Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT 4 0 ında başlar Türkçeye çeviren : Amerikada mllyonlar satılan Ahmed Halid Kitabevi Enfes eser: 50 kuruş OM ER RIZ A Onaltıncı yıl sayı: 5599 umhuriy İSTANBUL CAĞALOĞLU Posta Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 ENVER MUALLİM KALAKLI sistemi İNGİLİZCE DERSLERl 416 sahife cildli 125 kumş . Mükalemeli PRATİK Faucett NO. 246 Çarşamba 13 Bırıiîcikânun 1939 İKBAL KİTABEVt* ( Finler müthiş bir baskın yaptılar ) Doktor Refik Saydam, bu münasebetle malî Ruslar, Finlandiyaya bir buçuk Başvekilimiz dün mühim milyon asker sevkediyor bir nutukla haftayı açtı Tasarruf haftası bünyemizin kudretini ve ihrac mallarımıza gösterilen rağbeti anlattı Millî Şefin memleket seyahati Kayseri 12 (a.a.) Reisicumhur İsmet tnönü bu sabah saat 9 da hususî trenle şehrimizderi geçerek Sıvasa gitmişlerdir. Sıvasta Sıvas 12 (a.a.) Reisicumhur İsmet Inönü saat 15,30 da hususî trenlerile şehrimizi şereflendirmişler ve otomobillerle ufak bir gezintiden sonra Erzuruma müteveccihen yollarına devam etmişlerdir. Bir Sovyet tank kolu ve beş piyade bölüğü imha edildi, bir hava üssii de tahrib olundu İktısad Haftası münasebetile Taksimde açdan açık hava Hükumetin aldığı mühim tedbirler Takas primlerinden yeni tenzilât yapılıyor Arilcsra T2 (a.a.) Beynelmilel şartlar dolayısile, ithalât zorluklarını berta raf etmek için tevessül edilen tedbirlerden maada, hayat pahahhğına müessir olabilecek mahiyetteki diğer bir takım unsurlann hatta maddî fedakârhklara da katlanmak suretile ortadan kaldınlması ıçin hükumetçe gayretler sarfedilmekte ve ka/arlar alınmaktadır. Bu rneyanda bilhassa ithalât takas prirnlerinde yeniden tenzilât yapılması düşünülmüş ve tatbikata geçilmiştir. Haber aldığhruza göre, Ticaret Veki inin reisliği altında topia'nan MaJiye ve Ticaret Vekâleti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasile takas Limited şirketi mümessillerinden mürekkeb heyet bu hususta 1 1 kânunuevvel 1939 dan mute ber olmak üzere takas primlerinde aşa ğıdaki tenzilâtın yapılmasma karar vermiştir: 1 2/7005 sayılı kararnamenin üçünı maddesine dahil enterşanjabl takaslarda, ithalât ve ihracatta onar puvan tenzilât icrasile: lhTacatta yüzde 47 ve ithalâtta yüzde 56 nispetinde prim tat bikı. 2 Ingütere takaslarmda: Inracat (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Ankara 12 (a.a.) Başvekil Doktor Refik Saydam bugün saat 16 da Halkevinde söylediği bir nutukla onuncu tasarruf ve yerli malı haftasını açmıştır. Bu münasebetle Halkevinde yapılan toplantıda, Vekiller, meb'uslar, Vekâletler erkânı, matbuat mümessilleri ve kalabalık bir davetli kütlesi hazır bulunmuştur. Merasime, Ankara Kız lisesi talebeleri tarafmdan söylenen Istiklâl marşile başlaimış ve bunu takiben Başvekil Dok tor Refik Saydam haftayı açış nutkunu irad eylemiştir. Sık sık ve sürekli alkışlarla karşılanan bu nutku, Ankara Kız lisesi talebelerinia temsilleri takib eylemiştir. « Aziz yurddaşlanm, Bugün, onuncu tasarruf ve yerli mal lar haftası başlıyor. Artık bugün, millî bayram günlerimiz arasında yer almış (Arkası Sa. 6 sütun 1 de) Başvekilimizin nutku Finler tarahndan tahkim edilen Aland adaları limanlarından bir görünüş Şark cephesi boyunca şiddetli çarpışmalar olmnştur. Finlandiya kıt'aları lllomansti köyü civarında ileri hareketlerde bulunmuş ve ansızın yaptığı bir hücumla üç düşman bolüğünü tarümar etmiştir. Suomussalmi mıntakasında da bir düşman bölüğü yok edilmiştir. Laponya Rus hududu yakınında Salla köyü, şiddetli bir topçu ateşinden sonra düşman tarafmdan işgal edilmiştir. (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Sovyet Rusya sulh teklifine red cevabı verdı Ruslar, evvelce bildirmiş oldukları sebebler dolayısile, Milletler Cemiyetinin talebini kabul etmediler Helsinki 12 (a.a.) Finlandiya Genel Kurmayının resmî tebliğidir: Taipale nehri mıntakasında diişmanm iki hücumu tardedilnıiş ve düşmana büyük zayiat verdirilmiştir. 7 Sovyet tankı tahrib edilmiştir. Düşman, Kiviniemi'de fiuoksi su istihkâmlarını geçmek üzere yeniden teşebbüslerde bulunmuşsa da ereyan halinde bulunan harbin muvaffak olamamıştır. sebebleri, harbe dahil olmıyan Kareli berzahında müfreze faaliyeti devletlerin gözlerinden kaçmışa vukua gelmiştir. benziyor. Harbe dahil olmıyan devletler bu felâket günün birinde kendi kapılarını çalmayacağı umudlarile oyalanıyorlar ve bitaraflık adma ancak zehirli gülmelerle karşılanabilecek garib hareketlerde bulunuyorlar. Garib, âcizane, gafilâne ve mezbuhane hareketler. Şimalî Amerika Birleşik Devletleri Büyük Cumhuriyetine varıncaya kadar bütün bitaraflarda derece derece ayni gaflet görülüyor. Harbin sebebleri ve sulhun hedefleri DENİZLERDE MUHAREBE Rus protestosuna karşı verilen manidar cevab Açık denizlerde bitaraf gemilerinin tevkiflerinden tevellüd edecek zararlar şimalî Amerikayı Japonya ve Rusya ile ayni hizada protestoya sevketmiştir. Bu protesto milletlerarası hukukunun abluka şartlarına ve denizlerin serbestliği prensipine istinad ediyor. Hangi milletlerarası hukuku? Şimdiki harbin bu hukukla alâkası derecesini anlamak için hayatlarına hatime çekilen ve daha da çekilmek istenilen müstakil devletlerin maruz bulunduklan felâket ve musibetleri gözönüne almak lâzımdır. Harbi yaratan mütearrız devletler kendi kuvvetlerinden başka hak tanımayarak hasmı yenmek ve ezmek değil, yok etmek için her vasıtayı mubah sayarlarken milletlerarası hukukundan bahsetmek nasıl mümkün olur? Denizlere torpil dökmenin de milletlerce kararlaştırılmış şartları vard;r, ve Almanya da 1907 La Hey muahedesinin altını imza etmek suretile bu şartlara riayeti deruhde etmiştir. Şimdiki harbde ise ayni Almanyanın hiç kimseye haber vermeksizin denizleri miknatıslı, miknatıssız, sabit veya serseri gelişigüzel torpillerle zehirlemesine şahid oluyoruz. Muharib veya bitaraf gemi tanımayan denizalblardan sonra muharibler kadar bitarafların gemilerini de berhava etmekte olan bu harekete karşı mukabele bilmisil yolile alınan tedbirlerin velevki bazı prensipler namına protestoya mevzu teşkil etmesi Sovyetler, Finlandiyaya taarruz ederken müttefiklerin hareketini protesto etmesi garib görünüyor Hitler'in plânları Eski Danzig Âyan reisi ifşaatına devam ediyor «5» inci sahifede Müleiler Centiyeti binastnın medhali Cenevre 12 (Hususî) Sovyet hü kumeti Milletler Cemiyeti tarafmdan yapılan teklifi reddetmiştir. Salâhiyettar mehafilden alınan malumata nazaran, Sovyet Başvekili Molotof, Finlandiya ile sulh müzakerelerine girişmek ve Finlandiyadaki Sovyet kuvvetlerini derhal geri çekmek hususunda Milletler Cemiyeti tarafından yapılan teklife verdiği cevabda, ^j (Arkası Sa. 5 sütun 2 de) Garb cephesinde Almanların yaptığı taarruz püskürtüldü Garb cephesinden gelen ilk hakikî muharebe resimleri: Fransız askerlen y\k\lm\ş bir koy duvarına isUnad ederek ateş açıyorlar 0İ lngiliz kcmtrol gemileri tarajvndan musadere edilen mevaşi vapurdan çıkarıhyor • ııııııııı>ııırıııııtıııııtıııııııtıııııııııııtfiıııııı>ııiMfiıııifiııifiıı><ııtıtııt(iıı<ıııııırıııııııııııtıııııı>ııııııııııtııı>ııtıtıııtıııııı>ııııtıııııııııııııııtıııııtııııııııifiıııııııif«fiıııııııiiiıııııııi(iıııtıııııtıııııııııııııııııııtııııııaııııtıııııııifiııııı* YUNUS NAD1 HArkası Sa. 5 sütun 6 da) Paris 12 (a.a.) Havas ajansı, Sovyetlerin Moskovadaki lngiliz büyük elçiliğine verdiği protesto notasından bahseden bir tebliğinde ezcümle diyor ki: Sovyetler Birliği, bu notasında, müttefiklerin ekonomik harbde kullandıkları usullerin enternasyonal münasebetler tarihinde misli mevcud olmadığını ve Sovyetlerin görecekleri zarardan dolayı tazminat istemek hakkını muhafaza eyliyeceklerini bildiriyor. Eğer vaziyet çok ciddî olmasaydı, Moskova protestpsunun bir istihza teşkil ettiği nazarı dikkate alınarak bu istihzanın kıymeti takdir olunabl lirdi. Fakat bugün vaziyeti tam surette tavziha ihtiyac vardır. Müttefikler, 1907 mukavelenamesile bizzat Alman donanmasının 1939 ağustos sonunda neşredilen emirnamesi hilâfına olarak Almanyanın bitaraf ve muharib tanımayan mayin muharebesi üzerinedir ki bu mukabele bilmisil tedbirini almış bulunuyorlar. Fransız lngiliz tedbir. ÇArkast Sa^ 3 sütun 1 de>: (Yazısı 5 inci şahitedeX İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog