Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 Birincikânun 1939 Küçük hikâye Sokak adamı Her zamanki gibi, bitip tükenmeyen hulyalarma dalarak, sessizce kahveden Bu haftada sayın Istanbul halkına emsalsiz bir program takdim ediyor. çıktı. Halic ölü bir göl gibiydi. üzerinde en ufak bir kıpırdama bile yoktu. GünHer memlekette yüz binlerce insanı görülmemiş bir heyecanla sürüklüyen düzün bütün yorgunluğundan kurtulmuş olan mavnalar, romorkörler ve sandallar kat'î ve emin bir tevekkülün tembel uykusuna dalmışlardı... Halicden sanki yorgunluğun kokusu geliyordu! Karşı tarafta bol ışıklarla pınl 2 0 inci asrın en büyük aşk davası pırıl yanan Karaköy, bu ölü sularile sonMUmessilleri : MARGARET SÜLLİVAN JAMES STEVVART suz bir rehavet uykusuna dalan garib ve Bugün en son olarak, yolu Balıkpaza sessiz manzaraya müstehzi nazarlarla banna kadar uzanmıştı. Cebindeki on kukıyor gibiydi... ruşun >edi buçuk kuruşile bir balık, yüz Gece burada çok ağır bir atmosfer taJEAN VMTHERS LEO KARİLLO parasile de ekmek almak tasavvurun şıyordu. Arasıra hasta ve aç martılann daydı. Karnı tok olduğu günlerde koku sesi duyuluyordu. Bunlann haricinde desundan bile nefret ettiği için semtine uğ nizin pek uzaklardan gelen içli ve yorDünyanın en güzel artisti ramadığı Balıkpazarı, o giin nekadar ca gun bir iniltisi vardı. Suad, deniz kenazib kokular neşrediyordu. Işportalann rında biraz dolaştıktan sonra köprüye üzerindeki ıslak torikleri, uskumruları, çıktı. Burada hava birdenbire değişiyoryıldızlardan gönüllere akan ateşli sesini lüferleri çiy çiy yiyeceği geliyordu... du. Hızla gelip geçen otomobiller süzüle kudreti her kesi kıskandıran Şehrin en kötü ve en fakir bir mahal süzüle, garib gıcırtılar çıkararak ilerleyen lesinde oturuyordu. Bir aydanberi yiyip tramvaylar... Hepsi hepsi bugün ondan içtiği şeyler hep peynır ekmek ve helva intikam alıyor, adeta zulmetmeğe çalışıask ve ihtirasını dinlemek ve görmek istiyorsanız? cinsinden kuru gıdalardı. Birdenbire de yorlardı. niz kenarında ters çevrilmiş bir saçm iizeTekrar ağır ağır geıiye döndü. Balıkrinde balık kızartan bir seyyar satıcıyı çıların kahvesinin önünden geçerek Yegördü. Korkak ve ümidsiz adımlarla miş iskelesine doğru yürümeğe başladı. yaklaşarak onluğu uzattı: Bu gece, içinde, Halice karşı bilinmez bir Bu ideal çift en son yarattıkları Sinemasına koşunuz. Yedi buçuk kuruşluk balık, yüz sevgi ve bağlılık vardı. paralık ekmek. Saat onu bulmuştu. Yorgunluktan dizleri ağnyor, kolları hareketsiz ve bitkin Burada mı yiyeceksiniz ? iki yanına sarkıyordu. Bu halile nereye Nerede olursa. Karşıki kahvenin bir yerine oturun olsa çöküp uzanıverecekti. Yalnız kim • filminde hayata küsenlere, aşkı bulamıyanlara, saadete hasret çekenlere yaşamanın sırrını öğreteceklerdir. • seden söz gelmesine razı değildi. Gece orası da bizimdir. bekçilerinin serseri diye, karakola sürük Oraya oturacak param yok! Iemelerin«ien korkuyordu. Canın sağ olsun oğlum, sen otur... Bu sırada sahile bağlı olan balıkçı sanSuad, bütün müşterileri Lâz sandal dallarından birinin içine girip, güneş docılar ve gümrük hamallarından ibaret olan kahvenin bir köşesine oturmuş, Ha ğuncıya kadar uyumağı düşündü. Etra licin bulanık sulanna bakarak balığını fında kimsecikler yoktu. Sağı solu gözyemeğe başlamıştı. Fakat ekmeği azdı. ledikten sonra, sessizce bunlardan biri Artacak olan balık için daha yüz paralık nin içine girdi. Sandahn küpeştesinin altında ufacık vücudünü sığdıracak kadar ekmek lâzımdı. bir yer buldu. Ve bir yarı ölü gibi, kenArtık hava kararmıştı. Ufacık kahvedini uykunun kucağına terketti. Fransızca sözlü ŞEFKAT, AŞK ve İSTİKBAL filmi başlıyor. Baş rollerde: nin gitlikçe müşterileri çoğalıyordu. Sandalcılar kahveye öyle pervasız ve öyle gürültü çıkararak giri>orlardı ki, buraErtesi gün gözlerini açtığı zaman ga VE GENC, CAZİB ve GÜZEL KIZLAR GRUPU. lara düşmeyen bir insan, bunlan kavga rib bir manzara ile karşılaştı. Sanki rüya etmeğe hazırlanan sırık hamallanna ben görüyor gibiydi. Karşısında yemyeşil bir Bütün kalbleri titretecek, şefkat, rikkat dolu hissî ve müessir bir film. zetebilirdi. Hemen hepsi, bir masanın et sahil vardı. Güneş hayli yükselmişti. Etİlâveten: EKLER JURNAL son dünya ve harb haberleri.. Yer lerinizi evvelden aldırmız. rafına toplanıyor, tavla, iskambil, domi raftan tatlı ve ılık sesler geliyordu... na partileri yapıyorlardı. YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN Sandalın içinde, yeni tutulmuş yüzlerSuad, bu harikulâde âleme o kadar ce taze balığın kokusu, rüyasını sona eryabancı ve o kadar vahşi idi ki, vakit vadirmişti. Sabaha karşı avlanmağa çıkan kit bir kavga veya münakaşa çıkmasın Hayatınızda gülmediğiniz kadar gülmiye iyi yürekli balıkçılar, onu uykusundan dan korkuyor, fakat buradan ayrılmak Eğlenmiye hazır olun! uyandırmaksızın Boğazm bu garib sahida istemiyordu... Bugün, ne olursa olsun line kadar getirmişlerdi. kendini bahtiyar addedebilirdi. Birdenbire yattığj yerden doğruldu. Karnı doymuş ve uyku zamanına kaEtrafında daha birkaç balıkçı sandalı dar da oturacak bir yer bulmuştu. Şimdi vardı. Sahile doğru ilerleyen ihtiyar bir bütün endişesi sigara bulmaktı. Fakat ne sandalcı gür bir sesle ona doğru fıaykırmümkün... Kimseden istemeye en ufak dı: bir cesaret dahi gösteremiyordu... Ağır Bugüne kadar İPEK FİLM studyosunda yapılan TÜRKÇE ağır evin yolunu tutmağı düşündü. Fa Sandalı bu tarafa doğru çek, ağlan komedi filmlerinin en güzeli ve en mükemmeli kat bir türlü o uzun yolu gözüne kestire beraber toplayalım. DİKKAT: Bu hafta müşterilerimizi istediğimiz gibi miyordu. BAKİ SOHA memnun edebilmek için hazırladığımız harikulâde program varmki gazetelerde ilân edilecektir. En büyük ve fevkalâde fılimleri sayın İstanbui halkına O akşam Balıkpazarı görülmemiş derecede kalabahktı. Balıkçı dükkânlarının öniinde müşteri davet eden çığırtkanlar seslerinin yettiği kadar bağın>orlardı: Istavrit var istavrit, taze taze... Canlı canlı torikler! Suad, iiç gündenberi aç denilebilecek bir vaziyetteydi. Vakit vakit beş kuruş luk ekmek ve peynirle iktifa ediyor, köfteci ve sütcü dükkânlarının önünden mahzun ve bitkin bir halde geçip gidı yordu. Baki SUha ALEMDAR İstanbulun en yüksek tabakasının yegâne 2 salonu olmak mümtazlığını En hassas itinalarla muhafaza etmiş olan DAIMA RADYO v^Bu akşamki program J BADYODİFÜZYON POSTALAKI Dalga aznnlnğn: Türidye Eadyosn 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. 12,30 program ve memleket saat ayarı 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri 12,50 Türk müziği (Pl.) 13,3014 müzik (küçük orkestra Şef: Necıb Aşkın) 18 program 18,05 memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji haberleri 18,25 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, Fahire Fersan, Refik Fersan. A Okuyan: Radife Erten. 1 Andonun Hüseynî peşrevi. 2 Sadeddin Kaynak: Hüseynî türkü (Ayrılık yıldönümü). 3 ^deddin Kaynak: Hüseynî türkü (Bağrıma taş basaydım). 4 Anf Bey: Muhayyer şarkı (İltimas etmeye yâre varınız, yalvarmız)). 5 Refik Fersan: Türkü (Kız büriin de şalına). B Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 Dede: Acemaşiran şarkı (Dinle sözüm ey dilrüba). 2 Ismail Ağa: Acemaşiran şarkı (Yanar sinem). 3 Nıkoğos: Acemkürdi şarkı (Sevdi gönlüm ey melek sima seni). 4 Acemaşiran şarkı (Pençei gamdan azade kıl). 5 Refik Fersan: Tambur taksimi. C Okuyan: Muzeyyen Senar. 1 Şemseddm Ziya: Kürdilihicazkâr şarkı (Güvenme hüsnüne). 2 Arif Bey: Kürdilihicazkâr şarkı (Sırma saçll yâre kim haber versin). 3 Lem'i: Kürdilihi cazkâr şarkı (Nazlandı bulbül). 4 Sel. Pınar: Kürdilihicazkâr şarkı (Ne gelen var ne haber). 5 Muhayyer türkü (Menekşeler tutam tu tam) 19,25 konuşma (dış politika hâdiseleri)19,40 Türk müziği (fasıl heyeti) 20,20 temsil 20 50 konuşma (haftalık posta kutusu) 21,10 raüzik (Rıyaseticumhur bandosu Şef: İhsan Kunçer) 22 memleket saat ayarı, ajans ha berleri; ziraat, esham tahvilât, kambiyo nukud borsası (fiat) 22,20 serbest saat 22,30 müzik (opera aryaları Pl.) 22,55 müzik (cazband Pl.) 23,2523,30 yarınki program ve kapanış. TÜRKfTE M İ L L Î Sinemalar. 1 GÜNAHKÂR MiKNATISLl FiLM MELEK ölreKci 2 ARİZONA KAPLANI İRENNE ™ filmi DUNNEun DUGLAS FAİRBANK CUNYOR'un YARIN AKŞAM L Â LE YAŞAMAK ZEVKTİR Bu akşam S İJ M E R Sinemasında Her yaşta genc kızlar... Düniin bütün kadmları... Önünüze açılan hayatı gören kadınlar... Hepiniz, sizin için vücude getirilen: YARININ KADINLARI c JOSSELİNE GAELPİERRE LARQUEY Kabataş Ömeravni mahallesi imamı merhum Hafız Alinin ruhu içüı cuma günü öğle namazını müteakıb mezkur camide ailesi tarafından Mevlidi Şerif kıraat ettirileceğinden arzu edenlerin bulunmaları rica olunur. c MEVLİD ÖLÜM İ P E K sinemasında Sevgili aile reisimiz EMÎL KRALOVİTZ uzun ve ıstırabh bir hastalıktan sonra vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13 te Yüksekkaldınmdaki Aşkenazit Sinagogundan kaldınlacağından son teşyi vazifesinde bulunmak istiyen akraba ve dostlannın mezkur saatte Sinagoğda bulunmalan ve işbu ilânm daveüye makamında telâkki olunması rica olunur. Aüesi efradı J Kahkaha Kralları Neş'e Kaynağı YENİ ESERLER Mjneraloji.(madeniyat ilmi) Memleketimizde ilk defa münhasıran minerologi yanl rrtadehiyât ilminden bâhis olarak mühım bır eser intişar etmiştir. Istanbul Üniversitesi yayınlarından seksen dokuzuncusunu teşkil eden ve madeniyata aid bulunan bu ders kitabı Universitenin minerologi doçenti Dr. Ahmed Can Okaym eseri telifidir. 384 sahifelik büyük bir eser olan bu ders kitabı yalnız madeniyat ilminin nazariye ve esaslanndan bahsetmekle kalmayıp bütün dünya madenlerinin kıymet ve ehemmiyetlerini de izah etmektedır. Eahusus millî servetimizin mühim bir kısmını teşkil eden madenlerimiz ve kömürlerimiz hakkında derin tetkik ve tahlilleri ihtiva ettiğinden Üniversite talebesi ve madeniyat mütehassısı olmıyanlar için mütaleası istıfadeli ve ko!ay bir vasıtadır. Millî irfan hazinemizin büyük bir boşluğunu doldurduğundan sahibi eseri tebrik ederiz. Ahmed Can Okay Almanya üniversitelerinde tahsilini ikmal etmiş ve doktorasun vermiş ve diplomah mühendis Dip. Ingen. unvanmı almıştır. Uzun müddet Ruhr kömür havzasmda kömürleri tahlil ederek pratik sahada dahi derin ıhtısas edinmiştir. Son defa Zonguldak kömurlerinin nümunelerini Ruhr'a gotürüp bu radaki Avrupanuı en büyük laboratuarlarında tahlil etmişti. Kitabın fiatı 170 kuruştur. Müracaat mahalli Üniversitedeki adresidir. LORELHARDİ HOVARDALIKTA takdim için işbirliği yapan İstanbulun ÇENBERLİTAŞ Sineması (Tel: 22513) En büyük 2 sineması £ & FERAH Slnemada (Tel: 21359) Bugün matinelerden itibaren: 2 SiNEMADA BiRDEN FUsunkâr ve cazip yıldız Son 10 senedenberi İstanbulda gösterilen bütün filmlerin muvaffakiyet, izdiham, hasılât ve rağbet rökorlarını gölgede bırakan, Korkunç filmlerin en korkuncu... Heyecanlı filmlerin en helecanlısı... Meraklı filmlerin en meraklısı... Seyredenleri halecandan titreten, meraktan cıldırtan, korkudan bayıltan, benliğinden geçiren, velhasıl İstanbulu yerinden oynatan: DURBIN MELVYN DOUGLAS JACKİE COOPER 3 MODERN KIZ 100 ERKEĞE 1 KIZ NE ŞEKER ŞEY! İle FRANKENŞTEiN'in Oğlu Sinemasında ren 2 inci hafta Sinemasında Kadıköy, Boğaziçi, Adalar, Kartal vesair İstanbui civarından bu film için teşrif eden sayin müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere seans saatlerini vapur ve tren tarifelerine uygun olarak tertib olunmuştur. BASİL RATHBONE BORİS KARLOFF Gibi film dünyasında 3 büyük yıldızm BELA LUGOSİ san'at kudretinden doğan A L K A Z A R Bugünden itiba A L K A Z A R TURAN TiYATROSU Ekstra süper filmde gördüğü tarif olunmaz rağbet, kazandığı ölçüsüz muvaffakiyet ve hergün vuku bulan mütemadi ve müteaddit müracaatler karşısında sayın İstanbui halkının arzulannı yerine getirmek emelile ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU Bu akşamdan itibaren iki büyük filim birden: Aşk ve Şöhret, Harri Bor, Dağ kahramanı, matine 'er saat on birden tibaren bayanlar her yer 10 kuruş İLK UYANIŞ İLK UYANIŞ İLK UYANIŞ İLK UYANIŞ Kız ve erkek çocukların dünyanın kendileri için yaratıldığı sandıkları korkunç ve tehlıkeli saat Genç kızlara aşk ilâhının füsunkâr oku ile nişan aldığı tehlikeli dakika Erkek çocuklara insanlik zevkinin aşılandığı çıigm an Filimlerinden sonra en son çevirdikleri MEVSİMİN BÜYÜK Fransızca ingiM E L E K ELEANOR POWELL lizce Almanca Sinemasında kazandığı eşsiz rağbet üzerine Haftada 3 ders, ayda 4 lira BİR HAFTA DAHA TEMDİT EDİLMİŞTİR Baş rollerde meşhur dans yıldızı Evvelce Filme ilâve olarak yeni FOKS dün^a ^haberleri ilân edilen CHARLES BOYER'nin CEZAYİR SEVDALARI filmi gelecek programa gösterilecektir. HONOLULU SAKARYA MUVAFFAKİYETİ BERLİTZ Akşam Lisan Kurları 294 Istlklâl caddesi Tıb ve Terbiye bahisleri Maruf doktorlanmızdan İbrahim Zati Öget tarafından yazılan bu faydalı eser nefis bir surette tabedilerek çıkmıştır. Satış yeri: İkbaJ Kitabhanesi. Jş KASIRGA N Türkçe Senelik kongre Teknik Okulu Mezunları Birliğinden: Birliğimizin senelik kongresi yeni nizamname mucibince 7/12/939 pazar günü Ankarada yapılacağından sayin üyelerin bulunmaları rica olunur. Senenln en kuvvetll Amerikan Vera Korene Jean Galland Bir casus kadının hakikî hayatı filmi Filimlerimiz gözleri yormayan ve bozmayan, sesleri tabiîleştiren ve hic bir yerde eşi ve benzerı olmayan KURŞUN DANSÖZ YAĞMURU KIZIL(Mata Hari) Aynca FERAHda ayrıca Buck Jones Bu oüyük filme ek olarak Yarın akşam Sineması ÇENBERLİTAŞ da Güzel yıldız L İ L Y D A M İ T A 'yi MANUELLA filminin mümessili DEL KAMPO ile beraber yarattığı Renkli ve fransızca sözlü filminde takdim edecektir. İlâveten: MUZİKLİ POSTA KUTUSU. İki kısımlık dinslı ve sarkılı güzel bir film. GÜZEL BU ESİRE fjsI MANUELLA Dorothy Lamour C Metro Jurnal son haberler M Yalnız 4.30 matinesinde Pangaltı smda S A R A Y sineması AKŞAM saat 21 de I Türk musikisinin ve Türk san'atkârlarmın kaleler kadar azametli harikası, Aşk... İhtiras... Göz kamaştırıcı ihtişam şaheseri... Senenin en büyük zaferi TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRKÇE ŞARKILI Ayrıca: Heyecanların en müthişi içinde yaşatan büvük bir harika daha Ç İ N G E Ç İ D İ ve DÜNYA HABERLERİ iündüz ve gece £,45 te 2 film A KIN sinemasında "" Son sstem makinelerle gösterilmektedir. MÜNÎR K O N SER I NURE DDİN I G ÜLN A Z S U L T AN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog