Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makale



Katalog


«
»

HAYAT 4O Türkçeye çeviren : Amerlkada milyonlar satılan ında başlar RIZ A Ahmed Halid Kitabevî Enfes eser: 50 kuruş OMER yil İSTANBUL CAĞALOĞLU ~ h Ofl D' ' *L" I 5 6 0 6 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Fosta kutusu: İstanbul No. 246 y a r Ş a i H D a &U DiriIIClKânUn Tplpfnn RasTnıiVıarrir* 523R6. T a h r i r hevetir 242PR. İdarf> VP Makhao lrısmı 549QQ 949Qn umhuriyçt l«JuU ıpa mecmuaları nefasetln lekl baskisı, 4 renkli kapağı ve en tanınmış muharrirlerin cazlp yazıları lle slze bir bahar tazellğl verecektir. Bugtln çıkan 34 ilncü sayısınl mutlaka okuyunuz. Ni MECMUA Bugiin Çıkan Ticaret Vekili, hükumetin muhtekirlere karşı şiddetli tedbirler aldığını söylüyor Herhangi bir malın noksanlığını çekecek değiliz, halkın geçim şartlarını tazyıka kalkışanlara karşı silâhlı elimîz uzanacaktır Ticaret Vekilimizle tacirlerimiz arasında ün Ticaret Odası salonunda Ticaret Vekilimizle îstanbul piyasasının bilhassa manifatura, kösele ve deri, ayakkabı, makara gıbi maddeler üzerinde çalışan bellibaşh tacirleri arasında bir toplantı ve çok ciddî bir hasbihal yapılmıştır. Hükumet piyasa vaziyetini günü gününe takib etmekte ve dünyanın şimdıki fevkalâde vaziyetı içinde memleketin normalden hiç ayrılmıyan bir hayat yaşıyabilmesi için alınması lâzım tedbirler üzerinde ehemmiyetle durmakta olduğundan dünkü toplantı daha ziyade son günlerde geçen Umumî Harb zihniyetini hatırlatan bazı spekülâsyon hareketlerinin manasızlığını ve mazarratım tebarıiz ettirmek gayesini takib etmiş ve Ticaret Vekıhmızin Ankaradan Istanbula bilhassa bu maksadla geldiği anlaşılmıstır. Dünkü toplantıya Ticaret Vekilimizîn tensibile Vali ve Belediye Reisi Doktor Lutfı Kırdar riyaset etti. Kendisi de Ticalet hayatında yetişmiş olan Vekil Nazmi Topçoğlunun, bazı ticaret eşyası üzerindeki fiat yükseklikleri hakkında evvelâ tacirlerin ifadelerini dmlemek ve bunlara karşı hükumetin düşündüklerini ve yapacaklannı soylemek istedıği görülüyordu. Muhtelif kategoriye mensub tacirler namına bazı zatlann sözleri spekülâsyon mahiyetinde fahiş bir fiat tereffüü olmadığı neticesinde karar kılarken meselâ ayakkabıcılar namına bu sözlerin hakikate tamamile tevafuk etmediğini iddia eden canlı itirazlar işitildi. Ve nihayet Ticaret Vekili söylenen sözlerin hakikate uyan ve uymayan taraflarını tenkid ve münakaşa ettikten sonra piyasada hiçbir fevkalâdelik istemiyen ve bu hali temin etmek için iktısadî ve kanunî tedbirlerini almakta olan hükumetin hem dost elini, hem demir pençesini gösterdi. Ticaret Vekilinin çok samımî ve cidden kanaat verici izahlan içtimada hazır bulunan ve nihayet cümlesi bu vatanın iyilikleri üzerinde müttefık çocuklan olan tacirlerimiz tarafından sürekli alkışlarla karşılandı. Ortalıkta bir fevkalâdelik bulunmadığını söylıyen ve kendi hesablanna belki vaziyeti hakikaten böyle de görmekte olan bir kısım tacirlerımizin ifadelerine rağmen hükumet muhakkak dünyanın bugün içinde yaşadığımız yeni halinden dahi istıfade etmek ıstıyenlerin tahrikile velevki başlangıc şeklinde manasız fiat tereffüleri bulunduğu kanaatindedir. Geçen Umumî Harbde böyle şeylenn yapılmış olması bazı hatıralan ve bazı ihtiraslan yeniden tahrik eylemiştir. Fakat ne şimdi yaşadığımız devir, geçen Umumî Harb zamanına kıyas olunabılir, ne de o zamanki harb ticaretlerine şimdi de imkân verilebilir. İşte Ticaret Vekilimiz dünkü içtimam münakaşalarını tenkid ve telhis ederek bu kat'î neticede karar kıldı. Ticaret Vekilimiz geçen Umumî Harbdeki devlet idaresini bir jandarma hükumeti olarak tavsif etti ve Cumhuriyet rejıminin Türkiyemizde yarattiğı iktısadî devlet sistemile bütün müşküllerin makul ve mantıkî hal suretleri bulunduğunu ve Cumhuriyet hükumetinin de işte bilhassa bu yolda yürümekte olduğunu maddî delillerile anlattı. Filhakika haricden deri ve kösele ithal etmek için döviz ve akreditif ihtiyacından bahsedilmiş olmasına karşı Ticaret Veki ihtikârla mücadele Beyaz elbiseler giym iş olan Fin askerleri Mannerheim hattına gidiyorlar Rus tayyarelerinin akını kolaylıkla püskürtüldü Kızılordu, aldığı yeni takviye kıt'aları sayesinde şimalde ilerlemeğe muvaffak oluyor Dunku tçtımada Ttcaret Vekili beyanatta bulunurken yapılan hücum Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlunun daveti uzerine Vali ve Belediye Reısı Lutfı Kırdar, Cumhuriyet Halk Partısi İstanbul Mufettişi ve Vılâyet idare heyeti reısi Tevfik Fikret Sılay, Mıntaka Ticaret Müdüni, Oda reisleri ve umumî kâtıbile gazete bajmuharrirleri ve ticar! mehafil erkânı, manifatura, deri, makara ithalâtçıları ve ayakkabıcilardan mürekkeb bir heyet Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda toplanmışlardır. Toplantımn mevzuu, son zamanlarda muhtelif ıthal maddeleri üzerinde vaki anormal tereffuler dolayısıle hâdis olan vaziyet etrafında kofiuşulmak, bu anormal fiat tereffıilerinin önlenmesi için alınmış ve alınmakta olan tedbirler hakkında (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Londra 19 (a.a.) 17 gündenberi ilk defa olarak Sovyet tayyareleri dün Helsinki üzerinde uçmağa teşebbüs et mişlerse de daha 1 5 mil mesafedeki Sippo'da bulunan sahil bataryalan tarafından uzaklaştınlmışlardır. Diğer taraftan Sovyet tayyareleri Finlandiyanın merkez kısmı'üzerinde uçmujIardır. Göllerin sathındaki buz tabakası şim di en ağır tanklara da tahammül edecek derecede kahndır. Sovyet ordusunun tensik edilen kumanda heyetinin yeni taarruz usulleri kabul ettiği bildirilmektedir. Amsterdam 19 (a.a.) Tenska Nottsburo, bu sabah, Sovyet tavyareleri(Arkast Sa. 5 sutun 4 te) Rusların yaptığı hava taarruzu akim kaldt Büyük bir Alman gemisi de kendi kendini batırdı Fransızlar da dün iki Alman tahtelbahrini batırdılar Londra 19 (Hususî) Almanyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan Kolumbus yolcu vapuru Atlantikte batırumıştır. Harbin başlangıcındanberi Meksikamn Vera Kruz limanında bulunan Alman gemisi, iki gün evvel elli günlük erzak alarak Meksika limanını terketmişti. 31.782 ton hacminde olan Alman gemisi bugün Verginie acıklarında bir İngiliz harb gemisine tesadiif edince kendi kendini batırmıştır. Amerikanın Taskaloşa adındaki harb gemisi Kolumbus'un mürettebatından bir kısmını kurtarmıştır. Kanadadan Fransaya külliyetli asker geldi AJAX •ut$ Pariste toplanan Yüksek Harb Şurasında çok mühim kararlar verilmiştir Uruguay sularında İngıhz gemıîertîe Alman zırhlısı arasında vuku bulan muharebenm mevktınt ve seyrtnt gostenr kroki Intihar eden gemi Zırhlı batarken kumandanla zabitler arasında ihtilâf çıkmış " BuenosAıres 19 (a a ) Admira! Graf von Spee'ye mensub 1039 bahriyeLnin karaya ihracı esnasında hiçbir hâParis 19 (Hususî) Bahriye Nazırı Kampinki, Fransız donandise olmamıştır. masının bugün iki Alman tahtelbahrini daha batırdığım resmen Bahriye Nazın Seatto, Alman bahriyelilerini misafir edıldikleri muhacirler otebeyan etmiştir. Tahtelbahirlerden biri, iki hafta evvel diğer bir Garb cephesvnde bulunan Iskoçyalı askerler sıper kaztyorlar linde ziyaret etmiştir. Bahriyelıler mevAlman tahtelbahrini batıran Siroko adındaki Fransız torpidosu kuf tutulacaklardır. Paris 19 (a.a.) Havas ajansı, as garb müntehasmdaki mıntakada, Almantarafından batırılmıştır. (Arkası Sa. 5 sütun 5 te) kerî vaziyet hakkında şu malumatı veri lar tarafından, yeni bir ufak taarruz teınııııııııııııııııııııııı ımııııııınııııııııııiMiııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııı iııı IIIMIIII ııııııııııı ıııııııııı nııııııııııııı ııııııınııııııııııııııııııııııııııııııin ıııııın ıııııııııııııııı şebbüsü yapılmıştır. Almanlann, bu mınyor: (Arkast Sa. 6 sütun 1 de) Dün, Moselle'in şarkında, ve cephenin iki Alman tahtelbahri daha batırıldı lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Denizlerde harb ıııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııınıııııııııııuıııııııııııııııııııııınınr Alman tayyareleri, Şimal denizinde ingiliz balıkçı ve bitaraf yük gemilerine saldırıyorlar YUNUS NADt jJLrkası Sa. 5 sutun 6 da) Cumhur Reisi tsmet Inönünün evvelki gün Ankaraya avdet ettiğini yazmıştık. Yukarıdaki resim, Milli Şefimizi gardan çıkarken göstermektedir 8ir Holanda vapuru. Ştmal dentzmde baUyor (Yaztn 3 uncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog