Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 6 Bîrincîkânun 1939 Macera Romanı: 23 ( liriz; fakat merak ediyorum, anlatmız bana... Meselâ beyaz odalar varmış, yahud ac bırakırlarmış, doğru mu bunlar?.. Hayır, hayır... Her memleket kendine göre, adamına görq usuller kullanır. Bunun zengin bir tarihi de vardır. Meselâ, eski Türklerin casusları söyletmek için kullandıkları usulü biliyor musunuz? Hayır, Filip. Eski Türklerin mi? Evet. Selçuk Türklerinin usulü şu idi: Bir casusu yakaladıkları zaman hapisaneye değil, güzel, siislü, mükellef bir yatak odasına götürürlerdi. Karnı acıkınca önüne gayet nefis yemekler, şarablar koyarlardı. Sarhoş mu ederlerdi? Bizim Lotte Falken'e yaptığımız gibı... Hayır, Suzan. Lotte Falken gibi sarhoş edilerek ağzından soz alınacak casus pek azdır. Bunlar daha ziyade kadınlar arasında bulunur. Hem Lotte zaten içki; çok sevdiği için kendi zaafının tuzağına düştü. Böyle kadınları kullanmak Nahrihten Büronun hatasıdır. Peki?.. Devam ediniz. Casus iyice karnını doyurduktan sonra, yanındaki adamlar konuşmağa devam ederlerdi, fakat hiç bir şey sormazlardı. Bilâkis, mevzu haricinde hikâyeler anlatırlardı. Nihayet... Gece ilerleyip de uykusu gelen casus, önünde duran yatağa arzu ile bakmağa başlayınca, yüzüne su serperler, uyumasına izin vermezlerdi. Ertesi gün, ertesi gece, daha ertesi gün, daha ertesi gece hep böyle. Nihayet, yumuşak minderler üstünde bol yiyip içtiği halde bir dakika uyumasına müsaade edilmiyen casus, birkaç gün sonra kendini kaybedecek bir hale gelirdi. Artık onda tam bir itiraf isMdadının kıvama geldiği anlaşılınca sual sormağa başlanırdı ve doğru cevab verirse o güzel yatakta bol bol uyuyabileceği kendisine anlatılırdı. ceye şuuru hem usul! casus izdiham ıstinabesi Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Doğru değil mi? Bir sokak halkına mahbes hayatı yaşatmamalı Hobyar mahallesinden (Osman Toluk) imzasile yazılıyor: «Cerrahpaşa hastanesi civarında yeni paviyonlar inşa ediliyor. Bu inşaatın orta yerinde bir «.Seyhülharem sokağt» vardır. Yapı faaliyeti devam ettiği için sokağın gerek methal ve gereh.se miintehası kapalıdtr. Güzergâhtaki evlerde oturanlar vaziyetten müştekidirler. Bir yanoın zuhurunda buraya ttfaiyenin girmesi imkânsız olduğu gibi, sokak, hastaneden atılan gazli bez ve pamuklarla iğrenç bir haldedir. ötedenberi akmakta olan bir çeşmesi de kavatılmıştır:» înşaattn selâmet içinde ikmali şayani arzudur. Fakat bu insaat vesilesi, hiçbir zaman bir sokak halkım ızrar edecek mahiyette olmamalıdır. înşaat faaliyetine başlamrken düsünülmesi zarurî görülen bu mahbes halindeki sokakta sekenenin huzur ve istirahatini temin etmek lâzımdır, diyoruz; Muallim konferansları Ağladı, ağladı. Evvelâ bir esirden başka bir şey olmadığını söyledi. Arkasından Nachrichten Büro'nun emrinde olduğunu itiraf etti. Oraya her hareketinin hesabmı vermeğe mecbur olduğunu, onların istediği yerde çalıştığını, onların müsaade ettiği adamlarla konuştuğunu scyledi. Hatta onu senin ve benim için sıkıştırmışlar. «Oh... dedi, onlar herkesi casus zannederler... Ne cehennemî hayat!» Ağzından üç isim aldım. Bunlar Marsilyadaki adamı ve arkadaşlannı idare eden şebeke. Fakat içlerinde kadın yoktu. Şiiphesini uyandırmamak için «Blümelein» kelimesini ağzıma almak istemiyordum. Fakat, kanaat getirdim ki vapurdaki kadın bu değildi, Filip. Zannederim. Ben kanaat getirdim. Çünkü çok ağzmı aradım. tsimler hatırında nıı? Şüphesiz. Onu uyutur uyutmaz dışarı çıktım ve not ettim. Şimdi sana vereceğim, Filip. Fakat bu, son değil mi? Benden bir daha hiç, hiç bir şey istemiyeceksin. Yarın Parise gidiyoruz, Suzan. Genc kadın ellerini çırptı. Suzan doğruldu: Filip, dedi, siz biraz balkona çıkınız, ben kalkacağım. Size hem istediğiniz isimleri, hem de çok enteresan başka bir vesika vereceğim. Filip balkona çıktı ve Suzan giyindi. Aynalı dolabdan kiiçük bir defterle bir kâğıd aldı, balkonda evvelâ defteri Filip'e uzattı: Işte, dedi, ilk sahifede isimler var. Defter sizde kalsın. Fakat, ben Lotte Falken'in evinde misafir olduğum zaman da boş durmadım. O bazan provalaTa yalnız gidiyor ve beni evde bırakıyordu. * Suzan elindeki kâğıdı uzatarak: Bunu ele geçirdim, dedi. Filip kâğıdı aldı ve okudu: «Pariste bulunan Alman kolonisi 850 kişidir. Dört yüzü Lafitte sokağında D. H. V ye bağhdır. 160 kişi talebe, 170 tiiccar, 60 ticaret mümessili ve 60 sefaret memurudur. Bunlardan yüz kişi Palisteki N. S. D. A. P (National Socialiste Deutsche Arbeiter Partei) grupunu teşkil eder. Müessisleri: London, tiiccar; Wilf, Terminus otelinde kapıcı (Fransadan 1 mart 1934 te ihrac edilmişti). «Pariste Nazi teşkilâtı hücrelerden mürekkebdir. Her hücrenin ayn bir şefi vardır. Içtimalar gizli ye ^u evlerde yapılır: Boris von Kirsten'in evi (Frederic Clement sokağı, 70 numara), Peters'in evi •(Erlanger sokağı, 9 7 ) . Eberthardt'ın evi (Murat bulvarı, 33), gazeteci von Toggenburg'un evi (Saint Honore, 5).> Filip kâğıdı katladı, cebine koydu ve gülümsiyerek: Fena değil, dedi, belki içinde Ikinci Büronun bilmediği adresler vardır, fakat zannetmem. Suzan, balkonda, Filip'in karşısına oturdu ve sordu: Dünyanın en büyük casus teşkilâtı, söyledikleri gibi, Intelligence Service midir? Diyorlar ki biitün muharebeleri o hazırlarmış. Bu, kapitalist âleıne ve Ingiltereye karşı komiinistlerin kinini tahrik etmek için Sovyetler tarafından yapılan bir propagandadır. Sovyetler Birliğinde herşey Intelligence Service'le izah edilir. Biitün emperyalist müstemleke politikasını idare eden ve dünyada sulhun teessüsüne mâni olan hep bu lngiliz reşkilâtıdır. Sovyetler bunu ispat etmek için hiç bir fırsatı kaçırmazlar: Bir gün Varşova'nın merkez garında, Koverda isminde bir lise talebesi, Sovyetlerin Polonya sefiri Pierre Vaîkov'u öldürdü. Tass ajansı hemen biitün dünyaya «sulhu gittikçe tehdid eden» Intelligence Service aleyhinde bir beyanname neşretti ve şu delilleri ileri sürdü: Kendisine komünist süsü veren ve sahte bir Sovyet pasaportu taşıyan Steinberg isminde bir adam Finlandiya Rusya hududunu geçerken yakalanır. lstıcvab edilince itiraf eder ki asıl adı Sidney Georges Riley'dir, lngiliz hava kuvvetlerine ve Intelligence Service'e mensubdur, M. Churchül'den talimat alarak Rusyaya gelmiştir. Bu adamın ifşaatı üzerine Sovyetler muhtelif yabancı teşkilâtlara mensub yirmi adamı tevkif ve idam ettiler. Bunlann arasında, yüzbaşı Elvengren isminde mühim bir tip de vardı. Yapmadığı kalmamış: 1919 da Karelya'da isyan çıkarmış; Kronstadt isyanını hazırlamış; Intelligpnce Service'in adamı yüzbaşı Riley'le beraber Berlinde Çiçerin'e karşı bir suikasd tertib etmiş, Almanyada Sovyetlere karşı başka suikasdler de hazırlamış, fakat muvaffak olamamış. Hangi milletten? Belli değil. Sovyetler Birliğine de isyan çıkarmak için gelmiş. Ondan evveî Finlandiya'da, lngiliz yüzbaşısı Vilken'le beraber Finleri Sovyetlere karşı harbe teşvik etmiş. Tass'ın iddiasına göre, Elvengren bunları teker teker itiraf etmiştir. Duruşmada o geceki nöbetçi müdirile emniyet santralı yüzleştirildiler Dolmabahçe sarayının saat kulesi meydanına bakan Hazine kapısı önünde geçen izdiham hâdisesi şahidlerinden Is tanbulda bulunanların, Istanbul tkinci Ağırceza mahkemesinde istinabe suretile ifadelerinin almmasına dün de öğleden evvel ve sonra devam edilmiştir. Bu meseleden dolayı Izmitte, Kocaeli Ağırceza mahkemesinde muhakeme edilen eski tstanbul Polis müdürü Salih Kılıcla muavini Kâmiran, dünkü celsede de, avukatlarile beraber hazırdılar. Öğleden evvel şahidlerden Dördüncü Şube mü dür muavini Nâzım Çetinle hâdise gecesi Polis müdürlüğü santralında nöbetçi 601 numaralı polis Osman oğlu Şakir Yetik, Birinci Şube müdür muavini Zeki, öğleden sonra da polis memurlarından Hasan Özcan, Sami Yücel, Vahideddin, Şevket, Hasan Berk, Cemil Erdoğan, Mehmed Ali ile Aksarayda Haseki caddesinde oturan Sadun dinlenilmişlerdir. Bunlardan polis Şakir Yetik, Atatürkün naşını ziyaretin ikinci gecesi saat yirmide saray civarmın kalabalıklaştığım, yirmi buçukta vaziyetin izdiham derecesine geldiği haber verildiğini, Vali Muhiddin Üstündağa vaziyetin bildirildiğini, onun da kapının kapatılmasını söylediğini anlatmış. «Valinin bu emrini saray santralile nöbetçi müdürü Nâzıma haber verdim. Kapının kapandığını da sonradan öğrenerek Muhiddin Üstündağı malu mattar ettim» demiştir. Mahkeme, nö betçi müdürü Nâzımla bu şahidi yüzleştirmiş, Nâzım, santral nöbetçisinin Valinin emri hakkında kendisine birşey söylemediği şeklindeki ifadesinde ısrar et miş, Şakir de kendi ifadesinde ısrarla durmuştur. Bugün başlıyacak olan meslekî konferanslara devam edilecek Istanbul ilk tedrisat muallimlerinin meslekî faaliyetleıini tanzim ederek bir görüş ve çalışma birliği temin etmek maksadile dört senedenberi verilmekte olan konferanslar ve muhtelif kursların birinci devresi bitmiştir. Maarif müdürlüğü, bu konferans ve kursların muallimler için fayda temin ettiğini gördüğünden bu ders yılından itibaren yeni bir programla işe başlamıştır. Hazırlanan bu çalışma plânında, derslerin çalışma tekniğine ve teferrüatma taalluk eden meseleler ve işler hakkında amelî bir şekilde malumat verilmesi kararlaştınlmıştır. Bu sene şehir dahilinde konferans verilecek yerler şunlardır: Kadıköy 12 nci ilk mekteb, Galatasaray lisesi, Fındıkh 13 iincü ilk mekteb, Istanbul Erkek lisesi, tstanbul Kız lisesi... Bundan başka Şile, Balat, Kartal, Beykoz, Sarıyer, Çatalca, Silivri, Eyüb ve Bakırköy olmak üzere sekiz yerde de köy konferansları verilecektir. Köy konferanslarını eğitmen kurslarında çalışan müfeltişler idare edecektir. Finlandiya ve Milletler Cemiyeti inlerin metin ve sarsılmaz mukavemetleri karada Rusların hücumunu Almanlann Siegfried hattı gibi derinliğine yayılan ve Fin kahraman halâskân ve şimdiki başkumandanı Mareşal Mannerheim'in namına izafe olunan müstahkem hatta yetişmezden evvel durdurmuştur. Bu müstahkem noktayı karadan ve denizden çevirmek için yapılan manevralar dahi akim kalmıştır. Finlerin bu muvaffakiyeti, bütün dünyaya, nefes alarak düşünmeğe vakit ve fırsat verdi. Her tarafta Finlere maddî ve manevî yardım göstermeğe hazırlık yapılıyor. Finlandiyanın komşusu lsveç artık seferberlik yaparak Finlandiyaya yardım etmeğe karar vermeğe cesaret etmiştir. Milletler Cemiyeti de derhal hartkete getirilmiştir. ÇekoSlovakya, Lehistan, Estonya, Letonya ve Litvanya meselelerinde bu müesseseyi faaliyete getirmek için en ufak bir teşebbüs yapılmamıştı. Halbuki Finlandiya hükumetinin, Rusların taarruzu akabinde yaptığı teşebbüs üzerine, Milletler Cemiyetinin hem meclisi, hem büyük meclisi, birkaç güne kadar toplanacaktır. Garib bir tesadüf olarak, meclislere riyaşei etmek nöbeti, bu defa Sovyetler Birliğinde idi. Bu vazii feye Sovyetlerin Londra büyük elçisi Maiski memur edilmiş bulunuyordu. Şimdi Sovyet hükumeti sefirin hasta bulunduğunu ileri sürerek, riyaset ve hatta iştirakten imtina etmiştir. Otobüs ihtiyacı Doğru değil mi? j Neticede, tebligat yapıldığı halde gelmeyen şahidlere de tebligat yapılması Mükemmelt Değil mi? lnsanda her türlü işken kararlaştmimıştır. vücudden fazla mukavemet eden ŞEHIR İŞLERİ yenmek ve takatten düşürmek için fizyolojik, hem de psikolojik bir Taksim abidesinin vaziyeti Belediye, şimdiki halde Avrupadan kırk araba getirtmeğe karar verdi Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, ^ün Tramvay ve Elektrik idaresine giderek idarenin muamelâtı etrafında izahat almıştır. Bu arada şehrin otobüs ihtiyacı işi tekrar görüşülmüştür. Halk şehrin bir çok mahallerine otobüs işletilmesini istemektedir. Belediye buraya hususî otobüsler tayin ettiği zaman bu <3efa da bu otobüslerin köhneliğinden şi J kâyet etmektedir. Bu vaziyet karşısında, Belediye, hükumetle yap.tığı temaslar neticesindfe, ticarî münasebatta bulunduğumuz Amerika ve Ingiltere gibi bazı memleketlerden otobüs getirtebileceği kanaatine varmıştır. Taksim meydanile Taksim kışlası biDemek eski Türkler zamanında da nasının tanzimi için hazırlanan projenin varmış! tetkiki uzun sürecektir. Şimdiki halde, atDevam ediyor» lâkadarlar abidenin Ayaspaşa istikametiNOT. Evvelce de ilân ettiğimiz gibi ne nakline taraftar görıinmekte iseler de bu romanda Suzan Şaktrin faaliyetleri ve bunun için 30,000 lira kadar bir paranın sergiizesti mUstesna, Avrupa casus teşki sarfına lüzum vardır. Abidenin bu tarafa lâtına ve hareketlerine aid bütün bilgiler nakli halinde Şişli Tünel caddesine göYe;.vak'alar7 rrancuca neşriyvttan ahnmış re sapa düşeceği mütaleasim ileri sürentır. Bilhassa yüzbaşı S. de Barriere'in, F. ler de mevcuddur. Carco tarafından toplanıp neşredilen haNisan başında Taksim kışlasıranyıkjltıralarından ve Paul Allard'in «Casuslar masına başlanacaktır. Kışlayı Ayaspaşa harbi» adlı eserinden îstifade edilmiştir. istikametinden amuden ikiye bölecek yoBirçok vak'alar, bilgiler ve anekdotlar ha lun tarafeynine umumî binalar inşası mukiki olmak lâzım grelir. S. B. karrerdir. Şubatta bazı yerlerde niifus tahriri yapılacak Şimdiki halde getirtilecek otobüs adedi Taksim kışlasının yıkılması ameliyesi, Belediye tarafından emaneten yapılacak 40 tır. Bunlar, ticarî mübadele esasına istır. Ayaspaşa istikametindeki molozlarm tinad ettirilecektir. Ancak otobüs mubayaası için hazırlanan şartnamenin hüku kaldırılması on gün sonra bitirilecektir. metçe tasdikı şarttır. Cezalandırılan esnaf Beyoğlunda otel ve eğlence yerlerinin Dahiliye Vekâleti Nüfus Umum müdürtespitine devam edilmektedir. Yapılan lüğü, yakında memleketin bazı yerlerinde teftişler neticesinde Adalarda 63 esnaf nüfus tahriri tecrübesi yapacaktır. Bu tectecziye olunmuştur. rübelerin şubat ayı zarfında yapılması muhtemeldir. Ayrıca, Nüfus Umum mü Evkaftan Belediyeye geçen dürliiğü de beş kazada tahrir yaptıracak binaların vaziyeti tır. Bir gazete, evvelce Evkaftan Belediyeye geçmiş olan medrese ve sebillerle Çarpışma Dün saat 12,30 da Karaköyden Beşik türbelerin Belediyece tekrar Evkafa devyazmıştır. taşa gelmekte olan 1213 numaralı vatman ri arzusunun ızhar edildiğini Alâkadarlar, böyle bir arzu ızhar etmeKemalin idaresindeki tramvayla karşı istikametten gel»n Abdülkadir idaresindeki diğini, bundan maada mezkur bina ve 3915 numaralı kamyon, Tophanede ka nıüesseselerin bir kanunla ve bütün husablar önünde çarpışmışlardır. Kamyon kuk ve vecaibile BeledTyeye devredilmiş ve tramvay hasara uğramıştır. Insanca za oîduğunu, yeni bir kanun çıkmadıkça bunlann Evkafa devrine imkân olmadığını yiat yoktur. sbylemişlerdir. Hayır sever bir vatandaş Çocuğuna çarpmış! Mecidiyeköyünde inşa edilecek olan bin yatakh hastanenin plânlarını hazırlıyan Valter, Belediyeye gönderdiği bir mektubda, yapılacak haftanenin maketini hazırladığını, bunu şehrimize getirmek üzere hareket edeceğini bildirmiş, bu maketin gümrük resmine tâbı olup olmadıOtobüsle çarpışan otomobil pını sormuştur. Mütehassıs yakında buraDün saat 1 3 raddelerinde Suterazisi so ya gelecek ve plâna aid mukaveleyi imza kağında 2284 plâkah otomobille 3038 edecektir. plâkah Emirgân otobüsü çarpışmış, her Gazi köprüsünde calışan ikisi de hasara uğramıştır. Otobüs yolcurömorkörler Ianndan bir kişi yaralanmıştır. Tarlabaşı caddesinde 31 numaralı evde oturan Mari, zabıtaya müracaat ede rek şoför Nevzad idaresindeki 1928 numaralı otomobilin 7 yaşındaki kızı Vartohiye çarptığını, çocuğun başından ve ayaklarından yaralandığını iddia elmiştir. Suçlu şoför yakalanmıştır. Mimar Valter'in mektubu Urkek at Beyazıdda Ordu caddesinde 276 sayılı evde oturan 5 1 yaşında seyyar sucu lbrahimin atı birdenbire ürkmüş, Aksaraydan Beyoğluna giden şoför Ahmedin idare sindeki 1773 plâkah otomobile çarpa rak ağır surette yaralanmıştır. At, bir müddet sonra ölmüştür. Gazi köprüsünün açılması işinde kullanılmak üzere Almanyadan getirilen iki romorkörün cer kuvvetleri kâfi görülmemiştir. Köprüyü yapan firma, bazı tertibatla bunların cer kuvvetini bir buçuk tondan üçe çıkarmıştır. Hukuk işleri müdürlii^üne üç yeni meSezai Yılmazın idaresindeki 1727 nu mur almmasına karar verilmiştir. Bu memarah otomobil, dün Şehzadebaşmdan murlar yüksek mekteb mezunu olacaktır. Fatihe gitmekte iken Vefada Bozdoğan Yeni asılan elektrik kemeri civarında bir kulübede oturan AFilip'i dikkatle dinliyen Suzan sordu: lâmbaları linin kızı 4 yaşında Fatmaya çarpmıştır. Yakalanan casuslari nasıl itirafa Yeniden 1 750 elektrik îâmbası, sokakÇocuk başından yaralanmış, şoför yakamecbur ederler? Işkence yapılır mı? lara asılmıştır. Bir buçuk ay zarfında dalanmıştır. Filip güldii ve başını salladı: ha 250 lâmba takılacaktır. Belediye bun Yok, yok, dedi, korkmayınız. Eroin satarken... dan maada b ; n lâmba için bir liste hazırSuzan dudağını büktü: Unkapanmda Kemal adında biri, eroin lamaktadır. Bugün Belediyede, kayma Kendim için sormuyorum, dedi, biz satarken yakalanmıştır. Kemalin üzerinde komlann iştiraklerile yapılacak toplantıkadınlar işkence yapmasım sizden iyi bi 8 paket eroin bulunmuştur. da bunlann yerleri tespit edilecektir. Başından yaralanan çocuk Hukuk işlerine alınacak yeni memurlar Muğla (Husu sî) Fotoğrafını gönderdiğim Muğ lalı berber Hafız oğlu hacı Mehmed, eshabı hayır ve hasenat^an bir zattır. Muğla hükumet konağı karşısında mutasarnf bulunduğu tahminen 25 bin liBugüne kadar gelen on bütçe teklifinin ra kıymetindeki bir tetkiki bitirilmiştir. otel, kıraathane, loBeşiktaş kaza kongresi kanta ve fırınla aîtı kıt'a dükkânı Muğla Memleket hastanesine terk ve teberru etBeşiktaş kazası Parti kongresi dün ak miştir. Bu hayırsever vatandaşın, bir sıh şam toplanmıştır. hat müessesesine yaptığı bu yardım, muKongreye Cumhur Reisimiz Millî Şef hitte büyük takdirle karşılanmıştır. Ismet Inönünün Atatürkün ölümü münasebetile millete hitaben neşrettikleri be ADLİYEDE yannamenin okunmasile bdşlanmış, müteakıben idare heyetinin bir senelik icraat Eşyaları kocasınm evine raporu okunmuş, yol, sağlık, maarif ve ışık işleri hakkında malumat verilmiş, götürmüş! yeni idare heyeti seçilmiştir. Zonguldaktan Istanbula gelen Fatma isimli bir kadın, burada bir müddet Mehmed isimli birinin yanında oturmuş, son Belediye müfettişlik kadrosu Belediye temizlik işltri müdürü Musgünlerde Fatmanın kocası Memiş Zonguldaktan gelince, Mehmedi bırakmış, koca tafa, Belediye müfettişiiğine tayin olunyerine Beyoğlu Tephirhanesi müsının yanma gitmiştir. Arkasından da muş, Mehmed, «Fatma benim eşyamı aldı, ko dürü operatör Faik getırilmiştir. Belediye casınm evine götürdü» diye şikâyette bu müfettişlik kadrosu on beş kişiliktir. Bu lunmuştur. Yakalanan Fatma, Sultanah kadro, bazı sebeblerden dolayı 7 ye inmed birinci sulh ceza mahkemesinde dün miştir. muhakeme edilmiş; «Bon Mehmedin bir çöpünü bile almış değihın. Kendi eşyamı Antalyada fennî fırın aldım, götürdüm. Mehmedin eşyası yokAntalya (Hususî muhabirimizden) tu» demiştir. İki ay evvel, şehirde tecrübe mahiyetinMuhakemenin devamı, şahidlerin din de işlelmeye açılan fennî fınn, büyük bir lenilmesine kalmıştır. ihtiyaca cevab vermektedir. Belediye ve Vilâyet, ekmek meselesini esaslı surette halletmek için, eski fırınların da, fennî Antalyada çeltik ziraati fırının çalışma tarzına ve vesaitine uygun Antalya (Hususî muhabirimizden) olarak tedilât yapmalannı karar altına Beş senedenberi Antalya iktısadiyatında almıştır. büyük bir değişikliğe sebeb olan çeltik ziraati, Ziraat Vekâletinin son günlerde Oksijen tüpü patlayınca... derpiş eylediği fennî esaslar dahilinde daha faydalı bir hale ifrağ edilmiştir. Bu Kalafat yerinde Yelkencilerde 1 4 1 nucümleden olmak üzere, Şplakta vücude marada oturan ve ayni yerde kazancı getirilen ıslah istasyonuna, yeni bazı te dükkânında çalışan ( ö m e r oğlu Kemal) sisatın ilâvesi kararlaştır/lmıştır. Istasyon, oksijen tüpünün yanına ateşle gitmiş, okhem personel ve hem de makine ve le sijen tüpü patlayınca yüzünden yaralan vazım bakımından zenginleştirilecektir. mıştır. Şehir konferanslarınm mevzulan şu suretle tespit edilmiştir: Pasif konınma, alRiyaset, Rusyadan sonraki nöbetlere fabe tekniği, dekoratif yazı, tarih şeridi, nazaran Belçikaya ve daha sonra Yugosrasad işleri, mekteb müzesi, mekteb kü lavyaya isabet ediyor. Fakat bu iki bitübhaneleri... taraf devlet, Avrupadaki harb sahnesinin her Konferanslara bugünden itibaren baş yanıbaşında olup, bitaraflıklarının lanacak ve her hafta çarşamba günleri de hangi suretle haleldar olmamasına son derecede dikkat ettiklerinden itizar etvam edilecektir. mişlerdir. Fakat, bunlardan sonra nöbeBu sene köy mektebleri beş sınıfa çıtin isabet ettiği cenubî Amerika kıt'ası karıldığı için konferanslar Maarif Vekâ hükumetleri, coğrafî mevkileri itibarile letinin yaptığı rehbere göre hazırlanmış harb dairesinden çok uzakta bulundukve programa bilhassa ziraat ve iş dersleri larından bu vazifeyi kabul edeceklerini konmuştur. bildirmişlerdir. Hatta bu hükumetler, mütearnza karşı cebir ve şiddet kullanılması Dört aylık metken bedelleri ve Finlandiya arazisinden çıkarılması taİlk tedrisat muallimlerinin dört aylık raftarı bulunduklannı da ihsas etmişlermesken bedellerinin verilmesi için Vali dir. Lutfi Kırdar, Hususî Muhasebeye emir Finlandiyanın davasını bu hükumetlevermişti. Mesken bedeli alacak olan murin can ve gönülden benimsemelerine bir allimlerin listesi hazırlanarak tasdik edil sebeb de cenubî Amerikada komünist mek üzere dün Valiye gönderilmiştir. Is tahrikâtının defatla dahilî harbler çıkatihkaklann bir iki gün içinde tediyesine rarak muazzam tahribat ika etmiş olmabaşlanacaktır. sıdır. Milletler Cemiyetinin derhal harekete geçmesinin bir sebebi de Finlandiya MÜTEFERRÎK gibi Sovyetler Birliğinin de bu müessesenin azası bulunmalandır. Azası bulunmıTakas komisyonunun içtimaı yan bir devlet dahi mütearnz olduğu takTakas komisyonu, dün mıntaka Ticaret dirde Milletler Cemiyeti tedbir almak müdürlüğühde hâîtahk mutad turJİantısmı hakkını haizisede bunun tatbikı çok güçtür. Bu zorluktan dolayıdır ki Finlandiyapmıştır. yidsfrl'e'vveîkîmeselelerde Milletler CeDünkü ihrac muameleleri miyeti mekanizmasının harekete getirilTicaret Odası, dün üç yüz bin liralık ih mesi için ciddî bir teşebbüs yapılmasına, ne büyük, ne de küçük devletler cesaret rac muamelesi yapmıştır. İhrac maddeleedememişlerdi. rini bilhassa tütün, susam, kitre, balık, Milletler Cemiyetinde Rusya, Almanderi, yumurta ve kuşyemi teşkil etmiştir. ya ile yaptığı anlaşmalardan ve IngiltereMotörlü kara nakil vasıtaları ye mütemadiyen hücum ve tariz eylemecemiyetinin merkez binası sinden, yapayalnız bulunuyor. Bu vaziyette Finlandiyanın davası elli küsur milMotörlü kara nakil vasıtaları cemiyeti, let tarafından müttefikan tasvib ve iltibu sene temin ettikleri gelir faziasile bir zam edilecek ve kavi bir ihtimale göre, bina satın almak için oda heyetinden ka Sovyetlere karşı zecrî tcdbirlerin tatbikı rar istihsal etmişti. da kararlaştınlacaktır. Cemiyetin idare merkezi ittihaz edil Lâkin, Sovyet hükumeti, kendisini mümek üzere Beyoğlunda Hüseyinağa ma tearrız vaziyette saymamaktadır. Uçüncü hallesinde kârgir bir bina bulunmuştur enternasyonalin Fin şubesi adamlanndan ve muamelenin intacı için Tapuya müra teşkil ettiği hükumetle istediği yerler ve adalar ve limanlar hakkında şimdiden bir caat edilmiştir. muahede bile yapmıştır. Şu kadar var ki Fin milleti bu hükumeti tanımayıp istihza Esnaf cemiyetleri idare heyetlerinin etmekte ve bütün kuvvet ve gayretile 940 senesi bütçe teklifleri peyderpey oda kahramanca müdafaaya devam etmektedir. esnaf bürosuna gelmektedir. Bütçe teklifleri Muharrem Feyzi TOGAY ikinci icra memuru dün tevkif edildi Istanbul ikinci icra memuru Hüseyin, dün Müddeiumumilikçe Sultanahmed birinci sulh ceza mahkemesine gönderilmiş, orada sorguya çekilerek tevkif edilmiştir. Sebeb, kendisinin, bir borclunun icraya ödediği on iki buçuk lirayı, icra veznesine yatırmadığı iddiasıdır. Kendisi, bu parayı yanında alıkoymak maksadile hareket etmediğini, parayj alır almaz yatırmak mümkün olmadığını, yatıracağı sırada, aradan geçen zaman aleyhine tefsir edilerek takibata geçildiğini söylemiştir. Tahkikat yapılacaktîr. Bir katilin uğradığı akıbet Izmir (Hususî) Kemalpaşanın Haliîbeyli köyünden Süleym&n oğlu Arif namında biri, bir kavga neticesinde Ali Karakaşı tabanca kurşunile öldürmüştür. Katil, hâdiseden sonra yakalanmış ve anî bir sancılanma üzerine Memleket hastanesinde ameliyata sevkfdilmiştir. Fakat, buna muvafakat etmemiş ve peritonit neticesinde ölmüştür. Cumhuriyet Niishası 5 kuruştur. Abone şeraıtı Senelik Altı avlık Üc avlık Bir aylık Türkiye için 1400 Kr. 750 > 400 » 150 » Haric icin 2700 Kr. 1450 » 800 » Yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog