Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Taze YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYALARI ile yapılmış nefıs Turk şarabıdır. Bağcı Şarabı Galata Necati B. Cad. 218 Telefou : 41267 umhuriyet 5607 İSTANBUL CAĞALOĞLÜ CAĞALOĞLÜ Telgraf ve mektub adresl:İSTANBUL İstantul Posta fcutusu: Istanbul No. 246 Cumhuriyet, Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 242Ö924290 ^ 0I da başlar nfes eser: 50 kuruş AT M ER ürkçeye çeriren : RIZA med Halid Kitabevi Şiddetli Rus hücumlan Ticaret Ve/cili, dün eczacı, Fin Başkumandanı harekâtı demirci ve çivicilerle üç bizzat idare ediyor saatlik bir görüşme yaptı Memleketin demir ihtiyacı icab ederse Ziraat Bankası vasıtasile temin olunacak Finler dünkü muharebede iki Rus alayını imha N. Topçoğlu, haricden tıbbî ecza tedarikinde her kolaylığın gösterileceğini söylüyor ettiler. Simalde kar fırtınası başladı Dün Ticaret Odasında yapılan toplantıda bulunanlarla Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçoğlu Viipuride Finler tarafından düşürülen bir Rus tayyaresi Belçikanın Kar an *. Roma, 20 (Hususî) Fmler harbin kıt'aları tarafından kullanılan ve su içinbaşlangıcındanberi misli görülmenıiş bir de bir uskur vasıtasile hareket eden yeşiddetle Rus taarruzlanna mukavemet e ni tip bir tank kullanmaktadırlar. Finlandiyorlar. Mareşal Mannerheim harekâtı diyalılar ise, bir topçu subayı tarafından bizzat idare etmektedir. Finler bugün iki icad edilip haricde imal olunan yeni moRus alayını imha etmişlerdir. Şimalî Fin del bir tank defi topu kullanıyorlar. Bu landiyada her tarafta şiddetli kar fırtı top, harikulâde bir delme kabiliyetine sahib olmakla beraber, az miktarda meveçenlerde bu sütunda Belçika nası hukiim sürüyor. cuddur. Meb'usan Meclisi Reisi CauRusların kaybettiği tayyareler Diğer taraftan Stokholm Tidningen Stokholm 20 (a.a.) Svenskd Dagwelcart'ın bir beyanatmdan bahsetmiştim. Cauwelcart, Holandaya bladed gazetesinin Helsinki muhabiri ya gazetesinin Helsinki muhabiri şöyle di zıyor: yor: yapılacak bir taarruz hareketi karşısında On gündenberi devam eden kanlı muDıin cerevan eden tayyaTe hareketleri Belçikanın «bitarafım!» dıyerek seyirci harebelerden sonra, bugün Salla mmtakabilhassa ehemmiyetli olmuştur. Lenin kalamıyacağım, hükumetin, millî istiklâli sında mühim bir muharebe vukuuna intigraddan gelen 65 tayyare ve Bahık litehlikeye düşürebilecek yeni hâdiseleri zar edilmektedir. Ruslar, ayrı iki istika manlanndan gelen diğer 25 tayyare 66 yeni ve münasib kararlarla önlemek mec mete doğru taarruzlannı ilerletiyorlar. bomba atmışlar, fakat filî hiçbir zarar Bu taarruzlardan biri Finlandiyahların buriyetinde olduğunu ileri sürüyordu. yapamamışlardır. Ruslar, 20 tayyare daricatini kesmek maksadile Savekeski is ha kaybetmişlerdir. Bu suretle Rus tay Dün gelen telgraf haberlerine göre, tikametinde, diğeri Tormis'e giden de yaresi zayiatı miktan harbin başından Meclis Reisinin yukarıki beyanatı Başve miryolunu tutmak için Remijaervi istika beri 59 u bulmuştur. kil Spaak tarafından da kat'î bir lisanla metinde yapılmaktadır. (Arkası Sa. 5 sütun 4 te) tekrar edılmiştir. Belçika hükumetinin şe Sovyet ordusu, bir senecJenberî Rus Millî Şef yeni bir memleket seyahatine çıkacak Ankara 20 (Telefonla) öğrendiğime göre, Cumhur Reisi lsmet Inönü bu yakınlarda tekrar bir memleket seyahatine çıkacaktır. Millî Şefimizin, bu seyahatlerinde Diyarbakır ve Adanayı şereflendirmesi muhtemeldir. Reisicumhurumuzun bu seyahatinde ilk merhale olarak Kayseride tevakkufla tetkiklerde bulunacağından bahsedilmektedir. Bazı tüccarlara göre... Çivi buhranına sebeb olan fabrikalar, fiatları da birdenbire yükseltmislerdir Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu. dün bütün ecza tacirlerinin gözönünde tutulaksam saat 1 7 de Ticaret ve Sanayi Oduğu takdirde on bin lngilız lirasının az dası meclis salonunda eczacılar, dem'rci geleceğini, belki bu meselede arkadaş ler ve çivicilerle üç saat kadar dtvam larının yalnız kendi firmasını mevzuu eden bir konuşma yapmıştır. bahsederek bin liralık takasla iktifa oluİlk konuşma, eczacılarla olmuştur Ec nacağını, yalnız piyasanın üç aylık iyot zacılar, mualece temini için serbest do ihtiyacının uç bin Ingıliz lirası tuttuğunu vize ihtiyaclan olduğunu söylemi?, Ve ve bin Ingiliz lirasının ancak bir siparişi kil, Ankaraya gelen beş kişilik heyerin de kaşılayabileceği cevabmı vermiştir. evvelce bu talebde bulunduğunu. bu işe Vekil, buna cevab olarak şunlan söyTakas Limited şirketi elindeki on bin In lemiştir: « Piyasada ilâclann mevcudu ek • gilız liralık takasın tahsis edıldiğini bılsilmiştir. Evvelâ esas olan şey, ilâcları ta» dirmiştir. {Arkası Sa. 6 sütun 1 de) Eczacılardan biri, verilecek takasta ItllllllllllllllllllMIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIHIIllllllHlllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllMlllllllllllltll fi, mecliste hariciye bütçesi müzakere edilirken aynen şunlan söylemiştir: « Belçika, ancak hududlarınm lamamiyeti ve hayaü menfaaileri tehdid edilmediği müddetçe bitaraf kalabilir. Bizim bitaraflığımızm muhafazası için müstakil ve bitaraf bir Holandamn mevcudiyeti şarllır. Vakıâ, Holandamn vaziyeii değiştiği takdirde takib edeceğimiz hattı hareketi şimdiden tayin etmek ihtiyatsızlık sayılır. Fakat, komşumuzun maruz kalacağı yeni bir vaziyet karşısında lâkayd durabıleceğimizi iddia etmek de bir ihliyalsızhktır.» Bu beyanat da açıkça gösteriyor ki, garb cephesinin en tehlikeli, en nazik bir yerini işgal eden Belçika artık kararını vermiş bulunmaktadır. Holandaya bir taarruz vaki olduğu takdirde o sıranın kendine gelmesini beklemiyecek, mevcudiyetini müdafaa için komşusıle beraber silâha sarılacaktır. Graf Von Spee zırhlısının Ileri karakollarda münferid çarpışma kumandanı da intihar etti faaliyetinden başka bir şey olmayor Boenos Ayres'te muhacirler otelinde mevkuf tutulan kumandan, şayani dikkat bir mektub bıraktı r~ • ı T Garb cephesinde vaziyet Stratejik bir sahada yaşayan milletler için bitarafhğın neye mal olabıleceğini 1914 ten 1918 e kadar geçirdıği feci tecrübelerden sonra iyi anlamış bulunan Belçika son verdiği kararla ayni vaziyetteki diğer milletlere iyi bir örnek teşkil etmiş oluyor. Milletlerarası münasebetlerinin kesafet peyda ettıği yirminci asırda, muayyen bir sıyasî muvazeneye tâbi olan milletler için Denızcıhk kudreti fena halde sarsılan Alman donanmasından bir parça bitarafhk hakikaten artık manasını kayEuenos Aires 20 (a.a.) Graf von mandanı bulunduğu Alman Ceb zırhlısı betmiş bir kelimedir. Bugün hemen her Spee'nin kumandanı Langsdorf intihar et gıbi intihara karar verdiğini, fakat daha Avrupalı mıllet, bilhassa küçükler ve orevvel arkadaşlarının salımen kurtulmalamiştir. tancalar, mevcudıyetlerini içinde jaşadıBuenos Aires 20 (a.a.) Gıaf von nnı temin etmek istediği için kararını tehir ğımız siyasî nizama borclu bulunuyorlar. Spee'nin kumandanı tabanca ile kendini eyledığıni bildırmektedir. Bu nizam ortadan kalkıp, yerine başka öldurmuştur. Mıitemmım malumata nazaran, kumandan Langsdorff dün gece butün arkabir nizam konduğu gün, onlar da müstakil Kumandan nasıl intihar etti? millet olarak Avrupa haritasından silineBoenos Ayres, 20 (Hususî) Alınan daşlarını odasına davet etmiş ve son talimatlarını vermiştir. ceklrdir. Nitekim dünyaya hâkim olma mütemmim malumata nazaran, kumandan Kumandan Langsdorffun cenazesi yaya çahsan yeni nizam telâkkisinin hergün Langsdorff bu sabah muhacirler otelin rın askerî merasimle kaldırılacaktır de olü olarak bulunmuştur. Admiraî Graf bir devlet yuttuğuna acı acı sahid oluyoİngilteredeki akisler von Spee kumandanının bir tabanca ile NADİR NAD1 intihar ettiği anlaşılmıştır. Kumandan Londra, 20 (Hususî) Bahriye meİArkası Sa, § sutun 5 te\ İArkası Sa. 5 sütun i te) Langsdorff bıraktığı bir mektubda ku Garb cephesindeki Fransız ordusunun tayyare dinleme aletleri Paris, 20 (a.a.) Havas ajansı askerî vaziyet hakkmda şu malumatı veriyor: Dün, bütün gıin yağmur yağmış olmasına rağmen, cephede keşif kollan ve ufak taarruzlar bakımından, faaliyet, şiddetli olmuştur. Alman piyadesinin taarruzlan bilhassa Loren cephesinde, Moselle ile Vosges arasında şiddetli olmuştur. Bu hat dün, Almanlar tarafından Fransız ileri mevzilerile ufak mevzilere karşı yapılan en az dört taarruz teşebbüsünden sonra oldukça şiddetli bir piyade harbine sahne teşkil etmiş ve Alman taarruzlan tamamen • püskürtülmüştür. Mütearnzlar bir mitralyöz bırakarak sahadan çekilmişlerdir. Faaliyet dolu olarak geçen günden sonra, gece, sakin geçmiştir. Havanın feİArhası Sa. 5 sütun 3 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog