Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

TAKViMi" RAGIB 194O muhtıralı ceb takvlml En doğru takvım malumatı, herkese, her zaman, her yerde lâzım olan bılgiler, ayni zamanda muhtıra defteri Memleketımizde en çok satılan ve aranan ceb takvim ve muhtıra defteridir. Fiatı cildli olarak 35 kuruştur. Flnler Mııkavemet Müdafaa kuvvetleri, dün Sovyet zırhlısını batırdılar KANAAT K1TABEVİ umhuri II 5500 URİYE ÖNİZ ETMENİN Nl Bir k ö j öğreV^eni bayanın hayatı, meslek aşkı, ıstırapları, sonu Tanesi 4 0 kuruş İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, istanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kLsmı 24299 24290 0 D ' X" L DlfinCIKcinUn 1 Taşradan posta parası alınmaz. AHMED HALID KITABEVİ İngiliz sahillerine düşen bir Alman torpili ihtimamla karaya çıkanlıyor Harb şiddetleniyor Şimal denizi geniş bir mayin tarlası haline geldi Çok ağır şartlara rağmen yurdlannı canla başla müdafaa eden kahraman Fin evlâdlan (Soldakl resim, orduda gdnüllü çahşan Fin kadınlannı bir kurs esnasında gösteriyor) Avrupa ve Balkanlar vrupa şımalinde her gun daha hâd şekıllere giren harbin bir ' ucu çoktan merkezî Avrupaya gelip dayanmışken Macaristan ve Rumanya Hariciye Nazırlan arasında Trianon muahedenamesi üzerinde şiddetli münakaşalar yapılması bize ciddî ve hakikî işler görülecek zamanları boş ve hatta mu2ir lâflarla geçıren Bızanslılığın devrimizde dahi pekâlâ devam edebilen en son ve en miıkemmel bir nümunesi gibi göründıi. lki üç aydır başlıyan yeni harbin dayandığı sebebler daha evvelden görülmuş olduğu halde geçen kısa müddet zarfında her gün daha iyi ve daha korkunc olarak inkişaf etmektedır: Bılhassa küçük mılletlere müstakil devlet hayatı tanımak istemiyen bir nazariyenin yıirutülmesi ve fılıyata konulması gayretleri karşısındayız. Şaşılacak şeydir ki küçük ve orta milletler yanıbaşlanndaki bu korkunc tehlıkeyi bir turlü görmek istemiyorlar, ve sanki ortalıkta onların telâşmı mucib olacak hiç birşey yokmuş gibi davranıyorlar. Kafasını kuma sokarak kendisi avcıyı görmedıği için avcınm da kendisini görmiyeceğine inanan devekuşunun meşhur hikâyesi!., Birçok Fin şehir ve kasabaları yeniden bombardıman edildi TECA VÜZUN AKİSLERI İstifa eden Fin kabinesinin yerine Millî Banka Müdürü Ryti'nin idaresinde baska bir hükumet kuruldu Sovyet hava, kara ve deniz kuvvetleri dün de bütün gün Finlandiyaya karşı harektlerıne devam etmişlerdir. Her tarafta Sovyetlere mukavemet eden Fınler, şark cephesinde bir çok Sovyet tanklannı tahrib etmişlerdir. Finlandiya körfezinin Cebeluttankı addedılen Hongo'dekı Fin sahil müdafaa kuvvetleri de bir Sovyet Bir ingiliz ticaret gemisi, Ingilterenin Cenubu şarkî sahillerinde mayine çarparak battı, Garb cephesinde topçu muharebesi devam ediyor Londra 1 (a.a.) Şimal denizinde yeni bir mayin tarlası vücude getirilmiştir. Bu mayin tarlası, Tımes halici ile Holanda arasında 300 mi! bir sahayı kaplamak tadır. Amirallik dairesi, ekseriyetle bu mıntakadan geçmekte olan ticaret gemilerine keyfiyetten ma lumat vermiştir. Torpile çarparak batan İngiliz vapurtt Londra I (a.a.) 2,730 ton hacmindeki ve Sheaf Crest adındaki İngiliz ticaret vapuru, Ingilterenin cenubu şarkî sahili yakınında bir ma yine çarparak batmış tır. 28 kişiden ibaret olan mürettebatı, kur tanlmıştır. Fakat infilâk dolayısile bir çokları ağır surette yaralanmıştır. zırhlısını batırmışlardır. Ayrıca 15 Sovyet tayyaresinin de düşürülduğü haber veriliyor. Diğer taraftan, Sovyet tayyareleri de başta Helsinki olmak üzere bir çok Fin şeZafranbolu 1 (Hususî muhabirimizhirlerini şiddetle bombardıman etmişlerden) Bu sabah saat 9 da hususî trendir. Bir kısım halk karlar üzerinden yaya oalrak Norveç hududuna iltica etmekte le Başvekilımiz Doktor Refık Saydam, refakatinde Iktısad Vekili Hüsnü Çakır, (Arkası Sa. 5 sütun 4 te) Müstakil Grup reis vekili Ali Rana TarlllllllllllllllllllllllltlllHimilllilllllllllllllllllllinnilllllllınillUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII han olduğu halde Karabüke gelmiştir. Merasimle karşılanan Başvekilimiz, Zafranbolu heyetini kabul ettikten sonra orSon sistem bir İngiliz topuna bir bucuk ton ta mekteb hakkındaki dılekleri dinlemişağırlığmda bir mermi yerleştiriliyor Küçük milletlerin hakikati bütün bütün tir. tsveç kara sularında Alman mayin den Stokholm yakininde kâin Logolelar* görmedıkleri kabul olunamaz. Onlann kadar 300 kilometrelik bir petrol bonı tarlaları Başvekil, yarm öğleye kadar demir ve hakikati gördukleri kendılerince bitarafinşası için tetkikatta bulunmak üzere mü çelik fabrikalannı gezecektir. öğleden Stokholm, 1 (a.a.) Isveç'in karasu lıklarını icabında silâhla müdafaa için tehassıslardan mürekkeb bir komisyon sonra Zonguldağa hareket etmesi muhte lannda yeni Alman mayin tarlalatınm bualdıklan tedbirlerden bellidir. Fakat bu meldir. (Arkası Sa. 5 sütun 3 tef lunması, Isveç hükumetini garb sahillerintedbirleri almakta her küçük millet miinferid hareket etmekle beraber kendısine ıııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııı gelebilecek taarruza karşı belki ıstırari bazı politika oyunlarile de tehlıkeyi atlatabileceği malihülyalannı besliyor. Başvekil KarabUk'te Devlet resim sergisine kabul edilmiyen eser Bu âcizane hareket tarzının verebileceği netice şudur: Küçuk ve orta milletlerden herbirinin zamanla sıraları geldikçe ayrı ayrı taarruza uğrayıp feci akıbete düşmesî. Bu silsilede kendilerıne henüz sıra gelmemiş olan milletlerin tehlıke gelinciye kadar kendılerini selâmette sayarak hatta kendı aralarında komşu kavgası yapmalan bu devrin en ıbret almacak ve en hayret olunacak hâdiselerıni teşkil etmektedir. Buyük milletler, henüz sıraları gelmemiş olduğu için bazı küçuk ve orta milletlere şu veya bu şekıllerde teminat verebilirler. Bu yoldaki teminatlann kıymeti hakkmda şimdiye kadar kâfi fıkir edinılmiş olmak lâzımdır. Avrupada yenı harbin yeni davasına gbre müstakil hayatı tehlikede olmıyan hiçbir küçük millet yok gıbidir, ve hiçbir milletin münferid müdafaasile kendisini kurtaramıyacağı muhakkaktır. Küçük ve orta milletlerin imkân olan her yerde munferıd değil, müşterek müdafaa tedbirleri almaları kendi selâmetleri için ve umumî sulh için faydalı olarak gidilebilecek tek yoldur. Balkanlarda komşumuz Bulgaristamn bazı komşularından bazı istekleri bulunrnak dargınlığıle kendı köşesinde çehre Tanınmış san'atkârlarımız, merhum Halil Paşanın reddedilen tablosu münasebetile hasıl olan vaziyet etrafında düşündüklerini anlatıyorlar Kıymetli ve emektar ressamlanmız dan Halil Paşanm tablolarının, ilk devlet resim sergisine kabul edılmemesinin, san'at mahfıllerinde derin bir tesir uyandırdığına işaret et miştik. Hâdise, eskiler ve yeniler arasında, bir müddettenberi ka panmış olan münakaşayı tekrar alevlendirecek bir mahi yet arzetmeğe baş lamıstır. ilk mekteblerimizde pasi müdafaa tscrübesi başladı Dün ilk defa İstanbul 44 incü mektebde yapılan deneme, muvaffakiyetle neticelendi Cemal Tolluya göre... Recsam Cemal Tollu, dün bu hu susta bir muharririmize demistir ki: « Halil Paşanm ölümü, bugün Üstad Halil (Paşa) nm bir eseri resminin sergiye kabul edilmemesinden Burada teessürle kaydederim ki ge doğan gürültü kadar gazetelere aksetme çen haziran ayında Ankara Ressamlar mişti, * jLArkaaı Sa. 6 sütun X de) YUNUS NADt (LArkası Sa, 3 sütun 4 te) Dün kırk dördüncü mektebde yapılan pasif korunma tecrübesinden iki görünüş (Yqzı$ı 6 ncı aghifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog