülü ve dahilî. en büyük ses müteftassîsleri tarafındanderin bir surette tetkifc edilip akustm şeraitine uygun sekilde hazırlanan radyogramofon mobflyetö eftıazlar, as*t orkestra d i n l e n i r k e n duyulan tahassüsü verebilir. RCA 9TbJU trrodeli radyogramo4 O seneden beri gramofort piakîan imai eden fon motörlü otomatîft RCA, mazbut musikî meselesinî de halRadyo ile otomatftı gramofondan mOteletmiştir. RCA'nın vücade getirdiği radyogramofonlar. tam manasile hakıkî b«rer musiki aletidir. RCA 912U otpmatık plak değıştirme tertibat) haiz buyük iuks Radyo G r a m o f o n u ALMAN KOKU ALMAN KOKU depoda teslim Kurşun mühiirlü Çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. ANKARA memurlar kooperatif şîrketi tarafından getırılen en ıyı SAGLIGINIZI KORUYU Tonu 2 5 liradır. y . Ankara memurlar kooperatif Müracaat e n Sirkecide, Yalıköşkü caddesinde, Liman hanı karşısında Mühürdar zade hanında No. 32 Telefon 23074 n r n n O I I, Kuruçeşmede Altın Çapada 2 No. lu ULrUÛUı Kooperatif deposu telefon: 3569 Sağlam bir saat istersen teminath İstanbul ikinci icra memırrluğundan: Bir borcdan dolayı haciz altmda olup paraya çevrilmesine karar ver len bir aded demir için elektrikle müteharrik torna makinesmin 20 şubat 939 pazar tesi saat 12 den 14 e kadar Galatada Fermeneciler caddesinde 47/49 No. h dukkânda açık arttırma ıle satılacaktır. Kıymetinı bulmadığı takdirde ikinci arttırması 27 şubat pazartesi günü ayni mahalde ve tayin edilen saatte icra edilecektir. İsteklılerin mahalhnde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. f\ "/U tstanbul Def terdarlığından: N AC AR saatı al. [ Satılık Her gun öğleden evvel, 4385b No. teleton edılmesi Konkasör, Traktör, kasa 1 1 Kumkapı orta mektebi bakkaliyesi yirmi ay müddetle kiralanacaktır. Seneiık muhammen kirası 270 liradır. Talıblerın hüsnühal mazbatası, mahkumiyetı ve sabıkaları olmadığına daır vesıka ve sıhhat raporu ibraz etmeleri şarttır. 2 Ayakapıda Küçükmustafapaşa caddesinde 74 numaralı fırında bulunan 45 çuval un satılacaktır. Beher yetmiş iki kiloluk çuvalının muhammen bedelı 640 kuruştur. Yukanda gösterılen mekteb bakkaliyesi ve unun ihaleleri 7/2/939 tarihinden itıbaren bir ay içinde ayrı ayrı pazarlıkla yapılacaktır. Talıblerin % 7,5 temmat akçelerıle beraber 7/3/939 salı gunü saat 14 e kadar Millî Emlâk Müduılüğünde toplanan Komisyona müracaatleri. « M. > ( 821) Saç Bakımı Güzelliğin en birinci şartı. PETROL NİZAIVS Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesıri mücerreb bır üâcdır. Nevraıjı G R i P iSTAFiLOKOK AŞISI îstafilokoklarjdan mütevellid (ergenlik, kan çıbanı, koltuk alü çıbanı, arpacık) ve butün cild hastahklarına karşı pek tesirli bir aşıdır Divanyolu No. 113 Dr. ihsan Sami NEZLE KIRIKLIK BAŞ ve MEYVA TUZÜ En hoş ve tabü meyva usarelerinden yapılmıştır. Taklid edilmesi kabıl olmıyan bir fen harikasjdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL KANZUK Müdürlüğünden: EN Soğuk algınlıkları Kırgınlık ve bütün ağrılara karşı İYİ ÇARE Bir kaşe diklcat ediniz. Müfrez arsalar Kalamış deniz kıyısında, Müracaat: Kızıltoprak, Rüştiye sokak 47 No. da Miço delâletile S A T I L IK İstanbul Maarif NEOKALMİNA ismine Beyoğlu, istiklâl cad. Hacı Bekir iistünde 1 nci kat saat 14 ten sonra Galatalı Cllt, Saç ve Zührevî hastalıklar miitehassısı Dr. Osman Kâmil 27/2/939 pazartesi günü aat 14 te İstanbulda Maarif Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda ( 621,26 lira keşif bedeli Maarif Müdürlüğü binası tamiratı açık eksiltmıye konulmuştur.) Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri. proje, keşif dairesinde görülecektir. Muvakkat temmat ( 47 ) liradjr. İstekhlenn en az ( 500 ) liralık bu işe benzer iş yaptığma dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden « 8 » gün evvel almmış, ehliyet ve 939 yılma aid Tıcaret Odası vesikalarlie gelmeleri. ( 866 ) Sahtb ve Batmuhantrt: Yunaa Nodi ümumi neşrtyatı idare eden Yaa tşler Müdürüt Hikmet Munit Olgen Cvmtıurtyet mg£baatx I b BAYAN MEMUR ISTIYORUZ Dosya ve muhabere servisi için ingılizce ve türkçeye vakıf bir bayan •oruz. Ayni zamanda almanca bilenler tercıh olunur. Kısa hal tercüizi, fotoğrafmızı ve çalışma şartlarınızı Beyoğlu ( 2216 ) posta kutusuna yollayıru Müessesemiz İstanbulda otomobıl tıcaretile
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog