Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ULUG TAKViMi RAGIB 1940 muhtıralı ceb takvimi En doğru takvim malumatı, herkese, her zaman, her yerde lâzım olan bilgiler, ayni zamaoda muhtıra defteri. Memleketimizde en çok satılan ve aranan ceb takvim ve muhtıra defteridir. Fiatı cildli olaıak 35 kurnştur. KANAAT KİTABEVİ yil « KIZILIRMAK»SiLEBi NASIL BATTI? Facia kurbanları için dün Sinobda merasim yapıldı İSTANBUL CAĞALOGLU SEyi I 5 6 1 3 Telgral ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusu: İstanbul No. 246 Telelon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa fasmı 2429924290 umhuri Fırka Grupunun dünkü içtimaı Başvekilimizle diğer vekiUer bazı izahat verdiler Ankara 26 (a. a.) C. H. Partisi B. M. Meclisi Grupu bugün (26/12/ 939) reis vekili Hasan Sakanın riyasetinde mutad içtimaını akdetti: Ruznamede, hükumetçe alınması lâzım gelen bazı tedbirler hakkında Manisa meb'usu Refik lncenin takririni tetkik eden Grup komisyonu raporile Antalya meb'usu Rasih Kaplanın Türk tütün ve sigaralannın Amerikadaki beynelmilel sergide teşhir edilip edilmediği hakkındaki sualine Gümrük ve lnhisarlar Vekilinin ve Erzincan ve Tercanın bazı nahiye ve köylerinde vukua gelen yer sarsmtısı hakkında Erzincan meb'usu Abdülhak Fıratm takririne Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilinin cevabı vardı. Ruznameye geçilmezden evvel söz a(Arkası Sa. 6 sütun 6 da) FLORYA Beyoğlu İstiklâl Caddesi 46 Varyete Restoran CUMA günü tekrar açılıyor BUyiik program Yeni Artistler 27 BiritiClkânUII 1939 Millî Şef dün Kayseride tüccar ve köylülerimizin dileklerini dinledi Dün akşam Sıvası şereflendiren Ihönü, bu sabah Malatyada büyük merasimle istikbal edilecek Reisicumhurun seyahati Liman idaresi, Ege denizinde bir lodps fırtınasının başlamak üzere olduğunu haber veriyor Korgeneral Halis Bıyıktayı kaybettik Cenazesi bugün askerî merasimle Şehidliğe tevdi olunacak Büyük faciaya kurban giden Kızuırmak vaparu Sinobda, Feryadburnunda yalçın kayalara çarparak feci bir şekilde batan «Kızılırmak» vapuru mürettebatmdan hiçbirinin kurtulamadığı anlaşılmıştır. Her sene hemen hemen ayni tarihte büyük facialara sahne olan Karadeniz, 22/12/937 de «Hisar» vapunınu, geçen yılbaşmda «Millet» vapunınu ve bu sene de ayin yirmi ikisinde «Kızılırmak» v % purunu kurban almıştır. \ «Kızılırmak>»j|ilepi, Seyrisefain idaresi'' tarahndan Kırzadeleje verilmiştir. Vapur j ş p safi 2794, gayrisa 4000 tondur. Bi aff kere 40 bin, ikinci defa da 60 bin lira sarfile esaslı iki tamir görmüştür. (Arkası Sa. 6 sutun 4 te) Currihur Retsımtz, buudan evvelki seyahatinde iltç istasyonunda kadmlarla goruşuyor Cumhur Reisimizle birlikte giden arkadaşımız bildiriyor: Sıvas, 26 Dün akşam (evvelki akşam) bir memleket seyahatine çıkmlık üzere Ankaradan hareket eden Millî Şefimiz Inönü, ilk merhale olarak, bu sabah saat dokuzda Kayseriye şeref verdi. Cumhur Reisimizin uğradığı her yerde görülen içten sevinc ve heyecan, Kayse^ rilileri de müthiş soğuğa ve kara rağmen, istasyona ve onun geçeceği yollara dol « durmuştu. İArkası Sa. 5 sütun 5 te) Şimendiferlerden , sonra kara yolları Ankara: 26 ilkkânun rogramı dairesınde yapılmasına devam olunan şimendıferlerimizin anahatlan ikmal olunmuş gibidir. Karadeniz çoktan Akdenize bağlanmış olduğu gibi memleketin garbını ve her tarahnı şarka ve şarkın hemen her tarafını ülkenin diğer kısımlanna bağlayan demiryollarımız artık düşünceden çıkarak hakıkate ve fıliyata inkılâb etmiştir. Pek yakın günlerde Cumhur Reisimiz içinde bulunduğumuz karakışın beyaz karları arasında Erzuruma kadar raylar üzerinde kayan trenile gitti geldi. Devlet Reisimiz şimdi de Diyarbakır istikametinde yeni bir seyahate çıkarak bazı cenub vilâyetlerimizi görüp gelmek yolculuğunu ihtiyar eylemiş bulunuyor: Bellıbaşlı kısmı gene demiryollan üzerinde geçecek sür'atli ve konforlu bir seyahat. İlâve edelim ki ayni hatlar üzerinde şimdi bütün memleket hal ki ayni sür'atli ve konforlu gidiş gelişleri hergün yapıyorlar. Garb cephesinde yeniden musademeler başladı Bir şecelik sükuttan sonra,. Edib tarihçi M. Turhan Tan dün defnedildi Bir müddettenberi kalb r«iıatsızlığından mustarib bulunan İstanbul kumandanı Korgeneral Halis Bıyıktay, evvelki gece saat yirmi ikide Emirgândaki evinde vefat etmiş, ordumuz güzide bir evlâdını daha kaybeylemiştir. Beş senedenberi büyük bir muvaffakiyetle İstanbul kumandanlığını ifa etmekte olan Halis Bıyıktay, gerek ordu dahilinde ve gerek haricinde bütün muhitine kendisini sevdirmiş, hakikaten güzide bir askerdi. Halis Bıyıktay, I 1 mayıs 32 1 de Harbiye mektebinden neş'etle 5 temmuz 324 te üstteğmenliğe, 22 eylul 330 da yüzbaşılığa terfi etmiş ve 2.1 eylul 330 da Umumî Karargâh 3 üncü Şubeye, 30 mart 330 da kurmay subaylığına, 16^ ağustos (Arkast Sa. 5 sütun 4 te) Merhum Korgeneral Halis Btyıktay Merhum Turhan Tan'm cenazesi, Sırkeeıden geçerken.* Merhumun hal tercümesi Bu demiryolu siyaseti Cumhuriyet devrinin bilhassa Mıllî Şefimizce iltizam olunan büyük bir siyaseti idi. Onun şimdiye kadar raylar üzerinde yürüyen bir hakikat haline inkılâb etmiş kısmı da gene yeni rejimimizin büyük eserlerinden biri olarak bütün memleketi kaplamış bulunuyor. Ayni siyasetin filiyatı bize, bizce zaten malum olan diğer bir hakikati olanVındsor Du$esı, Fransada cephede bulunan askerler tçtn noel hedıyesi hazırlıyor ca ehemmiyet ve sarahatile göstermiştir: Paris 26 (a.a.) Askerî vaziyet hak erkeninden bir çok keşif ve devriye haıeDemiryollarını, onlann geçtikleri yerlerin her iki tarafında icab ettiği kadar derin kında Havas Ajansı aşağıdaki malumatı kâtında bulunmuşlardır. Bu harekât bilhassa Moselle'in şark mmtakasında inkimıntakalara ve bu mıntakalan demiryol vermektedir: Alman piyadesi Noel günü bilhassa şaf etmiştir. lanna bağlayan kara yollan. Şimdi bütün mütecaviz olmuştur. Almanlar sabahın (Arkası Sa, 3 sütun 1 de) kat'iyetile pürüzsüz bir surette anlamış III1IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIII11IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII bulunuyoruz ki bu da bir siyaset ve bir program halinde tahakkuk ettirilmesi lâ' zım gelen, en aşağı demiryollarımız kadar ehemmiyetli çok büyük bir işimiz ve çok büyük bir ihtiyacımızdır. Türkiyemizde yolun bir medeniyet ve iktısadî içtimaî faaliyet unsuru olduğu çoktan takdir edilmiştir. Hatta istibdad devrinin bazı gayretli valileri bu yol inşaatı işini kendilerine bellıbaşlı meşgale ittihaz etmişlerdi. Yolun halkça kıymeti o kadar büyüktür ki inşa ettirdikleri şoselerin bugün için şurada burada yalnız enkazı kalmış olduğu halde o valilerin adlarını sanlannı bugün Anadoluda hep bilirler ve şükranla anmakta devam ederler. Çok erken takdir olunmus olan bu ihtîyacm tek kusuru şuydu: Programsızhk. Elde devletçe kararlaştınlmış ve tatbikile takibine ehemmiyet ve kıymet verilmiş bir program olmadıkça geniş ülkenin şurasında burasında gayretli birkaç valinin münferid teşebbüsleri elbette neticesi ömürlere sürecek eserler yaratamazdı. Bütün Türkiyeyi yollara sahib kılmak Ölümünü teessürle haber verdigimiz kıymetli edip ve tarihçi muharrir M. Turhan Tanm cenazesi, dun Kadıköyünde Cevizlikteki evinden merasimle kaldınl. mıştır^ Saat on ikiye kadar merhumu seven dostlanndan mürekkeb bir kalabalık, mektebli yavrular ve bir polis müfrezesi lArkası Sa. 5 sütun 6 da) Türk Avlanmaz, Avlar Yazan : M. TURHAN TAN ( 5 ) inci sahifede \fa Hava muharebesi şiddetlendi II1IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIMIII1IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllMllllllillllllllllllllllllltlltlllUlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllli ^^^^^^^^^^ Belediye depolarında kömür niçin pahalıdır? Finlandîyada soğuklarm artması üzerine Rus tayyareleri şehirlere hücum ediyor Kömürün kontrollu bir nark üzerinden serbestçe satılmasına müsaade edilmesi lâzım geliyor YUNUS NAD1 (Arkası Sa. 5 sütun 4 te) Kapolt olan Beyoğlu kömür deposu ve arkadaivm\z bir k&murdle göruiurken (Yazısı 6 ncı tahifede) Fin askerleri karlar altında kalan bir stperde (Yazuı 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog