Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET Birinciklnun 1939 D uYDUNUZMU Harb modası İngîliz tayyarelerînîn faaliyetîni tayin eden saçlar Bir müessese, Mis Lilian Chapell sarışın bir kızm saçlarını rutubet aletlerinde kullanıyor isminde mikyası »umhuriyeti Bir şikâyetin cevabı Elektrik İdaresinden şu mektubu aldık: «Bostancı Yenimahallede bulunan uraumî tenvirat lâmbası, mefsuh Elektrik Şirketi tarafından elle yakıhp söndürülecek tarzda tesis edilmişıir. Bu ve bunun gibi lâmbaların yakıhp söndürülme işleri ücret mukabilinde mahalle bekçilerine tevdi edilmiştir. Lâmbada hiçbir bozukluk olmadığı, yanmaması sebebinin ise, mezkur lâmbayı idare eden bekçinin dört gün süren hastalığı dolayısile, vazifesini ifa edememiş olmasından ileri geldiği, bu hususta yapılan tahkikat neticesi anlaşılmıştır. Hastalığından idaremize malumat vermemiş olan işbu bekçi tahkikat neticesi ihmalinden dolayı cezalandu'ilmıştır. İdaremiz bu gibi lâmbaların otomatik olarak yanıp sönmesi için lâzım gelen tdabiri almaktadır. Ikazınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım.» Moda, yalnız giyim kuşamda değıl, hükmünü her işte yüriiten, cebbar ve mütiehakkim bir kuv vet. Almanya ile Inlcabında gilnde 3 kaşe alınablllr. Büyük Harbe şa gıltere ve Fransa ahid olanlar çok iyi rasındaki harbde hatırlıyacaklar. Tat halihazırda en ziyalı yerine bulamp, de tayyare kuvvetlekahve yerine nohud ri faaliyette bulunuve arpa, hatta ek yor. Tayyareîerin 20 ton yeşıl mercımek alınacaktır. PaYüz bin çift pamukla kanşık yün çomek yerine mısır koçanı, devrin modasıy faaliyeti için havazarlıkla eksiltmesi 7/12/939 porşembe rab alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi dı. Tarihin yolunu tutmuşken, birdenbire nın müsaade etmesi giinü saat 15,30 da Âmirli^ Satınalma 11/12/939 pazartesi günü saat 14,30 da geri dönen ispermeçet mumu, hatta onun şarttır. Havanın müKomisyonunda yapılacaktır. Nümunesi İst. Tophanede Lv. âmirliği Satınalma ağababası zeytinyağı kandili, ışık dünya sait olup olmıyacakomLsyonda görüiür. İsteklilerin temi komisyonunda yapılacaktır. Tahmin besmda, bir kere daha baş sedire kurul ğını evvelden keşnatlarile belli saatte komısyona gelme deli otuz beş bin lira, ilk teminatı 2625 muşlardı. fetmek ise askerî ha1 2 « 4 » * T 8 1 > 1 O 1 Î leri. (468) (10042) liradır. Şartname ve nümunesi komis 1939 harbinin, şehirlerde göze çarpan rekât için büyük eyonda görülür. tsteklilerin kanunî vesi• îlk manzarası, boyunlanna, matra gibi, hemmiyeti haiz bir 20 ton makarna ve beş ton şehriye alı kalarile belli saatte komisyona gelme • 2 maske kutulan takıp gezen sivil ahali ol iştir. • nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7/12/939 leri. (451) (9966) du. Birkaç aydır sürüp giden bu halden, 8 Ingiliz gazeteleri, • perşembe günü saat 15,15 te Tophaneharb modası ilham almış. Paris şekercile gerek Büyük Britan4 • • 200,000 aded büyük ve 400,000 aded de Levazım Âmirliği Satınalma Komisrinden biri, gaz maskesi kutusu biçiminde ya adasında, gerek f 6 • yonunda yapılacaktır. Numunesi ko kücük koüca 7/12/939 perşembe günü şeker kutularile vitrin süslüyormuş. Fransada lngiliz filomisyonda görülür. İsteklilenn teminat saat 14 te Tophanede Levazım âmirBu kutular, tabiî, tenekeden değil, mu lannın hareket ve • 6 • larile belli saatte komisyona gelmele liği satınalma komisyonunda yapılakavvadan, kayışı da, Fransız bayrağı gi faaliyetlerinde en 1 • • • caktır. Tahmin bedeli 1700 lira, ilk teri. (10041) (467) bi üç renkli imiş. ziyade hizmet eden T minat 127 lira 50 kuruştur. Nümuneleri 8 Ağzının tadı bozulan insanlar, ağız şeyin şu veya bu komisyonda görülür. İsteklilerin belli 9 • tatlılayacak şeyleri bile harbi ve ölümü fennî aletten ziyade (9943) 500 kilo benzin alınacaktır. Pazarlıkla saatte komisyona gelmeleri. hatırlatan şekillere sokacak kadar kanık Mis Lilian Chapell «441 > 10 eksiltmesi 8/12/939 cuma günü saat 15 sadılar mı? Böyle ise, modanın, mimarla isminde sanşın bir İngiliz tayyarelerinde kullanılan rütubet mikyası te Tophanede Levazım âmirliği satınal• 11 ıa sığınak üslubunda ev; fmncılara, kırk kızın altın saçının Metre aletlerine saç veren kız ma komisyonunda yapılacaktır. îstekliSoldan sağa: ikilik şeklinds ekmek ilham etmesine kıl hassas telleri olduğunu haber vermekte duğundan havada yağmur istidadı başlar 22,500 metre kanaviçe lerin belli saatte komisyona gelmeleri. kaldı demektir. 120,000 metre şerid kolan dirler. lddiaya göıe, sarı saçlı boyanma başlamaz gevşemektedir. Bu gevşeklik a 1 Lutuf gösteren (iki kelime). 2 Lü (469) (10084) zumlu olan (iki kelime), pederia yarısı. 3 1,500 metre tepe urgaru mış ve ondülâsyon yapılmamış olması lette kaç saat sonra Ingilterede, yahud Fıkir ve mütalea, içki dağıtanlar (cemi). 4 230,000 metre gergi ipi artile havaya karşı son derecede hassas Fransada havanın aşağı tabakalarmda bu Dort halifeden birini peygamber tanıyan, ses. Aded Yukanda yazılı dört kalem çadır maltır ve o kadar hassastır ki, havanın ne hal lutlar peyda olup, yağmur yagacagım 5 Fiat bildiren listeler (cemi). 6 Çağırma 4 Benzin motörlü lâstlk tekerlekli Sulanna, bendlezemesi 7/12/939 perşembe günü saat 15 alacağım bunun kadar sıhhat ve isabetle doğruca haber vermektedir. Sarı saçın edatı, boşluk, bir göz rengi. 7 Baş sağlığına komprösör. rine güvendiği için, gitme. 8 Birşeyin yerine başka birşey koyte İstanbul Tophanede Levazım âmirlihaber verecek başka bir şey yoktur. tellerini rutubet mikyasında kullanan mü ma, usta değil. 9 Duvardaki tertibat, bir 12 Vermorel cihazı «düşmanm geleceği ği Satınalma komisyonunda pazarlıkla Ingiltere Krallığı umum hava kuvvetle tehassıslar, kuru havada bu tellerin elek meyvanın tersi, Allah. 10 Avuca sığan (iki 2 Alev yağı doldurma tulumba varsa göreceği de • rinin rutubet mikyası aletleri müteahhidi trik teli gibi sertleşip fırladığını ve rutu kelime), nota. 11 Çanakkalede bir burun, a 20 0:10 atamosfer gösterir manometre eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tah • varb diye rahat ramin bedeli yirmi dört bin dört yüz yetYukanda 4 kalem malzeme 13/12/939 Zambra şirketi, bu aletler için en temiz betli havada bilâkis ıslanmış ot gibi gev kşkanlık. hat bekleyen Holançarşamba günü saat 14,30 da Tophane miş beş lira, ilk teminatı 1853 lira 62 Yukandan aşağıya: sarı saçı bulunan Mi« Lilian Chapell'in şediğini söylüyorlar. dayı ben bir bakıma kuruştur. Şartname ve nümuneleri ko1 İcar alınmayı temin eden (iki kelime). de Lv. âmirliği Satınalma komisyonunsaçlarını kullanmaktadır. Müessesenin en kirpiye benzetiyorum. İşte tngilterede sarışın bir ki7in altın 2 Olüm zamanı, bir emir. 3 Bayrak, galeda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. misyonda görülür. îsteklilerin kanunî yüksek maaşlı memuru bulunan bu kızın sarıs; saçının telleri binlerce lngiliz harb Onun dikeni batar, be çalma. 4 Bir harfin okunuşunua tersi, Hepsinin kat'î teminatı 429 liradır. Şe vesikalarile belli saatte komisyona gel vazifesi saçlarına itina edip büyütmek ve tayyaresinin faaliyetini tayin etmektedir. bunun da suyu botehlikeli, kuşun ağzının yarısı. 5 Gezinti maraiti komisyonda görülür. îsteklüerin meleri. (443) (9968) mua>jen zamanlarda saçmdan ctuz sanğuyor. = Müessese, başka sarışın kızlann da saç halli (iki kelime). 6 Tavır, bir edat, bir ırk. belli saatte komisyona gelmeleri. 7 Hile, anlayış kudretlerinden. 8 Bir kaHolanda, sulan sayesînde, ıik defa timlik bir tutamı müesseseye verınektir. Kilo (470) (10082) Müessesenin imalâthanesinde bu tutam larını tecrübe etmiştir. Bu kızlardan biri dın ismi, bir emrin tersi. 9 Bir cins çiçekler 1678 senesinde düşman istilâsmdan kur5000 Aleminyum levha saçın telleri birer birer aynlıp temizlen hava rutubete yüz tuttuğu ve yağmur ya (cemi). 10 Birşeyin yerine verilen, duvarcıtulmuştu. nın alâtından. 11 Ters çevirirseniz Anado5000 çinko levha dikten sonra her biri tayyareye mahsus ğacağı zaman saçından sırtına damla luda bir dağ olur, Allahın kulları (cemi). 16,000 aded tire fanile alınacaktır. Ondördüncü Louis'nin ordusu Holan5000 saç levha. damla su sızdığını söylemiştir. Fakat bu Pazarlıkla eksiltmesi 7/12/939 perşemdaya saldırdığı zaman, bendler açılıp su eteorolojı aletinin müş'irine konulmakkadar rutubet kapan saç müessesenin işi Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli be günü saat 14,30 da Tophanede Le Yukarıda miktan yazılı Üç ialem mallar ortalığı istilâya başlayınca, Louis'nin tadır. zemenin pazarlıkla eksiltmesi 7/12/939 1 2 S 4 6 T 8 9 10 11 vazım âmirliiğ Satınalma komisyonunSan saç rutubetten çok müteessir ol ne yaramamıştır. ordusu geri çekilmeğe mecbur olmuştu. perşembe günü saat 15,30 da Tophanede da yapılacaktır. Tahmin bedeli 7600 liOndan sonra, birkaç defa daha, HoL • B 'YİÜTZİÜİG ra, ilk teminatı 570 liradır. Şartname Levazım âmirliği Satınalma komisyo < landa istilâ tehlikesi karşısmda, bendleAİZİE R •İAİMİUİDİ1 ve nümunesi komisyonda görülür. îs nunda yapılacaktır. Nümuneleri komis* rini yıkıp ortalığı suya gark etmek tehdiLondra 5 (a.a.) Kral Altıncı rinden biri tarafından batınlmış olduğunu LİEİKİE • EİRİE D •|L| isteklilerin 3525 liralık teminatlarile yonda görülür. İsteklilerin kanunî vedini savurmuş, yakayı kurtarmıştı. sikalarile ve ük teminatlarile belli sa • haber vermesinin bu geminin Admiral belli saatte komisyona gelmeleri. AİRİAİMİAİMİA K • KİE Vakıâ, eski çamlar bardak oldu. De Corc'un Fransaya seyahati lngiliz matbu Scheer ceb kruvazörü tarafından taarruza atte komisyona gelmeleri (446) (9969)] (440) (9942) vir, sudan müdafaaya düşmanm pabuc atı tarafından Fransız lngiliz ittihadınm uğramış olduğunu işrab etmekte bulundu• C EİM M E • İE L bırakacağı devir değil. Lâkin, ne de ol ve her iki memleket hareket birliğinin bir ğu mütaleasındadır. Beş bin kilo kalay almacaktır. Pa * A •LA KİAİR E T • sembolü olarak telâkki edilmektedir. sa Holanda suyile öğünebilir: Dikim evlerinde birikmiş olan 60 ton zarhkla eksiltmesi 7/12/939 perşembe Gazeteler, Kralın, bu müşkül seyahat Doric Star, 1921 de Glasgovv'da denize M, vünlü kırpmtıdan battanive yaptınlaB• T E R Holandanın abühavasına imrenip bir günü saat 15,15 te Tophanede İstanbul esnasmdaki gayretini ve azmini tebarüz indirilmişti. 70 kişiden mürekkeb müretcaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/12/939 AİM perendede yeldeğirmenleri diyannda soL O L • BİÜ F E Levazım âmirliği satınalma komisyo • ettirmekte ve cephedeki lngiliz mmtaka tebatı vardı. 15,30 da luğu almak istiyenlerin hülyalarını yel K İ A R AİR A NİBİY • Kİ pazartesi günü saat Satınalma Topha nunda yapılacaktır. Nümunesi komis sının mühim bir kısmmı ziyaret edeceğini *** nede Lv. Âmirliği Ko.da üfürüp, su götürmüş olacak ki, istilâ lâfhaber vermektedir. Sonra, 1914 harbin• İCİEİMİA L • S E L • yapılacaktır. İmaliyenin tahmin bede yonda görülür. İsteklilerin teminatlarile larının arkası kesildi. lyisi de budur. YüLondra 5 (a.a.) Doristar vapuru de, babasile birlikte cepheyi ziyaret edeT EİZİ İi 413 lira 80 kuruş, ilk teminatı 31 ve kanunî vesikaalrile belli saatte ko « İKIIITLAI» rüyüp de «suyu çıktı; oturamadık, geri cenubî Atlantikte bir Alman harb gemilira 4 kuruştur. Şartnamesi Komisyon misyona gelmeleri. (449) (9970) rek ordular mıntakasmda 80,000 kilo döndük!» demektense! da görülür. İsteklilerin belli saatte metre mesafeyi gezdiğini hatırlatmakta si tarafından batırılmıştır. Gemide yolcu yoktu. Vapur, Avustralya ve Yeni ZeKo. na gelmeleri. €455» (10004) dır. Yüz doksan ton pilâvlık pirinç alınalanda'dan tngiltereye et ve diğer yiyecek caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14/12^ Kral cephede götürüyordu. 5000 çift terlik alınacaktır. Kapalı 939 perşembe günü saat on beşte îstanAçüı$ ve Kapanıs Londra 5 (a.a.) Reuter ajansının Bir vapur da torpile çarptı zarfla eksiltmesi 18/12/939 pazartesi gü bul Tophanede Lv. Âmiriiği Satınalma 5,2375 1 Sterlin Fransadaki heyeti seferiye nezdinde bu(Baştarafı 1 inci sahifede) nü saat 15 te Tophanede İst. Lv. âmirli Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 130,36 Londra 5 (a.a.) 1670 tonluk İn 100 Dolar bul Vilâyeti, Kâzım Dirik, Cumhuriyet lunan hususî muhabirinin bildirdiğine gö giliz Horsted vapuru Şimal denizinde torği Satınalma komisyonunda yapılacak bedeli kırk yedi bin beş yüz lira, ilk te2,9675 100 Frank Halk Partisi Genel sekreterliği, Erzurum re, Ingiltere Kralı bu sabah maskelenmiş pillenmiştir. 3 ölü ve 25 kayıb vardır. tır. Tahmin bedeli 10,000 lira, ük temi minatı üç bin beş yüz altmış iki Ilra elll 6,825 100 Liret ve Trabzon belediyelerile diğer birçok bir otomobille lngiliz kuvvetlerinin bu Mürettebattan kurtarılan 13 kişi sahile natı 750 liradır. Nümune ve şartnamesi kuruştur. Şartname ve nümunesi ko29.30 100 tsvicre Fr. müessese ve zevat tarafından çelenkler lunduğu cepheye hareket etmiştir. Ken 100 Florin 69,25 komisyonda görülür. îstekîikrin kanunî misyonda görülür. İsteklilerin kanunî disine kardeşi Dük de Gloucester ve ln çıkarılmıştır. gönderümiştir. 100 Rayismark vesikalarile beraber teklif mektublan vesikalarile teklif mektublannı eksilt21,575 Cenaze namazı saat on iki yirmide kı giliz Genel Kurmay reisi General Gort Alman mallart musadere ediliyor 100 Belea nı eksiltme saatinden bir saat evvel ko me saatinden bir saat evveline kadar Londra 5 (a.a.) Bütün lngiliz ve 0,97 Iınmış, cenaze alayı önde bir askerî kıt'a refakat etmektedir. 100 Drahmi misvona vermeleri. (445) (9964) komisyona vermeleri. «421> <9755n 1,6125 100 Leva ve bando olmak üzere camiden aynlmış Kral, evvelâ tayyare karargâhmı zi Fransız harb gemileri, geceyansı, Alman100 Çek krona br. yaret edecek ve ondan sonra lngiliz ateş yaya karşı Ingiltere ve Fransanm aldık Dr. IHSAN SAMI ^ 13.605 100 Pezeta Alay, Maçka yolu ile Şişliye çıkmış, hattındaki siperleri, tank tuzaklarını ve lan mukabele bilmisil tedbirlerini tatbik 100 Zloti merhumun uzun seneler ikamet ettiği ta çelik ve beton blokhauslan gezecektir. emrini telâkki etmişlerdir. Geceyansından BAKTERÎYOLOJÎ 23,8075 100 Pengo rihî evin öniinde bir müddet tevakkuf eitibaren, bütün gemiler araştmlarak, AlJimnastik mütehassısı Fransız tebliği 0.91875 LABORATUARI 100 Ley dilmiştir. Cenaze, Şişli tramvay istasyonuParis 5 (a.a.) 5 kânunuevvel sa man menşeli ve yahud Alman malı bütün Umumî kan taulllâtı, frengl nok3.175 100 Dinar Kı§ jimnastik kursları na kadar eller üzerinde götüriilınüş, ora bah tebliği: eşyalar musadere olunacaktır. tai nazanndan Vassennan ve Kahn 31,625 100 Yen açılmıştır. dan da cenaze arabasile Asrî mezarlığa teamullerl, kan küreyvatı sayılması. 31,175 Gece, keşif kollan ve tapçu, cephenin 100 tsvec Kr. Çarpışan gemiler naklolunarak ebedî istirahatgâhına tevdi Tifo ve sıtma nastalıklan teşhlsl, Nişantaşı Ihlamur yolu: 6 100 Rahie birkaç noktasında faaliyette bulunmuş Londra 5 (a.a.) Iskoçya bandıralı ldrar, baigam, cerahat, kazurat ve edilmiştir. 'Telefon: 41430 Esham ve Tahvilât tur. Lairdoglen ve Fintharn vapurları, son su tahltlâtı. ültra mikroskopi. hususî 19.70 Cumhur Reisimizin telgrafı Ergani asılar istlnzarı. Kanda üre, şeker. KloFransız akşam tebliği hafta başında, lskoçya sahili açığında vuBilecik asliye hukuk mahkemesinden: 19. rür, Kollesterin miktarlannm taylnl, Cumhur Reisimiz merhumun kederdide SıvasErzurum 2 Paris 5 (a.a.) 5 kânunuevvel ı.kşa kua gelen bir musademe neticesinde haGölpazannın Orta mahaîlesinden deDivanyolu No. 113, Tel: 20981. 19. > 3 ailesine şu telgrafı göndermiştir: sara uğramışlardır. mirci Sadık Örs tarafından, müddea mı tebliği: 19. 4 Uğradığınız büyük kayıbdan dolnyı tealeyh Söğüdün Camiikebir mahaîlesinDüşman bazı baskın teşebbüsierinde Bir Norveç vapuru mayine 19, > » 5 Düzce icra ve iflâs dairesinden: essür ve taziyetlerimizi bildirir, size ve den Salih kızı ve Ahmed oğlu Sadık bulunmuşsa da bütün teşebbüsleri akim çarptı Düzcede tuhafiyeci Hüseyin Ersalle çocuklannıza afiyetler dilerim. Örs kansı Radiye aleyhinde açılan bokalmıştır. Safranbolunun Konari köyünden MehİSMET İNÖNÜ Kopenhag 5 (a.a.) Ivar adındaki şanma davasının yapılmakta olan, muKeşan hukuk hâkimliğinden: Alman tebliği med oğlu topçu Ali aralannda Düzce Danimarka bayrağını hâmil vapur, bir Teşekkür îpsalanm İbriktepe köyünden Musta hakemesinde: Berlin 5 (a.a.) Başkumandanlığın icra tetkik merciinde cari mürafaada Merhumun ailesinden dün şu mektubu mayine çarparak batmış olan Arcturus fa kızı Ayşe Gök tarafmdran müddeaMüddeaaleyhin ikametgâhı hazın tebliği: aldık: ismindeki Norveç vapurunun müretteba aleyh mezkur köyden Salih oğlu Yusuf mechul olduğundan ilânen davetiye borclu Ali namına çıkanlan davetiyesi Garb cephesinde, ehemmiyetsiz ma ahar kazalarda dolaşmakta ve ikamet Doktor Ekrem Şerife: tmdan 26 kişiyi kurtarmıştır. Gök aleyhine ikame olunan boşanma tebliğ edildiği halde gelmemiş ve nüfus gâhı meçhul bulunduğundan bahisle hallî çarpışmalar olmuştur. Düşman, MoZevcimin ve babamızın hastalığınm Felâketten kurtulmuş olanlar, arkadaş davasının müddeaaleyhin ikametgâhı kaydmm sorulması ve Bozüyük mah selle'nın şarkında hudud mıntakasmda bilâtebliğ iade edildiğinden ilânen tebdevamı esnasında ona bir baba gibi baklarından dokuzunun telef olmuş olduğu meçhul bulunması hasebile Cânen yapı kemesine evvelce açılan bosanma da topçıı ateşini biraz fazlalaştırmıştır. ligat yapıhnasına karar verilmiş oldutınız. Onun başı ucunda ilmin ve fennin vası neticesi sorulmak ve ilânen gıyab nu söylemektedirler. lan tebligat üzerine gıyabında icra kığundan borclu Alinin 25/12/939 cuma Almanlar, iki sınıfı daha bütün silâhlarile mücadele ettiniz. BugünFransada büyük bir Leh ordusu lınan muhakemesi sonunda davacınm karan tebliğ edilmek üzere muhakeme günü saat 10 da Düzce tetkik merciine silâh altına çağırdılar kü medeniyetin bir çare bulamadığı o za28/12/939 tarihine musadif perşembe ididası sabit görülerek tarafeynin bo bizzat veya vekil göndererek vesaikle teşekkül ediyor Londra 5 (Hususî) Berlinden billim hastalığın, müptelâ olanı affetmedigünü saat ona bırakılmıştır. şanmalarma dair 11/10/939 tarihinde itirazını tevsik etmediği takdirde gıyab Lille 5 (a.a.) Leh resmî gazetesi, ğini bildiğiniz halde geceli gündüzlü me dirildiğine göre şimdiye kadar silâh altıMezkur gün ve saatte müddeaaleyhin karar verilmiş ve işbu kararın müddeakaran tebliğ edilmeksizin gıyabında sainizle hastaya cesaret ve kuvvet verdi na çağınlmayan 908 ve 909 sınıflan bu Polonya ordusunun teşekkülü hakkında bizzat Bilecik asliye hukuk mahkeme aleyhe tebliği davacı Ayşe tarafından karar verileceği tebligat makamına kaniz. Biz kederdide ailesi sizi ebediyen gün silâh altına çağmlmıştır. bazı malumat vererek bunun bir lejyon sinde hazır bulunması veya bir vekil taleb edilmiş olmakla müddeaaleyh im olmak üzere ilân olunur. minnetle yâdedecektir. O size oğlum dideğil, tam bir ordu olduğunu bildirmekteGdinya askerî üs oldu göndermesi, aksi takdirde hakkında muye hitab eedrdi. Biz aziz babamızı kayLondra 5 (Hususî) Almanya Dan dir. Ordu dünyanın her tarafından gelen merkum Yusufun elyevm mahalli ika hakemenin gıyaben yapılarak mua gayrimuayyen bulunduğundan Eskişehirde bettik, fakat sizin gibi merd bir evlâd, bir zig civarındaki sabık Leh limanlarından Lehlilerden teşekkül etmektedir. Z'ra ya meti melei muktaziye icra ve ıfa edileceği şahsma tebligat ifası mümırijn olmadıkardeş, bir ağabey kazandık. Size tekrar Gdynia'yı askerî üs haline getirdiğini ilân bancı memleketlerde sekiz milyon Polontebliğ makamına kaim olmak üzere ilân ğı mensub bulunduğu İbriktepe köyü olunur. açık şükran ve minnet duygulanmızı ar etmiştir. yalı mevcuddur. Birinci Sıruf Bevliye Mütehassısı heyeti ihtiyariyesinin tasdiklerinden zediyoruz. Bir İngiliz gemisi battı Eskişehir îstasyon caddesi Sağhk anlaşılmasma mebni tarihi ilândan itiLondra 5 (a.a.) Blue Staıe Line Mediha Uzer, çocukları, damadları, Vatansever her Türk gencinin Holandanın millî müdafaa baren bir ay zarfmda müddeaaleyh YuYurdu sırasmda No. 96. kumpanyasının Doric Star vapuru, Atlas kardeşleri ve bütün ailesi okuması icab eden kitab: suf Gökün hakkı kanunisini istimal masrafı Okyanusunda bir Alman harb gemisi taMektebe giden çocuklan hazırlamak Holanda ticaret gemilerini rafından batırılmıştır. Amsterdam 5 (a.a.) Holanda Mil eylemesi, aksi takdirde hükmü mezkur için bir Alman bayan tarafından iktisabı kat'iyet edeceğinden hukuk uDoric Star'da yolcu yoktu. Gemi, buz lî Müdafaa Nazın, Meb'usan meclisinde teslih etmiyor sulü muhakemeleri kanununun 141 ve Yazan: ORHAN CONKER La Haye 5 (a.a.) Millî Müdafaa depolarında mahfuz tutulan bir miktar et beyanatta bulunarak Holandanın sefer 144 üncü maddeleri mucibince tebliğ Toptan satış yeri: Akba. Ankara berlik için ihtiyar etmekte olduğu masaverilir. Günde birkaç saat veya öğleden Nazın, dün akşam parlamentoda, Ho le sair zahireleri hâmil bulunuyordu. Fiatı 150 kuruş. Sipariş bedeli sonra. (Almanca) rümuzüe İst. 176 P. Londra deniz mehafilinde Almaıı rad lifin günde bir milyon 700,000 floıine makamına kaim olmak üzere ilânı keyiandanın ticaret vapurlarını teslih niyefiyet olunur. peşin gönderilmelidir. Kutusu adresine yazüması. yosunun Doric Star'ın deniz üstü gemile baliğ olmakta olduğunu söylemiştir. tinde bulunmadığını bildirmıştir. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser NEVROZİN ıstanbul Levazım Amırlıği Satınalma Komısyonu ılânları L GÜNÜN BULMACAS1 1 Holandanın suyu İngiliz Kralının teftişleri t üfzİE IİF ul§ a I SİE! 1 EİLJJL Tahsin Uzer dün hazin merasimle defnedildi f AnkaraBorsası 5/12/939 Azade S. S. Tarcan I .J Dr. BÜRHAN KONURAY Büyük Türkiye ALMANCA D E R S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog