Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET (S Birincikânun 1939 Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa dişleri niçin temizlemek lâzımdır Çünkü unutmayınız k i : Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hatta zatürrieye ycl açtıkları, iltihab yapan diş etlerile köklerinde mide humması, apandisit, nevrasteni, sıtma ve romatızma yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam dişler umumî vücud sağlığının en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi her gün lâakal 3 defa (Radyolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti edebüirsiniz. Bu suretle mikrobları imha ederek dişlerinizi korumuş olursunuz. Sabah, öğle ve akşam Güzellik reçetesini TecrUbe ediniz. Ayni genc kızin tedaviden evvel ve sonraki resimlerine ba ktntz. Bu basit ve kolay TAKVİMTRAGIB 1940 muhtırah ceb takvimi En doğru takvim malumatı, her kese, her zaman, her yerde lâzım olan bilgiler, ayni zamanda muhtıra defteri. Memleketimizde en çok satılan ve aranan ceb takvim ve muhtıra defteridir. Fiatı cildli olarak 35 kuruştur. KANAAT KİTABEVİ . Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 Talibi çıkmıyan (30,000) aded 3 m/mbakır ve (100,000) aded 4 m/m aluminyum ki cem'an (130,000) aded manşon pazarlıkla satm aünacaktır. 2 Muhammen fcedel (6650), muvakkat teminat (498,75) lira olup pazarlıi 18 birincikânun 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasmdaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubile kanunî vesikalarını hâmiJen mezkur gün ve saatte o Komisyona şartları öğrenmek için de hergün Ankarada P. T. T. Levazım, Istanbulda Kınacıyan hanında P. T. T. Levazım Ayniyat Şute Müdürlüklerine müracaat edilecektir. «6006> (9663) RADYOLİN Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. Bayan M. S. diyor ki: «Kendimi aynada gördüğüm vakıt, adeta gözlerime inanamıyorum. Cildim evvelkinden daha güzel, daha yumuşak ve daha nermin, bütün arkadaşlarım tenimin güzelliğine gıpta nazarlarile bakıyorlar.» Siz de, yeni ve taze bir cilde, şayani hayret bir tene malik olabi lirsiniz. Hemen bugünden bu genc kızm tatbik ettiği .ayni basit ve kolay güzellik reçe tesine başlaymız: Bu gece yatmazdan evvel yüzünüze ve boynunuza cild unsuru olan pembe renkteki Tokalon kremini sürünüz. Terkibinde Viyana Üniversitesinin meşhur bir profesörü tarafmdan keşif ve «BİOCEL» tabir edilen kıymetli ve cazib genclik cevheri vardır. Siz uyurken, cildiniz bu kıymetli cevheri massedecek ve her sabah daha genc görüneceksiniz. Ertesi sabah yağsız beyaz renkteki Tokalon kremini kullanınız. Bu da, siyah benleri eritecek ve açık mesameleri sıklaştıracaktır. Ayni zamanda cildi yumuşatıp beyazlatacaktır. Bu tarzı tedaviyi tatbik eden (günde 3 dakika) her kadm, kendisini birçok sene gencleşmiş bulacak ve yeni güzellikte bir tene malik ola caktır. Tokalon kreminin müs mir neticeleri garantidir. HORMOBIN ve BELGEVŞEKLİÖİNE M ADEMI IKTIDAR Tabletleri her eczanede bulunur (Posta kuhısu 1255) GaiaU, Istanbul Edirnede Kor Komutanlığından: Edimede Kor Dokuzuncu şubesinde çalışmak üzere 250 lira ücretle bir yüksek mimar alınacaktır. Atideki şerait ile birlikte bizzat veya tahriren Edirnede Kor Dokuzuncu Şubeye müracaatleri. A Yüksek mimar diplomasmı ibraz etmek ve askerliğini yapmış bulunmak. B Kor mmtakasında gösterilecek yerlerde iki sene vazife göreceğine dair noterlikçe musaddak taahhüdname. C Türk olmak ve ecnebi kadmla evli bulunmamak. D Lâakal iki sene nafıa veya diğer inşaat işlerinde çalıştığına dair bonservis ibraz etmek. E Mahkumiyeti bulunmadığına dair polisçe musaddak hüsnuhal mazbatası. c902» (9998) Kapalı zarf usulile eksilte ilânı Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 9/12/939 cumartesi günü saat 11 de Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde t o p lanacak eksiltme komisyonunda 8090 lira muhammen bedelli muhtelif depoların kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Mektebler Muhasebeciliğine yatırılacak beş lira bedel mukabilinde Fakülte Hesab memurluğundan alınır. Muvakkat teminat 607 liradır. Istkelilerin teklit mektublarını, muvakkat teminat ve şartnamede yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. «5947> (9555) ELEKTRIK IŞLERI Kayseri ve Civarı Elektrik Türk \nonim Şirketinden: Pazarlıkla ^Alınacak ve Yaptırılacak tş Şirketimizin Bünyan kasabasmda kâin elektrik santralma yeniden konacak türbo alternatör grupu ve teferrüatının mubayaa ve tesisi hakkında evvelce yapılmış olan ihalenin feshine ve işin müstaceliyetine ve 2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesi hükmüne mebni mekur türbo alternatör grupu ve teferrüatı pazarlıkla talibine ihale edilecektir. Bu işin keşif bedeli (24637) yirmi dört bin altı yüz otuz yedi liradır. Teminatı kat'iye (3695) lira (55) kuruştur. Pazarlıkla ihale birincikânun 939 ayınm 20 nci çarşamba günü öğleden sonra saat 15 te Kayseride Şirket Merkezinde yapılacaktır. Pazarlıkla eksiltmiye girebilmek için bu gibi işleri yapabileceğine dair resmî makamlardan alınmış ehliyet vesikaları ibraz etmek lâzımdır. Bu işe aid evrak Şirketten (2) iki lira mukabilinde alınır. UOLANTSE BAMUNİ NV Prof. K. Kömürcan'ın Krş. Amelive tatbikî kambiyo 35 Muhasebe usulu (Deft. bilânço tatb. 122,50 Ticarî malumat ve bankacılık 105 İktısad ılmi 87,50 İhtısas muhasebeleri: (Şirket, sanayi. ziraat, banka) 175 Ticarî ve malî hesab (1 inci kısım) 70 Zıhnî hesab kaideleri 20 Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 Yeni hesabı ticarî (mufassal eser) 200 Malî cebir: (istikraz ve sigorta hesabları) 100 Kitablarınm satış yeri İKBAL Kitabevidir. Keman S A D İ SALONUNDA San'at hayatına intisabının 20 inci yılı pek muhteşem bir programla kutlulanacaktır. Tel. 43776 Masa mevcudumuz pek az kalmıştır mm^^m Yarın akşam Beyoğlunda H.ZEKİ' Eski Darüttalimi Musiki azasmdan l Ziraat Vekâletinden: Ziraî Kombinalar Kurumu ihtiyacı için kapalı zarf usulile 50 aded Triyör satın alınacaktır. 1 Triyörün beherine 250 lira kıymet tahmin edilmiştir. 2 İhale 8/1/1940 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte Ziraat Vekâleti binasında müteşekkil Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 50 aded Triyör İçin 937,50 lira muvakkat teminat verilecektir. 4 50 aded Triyöre aid fennî ve idarî şartnameler Ziraî Kombinalar Kurumu Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 5 İsteklilerin kapalı zarflannı 8/1/1940 pazartesi günü saat on dörde kadar Komisyona vermeleri ve saat on beşte 2490 No.lı kanunda yazılı vesikalarla birlikte Komisyonda hazır bulunmaları. «5886> (9550) Orman Koruma Genel Komutanlık Satmalma Komisyonundan: 1 Önnan Koruma talimgâhı ihtiyacı için 240,000 kilo ekmelc kapaü zarf tmılile ihalesi 14/12/1939 perşembe günü saat 15 te Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 2 Muhammen bedeli 22800 lira ve muvakkat teminatı 1710 liradır. 3 Şartnameler hergün Satmalma Komisyonunda görülebilir. 4 İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. <6035> (9678) Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahldarın mikroblarmı kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız, Müsabaka ile Memur Almacak TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklannı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabmı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesanede taşlarm teşekkülüne mâni olur. DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. Sıhhat Vekâletinin ruhsatmı haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR HELHOBLEU Vekâletinden: Ziraat Pulluk, Diskharo ve Mibzer Almacak Ziraî kombinalar ihtiyacı için kapalı zarf usulile 30 aded Mibzer, 15 aded 5 Diskli, 15 aded 6 Diskli pullukla 30 aded Diskharo satm alınacaktır. 1 Mibzerin beherine 675,5, Diskli pulluğun beherine 600, 6 Diskli pulluğun beherine 750 ve Diskharonun beherine 350 lira kıymet tahmin edilmiştir. 2 ihale 14 birincikânun perşembe günü saat 15 te Ziraat Vekâleti binasında müteşekkil Satmalma Komisyonunda yapılaoaktır. 3 30 aded Mibzer için 1519 lira, 15 aded 5 Diskli pulluk için 675, 15 aded 6 Diskli pulluk için 844 ve 30 aded DLskharo için 788 lira muvakkat teminat verilecektir. 4 Bu makinelere aid idarî ve fennî şartnameler Ziraî Kombinalar Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 5 Isteklilerin kapalı zarflarmı 14 birincikânun perşembe saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve saat 15 te 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte Komisyonda hazır bulunmaları. (7906) 1 Bankamızın muhtelif şubelerinde calıstırılmak üzere müsabaka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 birincikânun 1939 pazartesi günü Ankara, Istanbul ve İzmirde yapılacaktır. 2 îmtihana girebilmek için : FAUCETT tedris usulünün türkçesi. Muallimlere YARDIMa) Lâakal lise mezunu olmak, b) On sekiz yaşmdan aşağı ve otuz yasından vukan bulunmamak, CI K1TAB. Mekteblerde okutulan ingilizce aslı 4 kitabda topc) Askerliğini yapmış olmak (askerliğini henüz yapmamış olanlar lanmıştır. Muallim ve talebe için faydalı bir rehberdir. muvakkat memur olarak alınacaklardır) 3 Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliblerden tahrirî imtihanda muvaf1 inci kitab 65, 2 ve 3 üncü 60 ar, 4 üncü kitab 75 kuruştur. fak olanlar berayi tecrübe on bes gün maaşsız olarak çalıştırılırlar. Bu müddetin hitammda mesaileri itibarile de iyi not alanlar barem kanununda muavyen tahsisatla kadroya alınırlar. 4 Muvaffak olanlar arasmda ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 5 îmtihan neticesinde banka hizmetine alınacak 15 memurdan başka muvaffak olanlar. muvaffakiyet derecelerine göre müessesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 6 Taliblerin en gec 20 birincikânun 1939 çarşamba gününe kadar Ankarada Umum Müdürlük Memurin Servisine, İstanbul ve îzmirde Şube 1 Orman Koruma Genel Komutanlığı talimgâhı ihtiyacı için 40,000 kilo Müdürlüklerine vesaiklerile birlikte müracaatte bulunmaları ilân patatesın pazarlık suretile ihalesi 13/12 939 çarşamba günü saat 11 de Ankarada olunur. Yenisehirde Komutanlık binasmdaki Satınalma Komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 2 Muhammen bedeli 2400 lira olup muvakkat teminatı 180 liradır. 3 Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. 4 Isteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyona çelmeleri ilân olunur. «6188» (10015) İNGİLİZCE Kanaat Kitabevi Orman Koruma Genel Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: LKO ROMATIZMA, LUMBAGO, SİYATİK, ARKA BEL, DİZ, KALÇA ağrılarını teskin ve izale eder KOZLU KÖMÜR İŞLERİ T. A. ŞİRKETİNDEN: Boru, sıcak ve soğuk işçüiği yapabilecek ihtisas sahibi tecrübedide bir borucuya ihtiyacımız vardır. Taliblerin şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden Sizi; SOĞUKTAN, NEZLEDEN, GRİPTEN. BAŞ, DÎŞ ve bütün ağrılardan ve kırıklıklardan koruyacak ilâcdır. Asipin Kenan Urfa Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Memleket hastanesinin 939 malî yılı ihtiyacı için alınacak «1089» lira «27» kuruş tahmin bedelli «89» kalem mualece 30/11/939 tarıhinden ıtibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe muvakkat teminat <81> lira <75» kuruştur. 3 ihale 19/12/939 tarihine tesaduf eden salı günü saat onda Hususî Muhasebe dairesinde toplanacak olan Vilâyet Daimî Encümenince yapılacaktır. Isteklilerin şartnameyi ve müfredat listesmi görmek üzere İstanbul Sıhhat Müdürlüğüne ve Urfa Vilâyeti Daimî Encümenince ve eksiltmiye gırmek için de belli edilen gün ve saatte teminatlarile birlikte mezkur Encümene bas vurmaları ilân olunur»j . X10081) Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânlan Cinsi Kahve Baraka 2/4 Dükkâr 35 Oda Yukarıda yazılı emlâkir. 31/5/940 günü sonuna kadar açık arttırmaya konmustur. Isteklilerin 11/12/939 günü saat 14 te müracaatleri. (9909) Semti Sariyer Büyükdere Rumelifeneri Galata Mahallesi Mehmedkethüda Büyükdere Rumelifeneri Yenicami Sokak Sariyer Ortakuyıİskele No. | alacakları vesika suretlerile ve angajman şartlarını bıldırir bir mektubla Kozluda Şirketimiz Merkezine müracaatleri. ACELE DOKTOR ARANIYOR İzmir mülhakatından Kula kazasmda kâin bir mensucat fabrikasında çalışmak üzere bir doktora ihtiyac vardır. Talib olanların şeraiti anlamak üzere Sultsnhamam, Yenicami cadde• i ^ B ^ ^ H sinde Servili han çıkmazı Ko. 24 e müracaatleri. ^^••^•H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog