Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Beyaz Kitab 1881 1938 Büyük Atanm fevkalbeşer hususiyetlerini yasatan en kuvvetli eserdir. Yazan: Haluk Cemil TANJU Kemal Atatürk Etiman Kitabevi umhuriyet . jfll S3]fl rn^ İSTANBUL C A G A L O G L U 0/uU Telgraf ve mektub adresl: cumüuriyet tstanbuJ Posta tutusu: tstanbul No 246 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298 Idare ve matbaa tısmı 24299 24290 İstanbul, Ankara caddesi No. 96 Cumartesi 11 Şubat 1939 Taze YAPINCAK üzümünden FRANsIZ MAYASI ile yapıltnış nefıs Türk şarabıdır. Gnlata Necati B. Cad. 218 Bağcı Şarabı Telefon: 41267 Dahiliye Vekilinin bir tamimi Inkılâb hamlelerimizde gevşeklik bekliyenler, bilmelidirler ki, hiçbir ric'î harekete taraftar değiliz» Güzel bir Bilânço llerî derecede hakikî istiklâline sahib ve bunun üzerinde kıskanc denilecek halde itinalı her modern memlekette âmme hizmeti gören müesseselerin millî sermayeye dayann»'*™ ^zrçaK sebeblerden dolayı zaruridir. J Almanya, baharda 600 bin kişi daha seferber edecek Libyadaki Italyan kıtaatının bilhassa Tunus hududu civarında takviye olunduğu bildiriliyor İsmet Inönü Reisicumhur Vekiller Heyetine bugün çay ziyafeti verecek «Son zamanlarda bazı hâdiselere karşı hükumetin aldığı tedbirler ancak suçlar karşısında alınan tedbirlerden ibarettir» Ankara 10 (Telefonla) Son za manlardakı hükumet tebeddülıle Ekrem Ankara 10 (Telefonla) König ve İmpeks hâdiseleri hakkında Öğrendiğime göre, Cumhur Retedbirler ahnması, memleketin birçok taraflarında bazı yanlış telâkkı ve tefsirlere isimiz İsmet İnönü tarafından, sebeb olmuştur. Bu vaziyet hükumetin de Vekiller ne Vekâletler erkânı nazarı dıkkatini celbettiği cihetle DahiliÇankayadaki Cumhurriyaseti ye Vekıli Faik Oztrak tarafından Umuköşkünde, yarın akşam için mî Müfettişliklere ve bütün vilâyetlere (bugün) bir çay ziyafetine damühim bir tamım grinderılmıştır. Bu tamivet olunmuşlardır. Jj stanbul t tramvaylarının hükumetçe min ele geçirdiğim suretini aynen bildiriLibyada Italyan askerî faaliyetinden bir intıba H satın ahnması neücesınde ve raşa yorum: mukavelelerınm ımzasında Nafıa «Son zamanlardaki hükumet tebeddüVekihmiz AIi Çetinkaya ıle şirket mülü ve meydana çıkan bazı hâdıseler hakmessılı M. Specıal'in söyledıklerı nutukkında hükumetin aldığı tedbırleri yanlış ları gazeteler neşrettıler. Çetin geçtiğıne telâkki eden ve bunlardan bizim hiç hatır şüphe olmıyan uzun müzakerelerden ve hayalimizden geçmiyen manalar çıka sonra bu karşılıklı sozlerın nazıkliği ve ran kimseler bulunduğunu haber alıyoruz. olgunluğu gbze çarpacak dercede ileri, Her türlü yanlış telâkkilerden ve bunlar derin ve yüksekti. Restnî ve millî bir vaDahiliye Vekili Faik Öztırak dan çıkması melhuz rahatsızlıklardan vaVatikan 10 (a.a.) Papa, saat zıfe ifa eden AL Çetinkayanın müzaketandaşları korumak ve memurlarımızm Bugün mes.'uliyet mevkiinde bulunan 5,31 de vefat etmiştir. relerde kılı kırk yarması pek tabıî görülmelidir. Bızim bilhassa ehemmiyetli bul vuzuh içinde tereddüdsüz çalışmalarını Cumhuriyet hükumeti Halk Partisine Papanın vefatı, bütün dünyada büyük duğumuz nokta M. Special'in dahi varı temin etmek için aşağıdaki izahatı lüzum mensubdur. Onun programını tatbik ve o bir teessür tevlid etmiştir. Dünyanın her [Arkast Sa. 5 siıtun 3 te] tarafından taziyet telgrafları gelmekte lan müspet netice karşısında bütün vazi lu gördüm: yeti kavrayan bir insaf göstererek altına dir. imzasını koymağa hazırlandığı muameleYeni Papanın intihabı de hakkı ve hakikati kabul eylemesi ve Vahkan 10 (Husuaî) Popanm ccRoma 10 (a.a.) Muhtelif sınıf den istizaîıta bulunulan Italyan makabu iş sonunda dahi Türkiyeden memnun lara mensub birçok mütehassıslarm silâh matı, bu şayialan ne tekzib, ne de teyid ve dost olarak aynldığını açık söylemealtma çağrılmış ve Libya garnizonları etmektedirler. Yalnız, bu hususat hakkınsidir. nın takviye edilmiş olduğuna dair orta da malumat verilemiyeceğini beyan ile Bu Tramvay şirketi raşası, Cumhurida dolaşan şayialar hakkında kendilerin iktifa edıyorlar. \Arkası Sa. 9 sutun 6 da} yet hükumetınce yapılan bütün raşalann tarihinden bir parçadır. İleri derecede hakikî ishklâlıne sahib ve bunun üzerinde kıskanc denilecek halde itınalı her modern memlekette âmme hizmeti gören Belgrad 10 (a.a.) A v a l a Ajansınmüesseselerin millî sermayeye dayanmadan: Yugoslavya efkârı umumiyesi İssı ve tercihan hükumet veya belediye vetkovvitch kabinesinin teşekkülünden âmme ıdarelerinin elınde bulunması birsonraki siyasî vakayii büyük bir alâka çok sebeblerden dolayı zaruridir. Impaıle takib etmektedir. ratorluk devrinde menıleketimizin bu yolGazeteler, Hırvatlarla anlaşma husu da su, tramvay, havagazi ve şimendifer sunda yeni imkânlar hasıl olmuş olmasına gıbi birçok hizmetleri imtiyaz mukavelebinaen siyasî havada bir miktar sükunet Beden terbiyesi teşkilâtı umumî kâtibi lise ve yüksek mekteblerde «spor yurd * lerile ecnebi sermayesine verilmişti. hasıl olmuş olduğunu kaydetmektedirler. Cemal spor işlerimiz hakkında etraflı larn> teşekkül edecektir. Bu teşekküller Memleketin siyasî istiklâlini pürüzsüz oMatchek, Konochetz ve Spaho'nun malumat vermek için dün aksam mıntaka için lâzım gelen direktif verilecektir. larak temin eden yeni rejimde bu imtifikirlerine tercüman olan gazeteler, zihinmerkezinde gazetecılerle bir hasbıhal On sekiz yaşını ıkmal etmiş olanlar yazların zamanla fenalıkları katmerleşlerinde hasıl olan sükunun yeni vaziyette yapmıştır. Umumî kâtib ezcümle de kulüblere intisab edebileceklerdır. Ancak tirilmiş engellerile karşılaşmak, yeni milesash birşey olduğunu kaydetmektedirler. miştir ki: bunlarm mekteb ve kışla dışında olması lî bünye için esaslı bir rahatsızlık kaynağı Bütün hırvat ve Sloven gazeteleri, yeni « Her yaştaki çocuğun bulunduğu şarttır. olarak görülmüştü. kabinenin efkârı umumiye tarafından iyi yerlerde esaslı bir şekilde spor yapabıl Kulübler, beden terbiyesi teştilâtınıri Fılhakika meselâ bir şehrin ölümüne bir surette karşılanmış olmasını ehemmi mesi için ilkmekteblerde «spor yuvası», lArkası Sa. 9 sütun 3 te} dirimine hâkim olan suyun ecnebi sermayetle kaydetmektedirler. IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII1IIIIIIIMIII1IIIIIII1IIIIIMIII 11 1 1 11II1MI lllllltlll I IKIII IIIIIMIIMiril IMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ye elınde bulunması modern devlet telâkMüteveffa Papa Pi. XI Diğer taraftan Zagrebde çıkan No kisinde havsalaya sığacak işlerden ola vosti ve Yutanrjilist gazeteleri, yeni hü sedi yarın sabahtan itibaren Vatikanda mazdı. Millî ekonominin ve en hayatî sikumetin pazar günü mecliste büyük bir halka teşhir edilecektir. yasî düşüncelerin icablanna göre üzerleekseriyet kazanacağını yazmaktadırlar. 60 kişiden mürekkeb olan kardinaller rinde tam ve kâmil bir hakimiyete sahib Yeni Hariciye Nazırımn beyanatı meclisi, martın birinde toplanarak yeni olmaklığımız elzem olan şimendiferlerin Berlin 10 (a.a.) Yugoslavya Ha Papayı intihab edecektir. Bu meclisin 35 nakliye tarifeleri, inşa şekilleri ve idare[Arkası Sa. 3 sütun 5 te] riciye Nazırı Tsinkar Markovitch, Berlileri imtiyaz mukavelelerinin yalnız ser Papa, dün öldü Olüm, bütün hıristiyan âleminde derin bir teessürle karşılandı Bütür Af rika sahillerinin müdafaası işi görüşüldü Ingiliz Dahiliye Nazırı «hayatî menfaatlerimiz bizi Fransaya bağlamaktadır, bu itibarla onunla teşriki mesai edeceğiz» diyor Fransız müdafaa enciimeninde Yeni Yugoslav kabinesi yarın itimad isteyecek •i Muhalefet reisleri, hükumete müzaherete karar verdiler, Hariciye Nazırı Berlinden hareket etti Beden Terbiyesi umumî kâtibinin izahatı Bir müddet için beynelmilel müsabakalar yapılmıyacak, kulüblerin faaliyeti tanzim edilecek ispanyada neticeye doğru... ni terketmeden evvel gazetecilere şu be maye menfaatini güden donmuş ifadelerinde hareketsiz bırakılamazdı. Bu gibi yanatta bulunmuştur: zarurî sebeblerden dolayı raşa ve bir an « Esas işim, Avrupa sulhunun istikYeni Yugoslav Hariciye Nazırı evvel raşa lâzımdı. Bu satın alma işleri M. Markpviç [Arkası Sa. 7 sütun 6 da] llllllllllllllllllllUlilltlilllllllllllllillllllllllllllllilHlllllltllllllllllllllll bizkn için nekadar lâzımsa şirketler için o kadar zor ve ağırdı. Yatmlmış serma nebi sermayesi elinde hiçbir iş kalmamış cihetleri vardır. Bunlan şimdilik ancak yenin alışılmış gelir kaynağından olmak olacaktır. Ve bütün bu hizmetler pey ilmî ve fennî salâhiyetleri nefsinde topkolay olamazdı. Ondan dolayı küçük ve derpey İstanbul şehrinin eline geçerek lamış olan mücehhez Nafıa Vekâletimiz kısa Mudanya Bursa demiryolu müs zamanla kendisine halk menfaati için a görebilır, ve bu işleri Nafıa Vekâletimitesna, dığer bütün pazarlıklar derece de ğır vazifeler yükleteceği kadar ehemmi zin hakkile ve kemalile başaracağmdan rece çok çetin oldular, ve şimdiye kadar yetli irad kaynaklan da teşkil edecektir. biz de en kat'î surette eminiz. Malumdur hepsi millî menfaate uygun neticelere İstanbul şehrinin bu işleri görmeğe ehil ki Ali Çetinkaya bu işler daha şirket Bükreş 10 (a.a.) Rador ajansı vardırıldı. Hepsinin sonunda alâkadar olmak için şimdiden ehemmıyetle hazır elindeyken dahi elektrik fiatlarmı 16 dan tebliğ edıyor: ecnebilerin metnnuniyetleri de temın olu lanmağa başlaması lâzımdır. 12 kuruşa ve tramvay ücretlerini 10,5 ve Balkan Antantı Daimî Konseyi 20 narak. En son raşa işi olan İstanbul Bir makalemizde İstanbul içindeki bu 7,75 ten 6,10 ve 4,10 kuruşa indirmiş şubatta toplanacağından, Balkan Antantramvaylan mısalmde görüldüğü ıgibi. kabil âmme hızmetlerinin şehir elinde bu olmak ve tenzilâtlı tramvay tarifesini lise tının nizamnamesi mucîbince Romanya Ayni M. Special İstanbul elektriğinin lunması icab ettiğini yazmıştık. Cumhu ve Üniversite talebesine de teşmil ettir Hariciye Nazırı 9 şubattan itibaren kondevri neticesinde dahi ayni memnuniyeti riyetin en salâhiyetli kaynaklardan aldı miş bulunması gibi iyilikleri temin etmiş sey reisliğini ifaya başlamıştır. jzhar etmişti. ğı malumatla neşrettiği üç makalede izah ti. Mukabilindeki vazifeleri görülmeksiBu münasebetler eski reis Metaksas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Balkan Antantı daimî konseyi Fransa ve Ingiltere, Franko'ya tanıyacaklar Ingiliz mehafilinde, harb biter bitmez Ispanyayaj malî yardımda bulunulacağı söylenmektedir Romanya Hariciye Nazırı riyaset vazifesini ifaya başlamış bulunuyor Bızde şu kanaat vardır ki uzun bir iş olunmuş olduğu veçhile hükumetimiz daJetmenin türlü hesabları nazarı dikkate hi ayni fikir ve kanaattedir. Hatta bu cialınarak bu zarurî alım satımdan ecnebi het kanunî teminata da bağlanmıştır. sermayesi dahi zararlı çıkıyor değildir. Elektriğın ve tramvaym beş yıl müddetle Memleketimizin bu işlere konulan ecnebi hükumet elinde kalması idarî, malî ve 6ermayesini fazla bir kâr hissesile ödemiş fennî zaruretlerden ileri gelmektedir. olduğunda şüphe yoktur. Odenilecek yıllıklar hükumetin taahhüdü İstanbulda satm almacak yalnız ha altmdadır. Hiçbir aksaklık göstermeden Ivagazi işleri kalmıştır. O da satm alınır yürümesi lâzım olan elektrik ve tramvay ba İstanbulda âmme hizmeti olarak ec işlerinin ıslah ve ikmale muhtac pek çok zin halktan ahnmış olan ve yekunu 1 ile Romanya Hariciye Nazırı Gafenko milyon 700 küsur bin liraya varan fazla arasında telgraflar teatı olunmuştur. paranın Tramvay şirketinden istirdadile Metaksas, gönderdıği telgrafta, Balİstanbul şehrine iadesi de gene bu me kan Antantının, Gafenko'nun riyaseti alyandadır. Hulâsa memleket ve bilhassa tında, sulha hizmet etmek üzere daha istanbul bu raşa işlerinden dolayı kıy ziyade inkişaf edeceği kanaatini izhar eymetli Vekil Ali Çetinkayaya kocaınan lemiştir. bir teşekkür borcludur. Gafenko, verdiğl cevabda, teşekkür etYUNUS NAD1 miş ve müşterek eseri inkişafa bütün kuvlArkası Sa, 8 sütun 2 dei yetile çalıgacağını temin eylemiştir. Barselonun Frankistler tarafından işgali günü halk erzakla dolu bulunan kooperatiflere hücum edip yiyecek kaçınyor (Yazut 9 uncu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog