Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

FLORYA Beyoğlu İstiklâl Caddesi 46 Varyete Restoran Varin tekrar açılıyor Büyük program Yeni Artistler Telefon : 40824 VII umhuriye İSTANBUL CAGALOĞLO 5 6 1 4 Telgraf ve mektnb adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve Matbaa fasmı 2429924290 E$ OECESİ Reşat Nuri'nin YEDiGÜN' fin Yılbaşı sayısında başhyor. en son şaheseri 28 (939 YILBAŞI GÜNÜ YEDIGÜN A L I N I Z. Şiddetli zelzele neticesinde Erzincan tamamen enkaz yığını haline geldi Şehirde biitiin binalar yıkıldı, sarsıntıların haza ve köylerde de çok rnühim tahribat yaptığı habsr veriliyor Tokatta 300, Suşehrinde 150, Pazarda 100 kişinin öldüğü anlaşıldı, muhtelif nahiyelerde enkaz altmda kalanların çıkarılmasına devam edilmektedir Rasathane, bugüne kadar yurdda bu derece şiddetli bir zelzele kaydedilmediğini bildiriyor Zelzele Felâketi vvelki gece orta ve şarkî Anadolunun birçok yerlerini hırpalayan zelzele iki gündenberi yurdumuzu bır matem havasma biirüdü. Kırşehir ve Dikili felâketlerini henüz unutmadığımız bir sırada kör tabiatîn üzerimize indirdiği bu darbe sinirlerimizin tahammül hududunu sarsacak kadar ağır ve fecidir. Zelzele nuntakasile doğrudan doğruya muhabere imkânı olmadığından, memleketin her tarafım yakından alâkadar eden bu millî facia hakkında şu dakikada (akşam saat altı) esaslı malumat edinmiş değiliz. Bununla beraber, civar şehirlerden çekilen telgraf haberlerine nazaran kaybımız hepimizi şiddetle müteessir edecek kadar büyüktür. Rasadhane Müdürü Fatinin verdiği izahattan da anlayoruz ki, evvelki gece yurdumuzun bir kısmmı harab eden yer sarsıntısı, uzun zamandanberi misli görülmiyen bir afet halinde tecelli etmiştir. Felâket sahası içine raslayan birçok köyler tamaınen harab olmuş, bazı şehirlerimizde, senelerin emeği ve almmızın terile vücude getirdiğimiz eserler toprakla bir hizaya gelmiş ve hepsinden hazin binlerce vatandaşımız ölmüş, binlercesi evsiz barksız bir halde bu kış gününde tarlalara, sokaklara dökülmüştür. Zelzele felâketinin tesir sahasını gösterir haritc Cumhur Reisimizin seyahati Millî Şef dün Malatyada tetkiklerde bulunduktan sonra Elâzığa vasıl oldu Erzincandan umumî manzara ve hükumet konağt Malatya 27 (Hususî) Cumhur Reisî diyeden çıktıktan sonra çarşı yolile yaya miz bugün saat 9,5 ta Malatyayı teşrif et olarak Gazi ilkokuluna, sinemaya ve liti. Istasyonda Vali, Belediye reisi, Parti er seye gitti. Parti ve Halkevinde şehirlilerkânı tnektebliler, ve halk tarafından coş le uzun müddet görüşerek bilhassa Halkun tezahüratla karşılandı. Millî Şef, tren kevinin mesaisile alâkadar oldu. Buradan den indikten sonra istasyon caddesinde tütün fabrikasına giderek işletmeye yeni ve halk arasında yürüdü ve talebe ile gö açılan bu fabrikadaki çalışma şeklini tetrüştü. Millî Şef buradan doğruca hüku kik etti. Malatya mensucat fabrikası MiN met konağma gitti. Burada hükumet er lî Şefimizin bilhassa alâkasını celbetti. kânı kendisine takdim edildi. Bundan son Burada saatlerce kalan Cumhur Reisimiz iArkast Sa. 5 sütun 6 da) ra Belediyeyi şereflendiren Inönü, Bele Mecliste dünkü müzakereler Sıhhiye Vekili, hasarat ve zayiat hakkında mühim izahat verdi, bir millî yardım komitesi teşkil edildi Rasatane müdürünün gazetemize beyanatı Muharrir arkadaşımız MEKKİ SAÎD Bu gibi felâketlere karşı en müessir ve en büyük kuvvet, yekpare bir vücud haAnkara 27 (a.a.) Erzincan, Sıvas, Ordu, Tunceli, Tokad linde milletin harekete geçmesidir. NiteSamsun ve Amasya Vilâyetlerinde dün gece vuku bulan zelzele Gazetemiz, son kim, dün Ankarada zelzelenin mahiyet Dün öğleye doğru Ankaradan şehrimihakkında bugün saat 21 e kadar asağıdaki resmî malumat ahnmış~ ve şümulü anlaşılır anlaşılmaz derhal, ze gelen bir haberde, orta ve şarkî Anaröportajları ile, tır. Bu malumat muvakkat mahiyettedir. Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik dolunun birçok yerlerinde şiddetli ve hatröyortajları ile, Rendanm başkanlığı altmda bir yardım ta korkunc yer sarsıntılan vuku bulduğu Erzincanda tahribat büyüktür. İnsan zayiatının yüzleri geçtiği karilerince pek komitesi teşekkül etmiştir. Milletin varlı bildirilmekte ve sarsıntımn sabaha karşı muhakkaktır. Fakat, kat'î rakam tespit olunamamıştır. iyi tanınmış olan ğını temsil eden Büyük Meclisimizin mil saat ikiye beş kala Ankarada da ılk defa Sıvasın Hafik kazasmda 16 ölü, 150 yarah, Zara kazasında hissedildiği ve bu ılk sarsıntıyı, yanm saat güzide edip lî bir felâkete karşı gösterdıği bu yerinde sonra ikinci, saat iıçte üçüncü ve nıhayet 1 yarah ve bir ölü, Suşehrinde 150 ölü, Pülümür kazasında 5 ölü, ve titiz alâka önünde hürmetle jğiliriz. sabaha karşı saat beşte dördüncü bir sarSamsun Vilâyeii merkezinde üç yarah vardır. Türk milleti, şan ve şeref dolu tarihi bo smfının takib ettiği ılâve olunma''tadır. Ordu, Tokad ve Amasya Vilâyetlerinden henüz kat'î malumat yunca birçok felâketlere göğüs germış ve Zezele hakkında alınan en son alınamamışsa da bu vilâyetlerden Tokad, merkez ve mülhakatınbütün imtihanlarını muvaffakiyetle vermalumat miş bir millettir. garp cephesinde, da 388 ölü ve 66 yarah, ordu Vilâyetinde 26 yarah, Amasyanın Büyük zelzele faciası hakkında geç Majino müstah Pazar nahiyesinde yüz ölü olduğu tahmin edilmektedir. Tabiatin, evvelki gün tecelli eden kör vakte kadar aldığımız rnalumatı aşağıda •ilvesi karşısmda en kuvvetli teselli nokta bildiriyoruz: kem mevkiinde Erzincan haric olmak üzere şimdiye rm miktan henüz malum değildir. Hasar kurtarılmasına başlanmıştır. ötedeberide mız da budur. tetkikatta bulunkadar tespit edilen ölü miktan 255, yaDışarıdan gelebilecek tehlikelerin yal ralı miktan I 12 dir. 180 kişi enkaz al ve zayiatm çok fazla olduğu anlaşılmak çıkan yangınların söndürülmesine çalışıl mak üzere dün tadır. maktadır. nız ve ancak birlikle, beraberlikle önlene tında kalmıştır. 355 evin bacalan uçmuş, Şehiıde muhabere imkânı münselib ol akşamki ekspresErzincanda bileceğini bize Ebedî Şef Atatürk öğret 168 ev yıkılmış, 51 evin duvarlan çökduğundan Erzincan vilâyeti, telgraflarını le Fransaya gönErzincanda 26/27 gecesi, saat 2 sıra Kemah ve Dumanlı istasyonlarından vemişti. Onun, ölmez hakikatler taşıyan yük müstür. dermiştir. Erzincanda ölenlerin ve yaralananla larında vuku bulan zelzele, çok şiddetli sek dırektiflerini hayatın her sahasına tatrebilmektedir. ^ olmuştur. Hukumet konağı, Ordu Mü bik ettiğimiz zaman, birçok müşkül anlan Şehir kâmilen yıkıldığmdan ekmek fettişliği, Orduevi ve postane ile şehrin mucizeyi andıran bir muvaffakiyetle atfelâhetini fotoğrafla en sağlam binaları dahıl olmak üzere bü buhranı başgöstermiştir. Mülhakattan helatacağımız şüphesizdir. Çünkü biliyoruz tün evler ve dükkânlar tamamen yıkıl nüz malumat alınmamakla beraber bü tespit etmek üzere ki, O bize yolumuzu göstermişti, bizi biz mıştır. Erzincan bir enkaz yığını halin tün kazalarda ve köylerde çok geniş tahribat ve zayiat olduğu anlaşılmaktadır. yapmıştı. dedir. Erzincanın doğrudan doğruya muha Kendilerini kurtaranlar sokaklara döTürk milleti, yurdumuzun birçok köşebere edememesi yüzünden geç vakte kaFOTO MUHABİRİ külmüştür. Şımdiden birçok ölü ve yarah lerini mahveden bu tabiat afeti karşısında dar mütemmim malumat alınamamıştır. tespit edilmiştir. Birçok nüfus enkaz alNAMIK GÖRGÜÇ da birliğini, beraberliğini gösterecek, maRefahiye kazasında tında kalmıştır. Pek az hasara uğrayan Erzincana hareket etmiştir. ve zayiat vermeyen askerî kışlalardan geNADtR NAD1 Zelzele Refahiyede de çok şiddetli ollen askerlerle enkaz altında kalanların Jiârkast Sa. 5 sutun 6 da) Urkast Sa. 5 sütun 1 de) FECI BILANÇO felâket sahasmdadır Muharrir Celâleddin Ezîneyi Garb cephesine gönderdı Cumhuriyet Celâleddin Ezine'yi Celâleddin EzıAe dun afcşamfci Avrupa ekspresınm hareketi ernasında Cumhunyetteki arkadaşları taraftndan teşyı olunuyor CELÂLEDDİN EZİNE'nin Cumhuriyet Fransaya vasıl olur olmaz yazmaya başhyacağı güzel yazılarını pek yakmda gazetemizde alâka ile takib edeceksiniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog