Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

TAKViMİ1 RAGIB 1940 muhtıralı ceb takvlml En doğru takvim malumatı, herkese, her zaman, her yerde lâzım olan bilgiler, ayni zamanda muhtıra defteri Memleketimizde en çok satılan ve aranan ceb takvim ve muhtıra defteridir. Fiatı cildli olarak 35 kuruştur. KANAAT K1TABEVİ umhuri I Oü9U tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mettub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 İNGİLİZCE FAUCETT tedris usulünün türkçesL Muallimlere YARDIMCI KİTAB. Mekteblerde okutulan ingilizce aslı 4 kitabda toplanmıştır. Muallim ve talebe için faydah bir rehberdir. 1 inci kitab 65, 2 ve 3 üncü 60 ar, 4 üncü kitab 75 kuruştur. 4 BiniiClkânUII 1939 KANAAT K1TABEVİ Zonguldakta Finler devlet merkezini Dr.Başvekil Saydam dün Refik Vasa şehrîne naklettiler birçok tetkikler yaptı Ruslar zaptettikleri bazı köylerde komünist bir Fin hükumeti kurdular Dış ticaretimizde faaliyet adımları icaret Vekilimiz Nazmi Topçuoğlu radyoda beş altı gün önce tütüncülere hitabesinden sonra evvelki akşam da gene radyoda Şimalî Amerika Birleşik Devletleri biiyük Cumhuriyetıle aramızdaki ticarî miinasebetlerin ıslahı iizerinde konuştu. Ticaret Vekilimiz bu radyo hasbıhallerinde dış ticaretimizi faaliyete sokmak için takıb ettiği çalışmalar silsilesine muvazi yürüyor. Tütüncülere hitabesinde bütün mahsulün değer pahasile satılacağım temin ettikten sonra tütünden gayrı olan mahsullerimizin de müşterisiz kalmıyacağına dokunarak herkesi mümkün olduğu kadar fazla istihsale teşvik ediyor ve bunun içinde bulunduğumuz fevkalâde haller ve şartlara nazaran tıpkı hududlanmızm emniyetine bekçilik eden kahraman askerlerimizinkinden farksız bir vatan hizmeti olduğunu tebarüz cttiriyordu. Ticaret Vekilimiz îktısadî işleri nazariyat ve ameliyatile en iyi kavrayan kıymetli vatandaşlanmızdan biri olmak hasebile onun verdiği ve vereceği teminata itimad etmek yerindedir. Gittikçe kızışan son harb yüzünden milletlerarası mübadelesindeki zorluklar ne olursa olsun bilgi ile ve dirayetle idare olununca bizi*nki giRus kuvvetlerine ağır zayiat verdiren Fin topculan. karh bi harb harici bir memleket için bütün bir mıntakada talim yapıyor istihsalâtını değer bahasile satmamağa imkân yoktur. Şimdıki dünya vaziyeti memleketimize nispetle geçen Umumî Harb devrine kıyas olunamıyacak kadar müsaiddir. O zamanki mahsur halde bulunmuyoruz. Bütün yollar ve ezcümle denizler bize açıktır. Buna göre hükumetimizce alınacak tedbirlerin bilhassa ihracat ve ithalâtı kolaylaştırmak ve çoğaltmak Helsînkî, 3 (a.a.) muhasa nizi üzerindeki Potsamo limanınm Finhedeflerine doğru teksif olunması tabiidir matın başındanberi 25 Sovyet tayya landiyalılar tarafından Ruslardan geri ave kâfidir. resi düşürülmüştür. Mimatra civarmda bü lındığı teeyyüd etmiştir. Ruslardan ayni Ticaret Vekilimiz tütüncülere hitab tün bir Sovyet hava filosu imha olunmuş zamanda 800 esir de almmıştır. Rusların eden ilk konuşmasmda lngiltere vc Fran tur. Ruslann tank hücumlan da Karelide Finlandiyalılar tarafından gösterilen şidsaya yapılacak ihracatımız için devam püskürtülmüştür. Finlandiyalılann mü detli mukavemet karşısmda hayrette kaleden müspet mahiyetli müzakerelerin kemmel tank dafi topları vardır. Buz de(Arkası Sa. 5 sütun 3 te) memleketimize büyük imkânlar vereceği lllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IMIIII llllllllltlllllllllllllllllllllllllllllll muhakkak neticelerine işaret eylemişti. Evvelki günkü son hitabesinde İ3e bize kuvvetli müşterimiz yeni bir pazarla miinasebetlerimizi çok genişletecek radikal bir tedbiri haber veriyor. Bu eski yeni pazar şimalî Amerikadır ki dört beş yıl evvele gelinciye kadar orada aktif olan vaziyetimizi kaybetmiştik. Çünkü bir taraftan Cenevre 3 (a.a.) Finlandiya nın Milletler Cemiyeti nezdindehi satış fiatlarımız dünya fiatlanna nazaran yüksek olmakta devam ediyor, diğer tamümessili, kâtibi umumiliğe bugün aşağıdaki notayı tevdi eylemiştir: raftan ayni sebeble başka memleketlerFinlandiyamn 1920 Tarku sulh muahedesindenberi iyi komşuluk den azalan ithalâtımız Amerikadan gelmünasebetleri idame ettiği ve 19 45 te nihayet bulacak olan bir ademeğe başladığından alacaklı vaziyetimiz mi tecavüz paktı da imzaladığı Sovyetler Birliği ansızın geçen 30 sür'atle borclu vaziyetine dönmüş buluteşrinisani sabahı yalnız Finlandiyamn hudud mevzilerine değil, nuyordu. Biz Amerikada aktif iken oradaki dolarlarımızla ucuz eşya alabilirdik. ayni zamanda açık Finlandiya şehirlerine de taarruz ederek bilhasPasif hale düşünce borcu ödeyecek dolarsa hava hücumlarile şehirler halkt arasında ölüm ve sefalet saçmışlan tedaıike imkân yoktu. lardır. Sivil halkın bombardımanı devam ediyor Acıklı bir kayıb Uçüncü Umumî Müfettiş Tahsin Üzer vefat etti Başvekil, maden ocaklarını ve amele meskenlerini gezdi, muhtelif ziyaretlerde bulundu T Başvekilimiz, Karabükte, çelik fabrikasının mesaisi hakkında izahat alıyor Zonguldak 3 (a.a.) Sayın Başveki tanbul meb'usu Rana Tarhanla Başvek&limiz doktor Refik Saydam yanlannda let ve lktısad Vekâleti Kalemi Mahsu» lktısad Vekili Hüsnü Çakır, Büyük Mil müdürleri bulunduğu halde dün saat let Meclisi Müstakil Grup Reis vekili is(Arkast Sa. 6 sütun 3 te) < Büyük bir hava hücumu Ingiliz tayyareleri Alman harb filosunu bombaladı Alman ihrac mallarının musaderesi hakkında verilen kararın tatbikına bugün başlanıyor Iki aydanberi hasta bulunan ve şehri mizde tedavi edilmekte olan Üçüncü Umumî Müfettiş Tahsin Uzer, hasta yat makta olduğu Maçkada Derya apartı manında dün saat 14,20 de vefat etmiştir. Merhumun cenazesi yann Derya apar tımanmdan kaldırılacak ve namazı Teşvikiye camiinde kılındıktan sonra Asrî mezarlığa defnolunacaktır. Tahsin Uzer 1294 senesinde Selânikte doğmuştur. Mülkiye mektebinde tahsilde bulunduğu sıra hür fikri ve ihtilâlci hareketlerinden dolayı Abdülhamid idaresinin takibatına maruz kalarak yedi arkadaşile beraber Beşiktaş ve Yıldız bodrumlannda günlerce işkence çektikten sonra Selânik vilâyetinin bir nahiyesi müdür lüğüne sürgün edilmiştir. Merhum, Rumelinin müteaddid nahiyelerinde dört sene kadar müdürlük yaptıktan sonra muhtelif kazalarda yedi sene kadar da kaymakam olarak bulunmuş, sonra Drama mutasamflığına tayin edil(Arkası Sa. 5 sütun 2 de) llllllllllllllllllllllll III llllllllllll MIMIIIIIII IHIIIIIIIII Fin hükumeti son defa sulh için müracaat etti Şimal denizinde kafile halinde yola çıkan ticaret gemileri Londra, 3 (a.a.) Mühim bir Ingî resini düşürmüşler ve kâmilen üslerine liz bombardıman tayyaresi filosu bugün dönmüşlerdir. Heligoland civannda Alman harb gemiCephede vaziyet lerine taarruz etmiştir. Büyuk bombalar Paris 3 (a.a.) Askerî vaziyet: hedeflerine isabet eylemiştir. TayyareleBir aydanbzeri sükunetm devam et t rimiz rasladıkları bir düşman avcı tayya(Arkası Sa. 6 sütun 3 te) II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIıniMllılK Finlandiya Cemiyeti Akvama müracaat etti Dün yapılan futbol maçları Buna rağmen Amerika ile alışverişimiz bütün bütün kesilmemiş, ezcümje Amerikalılar bizden tütün almakta devim etmişlerdir. Ancak evvelce tütünden başka olarak Amerikaya ihracatımız, oraya bütün satışlarımızın yüzde ellisini teşkil ederekn son yıllarda tütün satışımız Amerikaya ihracatımızın yüzde doksanım teşkil etmiş ve o da bin zorlukla gönderilen diğer eşyamızın ihracatı ise yüzde ona inmiştir. Bunun tek sebebi fiatlanmızın dünya fiatlanna uymazhğı olduğunu pek iyi bilen Ticaret Vekilimiz Amerika ile alışverişlerimizi azaltan bu sebebi ortadan kaldırmak için takas ve prim usulüne müracaat etmiştir: İthalâta takas, ihracata prim. Bu tedbirin gayesi iki pazar arasındaki fiat farklarını ortadan kaldırarak ihracat ve ithalâtı çoğaltmaktan ibarettir. ve anlaşıhyor kı bu yeni sistemde takas ve prim Finlandiya ,kuvvetV komşusu a?evhinde hiçbir vakit hiçbir harekette bulunmamıştır. Onnnla sulh icinde yaşamak için en büyük gayre'Ieri sarfe*mekten eeri kalmermı* tır. Bununla beraber Fovyetler Birli ei, uydurma hndnd hâdiselerini i bahane ederek ve Frn andi»anın Lemnçrad emnivetini lakviyeden imtina evlediğrni ileri si"rerek evvefâ nyrh^r ad<*mi tecavüz paktını feshetm's ve sonra da Finlandiya nın bir bitaraf hâkime müracaat te^'fini reddevlemistir. Binenalevh. h''^"*netimrn emri le, vnharikî h^^*satt itttlaınıza arzeder ve pa^*'n 11 inci ve 75 inci n"yffJesi m»^^inre derhal konseyin ve o',«^m'>'«»»»'n rctima<j dnvetini ve tecnvüzü durdurmak için icab ed^n bütün te^hWlerin ahnmonm hnnseyden istemen'zi rica evlerim. Amgından iki** arr°*ntla çthon ihtHnfa. MWa*ler Cemiyetinin mü{l"hoJes*ni isteme^e h'">kumetirrti sevkeden sebeb^rin ve şartların tamam bir izohmı tevd' evlemekte kusur etmivecezim. «Stad» spor mecmuası tarafından dört kulüb arasında tertib edilen futbol turnuvastna dün baslan* Cenevre 3 (a.a.) Finlandiyamn talebi üzerine umumî kâtiblik mtştır. Dünkü karşılaşmalarda Fenerbahçe, Beyoğlusporu 1 0 mağlub etmiş, eksik bir kadro ile oynu Milletler Cemiyeti konseyini 9 ilkkânunda ve Asambleyi de 11 ilk yan Beşiktaş da Galatasaraya 3 0 ,yenilmiştir. Yukarıdaki resbn Beşiktaş Galatasaray maçından bir YUNUS NADI ^Arkası Sa. 6 sutun } de) enstantanedir. Dünkü maçların tatsilâtı 6 ncı sahifemizdedir.. jf • (.Arkast Sa. 3 sütun 3 te) , kânunda içtimaa davet etmiştir. Konsey 9 kânunuevvelde fonlanacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog