Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

IŞ BAŞARMAK Yazan KARNECİ Nakleden: ÖMER RIZA 400 sahife 125, Cildlisi 150 Kr. ve Ahmed Halid Kitabevi yil umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU I 5608 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu? İstanbul No. 248 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyetl: 24298. Idare ve Matbaa kısmı 2429924290 ULUĞ 'K V i M İ R A G I B luhtıralı ceb takvimi akvim malumatı, herkese, her yerde lâzım olan bil ~^ı zamanda muhtıra defteri. a Memie&efîmjzde en çok satılan ve aranan ceb takvim ve muhtıra defteridir. Fiatı cildli olaıak 35 kuruştur. KANAAT KİTABEVİ p 0 0 D' " 'h' 100 0 1939 vUIIlcl LL DinnClKâniHI Sovyet tayyareleri, bir çok şehirleri bombardıman etti Finler bir şehri geri aldılar Balkan tesanüdü talyan Hariciye Nazın Kont Cianonun nutkundan sarahatle anlaşıldığına göre İtalya yeni harbin cihanşümul bir ıhtilâl şeklini almasma muanzdır. İtalyan siyaseti adaletli bir sulh prensipine istinad etmekle mevcud dünya nizamının hercümerc edilmesine razı olmadığını ve olmayacağını gösterdiği gibi Balkanlar ve Tuna boyu havzasında statükoyu bozmak istiyecek hareketlere karşı da lâkayd kalamayacağını açık söylemiştir. Büyük devlet olarak ttalyanm şimdiki biiyük dünya buhranı karşısında aldığı bu vaziyet çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Burada hayaller hakikatle karşılaşıyor. Finlândiyada vaziyet D ^ Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu dünkü toplantıda çaycılarla görüşüyor IYÛLA • ^ l •• •I 1 PEURASUVANTO KUOLJAKVI« U .% VOORlJARVİ Ticaret Vekili, dün de çaycı ve çuvalcılarla görüştü j •TAİVAIKO5W Filhakika (hayat sahası) nazariyesi dünyayı kaplayan ucsuz bucaksız bir ihtiras şeklinde tecelh ettikten ve dünya ihtilâlini umde ittıhaz eden diğer bir siyasetle birleşmekte beis görmemiş olduktan sonra Italyanm gerek umumî dünya vaziyeti üzerinde, gerek kendi çevresinde kendi mevcudiyet ve menfaatleri bakımından söyliyeceği sözler olacaktı. Muhali mümkün diye düşünerek tahribkâr kuvvetlerin muvaffakiyetıni farzetsek ve neticede ganimetten İtalyaya büyücek bir hısse ayrılacağını bile kabul etsek realist faşisl devleti bu cereyana gene kolay kolay kapılamaz ve katılamazdı. Altı üstüne gelmiş bir dünyanın yarmında hangi aklı başında devlet hangi selâmeti garanli altına almmış farzedebilirdi? Korporasyonlarla tahkim edilen faşizmle İtalya sıkı bir nizam taraftarlığı güder ve bu bakımdan sistem olarak hatta demokrasiyi bile anarşi sayarken zincirlerini kınnış bir deliler dünyası içine girmeği ve kendi tavırlanle, hareketlerile bunu kolaylaştırmağı nasıl havsalasına sığdırabilirdi? Sonra Ispanyalarda yalnız ve yalnız bir fikri muzaffer kılmak için bunca fedakârhklarla harbetmeğe gitmiş olmanın ne manası kalırdı? Faşizm, kendisine vücud veren dahilî mücadelelerinin nihayet kendisi tarafından mağlub edilen anarşisini unutabilir miydi? Hulâsa Kont Ciano nutkumı okuduktan ve şimdiki dünya vaziyeti karşısında ona hâkim olan ruhun bu türlü düşüncelere serbest cereyan ve imkân verdiğini kaydettikten sonra bu nutukta Tuna havzasına ve Balkanlara taalluk eden müspet sözlerin bu sahalardaki milletler arasındaki tesanüdü alabildiğine takviye edecek mahiyette olduğunu bilhassa zikretmek lâzımdır. İtalyanın Tuna havzasına Gümrükte bekleyen eşya çıkanlacak Nazmi Topçoğlu: «îş sahasını daraltmıyorum. Kolaylık gösterirken ticaret âleminin suikasd yapmasma tahammül edemem» diyor Acı bir kayıb Askerî Şura azasından Yakub Şevki vefat etti Çaycılar, Limited şirket kuruyorlar Şehrimizde ihtikâra karşı alınacak tedbirleri tespit etmekte olan Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu, ddn öğleden aonra Mıntaka Ticaret müdürlüğü salonunda çay ve çuval tüccarlarile bir konuşma yapmıştır. llkönce çaycılarla görüşen Vekil, bir ay içerisinde çay fiatımn birdenbire 230 kuruştan 600 kuruşa yükselmesini mazur gösterecek sebebi sormuş, çay tüccarlan, çay stoklaımm azaldığını, bankalarm krediyı kestiklerini ve Avrupada da ç*y fiatlanmn yükselmiş olduğunu iddia ederek demişlerdir ki: « Bizim ihtıyacımız akreditif teminidir. Bu temin edilirse mallanmızı getirebiliriz.» (Arkası Sa 6 sütun 2 de) Müntahir geminin murettebatı Fmlandıyada muharebe vaziyetmi göstenr hanta YUNUS NADÎ (Arkası Sa, 3 sütun 3 te) •IIIIIIIIIIIUIIIIIIII1II1IIIIIIIII1IIIM1II1III Londra 21 (Hususî) Sovyet tay yarelori başta Helsinki olmak üzere birçok Fin şehirlerini bugün de bombardıman etmişlerdir. Helsinki civanna 20 kadar bomba atılmıştır. Bir Fin hastanesine 30 bomba isabet etmiştir. Evler daha evvel tahliye edıldiği için insanca zayiat yoktur. Birçok semtlerde yangınlar çıkmıştır. Rus tayyareleri Viborg şehrini de bombardıman etmişlerdir. Carelie cephesinde Finler 8 Sovyet tankını daha tahrib etmişlerdir. Bu su retle son iki gün zarfında tahrib edilen Rus tanklarının yekunu yirmiye baliğ olmuştur. Mannerheîm hattında şiddetli muha rebeler cereyan etmektedir. Ruslann şiddetli ve daimî taarruzlarına rağmen Finler biiyük bir azimle mukavemet ediyorlar. Şimalde hararet derecesi tahtessıfır IIIIMIIMIHIIIIMIIIIIII1 IIIIMItlMIIMMII elli beşe düştüğünden harekâtı harbiye tamamen durmuştur. Yedi Rus tayyarecisi tayyarelerile beraber Finlere teslim olmuşlardır. Fin hava kuvvetleri sevkulceyşî ba kımdan büyük bir kıymeti haiz olan Leningrad Nuımansn şimendifer hattını tahrib etmişlerdir. Norveç hududu civarında anî bir baskın yapan Fin kuvvetleri bir Rus alayını hâmilen esir almışlardır. Yaralı Ruslar şiddetli soğuğa dayanamayarak ölmüşjerdir. Bu cephede Ruslann zayiatı çok büyük tür. Almanya, Arjantine bir protesto notası gönderdi Muharib olmayan mülteci denizcilerin derhal tahliye edilerek serbest bırakılmaları isteniyor Londra, 19 (Hususî) Almanya, Amiral Spee'nin murettebatını tevkif ettiğinden dolayı Arjantin hükumetine bir protesto notası grindermiştir. Nota, mülteci denizcilerin muharib olmadıklannı, kazazede muamelesine tâbi tutulmaları lâzım geldiğini beyan ederek Alman bahII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIII IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMllllllll I riyelılerinin derhal serbest birakılmalanni istiyor. Langsdorf'un cenazest Buenos Ayres, 21 (a.a.) Admiral Graf von Spee kumandanı Langsdorf'un cenazesi, saat 16 da kaldınlmıştır. Cum(Arkası Sa. 5 sütun 5 te) I IIHIIII IIIIIIIIIU IIIIIH ||||| ||||| Fin tebliği Helsinki 21 (a.a.) 20 kânunuevvel Finlandiya tebliği: Düşman Kareli'de taarruzlarına devam etmiştir. Piyade hücumlarını ağır topçu ve yüzlerce tank himaye ediyordu. Ev velki gün olduğu gibi dün de taarruzlar İArkast Sa. 5 sütun 4 te) ••IIIIIIIIMIIMIIIJIIM 11111 Merhum Orgeneral Yakub §evki (Yazısı S incî sahifede) IIIIIIIIIIIIIIIIIIKI illlllltllllllll llll lllllllll lilllllllllllflllllllllllllillllllllllllllliriltl rilllllllllltlllllllllllIMIIIIIIIIIIIIItllllıiMIMllilllllllllMIIMIIMII Dün akşamki fırtına Bir balıkçı motörü karaya oturdu, Haliçte iki kişi boğuldu Dün öğleden sonra başlayan fırtına, akşamustü birdenbire şiddetini arttırmış, geceleyin şiddetli bir yağmurla beraber bir tehlike halini almıştır. Seferde bulunan küçük ve büyük merakib, en yakm sahile iltica ederek şiddetli fırtınanın dinmesini beklemişlerdir. Akşamustü italyan bandıralı bir balıkçı motörü Mermercik civarında fırtına yüzünden karaya oturmuştur. Motör kaptanı bugün konsoloshaneye müracaat ederek motörün kurtarılması için teşebbüslere girişecektir. lArkası Sa. 5 sütun 6 da) Bruges ve Liege üzerinde bir hava muharebesi oldu Alman kuvvetlerinin hududlarda yeniden gizlî ve şüpheli harekâta başladıkları bildîrıliyor Belcika hükumeti, Almanvavı orotesto etti Londra 21 (Hususî) Almanların Holanda hududunda yeniden şüpheli harekâta başladıkları haber verıliyor. Iki meçhul tayyare bugün Holandanın Ut recht şehri üzerinde uçuşlar yapmışlar dır. Holanda tayyareleri derhal meçhul tayyareleri takıbe başlamışlar ve şiddetli bir hava harbinden sonra meçhul mütecavizleri firara mecbur etmişlerdir. Holandanın bitarafıpı ihlâl edildi lllllllllllllllllllll BUGÜN 7 nci sahifemiz Dün akfam frrtvna başlarken ümanda guçlükle üerleyen bır romorkor Dünkü uçuşlar Londra 21 (Hususî) Alman tay yareleri bugün Holanda ile Belçikanın muhtelif kısımlarında uçuşlar > apmışlardır Holandanın bitaraflığı üç defa ıhlâl edilmiştir. Halk Alman tayyarelermi gör{.Arkası Sa. 6 sütun 1 de) Çocuklar için Fransada bulunan bır Ing*lxz tank fcolu, cephe gerismde talim esnasında*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog