Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

MUALLİM ENVER Faucett KALAKLI sistemi İNGİLİZCE DERSLERİ 416 sahıfe cildli 125 kuruş Mükâlemelİ PRATİK İKBAL KİTABEVİ yil umhuriyet 5592 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 YanlıOTutfb mlinakaşası hakktflMM fikirlerini çıkan in Rahmi nin YENİ MECMUA Sahifelerinde mutlaka okuyunuz Ayrıca : Anıt Kabir hakkında san'atkârlarımızın fikirleti 6 BİriliCİkânUII 1939 Finler, Ruslardan 1800 esir, 50 tank aldılar. Esirler üç gündenberi yemek ysmediklerini söylüyorlar Ruslar şimal cephesinde inönünün memleket seyahati Cumhurreisimiz Cenub ağır bir hezimete uğradı şehirlerini teşrif edecek Ismet Inönü, dün akşam Çankaya köşkünde hiikumet erkânına bir ziyafet verdi Ankara 5 (Telefonla) Cumhur Reisimiz İnönü bu akşam Çankaya köşkünde Meclis ve Meclis Gruplan riyaset ve idare heyetleri şerefine bir ziyafet verdiler. Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, Meclis Reis vekilleri, riyaset divanı azası, idare âmirleri, Meclis Parti Grupu reis vekilleri ve Meclis Müstakil Grup reis vekili Ali Rana Tarhan ve Parti Genel Sekreteri ziyafette hazır bulundular. Cumhur Reisimizin memleket dahilinde yapacağı seyahate bu hafta sonunda başlamaları ihtimalinden bahsolunmaktadır. Millî Şefimizin bu seyahatte memleketimizin cenub vilâyetlerini teşrif etmesi muhtemeldir. isveç hUkumeti kısmi seferberlik ilatı etti Milletlerarası Ahlâkı H nsanların zaten başka türlüaünü tasavII vura imkân olmıyan cemiyet hayatlarında herkesin emniyet ve huzurunu temin edici kaideler ve bunlann müeyyideleri kanunlar vardır da milletlerarası hayatı bu inzıbat düsturlarmdan bilkulliye mahrum mudur? Bunu böyle farzetmek, aklı ve dirayetıle, medeniyeti ve faziletile iftihar eden insanhğın şeref ve haysıyetini mkâr etmek ve adam oğuîlarını vahşi hayvan süruleri derekesine indirmek demek olur. Son harbe kariar, hâlâ bugünkü devletlerin de bazı hükümlenni ıkide bir tekrar ettikleri bir milletlerarası hukuku vardı ki büyük küçük her millet şimdi görülduğü kadar açık bir " mübalâtsıziıkla onun çerçevesi haricine çıkmaktan sakınırdı. Bütün cihandakı insanhğın efkârı umumiyesi tarafından fena görülecek hareketler vicdanları tırmaladığı kadar behemehal müteşebbisleri aleyhine de fena neticeler doğurmaktan hâli kalamaz da onun için. Fin dağ kıt'aları bir kış manevrasmda Fılhakika milletlerarası hukukunun en kuvvetli zabıtası dünya efkârı umumiyesidır. İnsanhğın hislerinı ve fikirlerini hiçe sayarak yapılan gelışigüzel hareketler, elbet yakın veya uzak bir günde hesab vermek mecburiyetile karşılaşacak fena hareketlerdir. Kuvvetin hakka hakimiyeti veya hakkın kaynağı olduğu yolundaki ifadelerde muvakkat olarak hatta kahir bir hakıkat bile bulunsa hakkın bazan bıraz gecikebilen tecellisi zaruretindeki hakimiyet elbette daha kuvvetlidir. Yeni başlıyan harbin daha ziyade kuvvet tezahürlerile geçmekte olan ilk zamanlarına aldanmıyahm ve onun sulhu nasıl olabiLondra 5 (a.a ) Finlandiya umumî Kareli körfezinde Finlandiya kıtaatı saleceği düşüncelerinde şaşırmıyalım. Sulh, karargâhından gelen haberler, Rusların hile doğru ilerlemişlerdir. ancak hak esaslarım arayıp bulabildiği dün Salmi bolgesinde cereyan eden muha kadar devamlı olur. Rusların yaptığı yeni ihracat Mustakbel sulhun hangi esaslar ve şart rebelerde ağır hezimete uğradıklarını bilHelsinki 5 (Hususî) Sovyetler Petlar dahilinde akdolunabileceği sualleri dirmektedir. Gerek bu bölgede, gerekse {Arkası Sa. 5 sütun 3 te) karşısında lngiliz ve Fransız Başvekilleri azçok harbin inkişaf şekillerinden doğacak ve herhalde devamlı olmasına itina edilecek olan sulhun etrafile ve bütün teferruatıle düşünülmesine henüz sıra gelmemiş olduğu cevabını verdiler, ve vaziyetin hâkim tek fikri olarak: Şimdi vazifemiz harbi kazanmaktır. Dediler. Fılhakika hergün daha kanşık yeni hâdiselerle insanı adeta milletlerarası ahlâkından şüpheye düşürecek manzaralar arzeden harbin şimdiki safhasında sulhtan ziyade harbin inkişaf şekil ve suretlerine karsı adaleti muzaffer kılacak en ciddî ve hayatî tedbirler üzerinde ve Manifaturacıların dün verdikleri mühim karar Bugünden itibaren spekülâtörlere mal verilmiyecek, muhtelif çeşidlerin satışmda % 20 tenzilât yapılacak Mertıametsizce bir hareket Sovyet tayyareleri, Norveçe kaçan Fin muhacirleri üzerine mitralyözlerle ateş açtılar İngiliz Kralmın teftişleri Kral Garb cephesindeki ateş hattına kadar gitti Cephede topçu faaliyeti yeniden arttı, Almanlarm bir baskını püskürtüldü Dünkü toplantıda ihtikâr vaziyetini müzakere eden manifatura tacirlerinden bir kısmı \ Şehrimîzdeki manifaturacıların îştira ye kadar manifatura ticaretile meşgul ol* kile dün Ticaret Odası salonunda saat mayıp da zamanın fevkalâde vaziyet ve 1 6 dan 1 9 a kadar süren bir toplantı ya şeraitinden istifade emelile paralarım mapılmıştır. nifatura ticaretine yatıranalra bundan satıj Manifaturacılar, hükumetin ucuzlatma sonra tüccar tarafından kat'iyyen yapılmaması ve fiatlannm yiikselmesi siyasetini hüsnüniyetle telâkki ederek manifatura fiatlarında, cinslerine göre, der mümkün olan çeşitlerin ekserisinde de hal esaslı bir tenzilât yapmayı kabul et % 20 ye kadar tenzilât yapılması karar' laştınlmıştır. mişlerdir. Tüccarlar bugünden itibaren bu kara* lçtimada son haftalarda görülen gay rın tatbikına geçecek ve bu sayede halrimakul fiat yükselişlerinin sebebleri ve kın maişetinde mühim bir mevkii olan bu yükselişin önüne geçilmesi çareleri manifatura eşyasında ucuzluk temin edil« Londra 5 (Hususî) Hariciye Nazı hakkında uzun görüşmeler yapılmış, ne miş olacaktır. lçtimaın neticesi, dün akşam Ticareli n Lord Halifaks Lordlar Kamarasının ticede fiat yükselişinin başlıca amillerinden biri olan spekülâtörlere, yani şimdi Vekâletine bildirilmiştir. bugünkü celsesinde beyanatta bulunarak llllllltlllMnillllllMIMIMMIIIIIIIIIIItlllllllllllIllllllllllllllllllliltlllllllllllllllllllltlllMinillllllllltlillllHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllflllllllfHIHIIIIIıatşunları söylemiştir: « Niçin harbe girdiğimizi bütün dünya biliyor. Yegâne gayemiz, istiklâllerini kaybeden milletleri tekrar hürriyetlerine kavuşturmak, Avnıpa milletlerini bir daha Alman tecavüzüne maruz bırakma mak ve bizzat Ingilterenin emniyet ve hürriyetini temin etmektir. lngiltere, ne imparatorluğunu büyütmek, ne de dünya haritasım kendi meniArkası Sa. 5 sütun 5 te) Lord Halifaks dün mühim bir nutuk söyledi lngiliz Hariciye Nazırî, sulhun nasıl yapılabileceğini ilân ediyor Tahsin Uzer dün hazin merasimle defnedildi Dün akşamki kaza Yedikulede bir çocuk tramvay altında kalarak ezildi, öldü Dün akşam Yedikule tramvay caddesinde bir çocuğun ölümile neticelenen bir tramvay kazası olmuştur. Hâdisenın tafsilâtı şudur: Saat 16,15 te 56 numaralı Ramazan oğlu Ömerin idaresindeki 416 numaralı tramvay, Yedikule camii önüne geldiği Tahsin Uzerin cenaze merasiminde sırada ansızın önüne çıkan Salâhaddin Üçüncü Umumî Müfettiş Tahsin Uzerin Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, sabık Vali isminde bir çocuğa çarpmıştır. Romorkun cenazesi, dün merasimle Derya apartıma Muhiddin Ustündağ, Tayyare Cemiyeti altında kalan Salâhaddin, ezilerek öl nından kaldırılarak Asrî mezarlıktaki hu Reisi Şükrü Koçak, saylavlardan Fuad, müştür. Vatman yakalanmış, hâdisenin susî makbereye defnedilmiştir. Necmeddin Molla, Vali ve Beledıye Reis tahkikına Müddeiumumilik el koymuş Cenaze saat on birde evden almmış, muavinleri, Emniyet mıidürü, Ticaret ve tur. Teşvikiye camiine getirilerek namazı kı Zahire Borsalan komiserleri, Limanlar lınmıştır. Merasimde Ordu Müfettişi Or Umum müdürü, Belediye ve Vılâyet ergeneral Fahreddin, Vali Lutfi Kırdar, Bi kânı bulunmuşlardır. YARIN rinci Umumî Müfettiş Kâzım Dirik, Harb Cumhur Reisimiz, Dahiliye Vekili FaAkademisi Kumandanı Korgeneral Ali ik Öztrak, Adliye Vekili Fethi Okyar< Fuad, General doktor Süreyya Hidayet, Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar IstanParti müfettişi Tevfik Fikret Sılay, eskı {Arkast Sa. 6 sutun 1 de) (Arkası Sa. 3 sutun 3 te) IIIIIIII1IIIIIIIIII1II II II1I1 lllllllt 111 IIMtl YUNUS NADt *= Bugün 3 iincü sahifede ^ Maarif davamız: 5 Yazan: PEYAMİ SAFA ve 5 inci sahifede Muharrir nasıl ölür ? Ustad Hüseyin Rahminin nefis bir makalesi ^= =^ = J Fıausızlar tarafından esir edilen iki Alman askeri karargâha ı.ar. euilıyor Çocuk sahifemiz (Yazın 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog