Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

6 Birincikânnn 1939 CUMHURİYET HÜSEYİN RAHMİ'nin Ruslar şimal cephesinde ağır bir hezimete uğradı (Baş tarafı l tnci sahzfede) samo mmtakasına bugün yeniden külliyetli miktarda asker ihrac etmişlerdir. Murmansk mıntakasından bugün Finlandiyaya giren kıtaatla birlikte bu cephedeki Sovyet kuvvetleri 20 bin kişiye baliğ olmuştur. Sovyetlerin şimaldeki Fin kuvvetlerini Norveçe ilticaya mecbur edecekleri zannolunuyor. Sovyetlerin çevirme hareketleri bugün de akim kalmıştır. Fin'erin eline geçen Rus esirleri üç gündenberi yiyecekten mahrum olduklarını söylemişlerdir. Fin hava kuvvetleri Murmansk'taki Sovyet tayyare karargâhma hücum ederek, yangm bombalan vasıtasile birçok Rus tayyareleri tahrib etmişlerdir. Fin hükumeti, Aaland adalarının tahkimine başlamıştır. İlk iş olarak külliyetli miktarda mayin dökülmüştür. Isveç hükumeti Aaland adalannın tahkimine itirazı olmadığmı Finlandıyaya bildirmiştir. lılar ise, bütün çarpışmalann hâlâ hudud mıntakasında cereyan ettiğini kat'î surette teyid ediyorlar. Buradaki Finlandiya askerlerinin mütecavizlere karşı büyük bir cesaret ve azim göstermekte olduklan muhakkaktır. Finlandiya topçusunun çok isabetli atışlar yaptığını ispat eden vak'alar mevcuddur. Finlandiya hava kuvvetleri, dünyanın en iyi hava kuvvetleri kadar muntazam organize edilmiş bulunmakta dır. 7 uharrirler Ilasıl Ulür. Bir Makalesi: 100.000 HARB ve KADIN Finlandiyalı kadın Avrupada ilk defa ile harbe iştirak «DiSi ORDU» ediyor.. Birçok cesaret ve meharet vak'alan haBu başlık altında fransızca bir yazı o rayorlar. Muharrirliği ona her arzu çeber verilmektedir. Ismi henüz ifşa edilmikenin keyfine tâbi olacak kolaylıkta bir kudum. Diyor ki: «Francis Jammes'in yen bir Finlandiya tayyarecisi, makineli mes'ud ölümü (Eğer böyle denebilirse) meslek sanmamalıdır. En önce doğusta otüfeğile yaptığı 4 5 5 0 mermilik atımda, gazetelerde okundu. Nurdan, imandan, na istidad lâzımdır. Bu, meslekî deha ile 41 Rus öldürmüştür. Diğer bir Finlandiya hikmetten yapılmış bir ruhun asudeliği doğmuş olanlar bile sayısız güçlük ve metayyarecisi, yalnızbaşına olarak, bir Rus içinde söndü. Bu güzel ölüra bütün mu şakkat ağlarının ilmiklerine dolaşıp kalıfilosile mücadele etmiştir. Finlandiya tayharrirler için bilhassa fakirleri için te orlar. Bu işe girişirken hemen ce^ık ekyaıecisi kaçar gibi gözükerek, Rus tayyamenniye şayandır. Fakat bilâkis çogu yas mek parası çıkarmayı asla hatıra getirmerelerini kendisini takibe mecbur etmiş, tıkları başında bütün ömürlerince kovala melidir. Bugünkü en büyük ediblerimizSovyet tayyarelelrinden bir tanesi filo dıklan hayallerinin fantomlanndan başka den hususî servete malik olmıyanla: dan ayrılarak daha ziyade yaklaşmak larına kanşmış olanlarını bulabilmek için azıya başlamazdan önce diğer bir sanhatasını gösterir göstermez, Finlandiya lik kasveti içinde can veriyorlar. Mesai tla maişetlerinin temini çaresini d'işünMerhametsizce bir hareket tayyarecisi derhal geri dönerek bu Rus ve mahrumiyet hayatlanm böyle bitıren müşlerdir. Şöhrete erinceye kadar kalemRoma 5 (Hususî) Finler şımal cep tayyaresine hücum etmiş ve tayyareyi dülerin hepsini bu basit yazıda sayıp dök erini bu meşguliyetten fırsat Luldakça hesine 10 bin kişilik takvıye kuvvetleri şürmüştür. mek uzun olur. Fakat ne güzel bir kitab kullanabiliyorlardı. Duhamel hekimdi. göndermişlerdir. Sovyetier, Norveçe iltiJean Girandoux ve Paul Morand el'aıı Sovyetlerin, Salmijaervi nikel madenmevzuu değil mi?» ca etmekte olan Fin muhacirlerine mitralHaricye Nezareti memurlarındandır. Anlerini bombardıman ederek berhava eyleyözlerle ateş açmışlardır. Bu merhametFin kadınlarının cephe faaliyetinden «Mesleğin şehidler defterine Uimleri dre Maurois sanayi adamıdır. sizlik istikrah uyandırmıştır. Ladoga cep dikleri söylenmiştir. Bunun üzerine bazı kaydedilmiyenlerden birkaçının simala Kadın vatandaşları için rey vermek, ve bütün kalbile bu gayeyi elde etmege Çalışılan esere san'atkâr kendi ruhunhesinde Sovyetier 50 tank kaybetmişler Finlandiya subayları, sırf bunu müşahede rını burada hatırlatmama müsasde edilhükumete iştirak etmek, harb meydanın çalışmağa başlamıştı. dan can verebilmek için öldürücü, aşıl için Salmijaervi'ye gitmişlerdir. Bu subay dir. sin. Bunlardan namları zamanm karanlıkmaz meşakkatlerle cenkleşecek yılmaz Seneler geçti. Küçük köylü kızı, siyasî lar, madenlerin olduğu gibi durduğunu da döğüşmek haklannı, hararetlı mücalarma kanşmış olanlarını bulabilmek için Kayaklı Fin askerlerimn bir cesaretle silâhlanmalıdır. Yaşamak digörmüşlerdir. Maamafih bütün bu mmta delerden sonra, istihsal eden, Milna Sil bir fırkada mühim bir mevki işgal etti. Bu1 720 ye doğru gerilemeliyiz. Şair ve efmuvaffakiyeti dinmelerine hasredilen gündüzlerden songün yarım asırlık bir mücadeleden ve otuz, ka, dinamitle doludur ve Sovyet kıta'lan lampaa adında eski bir ev kalfasıdır. saneci (Fabuliste) Jacques Vergier MonLondra 5 (a.a.) Londradaki Fin burava gelir gelmez bu dinamitler patlı ra bu ikinci çalışma gece uykulannızı yusenelik bir şöhretten sonra dahi onun ne] Helsinki'de bir bankaya girelim. Hakımartre sokağında öldürülmüş bulundu. landiya sefareti tebliğ ediyor: yarak bütün mıntakayı berhava edecek kiî bir sürpriz karşısmda kalırsınız: Ame şevk ve harareti, ne mücadele kabıliyeti] Kartuş haydudlar kumpanyasının kurbaLadoga mıntakasında mebzul miktar tir. Ruhunuzda bu mukaddes ateşin sönrikan üslubunda inşa edilmiş olan bu bi ve ne de imanı âsla haleldar olmamıştır. nı olduğunu gazeteler yazdılar. Manon da kar yağmış olduğundan askerî vaziyet 1917 senesinde Finlandiya, istiklâline mez meş'alesi yanıyorsa hayatınızı ona lesko hikâyesinin babası rahib Prevost Finler, şimalde iki müdafaa hattı nanın zemin katından ta sekizinci katına kavuştu. Bu ufak memleket tarihinin bir nezrile işe girişirsiniz. Edebiyat her öze kat'î surette Finlandiyaııın lehine olarak kadar hiçbir erkeğe tesadüf edemezsiniz. garib bir şekilde öldü. Şantiyy» ormanında vücude getirdiler inkişaf etmektedir. Kızılordunun ileri haBürolarda ve bütün gişelerde, dudakla kaç sahifesi gene kana bulandı. İki sene onu bir nüzul darbesile yere uzanmış bul nen nevhevese kâr ve zevk verecek oyun reketi ciddî manialara tesadüf etmekteStokholm 5 (a.a.) Buraya gelen cak işlerden biri değildir.» rında lâtif tebessümler beliren sanşın ka müddet Davud, Calut'a karşı mücadele] dular. Alelâcele çağınlan bir hekim öldüdir. Kayaklarla mücehhc? olan Finlandi haberlere göre, Finlandiyalılar şimalde dın başları görürsünüz... Bunun böyle ol etti ve nihayet inanılmıyacak bir hâdis •»* güne hükümle otopsi yapmak için neşteri vukua geldi; Finlandiya, Rusyaya karşı ' ya kıtaatı, Sovyetlerin motörlü kuvvetle iki müdafaa hattı vücude getirmtşlerdir. barsaklarına saldı. zavalh rahib işte o vaBiliyonız ki muharrirler kuştüyü dö rinin gayrimüsaid bir vazıyette bulunmak Bunların biri Petsamo civarında, diğeri masına ihtimal geçirmekte olduğumuz za açmış olduğu mücadeleden muzaffer çıkkit son nefesini verdi.> şeklerde ölmüyorlar. Bu yorgunlar ahırete ta olduklan noktalarda sür'atle tahaşşüd de nikel maden merkezi olan Salinjaer manın sebeb olduğu düşüncesine kapılır tı. sınız. Erkekler, seferber edildikleri için «Birkaç zaman sonra 1852 ye dogru dinlenmeye gidiyorlar. Orada ne, yazıya etmektedirler. vi'dedir. Sovyetler buraya yeniden asker Bu şiddetli mücadelrde Finlandiyal kadınlar, onların yerine kaim olmuşlar, eldoymaz aç gazete sütunları var, ne sokak Bellevile keşişi Colned de Piavel kataloRuslann zaptetmiş olduklannı iddia çıkarmış olduklanndan bir taarnıza inti lerinden gelebildiği kadar onlann işlerini kadın, elinde silâh, erkek askerlerin ya1 ğunu tanzime memur olduğu başpiskopos sokak pabuc eskittiren röportajcılık, ne de eyledikleri cenub sahili adalan, bizzat zar olunmaktadır. Sovyetlerin Petsamo görüyorlar, dersiniz. Fakat hiç de öyle nında yer aldı. Buna mükâfat olmak üluk kütübhanesinin kitablannı Sen nehri yannın ekmeğini düşündürecek sızlayan Finlandiyahlar tarafından tahliye edilmiş şimalinde bir kruvazörlerile iki destrodeğil. Finlandiyalı kadın, yarım asırdan zere 1919 senesinde Finlandiya kanunu mide... suları üzerinde yüzerken gördü. Yüreğine tir. Çünkü Finlandiyalılar, müstahkem yerleri bulunmaktadır. Nikel madenleri beri millî faaliyetin, her nev'ine iştirak esasisi kadına «vatanın müdafaasına iştiOnlar yazı seferberidirler. Kalemlerini olmıyan bu mevzilerde müdafaada bu şimdiye kadar bir zarara uğramamıştır. indi, öldü.» etmektedir: Fikrî olsun, içtimaî olsun ve rak etmek hakkını ve vazifesini bahş ve «Etien Psaume adında kıymetli bir bazan meç yaparlar. Yaralarlar, yarala lunmak istememektedirler. tahmil etti». 200 paraşütçü mahsur hatta askerî olsun.. biblyoğraf Hazois ormanında iki damadı nırlar. Mağrur bir zaruret içinde yaşarMilna Sillampaa, bütün dünyada yegâStokholm 5 (a.a.) Isveç gazetele Sovyet tebliği 1906 senesindenberi, 45,000 göllü tarafından baston darbelerile öldürüldü.> lar. Bu gurur onlara her mesele üzerine ne olan ve erkeğe tahmil edilen mükeıleMoskova 5 (a.a.) Neşrolunan 4 bi rine Finlandiyadan gelen gayriresmî ha memleketin kadınları Avrupada ilk olaKendini «talihsiz davetli» namile hâkimane düşüncelerini boşaltmakta kenrincikânun taıihli resmî bir tebliğde Le berlere göre 200 Rus paraşütçüsü Salmi rak rey vermek hakkını elde »tnıişlerdi. fıyetlerin aynini kadınlara da tahmil edeB yâdeden Moreau Gilbert (fakat iddia edi dilerini mezun saymak iftihanndan gelir. ningrad askerî dairesine mensub kıt'ala şimalinde Finlandiyalılar tarafından mu Halbuki o sıralarda bütün Finlandiya, bu metnin kabul edilmesi için bütün kuvj len bu fakrin asılsızlığını tarih söyîüyor.) Vukuflarına had bilmezler. Cür'et her iş nn ileri hareketlerine devam ettikleri bil hasara edilmiş bulunmaktadır. Çarlann çizmeleri altında eziliyordu. Ka vetile çalıştı. Milna Sillampaa, Nazır Oİ4 nakledildiği Otel Diö hastanesinde içine ten ziyade yazıda lâzımdır. Meşhur olma dirilmektedir. du ve sarfetmiş olduğu mesai sayesinde Finlandiya tayyarelerinin Murmansk'a dınlann bu kurtuluş hareketlerinin fikri paralarını biriktirdiği çekmecenin anahta mn sırn.. Mourmansk istikameti: Sovyet kıt'alan yaptıkları hücumlar neticesinde 60 Sov anası, yüksek alınlı, hututu muntazam, «milletin müdafaası birliği», kendisine Nasıl öldüklerini düşünmezden önce Petsamo'da mağlub edilmiş olaftjjöj*pnnı yuttu. Dar, murdar Vieille Lanterne memleketin en uzak ve hücra köşelerinyet tayyaresinin tahrib edildiği söyleni ' zeki nazarlı sade bir kadındır: Milna Salde mensublar temin etti. Finlandiyalı ka(Eski Fener) sokağında bir sabah Ge nasıl yaşadıklarını hatırlamalıyız. Bu ölüm diya kıt'alarmı takib ederek Petsamo'nun yor. lampaa. Finlandiyanın en vahşı ve en fadın, artık bundan ' r>,': içtimaî hiçbir rard de Nerval'ı asılmış buldular. • Aklî yeni gün yeni nzık yaşayışmın şeklen ta cenubunda 25 kilometre ilerlernişU«l«.İsveç kıamt teferberlik ilân etti •' kir mıntakalarından Carelie" de dünyaya fark gözetmeksizin, şimdiye kadar erkeksürmenaj ve türlü suiistimal neticesînde ö biî neticesidir. Içlerinde matbaa ile meyPetsamo'da Sovyet gemileri, îimandaLondra 5 (Hususî) Isveç hükumeti gelmiş olan bu kadın, çok genc bir köylü lere hâs olan bütün vezaifı ifa etmektelenlerin listesi uzar, gider. Bu feci aönüş hane arasında mekik dokuyanları vardır. ki mayinleri toplamaktadırlar. kızı olduğu halde elinde dağarcığı payi dir. Omzunda tüfeği, arkasında sade ünilerin yanında gene tekrarlıyorum (Fran Bu akıl hocaları âleme verdikleri derslerin Urkha, Repola, Porosozero istikameti: bugün kısmî seferberlik ilân etmiştir. Se tahta gelmiştir. forması, günün birinde vatanının hududcis Jammes) sin nurlu ihtizarı ne güzel zerresile kendileri amil olmazlar, zor ka Sovyet kıt'aları hududdgn 45 50 kilo ferberlik emirnamesi mucibince 15 ihti Geçen asrın sonlarına doçru idi. larını müdafaa edebüerek bir hale gelezandıkları parayı ceblerinden çabuk ka metre ilerlemişlerdir. yat sınıfına mensub 40 bin kişi silâh altına dir. Milna Sallampaa, iş bulmak için HelPetrozavodsh istikameti: Sovyet kıt'a çağrılmaktadır. Bu suretle Isveç ordusu sinki'deki burjuva evlerinin kapılarını çal bilmek için muntazam surette talim görAnatole France seksen yaşında hayata çırırlar. Ebedî züğürtlüğün elemini neşe yapmak endişesizliğile gezerler, tozarlar. ları, Lagoda gölü kenarındaki Salmi şeh nun mevcudu 150 bin kişiye iblâğ edil nıektedir. vedaı anında gülümserken annesinin hadı. Uzun ve semeresiz bir çok teşebbüs Tuhaf tecellidir. Milliyetleri ayrı ol rini ve onun şimalindeki Loimola istasyo mektedir. Silâh altına çağırılan kıtaat FinFinlandiya kadını, yaînız asker saflayalini görmüş, son sözü Maman kelimesini lerden sonra nihayet bir iş buldu ve o ann arasında yer almakla kalmamış, erkâtelâffuz olmuş, çocukluğunun bütün ma makla beraber Türk, Fransız, Ingiliz, Al nunu işgal ederek ileri hareketlerine de landiya hududuna gönderileceklerdir. Isveç hükumeti, ayni zamanda ica dan itibaren bütün günlerini karanlık bir nıharbiye heyeti içinde de mevki almasumiyetini terennüm eden bu tatlı hatı man muharrirler, romancılar, şairler, kap vam etmişlerdir. mutfakta geçirdi. Fakat akşam olup da etanlar, şoförler, aktörler meslekî ıtiyadCarelie berzahında muharebe eden kıt bında Stokholm'ü tahliye etmek üzere vin alt katındaki odasına çekilen Milna ğa muvaffak olmuştur. En mümtaz askeTa ile ölmüştür.» larında ayni ruh karakterile birlejirler. alar hududadn 4 5 5 0 kilometre ilerle şimdiden tedbir almış ve hazırlıklara baş**• Sallampaa, gündüzkü çetin mesaisi yü rî rical, Finlandiya kadınının kıymetini Biz, Türk muharrirlerinin AvTupalılara mişlerdir. Havaların fenahğı tayyare fa lamıştır. Meslek arayan gencler muharrirliği nezünden bitkin bir hale gelmiş olduğu hal teslim etmek mecburiyetinde kalmışlardır. hiç benzemiyen tarafımız eserlerimizin ti aliyetine mâni olmaktadır. Isveçte büyük şehirlerin tahliyesi de, eline ufak bir kıraat kitabı alıyor, o Arazinin müdafaasına aid umumî plânın den her işten kolay sanıyorlaT? Çünkü rajındadır. tanzimi için yapılan müzakerelere bir coğtahsil kontrolu, imtihanı, kefalet akçesi, için hazırlık Finlerin muhim muvaffakiyeti kuyor ve kendi kendine birşeyler öğren(Yann bitecek) sıhhî, ahlâkî tahkiki, iktidar tasnifi sairesi Helsinki 5 (a.a.) Ladoga gölünün Londra 5 (a.a.) Reuter ajansının meğe çahşıyordu. Çok faal ve zeki oldu rafya mütehassısı kadınla bir kadın kimHüseyin Rahmi GÜRPINARı şimalişarkisinde Salmi mıntakasında, Fın hafilinden öğrendiğine göre, müstaceliyet ğundan pek çabuk bir takım malumat el yagerin iştirak ettikleri görülmüştür. ve sairesi yok. Minik bir ücretle bir matFinlandiya kadınlarının teşkil etmekte baaya kapılanmak herhangi bir işe kabul jlandiya kıt'alan, dün oldukça ehemmi Londradaki iyi malumat alan Isveç me de etmeğe muvaffak oldu. Bunun üzeriolduklan ordu, muhtelif ihtısas görmü| olunmaktan daha külfetsiz. Bunun ilk muvaffakiyet kazanmışlardır. şehirler halkının ne gözlerinin önünde bir başka âlem açılAmerikalılar yeni bir tayyare 'yetli biıormanda, son derece kötü bir ha halinde lsveçteki büyükalınmaktadır. güçlüğü işe dayanmak ve aza kanuatten Büyük tahliyesi için tedbirler dı. Siyasî hayata atılmağı kurdu ve atıl kadrolara dağılmıs şekilde veya müstamotörü icad ettiler vada, bazı harekât yapılmıştır. Finlandiibaret... Emil Zola gazetelerin genc aceFinlandiyada gönüllü olarak harbet dı ve birkaç sene sonra Çar zabıta«ının bü kil teşekkülleı halinde yüz bin kişiden Fladelfiya 5 (a.a.) Birleşik Ameri ya kıt'alarının, kar üzerindeki sür atleri, mek istiyen Isveçliler n'eselesine gelince, tün teyakkuzuna rağmen eski küçük hiz ibaretti. miler için bir mekteb yerine geçeceğin Şimdiki vahîm dakikalarda, Calut'un söyîüyor. Ben büyük edibin pek de bu ka tayyare fabrikaları büyük bir ketumi ormanı ve arazinin bütün teferruatını ıyi bu hususta Reuter şunu yazmaktadır: metçi kız, sür'atle manidar bir vüs'at ve fikrinde değilim. Çünkü öncedcn üslub yet içinde yeni bir motör imal etmekte ce bilmeleri sayesinde Sovyetleri tuzağa «Gönüllüler Isveç topraklarında topla şümul peyda eden bir hareketin hasına Davud'a yeniden saidıımış olduğu buları güzel olanlann bile gazetelerde sür dirler. Bu motör mayi ile soğutulmakta o düşürdükleri söyleniyor. Bu tuzak, üstün nılmamak şartile herkes Finlandiya ordu geçti. Milna Sillampaa, fakir hemsırele günlerde cesur ve kahraman Amazonlargitsin gündelik horanta yazılarla kalemleri lup müteaddid silindirlidir ve tayvarele lüğü adetten ibaret olan bir orduyu, bu suna iltihakta serbesttir. Vakıâ Ispanya rinin, hizmetçi kadınlann vaziyetıni ıslah dan mürekkeb olan bu OTdu, ayaktadır. rin saatte 643 kilometre sür'atle gitmesini faikiyet sebebini tamamen kaybettiren bir dahilî harbi esnasında Isveç bir kanunla etmeği kendisi için bir gaye ittihaz etmiş bozulduğunu biliyorum. Imre Gyomal Bu işe aşkla, şevkle girenler var. Ga temin etmektedir. Tayyareler bu motör nevi tuzaktır. Çok az tanıdıklan biı sa gönüllü kaydini yasak etmişti. Fakat bu haya girmiş olan Sovyet kıt'alan, Fin'an istisnaî bir haldi ve Isveç ademi müdahazetelerde imzalarını görmek zevki genc sayesinde hareket eder etmez hemen tamamen şakulî olarak yükselmektedirler. diyalılar tarafından sıkl bİT çember içine le komitesinde bulunuyordu. Hiçbir enlere ideallerinin ilk gururunu tattmyor, ahnmışîar ve 1500 esir vermişlerdir. Ka ternasyonal kaide gönüllü kaydini menet(.Baş taraft ı incı sahıfede) ni konferanstan bahsedenlerin mazideki Otuzluk tabldotta beslenmek de mesleğin Bu haber Amerika mühendisleri cemiyeleli berzahında Sovyet kıt'alan sahil bo memektedir. tinin bir toplantısında verilmiştir. faatlerine göre tadil etmek istemiyor. ln derslerden istifade etmeleri lâzımdır. Bilmaişete tekabülü demektir. İşte şöhret yunca birkaç kilometre ilerlemişlerdir. giliz hükumeti ve milleti Alman milletine hassa Almanya bu derslerden istifade eişte tokluk, artık keyiflerine dokunanlara Japonyanm yeni Sofya elçisi Maamafih bu ilerleme ağır devam etmek ttalyan talebesinin yaptığı nümayiş öyle çatarlar ki.. Gazetelere, kitabcılara Roma 5 (Hususî) Yüzlerce talebe karşı kin de beslemiyor. Sadece kuvvetlı derek kuvvet ve cebir siyasetinin fena neSofya 5 (a.a.) Dün akşam, Japon tedir. Finlandiyalıların araziyi müdafaaya getirilip de reddedilen yazı tomarlan ara yanm Sofya nezdinde ilk elçisi Tarve hazırlamalan tarzı, Rus kıt'alarının Nof bugün Finlandiya elçiliği önünde dos devletlerin zayıf ve küçük komşulannm ticeler verdiğini öğrenmelidir. Herhangi sında iyileri de bulunabilir. Fakat söz Hashya buraya gelmiştir. Elçınin refaka manslanddan anılan mahalde çok fazla tane tezahüratta bulunmuş ve «mukave hürriyet ve istiklâllerine tecavüzlerine yeni bir konferans için aşağıdaki iki müaramızda tahsilleri meşkuk, yazılan henü tinde, elçilik memurlan bulunuyordu. gecikmelerine sebeb olmaktadır. Kareli met ediniz! Yaşasın Finlandiya» diye ba müsaade etmek istemiyoruz. him şartın yerine getirilmesi lâzımdır: Almanya, kaybettiği itimadı tekıar ihkoruk olanları da inkâr kabil mP Şeytan Kendisini, istasyonda, Başvekil Köseiva berzahının garbındaki dar geçidde sayı ğırmışlardır. Taiebeler bilâhare Sovyet 1 Almanyaya harbe sebebiyet veren kulağına kurşun bu tehlikeli geçidden sıvı nof namına protokol müdürü Belinof kar sız tuzaklar kurulmuştur. sefareli önünde Rusya aleyhine nümayiş yaya muvaffak olduğu takdirde kendisi meselelerin izalesi için ittihaz edilecek şıyorum. ne Avrupada hakkı olduğu mevkii ver kararları kabul etmelidir, lerde bulunmuşlardır. şılamıştır. Finlandiyai'lar tuzak, mavin, hendek, *## mek şartile bütün milletlerin hukukunu 2 Konferansta husule gelecek anlaşAmerika, Moskova sefirini batakhk ve saire gibi pusu tertibatında Kanserin tedavisine yarayan temin edebilecek yeni bir sulh devresin.n malara riayet edileceğine dair müspet gaUmumî maişetin ana baba güp.ü dene üstaddırlar. Sahil bovunca mevcud Fin cek bir hengâmesinde yaşıyoruz. Bugün temelini atacağız. geri almıyor rantiler vermek lâzımdır. alet landiya kıt'alan az olmakla beraber SovAvrupada bu mesleğe dökülenlerin sayıs: Müttefiklerin ne gibi şartlarla su'.h va Vaşington 5 (a.a.) Riyaseticumhur yetier de bu dar koridorda, manevra Nevyork 5 (a.a.) Kanserin cyclotMaalesef hâdiseler Almanyanın cebir ordular teşkil ediyormuş. Bu binlerce ka sarayından alınan haberlere göre, Ameripabileceği meselesine geüncs: Kral Corc ve kuvvet siyasetinden ayrılmak istemediyapmak imkânsızlığından dolavı külli ron ile tedavisinin müessir olacağı hak lem amelesi genc heveslilerin içinden şöh ka Moskovadaki elçiaini geri çağırmıyaile Fransız Başvekili bu suale aleııen ce ğini ispat ediyor. Filhakika birbirini takib yetli efrad yıeamamıslardır. Finlandiya kında büyük ümidler beslenmektedir. ret ve servet hüması kaçının başına ko caktır. Cyclotron, 100 ton sikletinde bir alet vab verdiler. Kral Corc, harbi mucib olan eden hâdiseler Almanyanın mes'ııliyetini kıt'alarının bueün cephede bir müttefıki nacak? Burada sözü bir Fransız tâbiinin Eski Reisicumhur Hoover'in ve Âyan vardır. Bu müttefik de kıstır. Hakikat ha olup Kaliforniya Universitesinde ımal ' sebebler ortadan kalkmca I: ^iUerenin artırıyorlar. Avrupanın en küçük fakat en salâhiyetli kalemine bırakryorum. Diyor dan Vanderberg'in riyaset ettiği cumhuI harbi bir gün bile uzatmıyacağını, Dalad 1i şudur ki, Sovyetler Finlandivalılann ta edilmiştir ve atomları «bombardıman etmedenî m'lletine karşı büyük bir devlet ki: riyetçiler, Amerikanın Rusya tarafından kib ettikleri mukavemet tarzına hiç de meğe» ve herhangi bir elemanın şeklini i ye ise ancak imzasına riayet edecek şa tarafından yapılan tecavüz bütün dünya«.Biz daima okuyucularımızın menfaat Finlandiya istilâsını takbih ettiğini izhar muntazır değillerdi. Kış harbi Sovyetler değiştirmeğe salihtir. Bu suretle kanserin | yanı itimad bir hükumetle sulh mü ake da haklı infıal uyandırmıştır. lerine çalışınz. Onlara görülecek hizmet etmek üzere Ruslarla yi siyasî münase için betlenmedik birşevdir. kemirmiş olduğu ensacı tahrib etmek I relerine girişilebileceğini söylediler. AraUç buçuk milyonluk Fmlandiyaya karsıra sulh tekliflerinden ve konferanslaıdan Iere hazırız. Burada değerli bir hakikat betlerin kesilmesi veya hiç değilse Mosmümkün olacağı ümid ediliyor. şı 180 milyonluk Rusyanın yaphğı tecaKareli cpnhevr»Je kanlı bahsediyorlar. Biz hiçbir zaman konferans söyliyeceğim. Bu sözümü de okuyucula kovadaki elçinin geri almmasını ısrarla Yugoslavyada komünist muharebeler fikrine muhalif değihz. Ancak bu kon vüz, doğrudan doğruya Alman si> asetinin nmız için büyük bir hizmet sayıyorum istemektedir. Bunların bu tazyikına rağfaaliyeti feransın Münih konferansı ruhu çerçeves: neticesidir. Hitler, şarkta Rusyaya seıbesOnlardan bazılarmı hayalâta kapılmak men, bu tedbirlerin hiçbirine müracaat Londra 5 (a.a.) Finlandiyadan geedilmiyecektir. tan kurtarmak çok faydalı olacaktır. len haberlere göre, Kareli berzahında Belgrad 5 (a.a.) Belgrad Üniver dahilinde kurulması lâzım geliıdi. Hal tii hareket bahşetmekle Baltık devletleriMatbaamıza her yıl binlerce, binlerce Amerika hükumeti Moskovadaki elçi muharebeler şiddetli surette devam et sitesi komünistler tarafından yapılan tah buki Münih konferansı da akim kaldı, zi nin istiklâllerine hitam vermek istemiştir. müsvedde gönderiliyor. Bu acemüer aile lığini bir «haber alraa) mahalli olarak mektedir. Buradaki çarpışmalar, çarpış rikât neticesi vukua gelen kargaşalıklar ra alenen ve birrıza taahhüdler âeı'.ıde Halbuki Ingiltere ile Fransa, Sovyetlere lerince yazdıkları bazı tebrik, taziyet muhafaza etmek arzusundadır. Diğer ta malarm en mühimmidir. Kareli berzahın yüzünden muvakkaten kapanmış olduğu eden Almanya, altı ay geçmeden bütün bu gibi bir fırsat vermek istemiyorlardl mektublarile kendilerinin meslekî bir me raftan Moskova elçisinin geri alınması, da 38 bin kişilik iki Finlandiya fırkası, a halde dün Zagreb Universitesinde yapı taahhüdlerini ayak altına aldı ve Hitler, ve bu sebeble Moskova müzakereleri aharete malik olduklan vehmine düşebi Rusya ile Finlandiya arasında emin bir dedçe kendisinden iki misli kuvvette Sov lan intihabat ileri sağ grupunun kat'î ek bu hattı hareketini haklı gösterecek baha kim kaldı. Hâdiseler, Baltık devletlerine lirler. Fakat hakikat bu değildir. Henüz sulh kurmak husnsunda Amerikanın her yet kıt'alanna karşı koymaktadır. Rus seriyeti haiz olduğunu ispat etmiştir. Ma neler icad etmekte zorluk çekmedi. Bu garanti vermek istiyen Rus teklifini mubir meslekte tutunamayıp da geçinme hangi melhuz rolünü de imkânsız bıra lar, Finlandıyaya doğru oldukça ilcrle çek taraftarlan komünistlerden sonra ü suretle hareket eden bir hükumetle yenı sırran rec'detmekte haklı olduğumuzu ismüzakereye girişmek imkânı yoktur. Ye [pat etti.» diklerini bildiriyorlar, fakat Finlandiya çüncü mevkii işgal etmişlerdir. sıkıntısı çekenler hemen bu yolda kazanc kacaktır. Lord Halifaks dün mühim bir nutuk söyledi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog