Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Fikir ve saa'at hayatınızda dönİM noktasu Yori yüı« fciriad ginö çıkıyor. İNANÇ umhuri Vll J|| S&Vl" & 6 1 7 oaj İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgrat ve mektüb adresl: Cumhnrlyet, tstanbul Posta kutnsu? İstantİTfl No. 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve Matbaa tasmı 2429924290 râZ&F 0 1 eşat Nuri'nin en son şaheseri EDiGÜN' ttn Yılbaşı sayıstnda başhyor. Y A R I N Y E D İ G Ü N A L I N 1 Z. Sıhhî imdad ekipleri çalışmaya başladılar, felâket sahasına mütemadiyen giyecek ve yiyecek gönderiliyor Bütün memlekette hummalı yardım faaliyeti Erzincan Yolıı Dfln Açıldı Zelzele sahasından haberler Erzincana ilk giden bir inşaatçı anlatıyor «Çarşı ile mağazalar, evler yanıyordu. Şehirdeki doktorların kimisi ölmüş, kimisinin şuuru bozulmuştu. Sağ kalanlar birbirlerine yardım edecek halde değillerdi» Zelzele mıntakasında bulunan arkadaşırrız bildiriyor Sıvas 30 Erzincan yolu, bugün akşama doğru açılmıştır. Dahiliye Vekili, alâkadarlarla daimî temas halindedir. Sıvasa müretteb ilk yaralı treni Çetinkayadan Malatyaya dönmeğe mecbur olmuştur. 300 amele yolu açmağa çalış maktadır. Fakat soğuğun şiddetinden ameliye güçlükle ilerlemektedir. lkinci yaralı treni, bugün Sıvasta beklenmek tedir. Malatya, Elâzığ ve Diyarbakırda yaralılara yer aynlması hususunda emir verilmiştir. Hafik kazasının lpsile nahiyesile civar köyleri, Koyulhisarın Gözcük ve Arnavud köyleri tamamen yıkılmıştır. Zağraya bağlı Tekke, Eğinir, Devekse, Ce nein, Tödürge, Karahisar, Kemeris, Potuk köyleri kısmen harab olmuştur. Bu kÖylere Sıvastan sıhhî imdad he yetleri gönderilmiştir. Suşehrine giden yollar kapandığından yardım yapılama maktadır. Buraya tayyare ile erzak gönderilmesi istenmiştir. (.Arkası Sa. 5 sütun 5 te) Bursa ovasında seylâb Dün Giresuna hareket eden Dumlupınar mpuruiuı yüklenmekte c jelâket mıntakas\na gidecek s\hhx imdad ekipleri Dumlupınar vapuru, dün Giresuna gitti Milletimizin Hassasiyeti er sarsıntısı şeklinde görünmez bir kaza memleketin Erzincanla Ordu arasındaki geniş bir kısım parçası üzerinde büyük felâket "ölçiisünü alan tahribat yapması üzerine bütün milletin acısı kadar faaliyeti de hududsuz oldu. Bugün felâketin doğurduğu ıstırablan bir an önce dindirmek için mülkün her köşesinde candan bir hareket gayrete gelmiş bulunuyor. Kalblerde hiç dinmeyen bir sızı ile birlikte: Ne yazık ki kazaya kurban giden ve maatteessüf sayılan da hiç az olmıyan kıymetli vatandaşlarımızın hepimizi yasa boğan akıbetlerine çare bulmak imkânı yoktur. Tetkik seyahatinde bulunan Cumhur Reisimiz felâket haberini ahr almaz derhal Erzincan Valisine gönderdıği ilk telgrafmda büyük milletimizin hislerine aynen tercüman olarak teessürlerini bilhassa bu noktada teksif etmişti. Türk milleti ve Cumhuriyet hükumeti yer sarsıntılarınm zararlarını daha parlak bir surette telâfi ederek şimdiki harabelerin yerinde ve pek az zamanda daha güzel mamureler yükseltebilir ve yükseltecektir. Bu afetin darbesi altmda gözlerini hayata yuman yurddaşlarımızdır ki kalblerimizde teselli bulmaz yaralar açmışlardır. Onlann masum ve mazlum hayalleri yüreklerimizi sızlatmakta ve gözlerimizi yaşartmakta devam edecektir. Ne yapılabilir ki hayatın rürlü cilveleri içinde beşer kudretinin çare bulmaya yetişemiyeceği işte ; böyle hazin akıbetler de vardır. Bu büyük matem önünde bütün milletçe ancak biribirimizi taziye ve tesliye edecek vaziyette bulunuyoruz. Sayısı hâlâ tespit olunamayan ölülerin Şiddetli yağmurlar yüzünden birçok köyleri ve bazı kasabaları sel bastı, bir kısım halk damlarda imdad bekliyor Bursa 30 (Telefonla)Vilâyetimizde. ki derelerin birçoğu yataklarından taşmış, ovalann bir kısmını tamamen sular kaplamıştır. Yenişehir Bilecik münakalâtı kesilmiştir. Simav çayı, Mustafakemal. paşa kasabasmı iki mahalle müstesna olmak üzere istilâ etmiştir. Halk, açıkta kalmış, çarşıyı da sular kaplamıştır. Kızılay, Bursadan kamyonlarla ekmek 11 Halk Partisi Mecüs Grupu hükumetin zelzele mıntakasında aldığı tedbirleri tasvib etti ve çadır gönderilmiştir. Kasaba ile BUTSI arasındaki muhabeTat kesilmiştir. Vali muavini, Jandarma kumandanı, Kemalpaşaya hareket etmişlerse de su. lardan geçemiyerek Harada kalmışlardır. Nüfus zayiatı olup olmadığı henüz belli değildir. Bursa ovasındaki köylerden birçoğunu (Arkası Sa. 3 sütun 3 te) ııııııııııınıııııııııtııııııııııı ııııı ı ııııııııııııııııı IIIIIIIHI '"" ıııııııııın ıııııııııııııııııııııı ıııııııııııiıııııııııııııı Yılbaşı ejjlenceleri yapılmıyacak Birçok müesseselerle cemiyetler, balo ve müsamerelerini tehir ettiklerini bildirdiler Doğrudan doğruya ve sür'atle merkezden yardım imkânı olmadığından dolayı Istanbul Millî Yardım komitesinin ve diğer hamiyet sahiblerinin yaptıklan teberru ile teşkil edilen iki sıhhiye ekipi, Devlet Denizyollarının Dumlupınar vapurile dün öğle üzeri saat 1 3 te Giresun ve Orduya müteveccihen hareket etmiştir. Giresuna giden heyet, operatör Rifat Hamdi, doktor Suphi Özkan, Sami Hasekili ile iki sıhhat memuru, üç hastabakıcı ve bir hademeden, Orduya giden heyet ise doktor Hilmi ve Osman, iki sıhhat memuru ve üç hastabakıcı ile bir hademeden mürekkebdir. Heyetin hareketinden evvel Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar vapura giderek sıhhiye ekiplerile görüşmüş, kendilerinin yüksek bir memleket işine gitmekte olduklarını sÖyleyerek vazifelerinde muvaffakiyet dilemiştir. Istanbul Belediye Sıhhat müdürü Osman Said de sıhhiye ekiplerinin hareketine kadar hazırlıklarla meşgul olmuştur. Ayni vapurla birçok eşya da gönderilmiştir. Bu meyanda, un, çay, on sandık şeker, mum, fener, 4 denk battaniye, 120 çadır, ihlamur, çocuk elbiseleri, palto ve sabun vardır. Kızılay, bu eşya ile birlikte iki memuv göndermiştir. Giresuna giden heyet reisi operatör (Arkast Sa. 5 sütun 1 de) Fransız ve İngiliz matbuatmda akisler Paris 30 (a.a.) Müthiş bir zelzele felâketine uğrayan sadık müttefik Türkiyenin lehine gerek Fransız parlamentosu, gerek Fransız matbuatı müttefik bir tezahür göstermektedir. Âyan meclisinin dünkü toplantısında Âyan reisi Yeanneney, Fransanm derin taziyetlerini Türkiyeye arzetmiş ve buna hükumet namına Daladye de iştirak eylemiştir. Matbuat da, Fransa ve Ingilterenin Tür kiyeye asgerî bir tehlike anmda yardım için bütün tedbirleri almış olduklarını müşahede ettikten sonra, Türkiyeye bu mülhiş felâketten sonra yalnız taziye dfğ bütün Akdeniz limanlarında hazır bulu nan sıhhî heyetlerin yardıma geçmesini ve acıları hafifletmek ve insan hayatlarinı kurtarmak için derhal dost Cumhuriyet topraklarına gitmeleri lüzumunu kaydeylemektedir. Gazeteler, Fransız halkı arasında ge niş bir iane açılmasını ve bu suretle yalnız insanî duyguların değil, müttefiklerin Türkiyeye olan hararetli hislerinin de ispat edilmesini tervic ediyorlar. Bu suretle felâkete uğrayan Türkiyeye yardımda bulunulmuş olacaktır. EGNEBİ DEVLETLERİN YARDIMI Ingiltere 25 bin ingiliz lirası, Fransa beş milyon frank, Bulgaristan da iki milyon levalık inşaat levazımı ve gıda gönderiyor Londra 30 (Hususî) Ingiltere hü iki milyon levalık bir tahsisat kabul etmişkumeti Erzincan felâketzedelerine 25 bin tir. ingiliz lirası göndermeğe karar vermiş Amerika Kızuhaçı tir. Vaşington 30 (a.a.) Amerika KıFransız hükumetinin kararı zılhaçı Türkiyedeki zelzele felâketzede * Paris 30 (Hususî) Başvekil Dalad lerine telgrafla on bin dolar göndermiştir, ye, Fransız hükumetinin Erzincan felâ Mısırdaki İngiliz kuvvetleri ketzedelerine beş milyon frank gönderKahire 30 (a.a.) Mısırdaki İngiliz meğe karar verdiğini bildirmiştir. kuvvetleri kumandanı General Wilson Bulgaristanın yardımı Anadoluya 20 büyük askerî çadırla ln . Sofya 30 (a.a.) Bulgar hükumeti, giliz askerlerinin verdiği 100 İngiliz liraTürkiyedeki son zelzelede felâkete uğra sını göndermiştir. ya halka yardım olmak üzere en kısa bir General Wilson, Türkiye felâketzede. zamanda inşaat levazımı ve gıda ınadde lerine daha geniş bir yardımda bu'unmali leri mubayaa edilerek gönderilmek üzere lArkast Sa. 5 sütun 6 da) Yunan gazetelerinde Atina 30 (a.a.) Bütünf gazeteler, Türkiyedeki felâketli zelzele hakkında Anadolu Ajansmın verdiği haberleri u zunuzadıya kaydetmektedirler. Bu ha berler, Atina radyosu tarafından da neşredilmektedir. Felâketin şümulü, Yunan milletini mephut bırakmıştır. Bu gazeteler, memleket erkânı umumiyesine ter » cüman olarak, çok acı bir felâkete uğrayan dost ve müttefik millet hakkındak derin sempatiyi gösterir makaleler neşrine devam ediyorlar* YUNUS NADI (Arkası Sa. 3 sütun 4 te) Vilâyet Miltî Yardım Komiferf reisi Lutji Ktrdar, dün Wr töccorlo Halkevinde jelâJceteodeler işın şamoftr dikiliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog