Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Taıe YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYALARI ile yapılmış nefis Türk şarabıdır. Galata Necati B. Cad. 218 Telefon : 41267 Bağcı Şarabı Finlerin mukavemeti üzerine meselesi ve Kızılordu yeniden takviye alarak etrafında tazyikım artırmağa başladı Ankara 6 (a.a.) Büyük Millet Mecsinin bugünkü toplantısında Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, Ali Rana Tarhan «İstanbul» tarafından verilen yeni ders saatleri ve müzakere zamanları, mekteb kitablarındaki yanlışlıklar ve ders programlarındaki istikrar üzerinde vaki ten kidlere aid sual takririne karşı şu izahatı vermiştir: « Sayın arkadaşlanm, İstanbul meb'usu muhterem Rana Tarhan, maarifimizin bazı meseleleri hakkında yüksek Meclisin huzurunda maru zatta bulunmama imkân bahşettikleri için bilhassa teşekkür ederim. Italya, Finlândiyaya MECLİSTE DUNKU MUZAKERELER 5O tayyare gönderdi Maarif Vekili, yanlış kitab erken tedrisat izahat verdi Hasan Âli, kararlarm tatbikından vazgeçilmesinin mevzuu bahsolamıyacağım söylüyor letmek için talebeyi çalıştırmak, bilhassa! evi çalışmağa müsaid olmıyan ve çocuk« larımızın büyük bir ekseriyetini teşkil e* den kütleyi daha konforlu bir yerde bulundurabilmek çaresi, daima hatıra gel * miştir. Nitekim 1934 senesi 25 haziranında yüksek Meclisin kabulü ile 2517. numaralı kanun şeklini almış olan lâyiha< nın esbabı mucibesinde «mekteblerin dera saatlerinde esaslı değişiklikler yapılacağı ve muallimlere ders saatleri haricinde müzakere saatleri de verileceği» yazılıdır. O zaman Maarif Vekilliğinin düşüncesi, derslcri öğleden evvele almak ve esbabı mucibede geçen müzakere saatlerini öğleden sonraya koymaktı. Bu kanundan beş sene sonra Maarif Şurasına hemen hemen ayni esbabı mucibe ile teklif edilen yeni vakit rejimi, orta okul ve liseler hakkında, beş sene önce Büyük Millet Meclisinden geçmiş olan bu ruhtaki kanunun teahhur eden tatbikına imkân verecck esasları arayıp bulmak içindi. Maarij Vcküi Hasan Âli YüceZ (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) J umhuri I 5593 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf've mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu:" İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 BİR ÖGRETMENİN Bir koy öğretmeni bayanın bayatı, meslek aşkı, ıstırapları, sonu HURİVE ÖNİZ ROMANI Tanesi 4 0 kuruş Taşradan posta parası alınmaz. A H M E D HALIO KİTABEVI Müzakere sistemi Şifahî sual takrirlerindeki birinci meseleden başlıyorum. Gerek öğretmenlerin, gerek velilerin, çocuklanmızm çalışmağa vakit, imkân, hatta yer bulamamalarından şikâyet etmeleri ve imtihan neticelerini memnuniyetle karşılamamalan, seneler denberi Maarif Vekilliğini düşündüren ana meselelerden biri olmuştur. Bunu hal Alman sefiri Hariciye Vekilimizle görüştü 1940 olimpiy<td% için /lozırZanoa, Helsinki oUmpiyadı, §imdi memleketin müdafaast tçin bir tis dtarak hullanıhyor Harbde kadının Rolü ve hizmeti u rolün ve bu hizmetin büyük, mühim ve müessir olduğunu biz biliriz. Ankarada Ulus meydanını süsleyen zafer abidesinin fieürleri arasında omuzlarında ağır bir top ırermisini dağa çıkaran bir kadın vardır ki Kurtuluş ve İstiklâl Harbimizin harika dolu safhalarından birinin hakikî ifadesi olmak üzere oraya konulmuştur. Millî varhğımızın kurtanlması ve yükseltilmesi için bütün millet mukadderatını kendi ellerine alarak ayaklandığı zaman Türk kadım kendisine düşen vazifeleri canla başla ifa etti. Erkekler cephelerde çarpışırken Anadolunun şurasından burasından getirilen silâhları ve cepaneleri merkeze doğru, cephelerin bulunduğu yerlere nakletmek lâzımdı. Ihtiyar analar, kiiçük oğlan ve kızlarla tarla işlerine ve davar hizmetlerine bakarken daha güclü kadın, çok kere arkasında kiiçük yavrusu, arabasını ve kağnısını sürerek bu silâh ve cepaneleri uzun mesafelerden günler, hatta haftalar, hatta aylar süren seyahatlerle istenilen yerlere naklediyor ve sırası düşünce cepane sandıklannı ve mermileri, Ankara zafer abidesinde görülen kudret ve celâdetle dağlara çıkanyordu. Anadolunun Kurtuluş ve İstiklâl kavgasmda Türk kadmmın yaptığı vatan hizmeti nekadar çalışılsa gene hakkile tebcil olunamıyacak kadar büyüktür. Cumhuriyet rejimimizde Türk kadınınm insanî, içtimaî ve siyasî haklanna kavuşmuş olması beyhude bir fantezi değildir. Türk kadmı zaferi kurtaran ve yeni rejimi kuran Mıllî Savaştaki fedakârlıklarile kendi nev'inin hürriyet haklarını bizzat kendisi elde etmişti demekliğimizde hiçbir hata yoktur. «Cumhuriyet» in dünkü sayısında Finlandiya kadınlarının memleket müdafaasında aldıkları cansiparane rolleri okurken ayni ırktan olan Türk kadınınm pek yakın bir geçmişte yaptıkları gözümüzün önünde bir daha canlandı. Uyanan bu iftihara değer hatıralarla Fin kadınlarının adeta kendi başlarına ordu teşkil etmeğe kadar ileri giden kahramanca hareketlerini hayalen büyük heyecanlarla temaşa ve takib etmeğe koyulduk. Dünkü yazıda da görülmüş oîduğu üzere Fin kadını, çok ileri medeniyetli Fin milleti içinde erkeklerle omuz öpüşen Finler istiklâllerinin 20nci Sofyada umumî toplanyıldönümünü tes'id ediyor tılar menedildi Fin Cumhur Reisi: «Biz yalnız istiklâlimizi değil, garb medeniyetini de müdafaa etmek için çarpışıyoruz» dedi Helsinki 6 (a.a.) Finlândiyaya hücum eden Sovyet ordusu, General Ma reskov'un kumandası altındaki yedinci ordudur. Bazı membalara göre Carelie berzahında 5 Sovyet fırkası ve Ladoga gölünün şimalinde 4 Sovyet fırkası toplanmıştır. Müşahidler, Ruslarm başlıca hedeflerinden birisinin Bothnie körfezi boyunda kâin Peisjaervi Oulu yolu ile bu yolun Avala limanı istikametindeki şubesi ol duğunu kaydetmektedirler. Zira bu de miryolu, Bothnia körfezile Ladoga gölü mıntakasına hâkim bulunmaktadır. lyi malumat almakta olan mehafil. Rusların Finlandiya arazisine takriben 40 kilometre kadar girmeğe muvaffat olmuş ve fakat esaslı zayiata uğramış olduklannı beyan etmektedirler. Isveç menabii, 500,000 Rusa karşı koyan Finlandiyalılan 400,000 kişi tahmin etmektedir. Fakat Rusların hava kuvvetlerinin kahir bir faikiyeti vardır. lllllllllllllllllllllllllllllll Ankara 7 (Telefonla) Alman büyük elçisi Fon Papen, bugün Müyük Mil1er~Meclisine gelerek Hariciye Vekilini ziyaret etti ve bir müddet görügtü. Ingiliz bahriye nazırı Çorçilin beyanatı Londra, 6 (a.a.) Avam Kamarasında dettiz harbinin $afahatını gözden geçiren Churchill hulâsaten demiştir ki: « İngiltere, denizaltt ve hava hücumlarına ve bilhassa bir çok mıknatıslı mayinlere rağmen muazzam seyrisefainini muhafazaya muvaffak olmuştur. Almanya 1940 senesinde 400 denizaltı gemisine malik olacağım iddia ediyor, Almanyamn fdbrikantn bir kapısından malzeme sokup öbür kapısından gemi çıkaracak şekilde denizaltı ve mürettebat imal edip etmediğini merak etmek icab eder. Eğer bb'yle ise, inşaattaki bu tempoyu fctzim de ayni genişlikte tahrib tempomuz takib edebilir. (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) ıııııııııııııııııııı IIIIIIIIMIIII1III1IIIIIIIIIIU ıııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııı ııııııı ııııııııııııııııı ı ııııııııım Ruslar dumdum kurşunu kullanıyorlarmış Helsinki 6 (a.a.) llk günler zarfındaki askerî harekât hakkında Finlandiya resmî makamları aşağıdaki mütemmim malumatı vermektedir: Sovyetler Birliğinin Finlândiyaya doğru en esaslı giriş yolunu teşkil eden Kareli berzahında Finlandiyalılar, bilhassa lâğımlar ve kara torpilleri vasıtasile 64 Sovyet natkını tahrib etmişlerdir. Filhakika, Sovyet kıt'alarının ilerledikîeri arazi, motörlü bir orduya azamî zayiat ver direcek mahiyette tuzaklar, lâğımlar ve kara lâğımlarile doluydu. Esasen bu keyfiyet, bizzat Pravda gazetesinin cephedeki muhabiri tarafından da kaydedilmiş bu lunmaktadır. Finlandiyalılar, Ruslarm dumdum kurşunu kullandıklarına dair kat'î bürhanlar elde etmiş bulunmaktadır. Finlandiya, (Arkası Sa. 3 sütun 1 de) ııııııı Belgrad 6 (a.a.) Havas Sofyadan öğrenildiğine göre, gelecek meclis intihabatı hakkında Bulgar hükumeti azası arasında mühim ihtilâflar mevcuttur. Bazı kimseler seçimin yapılamıyacağını iddia etmektedirler. Bu arada, Bulgar hükumeti danslı suvareler de dahil olduğu halde bütün umumî toplantılan menetmışlır. X111111" ııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Garb cephesinde vaziyet Resmî tebliğler, karada bir şey olmadığını bildiriyor, yalnız havalarda ve denizde şayanı dikkat bir hareket görülmektedir ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııılınıııııııııııııııııııııııııııııııı Başvekilimizin Ankaraya muvasalatı YUNUS NADÎ < (Arkası Sa 3 sütun 3 te) Karabük fabrikalarmda ve Zonguldak kömür havzasında bir tetkik seyahati yapan Başvekilimiz Refik Saydamın Ankaraya döndüğünü ve merasimle karşılandığını yazmıştık. Yukarıki resim, Başvekilimizi Ankara garında karşılayıcılar arasında göstermektedir. Ingiliz İmbaratorluğunun münakale yollanm müdafaa eden İnflriliz donanmasından, bir grup (Yazısı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog