Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Herkese lâzım Şimal Memleketleri ve GARB CEPHESİ Hartalan Fin Rus ve müttefik devletlerle Alman harblerini takib için en mufassal haritalardır. Beheri 20 kuruştur. KANAAT KİTABEVt Vll SHVIT 5 6 1 0 u m h u r iyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısnu 24299 24290 JL', ULUĞ Pazar24 Birincikânun 1939 T A K V i M i R A G I B 1940 muhhralı ceb takvimi n doğru takvim malumatı, herkese, r zaman, her yerde lâzım olan bill#r, ayni zamanda muhtıra defteri. Memleketimizde en çok satılan ve aranan ceb takvim ve muhtıra defteridir. Fıatı cildli olarak 35 kuruştur. KANAAT KiTABEVi Beklenilmiyen müşkülâttan dolayı Rusların harekâtı tshir edecekleri söyleniyor Millî Şef, evvelki gün Ankara Halkevinde alâkadarlardan izahat alıyor Cumhur Reisitıiz dün de Halkevinde meşgul oldu Ankara 23 (a.a.) Cumhur Reisi Ismet İnönü bugün de saat 11 de Ankara Halkevinde tekrar toplanan Halkevleri danışma komitesini huzurlarile şereflendirmişlerdir. Millî Şef, Halkevlerinin daha verimli ve şümullü surette çalışmalarını temin etmek için Parti umumî idare heyetince seçilmiş olan bu komîtenin 3 aydanberi hazırladığı yeni çalısma esasları üzerindeki tetkiklerine devam buyurarak, neşriyat, folklor, temsil, müzik, sinema, kütübhane ve bilhassa köycülükle ve halk terbiyesi esasları üzerinde direktifler vermişler ve her sınıf halkın ve memurların Halkevlerile daha sıkı ve devamlı ilgilendirilmeleri hususunda alınacak tedbirlere işaretlerde bulunmuşlardır. •ıııifiııtıııııııııtiııiiııııifiıııııııııifiııııııııııııaıiMiıııifiıııııııııııııııııiıiiMiııtiiiiııııııtıiMitııııiııııııııııiMfiıifiııııııııiıifiıııifiıtıııııtııııııııııtııiıııtıııııııııııtıifiııııııııııııı ıııtıııiıtıitıtf ııiffifiıııtfittıtıııııiııiıtilıııiıtıoıiKivıoi1 Bir kahraman azetelerden birinde şöyle bir haber gordüm: «Meşhur Fin beslekârı Jean Sibelius, hayatmın emniyet altına alınması maksadile takdırkârları larafmdan Kopenhaga davet edılmiş, fakat sanaikâr bu daveti kabul etmemisiir. Yetmiş beş yaşında olan Sibelius, her ne pahasına olursa olsun son günlerini yurdunda geçirmek istediğmi soylemhiir.» Bu haber, bende, izahı güç bir takım duygular uyandırdı. İçlı bir şiir okumuş, güzel bir synphonie dınlemiş gibi oldum. Vakıâ en basit notasına kadar vatan kokusile dolu, millî ve kudretlı san'atkânn bu hareketinde hiçbir fevkalâdelik yoktu. O en küçük eserinde bile, üzerinde yaşadığı topraklara, havasını teneffüs ettiği muhite nekadar candan bağlı olduğu j nu şüphesiz çok daha veciz bir şekilde anlatır. Samimî olmayan bir artistin o eserleri yaratmasına imkân tasavvur olunabilir mi? Ve samimî olarak vatanını seven bir adam, son günlerini orada geçirmek isterse, bunda ne gibi bir fevkalâdelik vardır? ^•«•^ Finlandiyadan gelen ilk mektub «Helsinkîde^biılunan Türkler Mikkelî basındadır. Bizi misafir eden yerli Finler her türlü huzur ve rahatımızı temin ettiler» jçp.^ J" AJ; MAsn«*>v»r..rf*Ayw. Finlandiyalı askerler skilerile cepheye gidiyorlar Londra, 23 (Hususî) Amsterdamdan alınan haberlere göre, Rusya, Finlandiyada zorluklarla karşılanması üzerine Almanyadan askerî yardım istemiştir. Ayni haberlere nazaran, Sovyetler Finlandiya sahillerinin ablukası için Almanyadan harb gemisi, ve Finlandiyadaki Rus kuvvetlerini idare etmek üzere Alman zabitleri istemiştir. Almanya Sovyet"I lllllllllllllllll I mâni olduğunu iddia etmekte, ve Sovyetlerin esasen bir hamlede Fınleri imha etRic'at, nasıl izah ediliyor? mek niyetinde olmadıklan beyan edılLondra, 23 (Hususî) Moskovadan mektedir. bildınldiğine göre, Sovyetler, FinlandiyaFin tayyarelerinin faaliyeti daki hezimetlerini izah etmek maksadile Londra, 23 (Hususî) Fin tayyare» Finlandiyadaki muteaddid gbllerin, geçilmez ormanların ve Ziegfried kadar kuv leri, Finlandiyada kurulan Komünist h\M (Arkası Sa. 6 sutun 3 te) vetli olan Mannerheim hattınm harekâta lllllllillllllllllllllllllllllllll IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIM lllllllllllll lllllllli: lerin bu talebini reddetmiştir. Bitaraf limanlardaki Alman gemileri geriye çağırıldı! Balıkçı gemilerine musallat olan tayyarelere karşı Ingiltere yeni bir müdafaa silâhı buldu Illlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllııııuıınıınııılllııııııııııı Fakat, bir hareketin fevkalâde olmaHarb başladığındanberi Finlandiyadan Finlandiyada büyuk bir alâka uyandırdıması, bizim o hareket karşısında heyecan ilk defa hava postasıle bir mektub aldık. ğından bahseden 16 kânunuevvel 1939 Finlerin kahramanca yaptıklan müdafaa tarihli bu mektubu aynen dercediyoruz: duymamıza mâni teşkil etmiyor işte. (.Arkast Sa. 3 sutun 4 te) Dünyanın en hakikî kıymetlerinden bi yı tebarüz ettiren gazetemiz neşriyatının ııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııiıııııııııııııınıııııııjııı ıııııi! ri olan Sibelius, bir ferd tarafından mensub olduğu cemiyete yapılabılecek hizmetlerin azamisini yapmıştır. Ve bugün istilâ tehlikesine maruz bulunan yurdunda bilfıil hizmet görmesine yaşı müsaid değildir. Etrafa ateş saçan bolşevik tayyarelerinden kurtulmak, emin bir yerde ihtiyar vücudünü dinlendirmek onun hakkıdır. Buna vatandaşları da muanz değıl. Hatta bilâkis onu teşvik ediyorlar: Sen bizim için millî bir kıymetsin. lstirahatini temin etmek vazifemizdir! Diyorlar. Fakat o istemiyor. Eserinin membaını teşkil eden muhitten ayrılmak, hayatına mana veren cemiyeti bırakarak ihtiyar bir vücudü kurtarmaya çalışmak? Hayır, diyor, gitmiyeceğim, hayatırnın membaını terkedersem bir ölü'den ne farkım kaltr? Son dakikama kadar yamnızdayım. Işıksız geceleri sizinle beraber geçireceğim; layyare baskınlarmı sizinle beraber göreceğim; top seslerini aranızdan dinleyeceğim. Ve eğer huzurumla, kahraman evlâdlarımın saısılmaz azmine bir nebze de ben kaiabilirsem vazifesini yapmış adamlann rahailığma ancak o zaman kauuşmuş olacağımf Bunları dusünmek bize Sıbelius'u ve Finlandıyayı daha iyi tanıtıyor. Tuonola Garbda sükunet berdevam! İngiliz hükumeti Amerikaya yeniden dört milyon dolarlık tayyare ısmarladı NAD1R NAD1 (Arkası Sa, 3 sutun 6 da) Son gunlerde dujurulen bir Alman tayyaren (Yazısı 6 ncı sahifede) Büyük Alman tahtelbahrile 10000 tonluk bir Alman kruvazörünü batıran İngiliz Ursula tahtelbahri (Yaztsı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog