Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

TATARCIK 7 Unîversitelinin ROMANI Tanesi 75, cüdli 100 kuruş. Taşradam posta parası alınmaz Halide Edibin Şaheseri Ahmed Halid Kitabevi Vll İSTANBUL CAĞALOĞLU SEVK 5 5 9 8 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu? İstanbıü No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kismı 2429924290 umhuri ENVER KALAKLI Mükâlemeli PRATİK Faucett sistemi MUALLİM Sah 12 Birincikânun 1939 ^1 >4 ***** DERSLERİ |l6'sahife cildli 125 kuruş İKBAL KİTABEVİ NGİLİZCE Kızılordunun Finlandiyayı ikiye ayırmak için yaptığı taarruzlar püskürtüldü Şimal cephesinde Ruslar 500 maktul verdiler ve 200 esir bırakarak ricat ettiler Milli Şef tsmet İnönii, Ankarada Çocuk Esirgeme kurumu tarafından verilen baloda Bafvekille yanyana Cumhur Reisimiz dün gece Erzuruma hareket etti Ankara, 11 (Telefonla) Reisicumhur tnönü bu gece saat 23 te hususî trenle Erzuruma hareket etti. Garda Mareşal Fevzi Çakmak, Meclis Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam ve vekiller, meb'uslar, Parti erkâm, Ankara Valisi ve Polis müdürü tarafından uğurlandı. Kareli eephenne gitmek üzere hareket eden Fin ktfalarından biri tsmet tnönüne Orgeneral Kazım Orbay, Riyaseti Cumhur Kâtibi Umumisi Kemal Gedeleç, Başyaver, Kalemi Mahsus Müdürü ve yaverler refakat etmektedir. Cumhur Reisimiz çarşamba günü saat 16 da Erzurumda olacaktır. Milli Şefin bu seyahatinin bir hafta kadar süreeeği tahmin ediliyor. Millî Şefin seyahati Yerli malı Milli bir davamızdır n yılı mütecaviz bir zaman evvel Imillî paranın geçirdiği bir buhran bizi yerli malına itibar ve tasarrufa itina işlerine sevketmişti. O zamandanberi gerek milletçe, gerek hükumetçe bu işe lâyık olduğu biitün ehemmiyeti vermekten hâli kalmadık, ve her yıl tekrarlayarak artık millî itiyadlanmız içine koyduğumuz ve bugünlerde yeniden içine girdiğimiz (Yerli mah ve tasarnıf) haftasile senede bir kere bu faaliyetlerimizin adeta muhasebesini yapıyoruz. Biitün bu gayretlerimizin bize öğrettiği baş muhassala şudur ki yerli malı kullanmak ve tasarruf hamlelerini genişletmek bizim için birinci derecede hayatî kıymetli millî bir davadır. Bu işlerde bizden çok ileri gitmiş Avrupa memleketlerinde tasarruf, milîî servet ve faaliyetin hiç şaşmıyan en esaslı miyarlanndan biri ve belki birincisi sayıhr. Herkesin kazandığmdan ihtiyacına yetecek miktarınm fazlası oralarda tasarruf müesseselerinde toplandığından bu miktarların artıp eksilmesinin delâlet ettiği manalar daima gözönünde bulunur. Ve bu tasarruflar sahiblerine devamlı kârlar te.min etmek şartile memleketin en büyük ihtiylclanna cevab da verir. Tasarrufun yalnız bir servet toplantısı halinde kalmayarak memleketin en hayatî ihtiyaclannı halletmesi millî itibann en büyük abidedesini teşkil eder. Türkiyemizde tasarrufa kıymet verilerek bütün milletçe o yolda şuurlu hareketler başlıyah ahnan neticeler iftihar ve itimadımıza hak kazanan dereceleri bulmuştur. Bankalarımızın yaptıkları teşvikler sayesinde herkesin ve bılhassa genc neslin hararet ve ciddiyetle bu yola dökülmüş odluğunu hep bilivoruz. Damla(.Arkast Sa. 5 sütun 3 te) Eski Danzig Ayan Reisi, Führerle yaptığı mülâkatı Bir İsveç gazetesi, Sovyet tayyarecilerinin Finanlatıyor landiya tarafından verilen yüksek para mukaYazısı (5) inci bilinde kendi tayyarelerini sattıklarını bildiriyor sahifede Helsinki 11 (a.a.) Finlandiya resmî tebliği: Piatale nehri mıntakasında Rus hücumları tardedilmiştir. Ladoga gölünün şimalinde birçohk noktada şiddetli çarpışmalar olmuştur. Petsamo mıntakasında sükun hüküm sürmüştür. Finlandiya hava kuvvetleri, Sovyet tank kollannı bombardıman etmiş ve topçu yardımile, bir Sovyet tank kolunu tamamile tahrib eylemiştir. Helsinki 1 1 (a.a.) Merkezî Finlandiyada diine kadar Souomissolvi mıntakasında icra edilmiş olan Sov>ret tazyikı, Finlandiya yüksek kumandanlığınm son haberlerine göre şimdi büyük göllerin da(Arkası Sa. 6 sütun 1 de) Isveç hükumeti Finlere her türlü silâh verecek Hitlerin plânları Millî TasarruF haftası Bugün, iktısad ve tasarruf haftası, Başvekil Refik Saydam tarafından saat 16 da radyoda verilecek bir nutukla açılacaktır. Millî ekonomi ve tasarruf kurumu başkanı General Kâzım özalp da bu akşam radyoda bir söylev verecektir. İktısad ve tasarruf haftasınm başlaması dolayısile dün sokaklara bu haftanın hususiyetini ve tasarrufun ehemmiyetini tebarüz ettirir mahiyette, bezler üzerine yazılmış vecizeler asılmıştır. Taksim abidesinin etıafında bir açık hava sergisi tesis edilmiştir. Serginin inşaatı dün gece sabaha kadar devam etmiş, tablolar rnahallerine konulmuştuT. Sergiye konulan grafikler ögretici mahiyettedir. Bilhassa mekteb talebeleri için çok istifadelidir. Bugünden itibaren mekteblerde millî ekonomi mevzuu üzerinde konferanslar verilecektir. Vekillerimiz, her gün sıra ile Ankara radyosunda kanferans vereceklerdir. Tayin edilecek bir günde kumbara sayımı yapılacaktır. Ayın on sekizinci günü Ticaret ve Iktısad fakültesi talebeleri, millî ekonomi ve tasarruf kurumu azalarile birlikte Taksim abidesine giderek çelenk koyacaklar, millî tasarruf hakkında nutuklar irad ettikten sonra tekrar Universiteye gelerek haftayı kutlulayacaklardır. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIN Danzig Ayan Rauschning Sovyet tazyikımn istikameti ııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııınnııııııınıııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııjıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Almanlar, Ingilizlerin bulunduğu mıntakalara bir taarruz yaptılar Konsey, muhasamatı tatil Milletler Cemiyetinin kararı Garb cephesinde faaliyet artıyor etmesi için Rusyaya 24 saat mühlet verdi Fin murahhası, Rus ordusunun tecavüzü üzerine küçük Finlandiyanın maruz kaldığı felâketi acıklı bir lisanla anlattı YUNUS NADÎ Millî piyango Dünkü keşidede kazanan numaraların muntazam listesi (S) nd sahifede jfilletler CemiyeÜ konseyi bir içtima e«nasında«. İngilizler tarafından denizde yakalanan Alman esirleri Ingiliz sahillerine çıkarılıyor (Yazıtı 3 üncii sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog