Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1939 11 Meşhur A l m a n Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E . W I N T E R Formülü yapılan TARAFINDAN terkib, tesir ve aid gfizelhğı bakıtmndan dünyada mevcud kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mubalâgalı reklâmlara hacet yoktur. Bir tecrube ve mukayese kâfidir. VENUS K R E Deposu : Nureddin Evliyazade müessesesi istanbul . ı 1 İZMİR İNCİR ve ÜZÜM TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Çanakkale Encümeni Daimisinden: •*!••<! f Vinçsiz merakibi Vinçsiz merakibi bahriyeden arka Supalandan vinçle Deniz merakibinde bahriyeden arka ile Supalandan arka ile vagona tahmil fiupalan yapmak vagona tahmü ile vagona tahmil vagona tahmil kok kömürü Maden kömürü Maden kömürü Maden kömürü Maden kömürü Ticaret yasasmm 361 inci ve esas muTon Ton Ton Ton Ton kavelenamesinin 24 ve sonraki madde5536 36032 12996 917 23036 leri mucibince Balya Karaydın Ma Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu denleri Türk Anonim şirketi umum his(35) kuruş (10) kuruş (18) kuruş (20 ) kuruş ( 3 ) kuruş İdaremizin Haydarpaşa Jimanmda bir sene zarfmda tahmil tahliyesi icra edilecek olan maden ve kok kösedaran heyeti, aşağıdaki maddelerin mürlerinin tonajları takribi olarak her ameliyenin altında gösterilmiştir. görüşülmesi için 14 mart 1939 tarihli 27/2/939 tarihine musadif pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde Birinci İşletme Komissalı günü saat 11 de şirketin Galatada yonu tarafından pazarlıkla ihalesi icra edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil, tahliyesi için eski Şarab iskelesi sokağmda kâin Mu8745 lira 56 kuruş muhammen bedel konmuştur. 656 lira 59 kuruş muvakkat teminatla ayni gün saat ona kadar radiye hanmm 5 inci katmdaki merkeKomisyon Reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe aid şartnamelerin H. Paşa Liman, Rıhtım Başmüfettişliğinden zine adi surette toplantıya çağırılır. parasız olarak alınması ilân olunur. (835) Taze üzüm suyundan yapılmış 1 Meclisi idare ile murakıb rapor larının dinlenmesi. Muhammen bedeli 38000 lira olan muhtelif vagon ve lokomotiflere aid 2 1938 senesi hesablarının onaylan 98 kalem yay, susta ve susta kasaları 24/3/1939 cuma günü saat 15,30 da kaBah, yalnız a n yapmaz, ması. ayni devreye aid neticeler hak palı zarf usulile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. Pedikür Bu işe girmek istiyenlerin 2850 liralık muvakkat teminatla kanunun I kında meclisi idarenin teklifleri bak tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon I istlklâl caddesi 140 No. kında karar almması ve 1938 senesi iş Reisliğine vermeleri lâzımdır. I Süreyyapaşa aparhmanı f^o. 4 lerinin tedvirinden dolayı meclisi idare Şartnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin I Telefon : 44436 üyelerjnin ibrası. de satılmaktadır. ( 742 ) I ( Fransız Tiyatrosu Pasajında ) 3 Çıkan üyeleohı yerine yenileri Fennî bir şekilde üzüm suyundan çıkarılmış ve vitaminleri taT v " jr nen muhafaza edilmiştir. nin veya tekrar kendilerinin seçilmesi. 4 İdare mechsi üyelerine verilecek İzmitin Tepecik mahallesinde Mek huzur haklannm tespiti. teb sokağmda yeni kârgir iki kat ve al I 5 1939 senesi için bir murakıb t a Sıhhat •"" kudret kaynagıdır. tında bir dükkânı bulunan 9/1 numaralı Londrada meşhur Rajmes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 yini ve verilecek ücretm tespiti. ev acele satılıktır. İstiyenlerin İstan librelik hakikî Raygras çim tohumu Türkiyede valnız müessesem namına 6 Şirketin genel i^lcrini çevirmekbulda Ortaköyde tramvay caddesinde gelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devatn eden bu çim tohumunu le mükellef idare meclisi azalarile di bahçe sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübeaine amade bulun . 11 numaralı dükkânda Bay Şuayibe ve Bilhassa cocuklar icin en mükemmel bir gıdadır. rektöre verilecek ücretin tespiti için duruyorum. İzmitte Hava Kurumu şubesi muhase ' SATIŞ M A Ğ A Z A S I : idare meclisine salâhiyet verilmesL 4 Uncü Vakıf han, 4 flncü kat 18 No. da Bahçe Miman Mevlud Baysal Tel: 23426 becisi Bay Macide müracaat edilmesi. * j 7 Gerek kendi namları ve gerekse başka şirketlerin idare meclisi üyesi sı( Paroıalrkanı Tramvav dura&ı ) fatile şirketle akdi muamele edebilmeClld ve ZOhrevl hastalıklar I 1 Mektebimize aid bulunan balık gemisinde yapılacak tadilât ve taMütehassısı R leri hususunda idare meclisi üyelerine mirat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli 9995 Beyofclu Tünelbaşı Suriye P sajı. No f> I salâhiyet verilmesL Tel: 40153 I ^ B H ^ ^ H İ lira ve muvakkat teminatı 749 lira 62 kuruştur. 2 Eksiltme 13/2/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 13 (on üç) Bu toplantıda hazır bulunmak 1 Fksiltmiye konulan iş : Gelibolu Keşan yolunun 12 + 000 Zayi İstanbul Sanayi mektebinia te mektebde toplanacak komiyonca yapılacaktır. 43 4 040 kilometreleri arasında üç parçadan müteşekkil ve 7349 metre tu veya temsil olunmak istiyen ortaklar, 3 Bunlara aid keşifname ve şartnameleri görmek ve almak arzu eden dördüncü sımfından 334 senes: aldığım ticaret kanununun 361 inci maddesi ahlünde şose tamiratı esasiyedir. Keşif bedeli 20069 lira 6 kuruştur. tasdiknamemi kaybettim. Yenisini alaler mekteb muhasebesine müracaat etmelidirler. kâmı mucibince hâınili bulundukları 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak sunlardır: 4 Eksiltmeye istirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad cağısmdan hükmü yoktur. hisse senedlerini toplantı gününden en A Eksiltme şartnamesi 222 Mehmed Nuri delerindeki evsafı haiz ve Ticaret Odasınm 1939 yıh belgesini hâmil B Mukavele projesi az bir hafta evvel şirketin îstanbuldaki olmalan ve bu işe benzer (5000) liralık iş yaptıklanna dair resmî C Bayındırlık işleri geneî şartnamesi Zayi İnebolu Askerük şubesinden. merkezi veya Pariste Rue d'Antin 3 nuveya muteber vesaiki komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. D Tesvivei türabive, şose ve kârgir Inşaata dair fennî şartname 5 Muvakkat teminatm teslim yeri İstanbul Yüksek Mektebler Muha adığım terhis tezkeremle nüfus kâğı.jmarada Banque de Paris et des Pays !••<!•< u Hususî şartname ' " ; j >f':~ sebeciliğidir. Talibler, kapalı zarflarmı, sözü geçen kanunun tarüatı dımı. kaybettiın. Yeîıisini çıkara.cağıni bas Bankasma yatırmaları .lâznndır. F Kesif cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu ., ; ^ , • dairesinde ihzar ederek eksiltme" saatinden bir saat evveli olan saat danMikmü yoktur. 1 Şirket, toplantıda hazır buhınmafc isG Malzeme grafiği. 313 tevellüdlü İslâm oğullaftndffi 12 ye kadar komisyon riyasetin^' makbuz mukabilinde vermeleri lâtiyenler için toplantıya girme kartları tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde zımdır. (636) İhrahim oğlu Mustafa tevzi edeceği gibi bu toplantıda hazır bedHsiz clarak görebilirler. 3 İhale 16/2/939 perşembe günü saat 15 te Vilâyet makamında top bulunamıyacaklar için de başkalarını öksürükleri kökünden tevkil edebilmelerine yarayacak for laran Daimî Encümende yapılacaktır. keser tecrübelidir. mülerler verecektir. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Her hissedar, bu toplantıya giren başEksıltmiye girebilmek tçin isteklilerin 1505 lira 12 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve gününden nihayet 8 gün evveline kadar Vilâyet ma ka bir hissedar tarafından temsil edilekamına müracaatle alacakları ehliyeti fenniye vesikasım ibraz etmeleri ve bilir. 938 vıhna aid Ticaret Odası vesikasım ibraz etmeleri lâzundır. ( 647) Hisse senedlerînin yatırıldığına dair Kuruluş tarihi : 1888 malî müesseseler tarafından verilen vesikalar hisse senedi gibi telâkki ve kabul olunur. Şube ve ajans adedi : 262 B r mue~sesede çalışmak üzere Fransızcaya vâbit bir Türk Telefoncu Bayan İdare Meclisi Z'raî ve ticari her nevi banka muameleleri 'JS.) rumuz'le Istanbul 17fi posta hutusuna yazmaları. BALYA KARAYDINYeni Şekilde Satış yeri : Muafclim Fuad Gücüyener in MADENLERİ ı Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: I Muamele vergis beyannamesi ve müstahden Bordrolan ( A n a d o l u TUrk Kitab D e p o s u ) dur. Yenı postane karşısında meydancık han No. 10 11 12 de Türk Anonim şirketi Ortaklara ilân TARIS UM BALI pOSEPH BONNiCi S a t ı l ı k Ev TARİS ÜZÜM BALI TARİS DE YAPAR. TARİS ÜZÜM BALI TAHİS Ü70M R\LI Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 64 Çim lohumu Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Or. KEMAL NURi İM^E % PASTİL KATRAN HAKKI T. C. ZİRAAT BANKASI Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası F TeEefoncu Kız Aranıyor Eksiltme îlânı v DOKTOR Kulafe, boğaz, burun mütehassısı Tpksim Gpyik Apart TPI 40070 Açık arttırma ile Aytlm Su İşleri D t Şube Mühendisliğinden RHAN TOROS % A ^k<=iltmiye konulan i ş : 1 Horsunlu . Nazilli sulama kanalımn 15 + 791 17 295 inci kilometreleri arasında Kayrart deresi üzerinde proie ve ke^if^Tiesi mucibince sulama kanal hafriyatı ve imalâtı sınaiye ve inşaatı olup bedeli kesfi « 25448 » lira « 22 » kuruştur. B Eksiltme kapalı zarf usuliledir. C F'^iltme günü : 2 mart 929 tarihine tesptfnf eden cuma güvü saat 15 te Aydm Su İ=lpri Dördüncü Şube Mühendisl'*inde vapılacaktır. D İsteMiler şartname, pro^e ve merbutatım 127 kuruş mukabilinde Aydm Su Işleri Dördüncü Sube Mübendislipinden alabilirler. E ı siltmiye girebilmek icin ist°Hilerin «2490 » nnmarah kanun hükümlerine göre * 1908» lira « 62 » kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet vesikası almak üzere Aydır V'lâvetine müracaat etmis olmaları şarttır. F Teklif mektublan eksiltme gününde tespit edilen saatten bir saat evvel Su îsleri Dördüncü S"be Mühendisliğinde teşekkül etmis olan Komisvona vermis olması lâzımdır. ( 837) Fevkalâde satış 1939 şubatm 12 nci pazar günü sabah saat 10 da Beyoğlunda Asmalımesçidde Minare sokağındaki 22 numaralı Eski WOOD PAŞA hanesinde mevcud ve gayet kıymetli eşyalar açık arttırma ile satılacaktır. Nikel plâkalarla müzeyyen ve büfe, vitrin, masa ve altı sandalyeden mü rekkeb ceviz kökü kanlamalı gayet zarif en son model yemek oda takımı, hakikî İngiliz marokeninden mamul em salsiz Avrupa maroken takımı (3 parça), bulo ve mavun kaplamalı asrî yatak oda takımları, vedi parçadan mü rekkeb güzel bir V enna salonu, sekiz Darçadan mürekkeb ve masif mavun dan mamul diğer bir Avrupa salon takımı, İngiliz koltuklar, emsalsiz hakikî bir Fransız Boule salon masası, Şam işi mozaik oyun ve tavla masası. diğer antika bronz b r saat, markiteri orta masası, hayli gümüş kaplama çay takım ları, dondurma takımı, bir masif akaju ve diğeri muşarabî iki paravan, rulet oyunu, bronz ve Terküit heykeller, yirmi yedi parçalık çay takımı, bronz ve sair elektrik avizeler, hakikî Mapples 12 sandalye, çini sobalar, ev dahi satılık veya kirahktır. Şiller marka mükemmel bir Alman oiyanosu, içi demir telleri çaprast, Sahibinin Sesi mükemmel bir gramofon ve plâklar, hayli Anadol ve tran hahları. Zayi Süleymandye Askerlik şuıbe sinden aldığıım tezkerami zayi ettim. Hükmü yoktur. 316 doğumlu Hüseyin oğlu Hüsazneddin ŞOKOL A K S İ N BİR ADEDİ MÜLEYYİN İKİ ADEDİ MÜSHİLDİR. En muannıd kabızlarda bile tesiri kat'î, lezzeti gayet lâtif rakipsiz müleyyin müshil çikolatasıdır. 8 adedi 20 K. Eczanelerden arayınız. Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: Cinsi Elma Erik Kayısı Şeftali Armud Vişne Muşmula Akasya (top) 15 Akasya (adi) 25 Mazı (top) 3 Aşılı çubuk (bağ) 0,75 Aşısız köklü çubuk Dışarı sevkedilecek fidanlar için ayrıca ambalâj masrafı olarak beher fidan için (3) üç kuruş almır. Gene dışş» her parti sevkiyatta menşe şehadetnamesi için (50) fjli kurtgluk pul istenir. (803) I inci Boy kuruş 20 20 20 Fidanların III üncü II nci Boy Boy kuruş kuruş 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 20 10 Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tesarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekıiecek kur'a ile aşağıdaki plenagöre ikramiye dağıtılacaktır. PARA BİRİKTİREMERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 4 4 4 40 100 120 160 Aded » n »> DÎKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağa dü^mlyenlera % 20 fazlasile verilecektir. 1,000 500 250 100 50 40 20 Liralık „ „ 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n n n ikramiye çıktığı takdirde Not: 1 2 Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 blrincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog