Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Taıe YAPINCAK üzümünden ! „ • , . ,1FRANSIZ MAYALARI ile ya I S K pılmış nefis Türk şarabıdır. Galata Necati B. Cad. 218 Telefon : 41267 Bağcı Şarabı yil umhur 5595 BURSADA alirofer, banyo, odalarda akar su ve istirahat salonları vardır. PALAS OTELİ J ÎSTANBÜt CAĞALOĞLU ç~ • n n ' M.» p Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanrjul Posta kutusu: İstanbul No. 246 UlMlari6SI U DlfinCIKüniin Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 Tek yataklı oda 100 kuruş Çift yataklı oda 160 kuruş Ayrıca teshin ücreti alınmaz Yabancı gemilere Fin limanlarından derhal ayrılmaları tebliğ edildi Sovyet kuvvetleri arızalı arazide büyük müşkülâta maruz bulunuyorlar Finlândiya sahillerinin DENİZDE MUHAREBE Ingiliz mayin tarama ablukasına başlanıyor gemilerinden biri bath İ Belçika bandırah bir vapurun da Atlantikte bir gemi ile çarpışarak parçalandığı bildiriliyoı !i Uç gunde ıfci Alman tahtelbahrini battran Siroco Fransız harb gemisi Fin Erkâniharbiyesi Utihbarat bürosunda çalıjan fcadtnlar Finlândiy&nvn tahkıme bajladığı Al*nd adolanam havaian İtalya ve Balkanlar Bothnie körfezile Finlândiya körfezindeki lar pek yakında Jonduğu zaman çok zorFinlândiya sahillerinin bugün öğleden iti laştıracaktır. baren «abluka hali» ne konulacağmı bilAbluka fayda vermiyecek dirmiştir. Helsinki 8 (a.a.) Müşahidler, Rus Yabancı gemilere tebligat yapıidı ablukasımn amelî netayic tevlid edebilip Helsinki 8 (a.a.) «Reuter» Finlân edemiyeceğini suale şayan görmektedirdiya sahillerinin ablukasına karar veren ler. Finlândiya sahillerinin uzunluğu 2,000 Sovyetler, Finlândiya limanlannda de kilometredir. mirli biitün yabancı gemilere yarın öğleDiğer taraftan Aaland adalannm yeden sonra bu limanlardan ayrılmalarını niden askerileştirilmesi bu ablukayı işkâl tebliğ etmişlerdir. edecektir. Sovyetler Birliğinin bunu tatbik edebiFinler vaziyetten memnun leceği burada çok şıipheli görülüyor, ziRiga 8 (a a.) Burada öğrenildiğira Finlândiya sahillerinin uzunluğu 1200 Ladoga müdir, ve daha şimdiden başlamış olan ne göre, Finlândiya maLfilleri Sovyetlerin ablukası zı noktalar yok değıldir. Bunlaıdan biri gölü ve Kareîi berzahı cephesindeki haOslo 8 (a.a.) Sovyet Hariciye Ko kış, bu kadar uzun bir mesafe üzerinde Roma Berlfn mihverine taalluk ediyor. (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) miserliği, Norveç Amiıallık dairesine kontrol hizmetini, bilhassa sahildeki suAlmanya harbe girdıği halde İtalyanın gayrimuharib kalması ve Alman Rus anlaşmasının mevcud ve muhtemel neticelekarşı Italyan siyasetinde, bühassa rıne Ankara 8 (a.a.) Reisicumhur Ismet Berlin Roma mihveri bakımından, bazı ınöniinün yakında memleket dahilinde değişiklikler husule geldiği veya gelebileseyahate çıkacakları haberi doğrudur. ceği yolundaki tahminlere mukabil Büyük Ancak, bu seyahatin muayyen bir makFaşist Meclisi vaziyeti tasrihe lüzum görsad için yapılacağı hakkındaki radyo ve ajans haberferinin asılsız olduğunu Anamüştür. Buna göre Büyük Faşist Meclisi dolu ajansı bildirmeğe mezundur. «italya ile Almanya arasındaki münasebetlerın aralanndaki ittifak paktma ve bu paktm akdinden evvel ve sonra Milâno, KEND1 KENDIM1ZI TENK1D Salzburg ve Berlinde vukubulan mülâkatlann ruhuna uygun bulunduğu» nu ilân ediyor. Almanlar, ötedenberi memleketimizBunun haricinde olarak Büvük Faşis' de sarfettikleri propaganda faaliyetini Meclisi içtimaını hulâsa eden teblığde iki son zamanlar arttırdüar. nokta tebarüz ettiriliyor: Almanca bilunlerin adreslerine kapa1 Tuna ve Balkan mıntaksında ceh zarflar içinde birtakrm risaleler yollamak, muhielif ajanlar vasıtasile ötereyan edecek hâdiseler, İtalyanın hemI de beride maksadlı havadisler yaymaya hudud olması itibarile İtalyayı lâkayd bı'çahşmak, kalıve ve lokanta nev'inden rakamaz. umumî yerlere gazet°Ter bırakmdk gibi YUNUS NADİ h.aller sık sık tekerrür etmeğe başladı. (Arkası Sa. 3 sutun 3 te) Bütün bunlar uyanık Türk efkân umumiyesinin dikkat nazarından kaçmamaktadır. Nıtekim, lizi Rnslar aleyhine tahrik gayesini güderek gazete ida; ehanelerine gönderâikleri broşürler, hiç de onların arzu ettikleri neticeyi veremedi. Maamafih Almanlarin propagandada aemi veya cahil olmalan, alâkadar makamlarımtztn icab eden mukabil tedbirYazan: PEYAMÎ SAFA Fransız Parlâmentosu içtima halinde.. leri almak hususunda lâkaydı göstermelerine bir sebeb teslil edememelidir. Paris 8 (a.a.) Bu sabah Mecliste yor. Beşer ırkınm şerefi namına, düşman Hariciye bütçesinin müzakeresinden ev memleketlerde dahi bu menfur suikasdi Türkiye hududlan dahilinde hiçbir tevel, Daladye, şu beyanatta bulunmuştur: vicdanen protesto eden insanlar mevcud şekkülün bu gibi jaahyetlerine meydan « Fransız hükumeti Finlandiyanın olduğunu ümid ediyorum. Finlandiyanın vermemeüyiz. JiArkası Sa. 6 sütun l de) davetine icabet ederek Cenevreye gidi üyük Faşist Meclısinin evvelki güıjkü içtimaı neticesinde İtalyanın son Avrupa buhranının fılî başlangıcı olan eylul iptidasındanberi takib ettıği siyasette esas itibarıle bir değişiklik yapılmasına yer olmadığı kararına varılmıştır. Hariciye Nazırı Kont Cıano ve Helsinki 8 (a.a.) Finlândiya başHükumet Şefi Mussolini tarafından vekumandanlığı, düşmanın Kaipalijoki'yi rilen izahlardan sonra Büyük Faşist Mecgeçmeğe muvaffak olarak Tolnajaervi lisi garb cephesinde bir muhasara ve de köyiine vardığmı bildirmektedir. Halen nizlerde ise karşılıklı abluka harbi şek'inde Kiantajarvi'de muharebeler olmaktadır. devam eden son mücadelenin Baltık ve Nurmu Jonsu demiryolunun Sovyetlerin eline duştüğıi hakkmdaki Rus habeKarpatlardaki inkişaf şekillerine de muttali olarak İtalya için eylul iptidasında it ri asılsızdır. Keza Kivenjaeni'nin Sovyet kıtaatı tatihaz olunan gayrimuhariblik karannın rafından işgal edildiği hakkındaki haber yerinde olduğunu bir daha takdir etmiştir. de doğru değıldir. Bununla beraber eyluldenberi cereyan Oliva ismindeki Alman vapurunun bir eden hâdiseler karşısında Büyük Faşisl Sovyet denizaltısı tarafından torpillendiği Meclısınm belırtmeğe lüzum gördıiğü ba teyid edilmektedir. MANNERHEiM HATTINDA MUKAVEMET! goriinüşü Fin hava kıt'aları, bir muharebede yedi Rus Rumen Hariciye Nazırı tayyaresini düşürdüler ile yapılan bir mülâkat Londra 8 (a.a.) Washington adın Chancellor vapuru Atlantik denizinde didaki mayin tarama gemisi bir mayine çar ğer bir gemi ile çarpışarak batmıştır. Müparak batmıştır. Infilâk o kadar şiddetti rettebat kurtarılmıştır. olmuştur ki, gemi uçmuş ve denize parKaraya oturan gemi çaları dökülmüştür. Londra 8 (a.a.) Louis Shied adındaki Belçika bayrağını hâmil vapur, bir Batırılan Ingiliz gemisi (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Londra 8(a.a.) 4687 tonluk 350 Danimarkalı gönüllü çaîışmak üzere înüracaat etti, İsveçte iane miktarı gittikçe artıyor Gafenko, Rumanyanın Bulgaristana muslihane teşriki mesai teklifinde bulunduğunu ve bu tekliflerin semere verdiğine inandığını söylüyor Atina, 8 (a.a.) «Reuter» Gafenko bugün matbuata verdiği yeni bir mülâkatta Bulgar isteklerine temas ederek demiştir ki: « Bulgaristanla muslihane teşıiVi mesai ümidimizi hararetle teyidden hiçbir zamân hâli kalmadık. Bu hususta kendisine Alman Leh ihtilâfından biraz evvel teklıflerde bulunduk ve henüz hiçbir cevab almamış olmakla beraber bu tekliflerin semere verdiğine inanıyoruz.» Nazır bundan sonra Bulgaristanın bitaraf kalmasmdan dolayı derin memnuniyetini bildırmış ve Rumanyanın takib ettiği bitaraflık siyasetinin haklarından her hangi birinden vazgeçeceğı manasma gelemiyeceğini bilhassa kaydeyledikten sonra demiştir ki: « Buna binaen müteyakkız ve men' faatlerımiz tehdid edildiği takdirde müdafaava âmade bulunmakhğımız lâzımdır.» Gafenko, Türkiyeden bahsederek şöyle demiştir: « Rumen hükumeti Türkiyenin, RuRumen Hariciye Naznı Gafenko Fransız Başyekilinin beyanatı Daladye: «Taarruzlar Önünde âtıl gözüken dünyada eyluldenberi, ilk defa olarak, cihanşümul vicdan hareketleri belirmektedir» diyor Milli Şefin seyahati (Arkası Sa. 3 sütun 3 te) IIMIIIIIIIIIIIIirilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIHIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllilllllllllllillllllllllllllılllllllllllllllllllllllllllllllllll Garb cephesinde Alman propagandası Majino müstahkem hattı tekrar takviye edildi Yeni inşa olunan istihkâmlar, Fransız hududunu şiddetli taarruzlara karşı muvaffakiyetle mukavemet edebilecek bir hale getirmiş bulunuyor Maarif davamız 6 ncı makale: Tedrisat Jbozuktur Bugün 3 üncü sahifemizde i Garb cephesinde havaya karjx gizlenmek üzere bulunan bir Fransız topu .J • i (Yaztsı 6 ncı sahifede) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog