Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Halide Edibin şaheseri 7 Üniversitelinin romanı Tanesi 75, cildli 100 kumş. Taşradan posta parası abrunaz TATARCIK Ahmed Halid Kitabevi Ruslar Finlere karşı zehirli gaz kullanıyorlar Fin resmî tebliğine nazaran, atılan zehirli gazlerden 77 asker boğuldıı İSTANBUL CAĞALOĞLU S<iyil 5 5 9 4 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 umhuri MUALLİM KALAKLI sistemi İ^İLİZCE DERSLERl i PRATİK Cuma 8 Birincikânun 1939 416 sahıfe cildli 125 kuruş İKBAL KİTABEVİ Kâzım Orbay dün sabah şehrimize avdet etti Orgeneral, Londrada askerî malzeme mubayaa işlerinin neticelendirildiğini, yapılan konuşmaların anlaşma ile sona erdiğini söylüyor Orgeneral Kâzım Orbayla epnin dün Uükballerine aid bir inttba Epeyce bir zamandanberi Ingilterede bulunmakta olan askerî heyetimiz reisi Orgeneral Kâzım Orbay ve refıkasile albay azmi Ataç, binbaşı Remzi Alkın, tayyare yüzbaşısı Enver Akoğlu, ve kur may yiızbaşı Orhan Türkkandan müreK keb olan heyetimiz, dün sabahki semplon ekspresile Paristen şehrimize gelmişIerdir. (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) italya ve Milletler Cemiyeti oktanben ısmı bıle unutulmuş bulunan Milletler Cemiyetinden tekrar bahsedilmeğe başlandı. Fin hükumetinin miıracaatı üzerine, Rusyanm son hareketıne daır alınması icab eden tedbırleri görüşmek maksadile yann Cenevrede konsey toplantısı var. İngiltere ile Fransadan baska hiçbir büyük devletın iştirak etmediği bu toplantıdan ne fayda umulabılir, bilmiyorum. Milletler Cemiyeti, kuruluş itibarıle sakat bır teşekkuldiı. Yirmi senelik tarihi esnasında en ufak bir varlık gösteremedi. Girıştığı bütün teşebbüsleri, ya muvaffakiyetsizliğe, yahud da feci hezimetlere uğrayarak bıtırdı. Dünya efkân umumiye«inin intıbaı, bu Cemiyetin manasız ve güJünc bır tesekkül olduğu merkezindedir. Evet, Cenevrede bıiyuk, kübik bir saray var. Muhtelıf memleketler tarafından masraf edılerek özene bezene tanzım edilen salonlarda diplomatlar arada b;r toplanırlar çoktanberi onu da yapamıyorlarve muayyen mevzular üzerinde ciddî veya nükteli bir eda ile konuşarak birşeyler başarmaya çalışırlar. Yirmi senedenberi, belki yirmi bin mevzu böylece elendi ve incelendı. Her defasında muazzam ve içi boş bir sıfırdan başka ne kazanılabilirdi? Dünya efkân umumiyesi nazarında, Milletler Cemiyeti, adeta bir beceriksizlik timsali haline gelmiştir. Onun teşebbüs ettıği işlerden müspet bir netice ummak doğru sayılmaz. Bu itıbarla, Finlandiya hâdisesini tetkik edecek olan konseyin de, bütün diğer konseyler ve asambleler gibi, birşey başaramadan dağılacağmı tahmin edebiliriz. Bılhassa, içınde yaşadığımız ahvali gözönünden uzak tutmamak lâzımdır. Vaziyet karışıktır, nazıktır; son derece dıkkat ister. Bunun için, yann toplanacak konsey, elinden geldiğı kadar gürültü yapmamaya çalısacak, etrafın alâkasını üzerine toplamaksızm dağılıvermeyi muvaffakıyet addedcektir. (Haklı olarak). #** Milletler Cemiyetinin yeniden bahis mevzuu olmasına dığfer bir sebeb de ayın on birınde Italyanın Cenevreden ebediyen ayrılması keyfıyetidır. Malum olduğu üzere, Habeş harbi esnasında tatbık edilen zecrî tedbirler İtalyayı Milletler Cemiyetine karşı sinirlendırmişti. O zamandanberi Roma ile Cenevrenin arası mütemadiyen soğumuş, nihayet, 1937 de Italyanlar, Milletler Cemiyetini terkettiklerıni resmen bıldirmislerdı. Fakat Ce{.Arkası Sa. 5 sutun 6 da) Amerikadan gelen gönüllüler Finlandiya tayyareleri faaliyete başladı Sovyet tebliği, Kızılordunun Mennerheim hattını yardığını haber vermesine rağmen Finlerin anudane Jbir mukavemet gösterdikleri anlaşılıyor Helsinki, 7 (a.a.) Finlandiya ajansı Sovyetlerin Ladoga golünün şimalmde Finlandıyalılara taarruz için boğucu gaz kullandıklarını bildirmektedir. 1 I Fin askeri gazdan blmüştür. Fin elçisi bu akşam memleketine miite veccihen hareket etmiştir. Alman elçisi, Amerika 9efiri miistesna olmak üzere diger sefirlere müracaatle Fin elçisini uğurlamaya gitmemelerini, aksi takdirde SovVetler aleyhine gayridostane bir hareketMoskovadaki Fin elçisi te bulunmuş olacaklarını beyan etmietir. memleketine geliyor (Arkası Sa 5 sutun 5 te) Londra 7 (Hususi) Moskovadaki Finlandiya donanmatından bir grup bir manevra esnasında Almanya bitarafları tazyik etmeğe başladı Londrada yapılan malî müzakereler Numan Menemencîoğlu dün Ingiliz Maliye Nazırile görüştü Holanda hükumeti, Alman taleblerine karşı, bitaraflığmı muhafazada devam edeceğini bildirdi Cephelerde sükunet var! Iki Leh tahtelbahri Ingiltereye iltica etti Baltık denizindeki Alman torpitolarının takibinden kurtulan gemi kaptanlarına nişan verildi Numan Menemencioğlunun, Londra sefirimız Tevfık Ruştu Arasla beraber Londrada ahnmış res\mleri Bıtaraf memleketlerden muharıb Amsterdam, 7 (a.a.) Fransız lngilız ablukasının şiddeilendirilmesi münasebetile bitardfları İngiltere aleyhinde vaziyet almağa mecbur etmek için Berlinin yapmakta olduğu siyasî manevralar Ho devletlere tayyare gondenhyor landa efkân umumiyesini kızdjrmaktadır* Holandada mevcud kanaate göre, Holanda hükumeti memleketinin bitaraflığının nasıl himaye edıleceği hususunda hiç kina(Arkası Sa. 5 sütun 3 te) ııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııtııııııııııııııııııııııııcııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı m Londra 7 (Hususî) Maliye Nazırı Sir Con Sımon Londrada bulunan Turk heyeti reisi Numan Menemencioğlunu kabul ederek uzun bir mülâkatta bulunmuştur. Nazır, Menemencioğlunu öğle yemeğine alıkoymuştur. Gazeteler, mülâkatın samımî bir hava içerisinde cereyan ettiğini tebarüz ettiriyorlar. Yabancı avukatlar işil münakaşalara yol açıyor! ^ Bir heyet, avukatların ücret tarifesile yazıhane evsafına aid talimatname hükümleri üzerinde ehemmiyetle ısrar etmektedir İstanbul Barosu toplanırken... Garezkârane neşriyat Alman gazeteleri neler uyduruyor ? Kafkasyada mühim miktarda askerî tahşidat yapıldığımn aslı yoktur! Ingilız donanmasına ıltıhak eden Leh harb gemuer'mden \kxsx NADtR NADt Londra 7 (Hususî) Olso ve Wi'k adındakı ıkı Leh tahtelbahri Baltık denızınden kaçarak İngiltereye ilticaya ve Ingılız donanmasına ıltihaka muvaffak oimuşlardır. Olso tahtelbahri Gdynia'dan kaçtık tan sonra Estonyanm Tallin limanma il tica etmiş fakat, Estonyalılar tahtelbahri askeri muhafaza altına alarak harıta ve pusulalarını musadere etmişlerdi. Buna rağmen tahtelbahrin ikinci kaptanı miralay Rutziski bir gece kaçmaya muvaf fak olmuştur. Alman ve Sovyet harb ge(ArKası Sa. 3 sutun 1 de) Berlin 7 (a.a.) D.N.B. ajansı bildiriyor: Kafkas cephesinde Turk kıtaatının artırıldığını ve Kafkastaki kıt'alarını tezyid eden Sovyetler ittihadının mukabil tedbirler aldığını yazan Volkischer Beobahter gazetesi, bugün Ti:rkİ3'enin haricî siyasetinde husule gelen dcğişikliğin, Sov(Arkası Sa. 5 sütun 4 te) Baro ıçtımalarından biri (Yazısı 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog