Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat 1939 Mer kezi: Eminönü Emlâk Bankası Şubeleri: Beyoğlu Istiklâl caddesi Şehir (J peret Tiyatrosu karşısında Şişli Osman Bey SUNA gazinosu altında karşısında 7 No.ya nakletmiştir Ucuzluk Açık KOLONYALAR ESANSLAR KREMLER PUDRALAR şubelerimızde satıiır. Toptan satış yeri: Eminönü Itriyat fabrikası mamulâtı çok ucuz ve iyi mal yapmakla meşhurdur. Avrupa ve Yerli malları fabrikalarının müstahzaratı mağazalarımızda satıiır. Haydar Rifatın eserlerindenı Kadın Aşkı Aşk Peşinde ı Karagömlekliler üıtilâli • F^rüsk Vazosu Üfc Aşk İliçin ^'''iınü Efendi Ile «Tşak Vikontun ölümü tklimler Ölüler Evi Felsefe Küçük hikâyeler Mev'ud Toprak Stalin Lenin Mezhebi Tarih Felsefesi Anarşizm Farmasonluk 60 Kr. 100 100 20 50 50 40 30 100 125 35 100 125 150 75 125 60 100 : ı ı i» ı i ı> ı> ı J Ucuzluk \ T. A. Şirketinden: Kozlu Kömür İşleri T. A. Ş. hissedaran heyeti umumiyesini davet: İdare meclisi riyasetinden: Şirketımizin 1938 hesab senesine aid alelâde heyeti umumiye içtimaı 13 mart 939 tarihine musadif pazartesi günü saat (10 da), Ankarada şirketin merkezi olan Türkiye İş Bankası binasında akdedilecektır. Kozlu Kömür işleri Güzellikler... Dünyada mevcud bütün şeylerden üstündür. Onu Koruyunuz. ı ı ı , • > Ruznamei müzakerat 1 1938 senesine aid meclisi idare ve murakıb raporlarmın kıraat ve tasvibi. 2 1938 senesi büânçosunun ve kâr ve zarar ve faizi muhassas hesablarmm tetkik ve kabulile, meclisi idarenin ve murakıbların ibrası ve temettüün su reti tevzii. 3 Müddeti hitam bulan meclisi idare azalarmın yerine intihab icrası. 4 1939 senesi murakıblarının tayini. 5 1939 senesi alelâde heyeti umu miyesine kadar muteber olmak üzere meclisi idare azalannm hakkı huzurlarile, 1939 senesi murakıb ücretlerinin tesoiti hususlarmdan ibarettir. Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sahibi rey olan hissedarlarımızın asaleten veya vekâleten içtimada hazır bulunmalan, ve bunlardan hâmiline aid hisse sahiblerinin lâakal bir hafta evvel, şirket merkezine hisselerini tevdi ile mukabilinde rey pusulası almaları lüzumu rica ve ilân olunur. KREM PERTEV Sizin bu yoldaki mücadele\ nizde kendisine itimad edilebilen en kuvvetli vasıtadır. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Mutki Malmüdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan i ş : Mutki kazası Hükumet konağmın (35321) lira ( 27 ) kuruşa aksammm inşaatıdır. 2 Bu işe aid şartname ve evrak aşağıdadır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Yapı işlerine aid fennî şartname E Keşif .cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli F Proje G İstekliler bu evrakı Mutki Malmüdürlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 28/2/939 salı günü saat 15 te Mutki Hükumet binasında Kaymakamhk makammda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 264S 4ira10 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka ; ^ ı n ı ı 11J/ A Nafıa Vekâletinden alınmış inşaat müteahhidliği vesikası, B 938 yılı Ticaret Odası vesikası, C Bir teahhüdde en az yirmi bin liralık bina inşaatmı başarmış olduklarma dair vesika göstermeleri lâzjmdır. 6 Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ksdar Mutki Malmüdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (836 ) İstanbul İntihabı Meb'usan Teftiş Heyetinden: 1 Meb'us intihabında rey vermek hakkını haiz olan müntehiblerin esamisini mübevyin detterler 11/2/939 cumartesi gününden itibaren her mahallede her kesin kolaylıkla görebileceği münasib mahallere asılmıştır. 2 Defterler 15 gün müddetle askıda kalacak ve 25/2/939 cumartesi günü akşarnı askıdan indirilecektir. 3 Müntehiblerin defterleri tetkik etmeleri ve intihab hakkı olup da adı vazılmamış veyahud adı yazılmak lâzım gelmezken yazılmış bulunduğunu gördükleri t'ikdirde adj bir varaka üzerine ve Heyeti Teftişiyeye hitaben bir ıstida yazarak 25/2/939 cumartesi günü akşamma kadar İstanbul Eelediyesmde (İntihabı Meb'usan Teftiş Heyetine) vermeleri ve 25/2/939 tarihinden sonra vaki olacak itirazlarm nazarı dikkate almamıyacağı ilân olunur. (87i ) "SAZMAŞ,, Sanayi ve Ziraat Makineleri Tiirk Anonim şirketinden: 1939 yılı martmın 22 nci çarşamba günü saat 11 de şirketin İstanbul Bahçekapı, Taşhan, 5 inci kattaki merkezinde adi surette toplanacak olan heyeti umumiye içtmama şirket hissedarları davet olunurlar. İşbu içtimaa iştirak etmek için gerek asaleten ve gerek vekâleten şirketin en az on hissesine sahib hissedarlarm mezkur senedatı veya bunu müspit vesaiki yevmi içtimadan bir hafta evvel şirket merkezine tevdi ile mukabilinde duhuliye varakası almaları rica olunur. Sümer Bank Birîeşik Pamuk ipliği ve dokuma Fabrikaları Müessesesinden: Pamuk ipliği Satışı: Kayseri Bez Fabrikası malı 12 N O P a k e u 415 16 „ „ 480 II II Ruznamei müzakerat 1 1938 iş yılı muameîâf ve hesabatına aid idare meclisi ve murakıb ra porlannın okunması ve tasvibi. 2 1938 iş yılı bilânço, kâr ve zarar hesablarmm okunması, kabul ve tasdikile idare meclisinin ve murakibın ib rası, temettüatın tayini, zaman ve su reti tevziL 3 İdare meclisi azalarmda vukua gelen tebeddülâtın tasdiki, 1939 yılı idare meclisi azalannm yeniden mtihabile hakkı huzurlannın ve 1939 yılı için murakıbın intihabile tahsisaıtınm tayini. 4 İdare meclisi azalannm ayni zamanda Elektron, Çatak Maden Türk Anonim şirketlerine idare meclisi azası sıfatlarile dahil olabilmeleri. İstanbul asliye 3 üncü hukuk mahkemesinden: Nuhn vekili avukat İhsan Mukbil Ben tarafından Beyoğlu Tepebaşı İn gıliz sarayı karşısında 47 numaralı Hayım apartımanı kapıcısı nezdinde mukim iken halen ikametgâh meçhul bulunan Nışan Küşker oğlu aleyhine mah kememizin 938/610 numaralı dosyasile açılan ihtar davasmda: Müddeaaleyhin ikametgâhı meçhul olması haseb^e dava arzuhali ilân edilmiş ve müddeti de geçmLj olmakla 15 mart 1939 saat 14 mahkeme günü olarak tayin edilmiştir. Mumaileyh Nişan Küşker oğlunun mezkur gün ve saatte mahkemeye gelmesi veya bir vekili kanunî göndermesi ve aksi takdirde hakkında gıyab kararı ittihaz edileceği tebliğ makamma kaim Dİmak üzere ilân olunur. (14869) Nazilli Basma Fabrikası malı 2 4 „ „ 580 Ereğlı Bez Fabrikası malı 24 „ „ sso Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 10 ba!yalık siparişler için „ „ 575 15 570 II II 25 565 II II 50 » 560 n n »» »ı T. A. Şirketinden: Kozlu Kömür İşleri T. A. Ş. hissedaran fevkalâde heyeti umumiyesini davet: İdare meclisi riyasetinden: Şirketimiz heyeti umumiyesi 13 mart 939 pazartesi günü saat 10,30 da Ankarada şirketin merkezi olan Türkiye İş Bankası binasında fevkalâde olarak içtıma edecektir. Kozlu Kömür işleri * * •¥ II II fl Ruznamei müzakerat Tevzi edikniyen 1934 ve 1935 seneîeri temettülerinin tevzii hususundan iba rettir. Fiatlarla tabrikada teslim şartıle satılmaktadır. Iplik müstehlıklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbet nde iplık siparişi verecekleri ve 24 numaradan ince ve rouhtelit maksadlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ıhtıyaclarını gene aynı şartlarla yalniz Ereğli rabnkasına sipariş edebileceklerı ilân olunur. Dahilî ve sari hastalıklar Osman Serefeddin Dr. Hafız Cemal Lohman Hekim Dahiliye miltehassısı Doktor Devlet Şurası Reisliğinden : 1 Devlet Şurasmda münhal bulunan ikinci smıf mülâzimlikler için 27 şubat 939 cuma günü saat 14 te Ankarada Devlet Şurası binasında müsabaka ımtihanı yapılacaktır. 2 İmtihana girebilmek için Hukuk veya İktısad Fakülteleri yahud Siyasal Bilgiler okulu veya bunlara muadil olduğu Maarif Vekâletince tasdik edilmiş olan yabancı memleket fakülte ve yüksek mekteblerinden mezun olmak şarttır. 3 İmtihana gireceklerin yaşları otuzu geçmiş olmıyacaktır. 4 İmtihanda muvaffak olacakların memuriyete almmaları memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı şart ve vasıflan haiz bul' 1 "malarına bağlıdır. 5 İmtihanda muvaffak olanlara 30 lira aslî maaş verilecektir. Garb lisanlarından birini bildiği ayrıca yapılacak imtihanla sabit olanlara 35 lira maaş verilir. b Müsabaka imtihanı aşağıda yazılı mevzulardan yapılacaktu A Esas teşkilâtı hukuku B Umumî surette idare hukuku ve bilhassa aşağıdaki kanunlar : 3546 numaralı Devlet Şurası kanunu İdarî kaza nazariyatı Türkiye Cumhuriyeti teşkilâtı Memurin kanunu Memurin muhakemat kanunu ve bu işle alâkalı diğer kanunlar Yilâyet idaresi ve idarei umumiyei vilâyet kanunları Belediye kanunu Madenler hakkında mevzuat C Maliye. 7 İmtihana girmek istiyenler nüfus hüviyet cüzdanları ve tahsil vesikaları ve iki kıt'a vesika fotoğraflarile birlikte arzuhalle 16 şubat 939 perşembe akşamma kadar Devlet Şurası Umumî Kâtibliğine müracaat eylemelidirler. ( 832 ) Yeni adresi: Cağaloğlu Nuruosma niye caddesi 5 • Saat: 2 t% Telefon: 20893 İstanbul Asliye Beşinci Ceza Hâkimliğinden: Esas : 934/127. * 9. cu ihtisas » Müteferrik karar : 939/8. Muhabere : 939/43 MÜTEFERRİK KARAR Eroin ımalâthanesi tesis ile eroin yapmak ve satmak maddelerinden maznun Taksimde Sürpağob apartımanında 8 No.h dairede oturan Temistoklu oğlu Sotirinin biraderi VİRJİLYOS SOTRİYADİS hakkındaki dosya münderecatında tevkifi icab ettirecek kuvvetli şüpheler mevcud ve kendisinin hali firarda olmasma binaen Ceza Muhakemeleri Usulü kanununun 283 üncü maddesine tevfikan Türkiye hududları dahilindeki mallarınm haczine karar verilmesi mahkememiz müddeiumumiliğinin 13/1/1939 tarih ve 934/82 sayılı müzekkeresile istenilmiş olduğundan 9 numaralı ihtisas hâkimliğinin bu işe müteallık 934/127 numaralı dosyası okunarak icabı düşünüldü. Maznun Soteriyadisin dağer arkadaşlarile birlikte 5/9/1933 tarihinde eroin imalâthanesi tesis ederek eroin yaptıkları ve memleket dahil, ve haricinde sattıkları zabıt varakaları, hazırlık ve ilk tahkikat evrakı münderecatı ve zabıt mümzilerinin yeminli beyanatı ve suçun mahiyeti gibi merkum Sotirvadisin tevkifini icab ettirecek kuvvetli şüphelerin mevcudiyetine istinad eden Müddeiumumiliğin talebi yerinde görülmüş ve maznunun Türkiye hududları haricinde bulunduğu cihetle ceza muhakemeleri usulü kanununun 198 inci maddesi mucibince 8 numaralı adlî ihtisas müstantikliğince hakkındaki tahkikatm muvakkaten tatiline karar verildiği ve halen de firarda bulunduğu dosyanm tetkikinden ve Müddeiumumiliğin iş'arından anlaşılmış olır.asına binaen Sotiryadisin ceza muhakemeleri usulü kanununun 283'üncü maddesi mucibince Türkiye dahilindeki mallarınm haczine ve keyfiyetin Resmî Gazete ile beraber İstanbulda münteşir Cumhuriyet gazetesile ilân'edilmesine ve gereğinin ifası için kararm üç kıt'a suretinin Müddeiumumiliğine verilmesine 26/1/1939 tarihinde karar verildi. ( 851) Pazardan baska ffünlerde öğleden ionra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul e der. Sah cumartesi eünleri sabai «9 h 12» saatleri hakikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefonu •^2398. 2104. Şişli Nüfus memurluğundan: Meşrutiyet mahallesi Şairngâr sokak 74 sayılı Celep apartımanında oturan ve Şişli Halâskâr Gazi Ahmedbey so kak 74 sayılı 18 defter 129 sahifede nüfusa müseccel Artin oğlu Serkis ve efradı ailesinin Şair soy admı İstanbul asliye beşinci H. mahkemesinin 21/9/938 günü ve 938/715 sayılı kararile Celep yan olarak tashih edildiğinden keyfi vet ilân olunur. Göz Hekimi >»i"»eiu Nurunsmaniye cad No b Tei 22566 (Dr Osman Şerefeddln Dr. Şükrü Ertan İçel Def terdarlığmdan: I İnhisarlar Malm cinsi İnce ve kalın çivili kayış Umum Miktarı Metre 2400 Müdürlüğünden: Muhammen bedel Lira Sif 4320 7o 7,5 muvakl teminatı Lira 324 I %baeski Belediye sinden: Babaeski Belediyesinde mevcud proje ve fennî şartnameler dahilinde lektnk tes.atı yaptırılacaktır. Münakasa kapalı zarf usulile icra edilecektir Tahblenn 2490 numaralı kanuna tevfikan muvakkat teminat akçeleri ve evrakı musbıtelerile birlikte ihale günü olan 3 mart 1939 tarihine raslıyan cuma gunu saat 14 e kadar Belediye Reisliğine tevdi etmeleri şarttır Muhammen bedeli (23,128) lira 45 kuruş olan isbu tesisata aH 'proje ve keşıfnameler ( o n ) lira mukabilinde Babaeski Belediyesinkn r' n / . :• (735) I Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı kayışlar açık cksiltmıye konmuş ve muhammen bedelile teminat akçesi hizalannda gösterilmiştir. II Eksiltme 27/2/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III ^ r t r r r e l e r parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabileceği gibi nümuneler de görülebilir. IV tste 1 ' 1 '! m eksiltme günü muayyen saatte t«ninat paralarile birlikte mc/Auı Komisyona gelmeleri ilân olunur. ( 852 ) Dakik ve Çırçır ve Nebatî Yağlar Türk Anonim Şirketmin Hazıneye olan muhtelif vergi borclarının ödenmemiş olmasmdan dolayı 16/1/939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarılan Fuad ve Sezar Şaşatilere aid tapunun ağustos 935 tarih ve 2 numarasmda kayıdlı Mersinin Hastane caddesinde kâin şarkan, şimalen, cenuben yol ve garben dava vekili Sabih bahçesile mahdud ve 3139 metre m2 fabrika zeminin tamamile üzerinde inşa edilmiş üç kattan ibaret zemin katı değirmen, ikinci katı dakikin taksimatı, üçüncü katı elek dairesi ve garb cihetinde makine ve buzhane dairesi ve müştemilâtı ve içindeki bilcümle alât edevat ve tesisatla şimal kısmında üç daireli yazıhane ile ittisalinde fevkanî ve tahtanî dört oda maa müştemilât bir bab haneden ibaret ve 266046 lira kıymeti mukayyedeli gayrimenkul teklif edilen ( 120000) lira bedelle talibi üzerinde bulunduğu ve 16/2/939 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te ve evvelce yapılan şartlar dairesinde ikinci müzayedesi neticesinde kat'î satışı icra edilmek üzere 6/2/939 tarihinden itibaren on gün müddetle askıya alınmış oldiiğundan fazlaya talib olanların yüzde yedi buçuk teminat yatırmak suretile muayyen müddet zarfında İçel Vilâyet İdare Heyetine ve Defterdarlığına müracaatleri ilân olunur. « 433 » ( 857 )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog