Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

6 Birincikânttn 1939 CUMHURİYET PIYANGO NUN Ihinci o o o o •• Alaturka ve alafranga •• Mükemmel Yemek, Tatlı Pastalar kitabı Gayrîmenkul satışı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: 937/37 Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü Yakob Nişastacıyan uhtesinde bulunan Galatada Voyvoda caddesinde Haracci sokağı köşesinde 13/15 numaralı hanın yüzde altmış hissesi açık arttırma suretile 16/1/940 tarihine musadif Sah günü saat 10 da satılacaktır. Yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde birinci arttırmada en yüksek bedel verenin taahhüdü baki kalmak şartile ikinci arttırması on beş gün sonraya gelen 31/1/940 tarihine musadif çarşamba günü saat 10 da icra edilecek ve icra, iflâs kanununun 123 ve müteakib maddeleri mucibince en çok arttırana ihale edilecektir. Tamamının kıymeti 42000 lira olup satılan hissenin miktarı kıymeti de (25200) liradır. Tellâlive resmi, ihale pulu, yirmi senelik taviz bedeli müsterisine ve satış gününe kadar bilumum vergiler terekeye aiddir. Artırmıya girebilmek için yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. Tafsilât: Bir mahzen, bir bodrum, bir zemin katı ve üzerinde beş kat ve bir de daraca katmı havidir. Mahzen katında kalörifer dairesi ve kömürlük, bodrum katmda methali, Haracci sokağında olmak üzere bir mağaza ile mahzen katı methali ve zemin katında methali, Voyvoda caddesinde olan ve banka tarafından işgal edilmiş bir daire ile han methali vardır. Birinci katta dört oda, bir kahve ocağı, bir halâ vardır. İkinci katta altı oda, bir musluk mahalli ve koridorda camekânh bir oda vardır. Üçüncy katta beş oda, bir musluk mahalli vardır. Dördüncü katta ve beşinci katta ikinci katın tamamen aynı ve daraca vardır. îpotek Bahibi alacaklılarla diger alacaklüarm Rayrimenkul üzerindeki haklarım hususile faiz ve masrafa dair olan iddlalarını evrakı müsbitelerlle yirmi gün içinde mahkemeye bildirmeleri aksi halde paylaşmadan hraic kalacaklardır. Bina tamamen kârgir olup kalörifer, asansör, terkos, elektrik ve havagazi tesisatı mevcuddur. Bundan baska satış bedelile tellâliye resmi ve 20 senelik taviz bedeli ve ihale pulu tutarmm ihale tarihinden itibaren beş gün zarfında mahkeme veznesine vatırılması lâzımdır. Yatırılmadığı taktirde icra ve iflâs kanununun 131, 132 ve 133 üncü maddeleri ahkâmı tatbik olunacaktır. İsteklilrein vukanda gösterilen gün ve saatte Bevoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri ve gezmek istiyenlerin han kapıcısına müracaat etmeleri ilân olunur. (22450) Yazan: Fahriye Nedim Boğaz Derdi Bugün ne pişirelim? diye düşünmeyin, yeni çıkan bu kitabda her keseye uygun yemeklerin tarifi vardır. Fiatı: 100, cildlisi 125 kuruş Satış yeri: Istanfeul ÎNKILÂB KITABEVI IHRÛMIVE I O O . O O O LİPADID Taksim (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi, Sabiha apart. No. 12, daire No. 4 Ducze sulh hukuk hâkimhğmden: (598) Düzcede avukat Yusuf Ziya Kefli tarafından Düzcenin Şerefiye mahalle sinden ölü Hafız İsmaü karısı Refıka ve kardeşi olup Adapazannda yaya alayı ikinci tabur sekizinci bölükte asker Fehmi Özüm aleyhlerine ikame olunan cirolu senedden mütevellıd yüz iki lira yirmi iki kuruş alacak davasınm Düzce sulh hukuk mahkemesinde davetiye ve gıyab karan tebliğine rağmen gelmi yen Refika ile gazete ile ilânen dave tiye tebliğine rağmen gelmıyen Fehmi Özüm gıyablannda yapılan açık mu hakeme ve tetkikatta: Müddeaalevhlerden askerî adresi belli olmıyan Fehmi Özüme ilânen gazete ile davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden gene gazete ile ilânen gıyab karan tebliğine vt muhakemenin 27/12/939 tarihine musadif çarşamba günü saat 9 a bırakılmasına karar verılmiş olduğundan yukarıda yazılı gün ve saatte mahkemeye gelip davava ve mübrez sened ve rnuhteviyatına ve zirindeki imzaya karsı yirmi gün içmde bevanatta bulunması ilân olunur. Dr. Y. Hallacyan Mide, Barsak ve İç hastalıklan muayenehanesi Biçki Dersleri Biçki ProfesSrö Şükru Canalın kadın terziliğinJ bocasız öğreten 3 dldden ibaret Biçki dersleri kitablannı Biçki yurdlan ve akşam san'at mektebleri oğrenci ve ögretmenleri, zabit ve memur ailelerüe bütün aile kadınlarının daima yanlarında bulundurmalan lâzımdır, terziye, hocaya ihtiyac bırakmaz, kolaylıkla anlaşılır ve her modele tatbik olunur. 3 cildi blrden ( S ) llradır. ( Perakende birinci cildi 2, ikincî ve üçüncü cildleri ikişer buçuk liradır.) Bedeli gönderildiğinde posta ile gönderilir. Satış yeri: Beşiktaş Dikiş Yurdu. Vişnezade Dibekçikâmil sokak No. 1/2 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ılânları Marnıara Üssübahrî K. Satınalma Komisyonundan: J Tutarı Lira K. 8076 06 86 00 106 00 Mutbah CİNSİ takımı 1538 43 53 ve edevatı Mamul bakırın Adedi mecmu kilosu 6212,350 ilânı T. Fiatı Kuruş 130 200 200 9 kalem döğme bakırdan mamul kazan vesair mutbah takımı Et satırı Et baltası ZİRAAT Ziraî Türkiye Cumhuriyeti Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası *$ r 8268 06 1 Komutanlık ihtivacı için yukarıda miktarı yazılı 9 kalem doğme bakırdan mamul mutbah takımı ile 2 kalem edevatının 30/11/939 gününde yapılan pazarlığmda hiç bir talib zuhur etmediğinden yeniden pazarlıkla Doğum ve kadın hastalıklan satm alınacaktır. mOtehassısı 2 Pazarlığı 8 birincikânun 939 cuma günü saat 14 te İzmitte TerCağaloglu, Nuruosmaniye caddesi sane kapısmdakj Komisyon binasmda vapılacaktır. No. 22, Mavi yapı 3 Tahminî fiatları yukarıda hizalarmda gösterilmiştir. Umumu bir Telefon: 22683 şartnamede olup ilk teminatı 620 lira 10 kuruştur. Bu işe aid şartname Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabileceği gibi nümuneleri de Koİstanbul ikinci icra dairesinden: misyonda görülebilir. Hali tasfiyede bulunan Altınyıldız şir4 Pazarhğa iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı vechile bu işle alâkadar olduklarını gösterir Tıcaret vesıkalarile . birlâkte ketinin mah olup mezkur şirketin Leon ilk teminat makbuz veya banka mektublarını muayyen gün ve saatte Ko Taranto ve mülga Sanayi ve Maadin misyon Başkanlığma vermeleri. 410032) Bankasının temliki üzerine Sümer Banka ipotek borcunun ödenmemesinden dolayı yapılan arttırma neticesinde Sehaveddin uhdesine 450 liraya kat'î ihalesi yapılan Eyübün Şahsultan mahallesinde Silâhtarağa caddesinde harita 1, 2. 9, 3 lehlerine ve 7 aleyhine mürür eKuruluş tarihi : 1888 dilmek üzerine daimî irtifak hakkı bulunan 165 metre murabbaındaki 1 1 2 Şube ve ajans adedi : 2 6 5 numaralarla ve kayden bir tarafı Ayşe ve tlcsrî her nevi banka muameleleri Hanım ve Mustafa bahçesi ve bir tarafı 6 harita, bir tarafı 3 harita, bir tarafı 7 harita numaralı mahallerle mahdud arsanm tamamı verilen mühlet zarfında müşteri tarafından müzayede bedelinin ademi tesviyesi ve andan evvelki müşterilerin de yapılan tebligata rağmen verdikleri bedelle talib olmamalan üzerine icra, iflâs kanununun 133 üncü maddesi mucibince 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Arttırması 22/12/939 tarihine musadif cuma günü îstanbul ikinci icra dairesinde saat ondan 12 ye kadar icra olunarak en çok arttırana ihale edilecektir. Taliblerin muhammen kıymeti olan 339 liranm %7 buçuk pey akçesi veya millî bir banka teminat mektubile arttırma zamanlarmda daireye müracaatleri ve fazla malumat almak istiyenlerın 937/1144 numara ile her zaman dairemize müracaat edebilecekleri ilân olunur. (22365) Konya asliye hukuk hâkimliğinden: Hazinei maliyeye izafetîe Konya hazine vekili avukat Mümtaz Ataman tarafından Konyada Şerefşirin mahalle sinden eski Ziraat Odası müdürü Hüseyin ve İstanbulda Beyoğlunda Pangal tıda Osmanbeyde Kömürciyan apartı manında 4 üncü katta Konya Valisi merhum îzzet karısı Raziye ve kızlan Feriha ve Berin ve Güner ve oğlu Hasan Haluk ve Ankarada Emüniyeti umumiye müdür muavini Konya eski Mektubcusu İzzeddin ve îzmirde Göztepede tramvay caddesinde 781 numa ralı evde Konya eski Defterdarı Fahri ve İzmirde Karşıyakada Talâtbey so kağmda 23 No. lı hanede Konya eski Ziraat memuru Hamdi ve Inhisarlar Vekâleti müfettişlerinden Nureddin ve Muzaffer aleyhlerine 16572 lira 35 kuruş alacağm tahsili hakkında ikame olunan dava üzerine müddeaaleyhlerden Nureddin ve Muzafferin ıkametgâhlan meçhul olduğundan dava arzuhali ve davetname İstanbulda müntoşir Cum huriyet gazetesile ilânen teoliğ edildiği halde muhakeme günü olan 25/11/939 cumartesi günü Konya asliye hukuk mahkemesine gelmetmiş olduklanndan gıyablannda muhakeme icrasına gıyab kararmm kendilerine ilânen tebliğine ve muhakemenin 22/12/939 cuma günü saat 9 a talkma karar verünrş olduğun I İstanbul Levazım Âmirliğinden verilen haricî askeri kıtaatı ilânları I dan mezkur gün ve saatte Konya asliye hukuk mahkemesine bizzat gelmeleri ve Aşağıda m i k t a r l a n yazılı arpalar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Urfada Tümen satınalma komisyonunda görülür. Teklif yahut musaddak bir vekil göndermeleri mektubları aşağıda yazılı açma saatinden bir saat evveline kadar Urfada aksi takdirde vicahî hükmünde olmak askeıî satınalma komisyonuna makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. üzere gıyablannda muhakemenin icra «786» (9472) edileceği gıyab karannın tebliği makaMuhammen İlk mına kaim olmak üzere ilân olunur. Cinsi Miktan teminatı İhale bedeli günü ve saati Kilo Lira Lira Ooeratör Arpa 11/12/939 10 400,000 16,000 1200 Arpa 445,000 1335 12/12/939 10 17,800 RIZA UNVER Eskişehir garnizonunda yaptınlacak montaj hangan ve müştemilâtı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesı 8/12/939 cuma günü saat 16 da Eskişehir Kor Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 89,233 lira 44 kuruş, muvakkat teminatı 5712 liradır. Bu işin plânı keşif ve şartnamesi Eskişehir, Ankara, İstanbul Lv. âmirlikleri satınalma komisyonlannda görülür. îsteklilerin teklif mektublarını Eskişehirde komisyona vermeîeri. (818) (9590) Keşif bedeli 220,220 lira 11 kuruş o lan Ankara Ordu evi tevsi inşaatı kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 8/12/939 cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 12,266 lira olup şartnamesi 1102 kuruşa komisyondan alınır. Taliblerin muayyen vakitten bir saat evveline kadar zarflanm Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna verme leri. )821) (9623) 190,000 küo un kapalı zarfla eksüt meye konulmuştur. Şartnamesi İspartada Tümen ve İstanbul, Ankara Levazım âmirlikleri satınalma komisyonlannda görülür. Tahmin bedeli 21,850 lira, ilk teminatı 1638 lira 75 kuruştur. Eksiltme 7/12/939 perşembe günü saat 16 da İs partada Tümen Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler teklif mek tublarmı İspartada komisyona verme leri. (823) (9622) Şerait ve evsafı dahilinde yaptırüa cak sundurmanın pazarlığı 7/12/939 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 9017 lira 40 kuruş, ilk teminatı 1353 liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde inşaat şube sinden verılir. İsteklilerin teminat makbuz veya mektublarile kanunda yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Edirnede Müşiriyet dairesindeki Askerî satınalma komisyonuna gelmeleri. (912) (10083)' BANKASI Felemenk Sümbülleri Renk, koku ve gfizellik Holandadan getirilmiş en irl ve en nadide Q n n A N I ARI DSrdOncü Vaklf Han dördüncü krt 18 numarada OUUHHLMni Bahçe miman Mevlud Baysalda bulacakgınız. Telefon: 23426 Kısa telgıaf: Mimbaysal istanbul Tanesi 22,5 kuruştur. 25 çeşidlik bir koleksiyon 500 kuruş. Devlet Limanları Işletme Umum Müdürlüğünden: 27/11/939 tarihinde açık efcsiltme usulile ihalesi evyelce ilân edilmiş olan ve muhammen bedeli «iki bin seksen 2080> lira ve muvakkat teminatı «156 yuz ellı altı lira» olan asgarî yedi ton, azamî on ton benzinin ihalesi, talib zuhur efcmemesl hasebile 7/12/939 tarihine tehir edilmiştir. Is1eklilerin bildirilen tarihe raslıyan perşembe günü saat on beşte Galata Rîhtımındaki Umum Müdürlük binasmda toplanacak olan Satınalma Komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. (10086) İ L Â N Dr. Suphi Şenses idraryolları hastalıklan mütehasıssı PARA BİRİKTİRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERİYOR Ziraat Eankasında kumbaralı ve ihbarsız iasarruf hesaplarınde en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cekitecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. Beyoğlu, Yıldız sinema barşisı Leksı ler apartıman. Fakirlere parasi7 TBL 439*4 r l İSTANBUL HAVAGAZİ ve ELEKTRİK ve Teşebbüsatı Smaiye T. A. Şirketinden : 4 4 4 40 100 120 160 Aded „ „ „ „ 1 0 0 Liralık ,0 500 n 250 n 100 n 50 n 4,000 Lira n 40 20 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Akseki hukuk mahkemesinden: Akseki Boğaz mahallesinden Aziz kızı Makbulenin kocası îstanbul Üsküdar kazasmın Hacı Hasanhatun mahallesinde Paşalisesi sokağında Ali Haydar oğlu kocası İsmail Hakkı Tunçdoğan aleyhine ikame eylediği terk sebebile ihtar talebi davasmın icra kılınan muhakemesi sırasında ilânen tebligat yapıldığı halde tayin edılen günde gelmediğinden gıyab karan sadir olmuş ve muhakeme 19/12/939 salıya talik edilmiş gıyab karanna kaim olmak üzere ilân olunur. Sahib ve Başmuharriri : Yunus Nadi Umumi neşriyatt idare eden yazı işleri ı Şirketimizin Bevoğlunda Tünel mevdanında Metro hanının zemin katında bulunan İdare Merkezi 1/1/940 tarihinden itibaren Bevoğlunda Tünel meydanında, Tünel geçidinde, Tünel apartımanmm 9/3 numarasına nakledileceği ilân olunur. MÜDİRİYET istanbul BELEDIYE KISMI: HUSUSÎ İDARE KtSMI : 1 326 655 823 1 176 Belediyesi 325 654 822 1068 175 341 Ilânları Perşembe Cuma Cumartesi Pazartesi DtKKAT: Hesablanndald paralar bir sene İçinde 50 liradan asagı dü?mtyeuleıe % 20 fazlasile verilecektir. ikramiye çıküğı takdlrde 7 Birincikânun 939 8 > > 9 » » 11 » » Ktr'efar serecfe 4 defa, 1 eylul, 1 birîrcikfinun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde ce kilecektir. Müdvrü: Hikmet Münif Ülgen Cumhuriyet Matbaası 7 Birincikânun 939 Perşembe 8 » > Cuma Belediye ve Hususî İdare emekli ve öksüzlerinin birincikânun 939 üçer aylıkları yukarıda gösterilen günierde ve cüzdan sıra sayılarına göre verileceğinden ayük öahiblerinin cüzdanlarile Ziraat Bankasına müracaatleri. (10089)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog