Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

MUHTAR M. Dömeke TUrklyenin en büyük ve gUzel çeşltll çlçek müessesesldir. Beyoğlu Tel. 40275 Vll İSTANBÜL i CAĞALOGLU I 5 6 I 5 Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telelon: Başnmharrlr: 22368. Tahriı heyeti: 24288. İdare ve Matbaa tosmı 24299 24290 umhuri ZIRAAT BANKASı K HALiD'in ıleket hikâyeleri, musahft;ik yazılan her bafta .MECMUA Cuma29 Birincikânun 1939 Inde çıkacaktır, Yenl M e c m u a ' nın bu hafta çıkan fevkalâde YILBAŞI sayısı, Türk mecmuacılığının bir şaheseridir. Mutlaka okuyunuz. Tamamen harabeye dönen şehirde yangınlar da çıktı; nüfusun yüzde yetmişinden fazlasının öldüğü anlaşılıyor Iturdun her köşesinde yardım faaliyetleri başladı; Vekiller felâket sahasına gidigorlar Zelzele mıntakasında bulubildiriyor nan arkadaşımtz Erzincan zelzelesi, bütün tahmin hududlarını aşan bir felâket oldu Tokaddan bir manzara ve ytkdan bâudarian birkaçt Elâzığ, 28 Korkunc ve feci zelzeleden sonra Erzincandan ilk haber, bugün öğleye doğru gelmiştir. Facia, Erzincan valısi tarafından Dumanlı istasyonundan bildırilmiş, sonradan bu istasyonrzincanda sarsılan toprak, millî la da muhabere kesilmişti. Kemahla Erzincan arasında bazı köpbir felâket dalgası hahnde bütün Türklerin yüreğini acı acı rülerin hasara uğraması dolayısile trenyolu ile muvasala kesilmişti. Devlet Demirürpertti. Dündenberi yurdumuzun dört yollanndan muhendis Salâhaddin Sarp, köşesinden akseden teessür ve ıstırab ha drezinle Erzincana kadar gitmiştir. Köpberleri bunun canlı bir delilidir. Dahiliye rülerin tamiri birkaç saatte bitınldiğinden ve Sıhhat Vekillerinin derhal facia yeri yol açılmıştır. Tunceh Umumî Mufettişne hareket ettiklerini öğrendik. Her talıği tarahndan kamyonlarla sevkiyata devam edilmektedir. Bugün de çadır ve yirafta halk kendiliğinden yardım teşebbüsyecek yüklii dört kamyon yola çıkanllerine girişiyor, ianeler toplanıyor. Genc mıştır. lik arasmda heyecan büyüktür. Sayısız Muhendis Salâhaddinin Erzincanda mektebli çocuklar, aralannda biriktirdik gördükleri, facianın hazin tafsilâtmı teleri paralan Kızılaya yatırmakla iktifa et yid etmektedir. Yıkılmamış hiçbir bina miyerek, facia yerine bizzat gitmek, ora kalmamış, insan zayiatının şehirde nüfusun yüzde 70 ini bulduğu anlaşılmıştır. da enkaz arasmda ölümle pençeleşen Cumhur Reisimizin Erzincan Valisine bedbaht yaralı vatandaşlarımıza vücudle hitaben çektiği telgraf, felâketzedeler için rile de hizmet etmek imkânlannı ele ge bir teselh kaynağı olmuş, şükranla karşıçirmeğe çahşıyorlar. Herhangi bir şe lanmıştır. Bizzat zelzele sahasında bulukilde yardım maksadile matbaamıza vaki nan Millî Şef, dıin gece sabaha kadar felâketzede şehirlerimizden gelen telgraf, olan müracaatler hesabsızdır. rapor ve haberleri tetkik etmiş. direktifHer zaman bir ve beraber yaşayan ler vermiştir. Anadolunun felâkete uğrayan kısmımn umumî Cumhur Reisimizin emirlerile maiyetTürk milletini şu beklenmedık anî felâkelerinde seyahat etmekte olan Orgeneral dır. Çarşı tamamile yıkılmış ve kısmen timiz karşısmda da işte gene bir ve beraber görüyoruz. Bu kara günde yegâne te Kâzım Orbay ve Müfettişi Umumî Gene de yanmıştır. Kurtarma ameliyesi her taral Alp Doğan bugün Elâzığdan hususî raftan gelen yardım kuvvetlerile sür'atle sellimizi teşkil eden bu noktayı Cumhur bir imdad trenile Erzincana hareket et devam etmektedir. Reisimiz îsmet înönünün salâhiyettar mişlerdir. Erzincanda faciaya tturban giden ağzı hepimiz namına açığa vuruyor. Millî Mekki Said yurddaşlarımız Şefimiz dün Erzincan Valisine gönderdiElâzığ 28 (Hususî muhabirimiz bildi ği telgrafta şöyle diyordu: Erzincanda feci vaziyet Erzincan 28 (a.a.) Sarsıntı hafif riyor) Erzincan zelzele faciasının kor«Bütün m'dlet Erzîncanla yakmdan kunc bilânçosuna aid rakamlar gelmeğe alâhadardır. Cumhuriyet hükumeti felâke olarak devam etmektedir. Şehirde yıkıl başlarnıştır. Erzincan telgrafhanesi, ma tin ısttrablarinı hafiflelmek için âcil led mamış bina hemen hemen kalman«ıştır. kine ve memurlarile beraber mahvolmuşŞehrin butıin sokakları enkazla doludur. birler almışlir. En ziyade tsiırabımızı muBu enkazın temizlenmesi ameliyesi henüz tur. Muhabereyi temin için civardan icab cib olan nüfusça uğradığımız pek acı za bitmedığinden hakikî ölü ve yaralı mik eden makine ve levazımla memur gön Ankara 28 (a.a.) Başvekü derilmektedir. Şimdiye kadar netice ta yiattır. Diğer tahribatı milletimiz pek az tannın tespiti bugun için imkânsızdır. Dr. Refik Saydam, Üçüncü ve Şehrin nüfusunun maalesef mühim bir mamile tespit edilememekle beraber nüNAD1R NAD1 kısmının yaralı olduğu ve blıim mikta • fusun yüzde yetmişinden fazlasının bu Dördüncü Umumî Müfettişlik{Arkası Sa. 5 sütun 1 de) lârkası Sa. 5 sütun 5 te) nnın da fazla bulunduğu anlaşılmakta » lerle Ankara, Erzurum, Erzin millî Felâketimiz Karşısında Felâket kurbanlarının hatıralarım anarken.. Millî Yardım Komitesi, yurddaşları, yuvasız kalanların ıstırabını düşünmeğe davet ediyor Ankara 2 8 (a.a.) (Millî Yardım komitesi beyannamesi): Misli bu memlekette habrlanmayan bir zelzele bir kısım vilâyetlerimizde korkunc tahribat yapmıştır. Erzincanda yıkılmadık bina kalmamıştır. Şehir dümdüz bir harabe halini almıshr. Diğer bazı vilâyet ve kaza merkezlerimiz ve köylerimiz dabi afatten derece derece müteessir olmuştur. En fecii bu afetin birçok vatanda? hayatına mal olmasıdır. Can kayıbının ve yaralı sayısının hakikî miktannı henüz bilmiyoruz. Bu dakikada cümlenizi felâket kurbanlarının hahralannı anmağa, dul, öksüz ve yuvasız kahnış olanlann büyük ıstırabını düşünmeğe davet ediyorum. Felâket haberinden derin bir te(Arkası Sa 5 sütun 2 de) bir haritası Başvekilimizin Talimatı Zelzele sahasına civar vilâyetlerdeki fazla gıda maddeleri sür'atle Erzincana sevkediliyor Zelzele mıntakasında Cumhuriyet ınıııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııınıı Millî Şef Diyarbakırda IIIII1IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII can, Sıvas, Kayseri ve Malatya vilâyetlerine bugün verdiği bir talimatta, hiç vakit kaybetmeksizin masraflara karşılık olmak üzere mahallî Ziraat Bankalannm Valilerin emrine tediyatta bulunacaklarını, vilâyetler kendi asgarî ihtiyaclan için elzem olan gıda maddelerinden fazla olanlarını derhal ve bilâfasıla Erzincana sevketmelerini ve vilâyetler birbirlerine nazaran ihtiyacı gözönünde tutarak kendilerinde olmayan malzeme ve Salâhaddin Güngör maddeleri diğer en yakın vilâyetlerden temin etmek suretile sevkiyatı inkıtaa uğratmaksızın idame eylemelerini tebliğ etmiştir. Bu talimatta, her sevkedilen kafile ile ne gönderildiğinin de günü gününe ve doğrudan dogruya Başvekâlete bildirilmesi ve mahallinde yapılan müşahedat neticesinde, yapılması faydalı görülen başka işler varsa bunlar için de Umumî Müfettişlerin ve Valilerin Başvekâlete teklifte bulunmaları bildirilmiştir. Mekki Said Esen Millî Şef Kaysefi Halkevinde i§ sahiblerile temasları esnasmda.. ÇYazM 5 inçi şahifede) Bu talimat aynca Erzincandan sonra en ziyade felâket ve lArkası Sa. 5 sütun 6 da) Anadolumuzun zelzele felâketine uğrayan kısımlarında «Cumhuriyet» in üç değerli arkadaşıbugündan itibaren iş başına geçmişlerdir. Muharririmiz MEKKİ SAİD'den ve Foto NAMIK GÖRGÜÇ'ten sonra dün akşamki ekspresle arkadaşımız SALÂHADDİN GÜNGÖR de Tokada müteveccihen hareket etmiştir. Bu elim facia hakkmda muharwrlerimizin mümkün olabilen en seri vasıtalarla vereceKleri haberleri peyderpey neşredeceğiz. ~*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog