Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Tare YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYALARI ile yapılmış nefis Tiirk şarabıdır. Bağcı Şarabı 218 Galata Necati B. Cad. Telefon : 41267 Onaltıncı yıl sayı: 5609 umhuri İSTANBUL CAGALOĞLU MuhtarJ^Bpmeke TürkiyenapA^n büyük ve güzel ^feşitîi çiçek müessesesidir. Beyoğlu lel. 40275 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 NO. 246 Cumartesi 23 Birincikânun 1939 Dün sabah şehre senenin ilk karı yağmağa başladı Karayel ffırtınası Ruslar dünde Helsinki'yi Edirnede bir kişi donarak öldü, bir motörle iki sandal bombaladılar, ölenler var parçalandı, Taksim açık hava sergisi harab oldu KARADENİZDE BATAN İNGİLİZ GEMİSİ YenS harbde Japonya asyonal Sosyalizm Almanyası komünistliğe ve Üçüncü Enternasyonal ile onun başmümessili Sovyetler Cumhuriyetine karşı ateş püskürdüğü yıllarda bilhassa Moskova Berlinle Tokyo arasında tahsisan Rusya aleyhine müteveccih bir gizli anlaşmadan şüphe ediyordu. Nasyonal Sosyalizmin bu siyaseti zamanla şiddetlendi. Berlin Roma mihverinin bellibaşh temellerinden birinin komünistlik aleyhinde işbirliği üstüne oturtulmuş olduğu malumdur. lspanyada İtalya ile Almanya tahsisan orada Halk Cephesini tutan Sovyetlere karşı harbetmişlerdir. Antikomintern paktma bilâhare îspanya, Japonya ve Macaristan dahil oldular. O tarihlerde garb demokrasileri Antikomintern paktmı bilhassa ve evvelâ Rusyaya karşı kurulmuş siyasî bir cephe relâkki ve vaziyeti hep bu köşeden mütalea ediyorlardı. Çinde kısmen de Rusya ile karşılaştığını farzeden Japonya Mogolistanda doğrudan doğruya bu devletle de ilânsız bir harbe girişmiş bulunuyordu. Derken Alman Rus anlaşması meydana çıkarak dünyanın büyük hayreti arasında Antikomintern paktı tuzla buza dönüverdi. Japonya hayretini açığa vurulmuş bir hiddetle kanştırmış olmakla beraber Mançu Moğol hududundaki harb hadiselerinden dolayı kendisile Rusya arasında bir mütareke akdi de gecikmedi. Japonya kendi hesabına ilk merhale olarak Avrupada ve Avrupa devletleri arasında bir harb çıkmasını kolaylaştırmak istiyordu. Çindeki işini müdahalesiz ve daha rahat yürütebilmek ve Uzakşarka vermek istediği yeni nizamı herkese daha kolaylıkla kabul ettirebilmek için. Avrupada harb çıkmıştır, gittıkçe şiddetleniyor, az çok genişleyor, ve bu harbe garb demokrasileri ve Almanya ile beraber Japonyamn kapıkomşusu Sovyetler Cumhuriyeti de karışmış görünüyor. Şımdi ve bundan sonra Japonya ne yapacak? *¥* Diger devletler gibi Japonya dahı Antikomintern paktmı rafa kaldırarak biı köşeye koymuştur. O şimdi Avrupada kopan kıyametten kendi işleri için azamî fayda çıkarmak kaydındadır. Avrupada başlayan harbi Asyada bitirebilmek için Japonyayı demokrasiler aleyhine tahrik etmeğe çalısanlar bulunduğuna şüphe yoktur. Ancak Japonya simdiki halde hâlâ Fırttnamn lstanbula yaptığı yegâne iyilik: Takrimdeki açık hava sergisinin ytkılmış halij Sovyet Ordusu ric'at ediyor Cnmhur Reisimiz Ankara Halkevinde Ankara 22 (a.a.) Reisicumhur înönü bugün saat 11 de Halkevine gelerek Halkevleri danışma komitesinin içtimaına riyatet buyurmuçlardır. Millî Şef, bu toplantıda Halkevlerinin bugüne kadar olan çalışma tarzlarım ve elde edilen neticeleri tetkik eylemişler ve Evlerin bundan sonraki mesaileri için yeni direktifler vermişlerdir. Helsinki'nin geçenki bombardımanında ölenlerin cenaze merasiminden bir intıba Finlery Kareli cephesindeki Sovyet Çankaya vapuru battı taarruzunu tamamen dardurdular Geminin kaptanı ile tayfalarından üçü boğuldu, diğer iki tayfa kurtarıkh den sonra, hava kısmen açmış, miiteakıben iekrar bulutlar etrafı kaplayarak kar serpintileri devam etmiştir. Kandılli Rasadhanesi, karın pek sü • rekli olmıyacağını tahmin etmektedir. Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan aldığımız malumata göre, Trakya ve Ege bölgelerinde hava çok bulutlu ve yer yeı (Arkasi Sa. 6 sütun 1 de) Londra 22 (Hususî) Finlandiyadan Finlandiya tebliği alınan son haberlere göre, Ruslar şimal Helsinki 22 (a.a.) Resmî Finlancephesinde mühimmat, kamyon ve tank diya tebliği: lannı bırakmak suretile gayrimuntazam Carelie berzahında Sovyetler, şiddetli şekilde ric'at etmektedirler. bir topçu ateşini müteakıb bütün gün Karelie cephesinde de, şiddetli muha Kaukjaervi, Mualajaerin ve diğer baa rebelere rağmen Finler mevkilerini mu noktalara taarruz etmişlerse de hiçbir hafaza ediyorlar. Fin kuvvetleri Lagosa muvaffakiyet elde edememişlerdir. Sovyetlerin 8 tankı tahrib edilmiştir. gölu mıntakasında birçok Rus tankı iğtiİArkası Sa. 5 sütun 1 de) nam ve tahrib etmişlerdir. Evvelki akşam geç vakit, başlayan yıldız karayel fırtınası, geceyansından sonra, bir kat daha şiddetlenmiş ve hava tedricen soğuyarak sabaha karşı kar yağmağa başlamıştır. Dün sabah, şehrin bütün damlan, mevsimin ilk kan ile örtulü idi. Kar, öğleye kadar kısa fasılalarla devam ettiği halde yerler tutmamıştı. Öğle Havalarda harb Cephede tayyare muharebesi artıyor Adliye Ankara 22 (Telefonla) Adliye mensublan arasında yeniden bazı tayin, terfi ve nakiller yapıldı. Listeyi bildiriyorum: 100 lira maaşh hukuk işleri uraum müdürlüğüne terfian İstanbui Ticaret mahkemesi reisi Hakkı, 90 lira maaşlı istanbui Ticaret mahkemesi reisliğine istanbui hâkimi Münir Akyürek, 80 lira maaşlı Temyiz raportörlüğüne terfian rapor tayinleri tör Nuri, 70 lira maaşh BahkesİT Ceza hâkimliğine Edremid hâkimi Tahsin, 60 lira maaşlı Çankın sulh hâkimliğine Yenişehir Ceza hâkimi Niyazi. Çankın azahğına Çankın Sulh hâkimi Remzi, Balya Müddeiumumî muavinliğine Ankara hâkimi Recai, Çankın Hukuk hâkimliğine Çankın azası Nesimi, Anka(Arkası Sa. 5 sutun 4 te) Hâkimlerle müddeiumumî muavinleri arasında yapılan yeni tefri ve nakillerin listesi Bulgar sefiri Cumhur Reisimize veda etti Ankara 22 (a.a.) Bulgaristanın Moskova elçiliğine tayin edilen sabık Ankara elçisi Kristof bugün saat 16 da Çankaya köşkünde Reisicumhur tnönü tarafından kabul edilerek arzı veda eylemiştir. 50 lira maaşlılar ıııiıııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııınıuı Izzeddin Çalışlar tekaüd oldu Şimal denizinde dün de bir çok gemiler battı Fransada Majıno hatU gerılermde manevra yapan İngılız tanklan Paris 22 (Hususî) Ingiliz hava kuvvetlenle Alman hava kuvvetleri arasında Majmo hattı üzerinde şiddetli bir hava harbi olmuştur. Ingılizler iki Alman tayyaresini düşürmeğe muvaffak olmuş lardır. su kumandanı takıb ederek bir aralık yakalamış ve harbe tutuşmuştur. Fakat Alman tayyaresi daha kesif bir bulut tabakasına kaçmış ve nihayet gözden kaybolmuştur. YUNUS NADI (Arkası Sa. 5 sütun 4 te) Londra 22 (a a ) Hava Nezaretinin bildirdiğine göre, bir Alman tayyaresinin Frith Of Forth üzerinde görülmesi üzerine Ingiliz avcı tayyareleri yükselmiş ve çok yukseklerde onu bulmuşlardır. Bunun «Heinkel 3» modelinde olduğa görülmüştür. Alman tayyare3İ derhal bulutlara çekilmiştir. Ingiliz tayyare filo İngiltere üzerinde uçan Alman tayyaresi İki tayyare daha düşüraldü Londra 22 (Hususî) Alman tayyareleri bugün Fırth Of Forth üzerinde görünmuşlerdir. Ingiliz sahil müdafaa teşkilâtına mensub tayyareler derhal yük sekten uçan dıişman tayyarelerini takib ederek iki Alman tavyaresini düşürmüşlerdir. Dığer Alman tayyareleri kaçmış lardır. {Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Orgenerdl Izzeddm Çalışlar Şimal denizinde, Metallıs ismı altında kendısıni Sovyet vapuru gibi gösteren Alman Leande1 vayv.ru.nda, yakalanan kaçak e§ya çikanlıyor (Yazısı 5 inci sahifede) (Yazısı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog