Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

YÜCEL ı Yücel Mecmuasraın geciken inci sayısı Yılbasında dolgun yazılarla Satışa çıkarılıyor. OflclltinCI yil umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU I 5616 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 2429a İdare ve Matbaa kısmı 24299 24290 4TEC GECESİ Nuri'nin şaheseri GÜN' ün ı • Qf| D' ° "I#A 1000 1300 Telgraî ve mektub adresl: Cumtrariyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 ulMlari6SI OÜ DiriliClKHniin p ŞI GÜNÜ YEOIGÜN A L I N ' Z . sayısında başlıyor. BüyükMilletMeclisi dünkü içtimaında zelzele kurbanlarının hatıralarını andı Erzincan ve Tokadda sarsıntılar devam ediyor, bazı yerlerde binalar yıkddı, imdad heyetleri iş başında! İngiliz ve Fransız Devlet Reisleri taziyeleriıti bildirdiler, Rumen ve Yunan hükumetleri maddi yardımda bulumıyor ilk imdad tren ve kamyonları dün akşam Erzincana vardı Yaralıları hamil bulunan katar, geç vakit Kayseriye hareket etti Dün ayniyat tebemılarmı kabule baştayan bir K\z\lay pibesm.de Ttayvd muamelesi yapüırken Zelzele felâketzedelerine yardım için dün Universitede yapılan büyük toplantıda profesör ve talebelerimiz Nakd* teberrulan toplamaya başUıyan genc VniversiteUlerden birkaçt Vazife başına ! I önüllerimizde acıdan büyük yalnız bir duygu kaldı: Vazifelerimizin şuuru. tşte bu şuur iledir ki bütün Türkiye felâket kurbanlarına yardım için koşuyor. Hududsuz matemlerin, en şerefli dili vakarlı sükut, ve verimli faaliyettir. Anadoluda bir çok ocak söndüren felâketin karşısmda ulu milletimizin de ilk aksülâmeli bu oldu. Gözlerimiz, yaşlı, kalblerimiz yaralı, lâkin bütün azim, irade ve yardım kudretlerimiz güçlü ve kuvvetlidir. Zelzele... Yalnız yerin sarsıntısı ile değil, mensub olduğumuz Türklüğiin bütün sarp mukadderatile biz bu savaşa aşinayız. Tarihin aydınlatamadığı uzak insanlık devirlerine kadar kök salan varhğımızm hangi mevsiminde mukadderatımız cihanın zalim sadmelerine yabancı kaldı? Her geniş ve şerefli mevcudiyet az çok bir zelzeledir: Ve zelzeleyle cenkleşmedir. Cumhur Reisi çok doğru söylemiş; bizi âmansız surette yakan ateş, asıl vatan ocağmda sönen bir çok yurddaş hayatıdır; yoksa her yıkılanı yapacağız. Zaten buna azmimiz ve cesaretimiz olmasa, bugünün hain hayat döğüşmesinde kendimizi yenilmiş saymak icab ederdi. Halbuki her şeye rağmen biz daha büyük ve daha gerçek refah ve medeniyet zaferlerine milletimizi namzed görüyonız. Elbette ki yoksul yurd kardeşimizin ugrayacağı en küçük zarar, gönlümüiü yaralar. Zaten her bakımdan çok yeterliksiz bulunan Anadolu çocuğunun bir zerresi dahi, ziyan olsa millî şuurumuzun bir sismograf hassasiyeti göstermesi pek yerindedir. Ancak bugünkü vazife sırf başka: Bütün gözler yarına dönmek Iâzım gelir. Evet, bütün gözler yarına ve bütün gönüllerle yardımlar viraneler içinde kalan bedbahtların başucuna koşmak icab eder. Haklı bir memnuniyetle söyleriz. Bu ilk vazifeyi tam bir anlayış birliğile duymakta bütün Türkiye müttefik kaldı... Millet Dumlupmar vapuru, bugün iiaç ve erzah götürüyor Zelzele sahasmdan gelen son haberler Kayseri, 29 (Zelzele mıntaka3ina gitmekte olan arkadaşımız bildiriyor) Bu akşam saat 20,30 da Kayseriye geldim. Sivastan biraz ileride Eskiköy ile Karakol arasında Dahiliye ve Sıhhiye Vekillerimizi hâmil bulunan tren, kara saplanarak kalmıştır. Bunun açılmasına çalışılmaktadır. Nuri Demirağ, bugün bir sıhhî imdad heyetile birlikte Erzincana hareket etmiştir. Hamiyetli yurddaşımız, beraberinde yiyecek maddelerile giyecek eşya ve 250 çadır götürmektedir. Erzincandan ağır, hafif yaralı dolu trenler gelmektedir. Tokadla Turhal arasında bazı köylerin enkazı altından dumanlaı fışkırmakta olduğu haber veriliyor. Niksardan alınan haberlere göre, kasabanın etrafındaki kale yıkılmı;, muazzam duvarlar, şehrin sokaklanna doğru çökmüştür. Şimdiki halde 800 ölü olduğu tahmin ediliyor. Zelzele Niksarın köylerinde çok miithiş tahribat yapmıştır. Okuyucularımız Bütün yurdda geniş Teklif yardım faaliyeti Ediyor Memleketin uğradığı müthiş zelzele afeti karşısında yurddaşlanmızın gösterdiği derin hassasiyet, felâketzedeler için en büyük mesned ve teselli olmuştur. tki gündenberi yurdun her tarafından aldığımız mektublar, halkunızın hakb teessürüne tercüman olmakta, vatandaşlarımız faciadan kurtulabilenlere kanad germek için birbirlerile yanş etmektedirler. «Cumhuriyet», yuvasız ve öksüz kalan, kar üzerinde şiddetli soğuğa göğüs vererek yardım bekleyen biçarelere âcil muavenet hususunda okuyuculannın yapbğı teklifleri neşeredecektir. Herbiri ideal milletseverlik ve insankk duygulannın birer ifadesi sayılacak kadar kıymetli olan bu teklifIer şunlardır: Mütekaid Emin imzasile alınan mektubda denihyor ki: «f Yılba*ı gecesi çekilecek piyangoda kazanan büyük ve küçük ikramiyelerin yüzde yirmisi tevkif edilmeli, yılbaşı balo ve müsamerelerinin masrafları doğrudan doğruya Kızılaya verilmelidir.» Bir okuyucumuz şunları yazıyor: « Yılbaşı gecesi, bilumum kazino, bar ve otellerde verüecek balolardan, müsamerelerden sarfınazar edilmeli, bunlar için ayrılan para Kızılaya verilmelidir.» Diğer bir karümiz de diyor ki: « Zelzele faciasından ağır veya hafif surette yaralanarak kurtulan yurddaşlanmız sür'atle toplattınlmah, tren ve kamyonlarla zelzele mıntakasına yakın veya uzak bütün sehirlere nakledilerek evlere dağıtılmalıdır.» Bir okuyucu şöyle teklif ediyor: « tstanbulda bütün nakil vasıtalarımn bilet ücretlerine 15 gün müddetle birer kuruş zammedilmeli, yani biletlere Kızılay pulu yapışhrıbnahdır.» Zelzele felâketzedelerine yardım için dün saat 12 de Universitede büyük bir toplantı yapılmıştır. Üniversite meıkez binasını dolduran binlerce yüksek tahsil genci, hocalarile beraber bu büyük felâket karşısında duydüklan teessurü bir kere daha izhar etmişlerdir. Rektör Cemil Bilsel kürsüye gelerek hazır bulunanlara şunları söylemistir: «Aziz arkadaşlanm, Memleketin ilim merkezi olan Üniversite, ayni zamanda millî duyguların ileri heyecan kaynağıdır. Millî duygularla çarpan kalbler, gün olur, memleketin varlığını ebedileştiren şerefi yüksek, hizmeti yüksek bir şahsiyeti kutlulamamn sevincile taşar, gün olur bugünlerin tekrar etmemesini dilerim üzerine titrenen bir varlığın ziyaından doğan bir acı ile kıvramr. Bu acıda, kendine düşeni düşünür ve yapar. Bugün, o günlerden biridir. Şimdi onun için burada toplanmiş bulunuyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki, yurdumuzun bir köyü, bir kasabası, bir şehri değil, büyük bir sahası zelzele denen (Arkast Sa. 5 sütun 1 de) Kızılaym İstanbul •miimessilliğine dün eşya teslim eden hayirsever yurddajlanmızdan btrfcaçt Universitedeki içtima Yüksek tahsil gencliği,, dünden iti baren iane toplamıya başladı SALÂHADDİN GUNGÖR İArkasz Sa. 5 sütun 6 da) Fazü Ahmed AYKAÇ İArkası Sa. 5 sütun 6 da) Rektör Cerml Bıkel, yüksek iahtU genctiğine hitdb yüâyet milK ğ/ard\m komiteH dünkü ilk içtimatnda* i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog