Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Herkese lâzım Şimal Memleketleri GARB CEPHESİ Hartaları Fin Rus ve müttefik devletlerle Alman harblerini takib için en mufassal haritalardır. Beheri 20 kuruştur. KANAAT KİTABEVt yil umhuri I 5 6 1 I Telgral ve mektub adresl: Cumhurlyet, Istanbul ^ Posta kutusu: İstanbul No. 246 ıaZHrt6SI CQ 011*1(1011(3111111 I ü d 9 Telefon: Başmuhanlr: 22366. Tabrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısnn 24299 24290 BAŞARMAK Yazan K A R N E C I Nakleden: ÖMER RIZA 400'sahife 125, Cildlisi 150 Kr. Ahmed Halid Kitabevi Şimal cebhesinde ric'at eden Ruslar, yeniden esir ve harb malzemesi terkettiler Isânın Göz yaşlaris Fin ordusu, kaybedilen yerlerin mühim bir kısmını ele geçirdi Helsinki 24 (a. a . ) Şiddetli kar fu tınaları, Finlandıyanın şimal steplerınden karmakarışık bir halde ric'at etmekte vrupa, dün akşam harbin ilk olan Sovyet kıtaatının hezimetini biısbuNoelini yaşadı. tün vahimleştirmekBu hazın bir bayramdı. tedir. Fırtmalar, her Dünyaya banş ve saadet müjdeleyen türlii vesait ve iaşe mukaddes bir varlığın yıldönümünü, memaddelerinden mahdenî dediğimiz ve dış görünüşüne alda rum olan bu kıtaatın narak ileri sandığımız insanlık bugün şark hadudu tarikile hangi şartlar altında tes'id ediyor! Man kendilerine lâzım me vaddı almaları imzarayı hayalimizde canlandınp da insankânını ortadan kallığa acımamak ve medeniyetin bizimle en dırmaktadır. Finlanufak bir iç alâkası bulunmayan bir şe diyalılar, Finlandiyakil ve teknik işi olduğuna inanmamak ka Norveç hududundan çekilerek Şimal buz bil mi? 1939 sene evvel, aç kurdlar gibi hun Okyanusuna yıiz kilometre mesafede kâhar, sırtlanlar gıbi vahşı ve yırtıcı kavim in Kojenjervi kasaler arasında hayata gözlerini açan banş basına vâsıl olmuş omüjdecisi, şimdı, göklerin sessiz derinli lan Sovyet kıtaatını ğinden baktığı şu kbhne dünyayı herhal takib etmektedirler. Hava harbi de büyük bir yeis ve ıstırab içinde seyreHelsinki, 24 (a diyordur. O yeryüzünde iken döğüsler onu bil a.) Havas ajansı bildiriyor: miyenler arasında oluyordu. Ümidini kesDün, ezcümle Vimedi: borg'da, Karis'te ve Günün birinde hepsi aydınlana Barosond'da müteaddid hava tehlikesi cak! Finlandiya Cumhur Reisi Kallio, Mannerheim işaretleri verilmiştir. Dedi. istihkâmlarım teftiş ediyor Finlandiyalıların bir O göklere uçtuktan sonra, din kavga veya iki Sovyet tayyaresi düşürdükleri nna 350 Sovyet tayyaresi iştirak etmişse larının bir afet halini aldığı görüldü. Ona söyleniyor. Hiçbir askerî ehemmiyet ar der Fin hava müdafaa bataryalarının inananlarla inanmayanlar gırtlak gırtlağa zetmıyen ve içinde asker bulunmıyan bu isabetli atışlan bu tavyareleri pek yük boğazlaşıyorlardı. O, insanlığa karşı mıntakaların tayyare hıicumuna maruz sekten uçmağa mecbur etmiş, binabeslediği güzel duygulan şüphesiz gene tutulması anlaşılacak iş değildir. Sovyet enaleyh yapılan bombardımanlar müessir tayyarecileri, Finlandiya kıtaatına ve ba olamamıştır. Bu bombardımanlar neticekaybetmemişti. Günün birinde herkesin taryalanna taarnız cesaretini göstereme sinde 1 6 kişi ölmüş, 46 kişi yaralanmış ona inanacağmı ve artık yeryüzünde in diklerinden ehemmiyetsiz kasabalan tır. Finlandiya hava kuvvetleri Sovyet san kanı akıblmasına sebeb kalmayacağı bombardıman ve mitralyöz ateşine tut yürüyüş kollarile malzeme depolarını bombardıman etmişler ve hava muha nı zannediyordu. maktadırlar. rebeleri esnasında 16 Sovyet tayyaresi Halbuki zaman ilerledikçe insanlar Ölenler ve yaralananlar düşürmüşlerdir. Helsinki 24 (a.a.) Birçok Fin şearasındaki döğüş mevzuları azalacak (Arkası Sa. 3 sütun 3 te) yerde çoğaldı. Bugün karşılıkh cephe hirlerine karşı tertib edilen hava akınla nıııııiMiııiııuııı IIIIIIIMIIII W " IIMIIMIIII ııi" ıııııımıı ııııııııııı ıııııııınıııııılMiıııılııııııııııııı kurarak, medeniyetin bütün icadlarından istifade etmek suretile birbirini imhaya çalışan insanlar hep onun öz evlâdlan degil mi? Hakikati tam manasile ifade eden şu tablolara bakınız: Fransanm herhangi bir kasabasmda herhangi bir ev. Küçük Jean, çam dalındaki mumların ürkek ışığı altında pmldayan, annesinin hazırladığı oyuncaklara bakıyor. Neşesiz gözlerinde bu güzel dekora karşı hiçbir alâka yok. Annesi, içi titreyerek onu oyalamaya çaIışıyor. Bütün dikkati, üç aydanberi beş yüz defa karşılaşbğı hazin suali geciktirmek: ingilterenin yeni kararı Bütün lngiliz sahillerine baştanbaşa mayin konacak Fransız Baş vekilînin millete hitabesi Daladye dün akşam mühim bir nutuk söyledi Londra 24 (a.a.) Dün akşam neşredilen bir resmî teblığde, Şimal denızinde sefer eden gemıleri daha iyi korumak ve Almanların lngiliz sahilleri açığına mayin dökmelerine mukabele teşkil et mek üzere, Amirallık dairesinin, Ingiltere ve lskoçya şark sahilleri açığında, mayin tarlalan vücude getirmeğe karar verdiği bıldırılmektedir. Başkaca ilân yapılmaksızın uç mıntakaya mayin dbkülecektır ve ticaret vapurları, bu mıntakalara girdikleri takdırde her turlü hasar ve tehlıkeden kendıleri mes'ul olacaklardır. Teblığde, Almanyamn Şimal denızinde Britanya sahilleri açığına ve kara suları haricine (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Garb cephesine giden tngiliz askerleri kendilerine tahsis edilen Majino hattına giriyorlar Ticaret Vekili Ankaraya gitti İhtikâra mâni olmak için bazı maddelerin gümrük resmi indirilecek Nazmi Topçoğlu, şehrimizde yaptığı tetkikler hakkında şayanı dikkat beyanatta bulundu Paris 24 (Hususî) Fransız BaşvekiH Daladye bu akşam saat 21,30 da Noel münasebetıle Fransız askerlerine ve Fransız milletine hitab eden bir nutuk söylemiştir. Başvekıl demiştir ki: « Sizlerin dâima azminize hitab ettim; bu defa da kalbinize hitab etmeme Vaşington 24 (a a.) Ruzvelt, Nevmüsaade edinız. Dört aydanberi Alman ya, felâketı ortaya çöktürdu. Vakayi o york başpiskoposu Monsenyör Spella nun bu işteki mes'uliyetini tebarüz ettir nann'a bir mektub göndererek Mıron di. Almanyamn mucrimiyetini ve mes'u Taylor'u Vatikan nezdinde kendisinin liyetini ispat eden bütün vesaıkı gayet u şahsî mümessili tayin etmiş olduğunu bilcuz bir kitab halinde toplayarak neşıet dirmiştir. Taylor, yanresmî elçi olacaksa da diptirdim. lomasi erkânı arasında bulunmıyacaktır. Biz, bu devâsâ hengâmede kuvvetli yiz ve zafer için, vatanm selâmeti için ReisicumhuTİuk sarayı mehafilinde bu harbediyoruz. Galıb geleceğiz ve mu tayinin büyük bir ehemmiyeti olmakla beraber 1878 senesinde kesilmiş olan Avaffak olacağız. merika Papalık diplomasi münasebetleŞimdiye kadar pek az kaybımız oldu, bununla beraber harb gene birçok ocağı rinin iadesine muadıl olmadığı beyan edılmektedir. söndürdü Bundan çok müteessirim. > Yeni bir teşebbüs mü? Daladye, Alsas ve Lorenlilerden bah sederek sözlerine şöyle devam etmiştir: Nevyork 24 (a.a.) Nevyork Ti« Sizler için de bu Noel gecesi bir mes'in haber verdiğine göre, Taylor'un (Arkast Sa, 3 sütun 1 de) {Arkası Sa. 5 sütun 3 te) llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Yeni bir sulh teşebbüsü Amerika Cumhur Reisinin, Papa nezdine mümessil göndermesi birçok tefsirlere yol açıyor Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt Galatasaray Fenerbahçeyi mağlub etti IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllll cek? Anne, babam ne zaman gele Bunun bir benzerini Almanyamn herhangi bir yerinde, herhangi bir evde de görüyoruz. Küçük Hans, Noel ağacmdan sızan sihirli ışıklara dalarak, karşısındaki mahzun bakışlı kadına soruyor: Anne, hani babam? Bu çocukların babalan, evlerinden uzak fakat birbirlerine yakındırlar. Belki de bir kurşun menzili içindeler. Jean'ı düşünen Fransız, başmı siperden hafifçe uzatmış yıldızlı Noel gecesini seyrediyor. Karısmdan mektub almayalı kaç gün geçmisti, küçük Jean acaba ne yapıyordur. Şimdi evde, onlann yanında olmak, ocağın tatlı harareti içinde aile hayahnın basit, mütevazı ve sonsuz saadetini tatmak.. Bir kurşun sesi ve bir sükut! Karşıda, çalılann arasında gizlenen avcı neferi, bir an evvel müfrezesine yetişmek gayretile yırtınırcasma sürünüyor. Ah, siperin rahat emniyetine bir kavuşabilse; göğsünde sakladığı sevgili Hans'ının resmini doya doya bir görebil Ticaret VeMlimiz Ankaraya hareket ederken Haydarpaşada kendısım teşyı edenler arasında NADIR NADt lArkası Sat 3 sütun 4 te) « Bir haftadanberi Istanbulda meşBir haftadanberi şehrimizde bulunan Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu dün ak gul olduğum işler hakkında gazeteler, şamki trenle Ankaraya gitmiştir. Vekil her giın parça parça malumat vererek efhareketinden evvel, Istanbulda bulundu kârı umumiyeyi muntazaman haberdar etğu müddet zarfında piyasa vaziyeti etra tiler. C<ünün hassas mevzulan arasına gifında yaptığı tetkıkatla, ihtikâra karşı al ren bu işler etrafında gösterdikleri alâkadığı tedbirler hakkında §u beyanatta bu dan ve yaptıkları hizmetten dolajn gazeUrkası Sa. 5 sütun 5 te) lunmuşturt Lik maçlarının ikinci devresine dün başlanmıştır. Dünkü müsaba kaların en mühimmi Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmast olmuş ve Galatasaray 31 galib gelmiştir.Yukarıki resim, Fener muhacimlerini Galatasaray kalesi ö'nünde güzel bir hücum yaparken göster mektedir. Dünkü maçların tafsilâtt 6 ncı sahifemizdedir*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog