Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Taıe YAPINCAK ürümünden BAGCI; FRANSIZ MAYALARI ile yapılmış nefis Türk şarabıdır. Galata Necati B. Cad. 218 Telefon : 41267 Bağcı Şarabı Rusların Fin sahillerine asker ihrac teşebbüsü akim kaldı Asılsız haberler Fin Parlâmentosu dünyaya Türkiyedeki Alman elçisinin değiştirilmesi için hükumetimizin hîtaben bir beyanname neşretti teşebbüste bulunduğu doğru değil Ankara 10 (Telefonla) Alman sefiri Fon Papen'in değiştirilmesi için Hariciye Vekâletimizce Alman Hariciyesi nezdinde teşebbüste bulunulduğu şeklinde bazı yabancı kaynaklardan gelmiş olan haber, Ankara mehafilince tekzib ediliyor. Bundan başka Fon Papen'in Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir harb vukuu takdirinde Almanyamn bitaraf kalacağına dair Hariciyemize teminat vermiş olduğu şeklindeki haberin de aslı yoktur. Muhtelif istikametlerdeki propagandaların çarpıştığı şu günlerde nereden gelirse gelsin, bu kabil işaalarm ancak Türkiyenin dürüst ve açık siyaseti cephesinden muhakeme edilmesi lâzım geldiği ilâve olunmaktadır. Diğer taraftan son günlerde memlekette sadece gülünç akisler bırakan broşür tevziatı meselesi dolayısile alâkadar makamların bazı teşebbüslere geçip geçmediği hakkmda malumat istihsali mümkün olmamıştır. Sadece Berlin Büyükelçiliğimiz nezdinde bir matbuat ataşeliği ihdas edileceği ve bu yeni vazif eye merkezden bir âmirle refakatindc bulunacak büro personellerinin tayin edilmek üzere olduğu haber verilmektedir. Bundan başka son günlerde bilhassa memleketimizden Almanyaya bir takım mecmua ve risalelerin gönderildiği görülmüştür. Bunlar, Türkiyede bazı adreslere gelmiş olan almanca mecmua ve broşürlerdir ki, mürseliileyhleri tarafmdan bu yolda hiçbir sipariş ve taleb vaki olmadığı için üzerlerindeki bandlannın dahi yırtılmasma lüzum görülmeden iade edilmektedir. Bu müraselâtın iadesi sırasında hemen müştereken kullanılan adres, Türkiyeyi tanımamış olanlara ince bir ihtar mahiyetinde telâkki ediliyor. Adres şudur: Herrn Göbbels Berlin. .J Vll İSTANBUL CAĞALOĞLU II 5 5 9 7 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 umhuri TATARCIK niversitelinin ROMANI Tanesi 75, cildli 100 kuruş. Taşradan posta parası alınmaz Halide Edibin ŞaKeseri Ahmed Halid Kitabevi Hollanda hududunda Manifaturanın depolarda stok edilmesine yeniden tahşidat yapılıyor Cephenin muhtelif mahallerinde keşif kolları Tünhara: 10 (Telefonla) Dün arasında musademeler cereyan ediyor hjans marifetile tebliğ ve neşrolttnan tedbirlere ilâveten Ticaret Vehâletinin manifatura mallart fiatlarıntn artırılmaması ve ihtiyacın tazyik olunmaması için çok ehemrniyetli yeni bir tedbir üzerinde bulunduğu anlaşılıyor. Bunun için bu eşyada ortadaki darlığm biraz da nadolu ajansınm dün verdiği tet>manifaturanın depolarda saklanliğlerden anlaşıldığına göre Timasından ileri gelmesi ihtimali caret Vekâletimiz ötedenberi biderpiş olunmokta ve ileride fiatlazim bazı tezahürleri karşısmda ikidebir rın artmast düşüncesile ve hatta hayat pahahlığile mücadele diyegeldiğibu fiatların artırılmasını tahrik ve miz zarureti istihsal ve istihlâk itibarile temin maksadile yapılabilecek bu memleketin umumî hayatında normal bir muvazene tesisini istihdaf eden geniş bir Kareli berzahında şiddetü ve kat'î neticeli mal saklama hâdiselerinin önüne şekilde tatbik etmek için sistemli ve vegecilmek üzere manifatura mallarimli çalışmalar üzerinde bulunuyor. İçin muharebelere intizar ediliyor, Ruslar müte rındaki sür marsandiz banka ade bulunduğumuz zamanın memleket havanslarının ortadan kaldırdması madiyen takviye kıtaatı getirmektedirler yatı için istediği dikkat ve itina bu çalışlüzumu gb'rülmektedir. maların tam yerinde ve en muvafık, hatHükumetin pek yakında bu tedKareli berzahında, Kızılordu ve Fin Fransaya yeni ayak Londra 10 (a.a.) Finlandiya ta en zarurî bir zamanında yapılmakta olSovyetler muhasamatı hakkmda muhte landiya ordusu o tarzda hatları işgal et biri ittihaz ve tatbik edeceği görül Paris 10 (a.a.) Kral George, dün duğunu gösterir. Dünyadaki anarşik harb lif kaynaklardan gelen malumata göre, miş bulunuyorlar ki bunların ilk büyük mekte ve her halJe manifaturada beraberinde General Gort olduğu halde havası arasında memleket müdafaası muKızılordu kıt'alarınm Finlandiyada halen Finlandiya meydan muharebesine hazır vaffakiyetle gözönünde tutulabilmek için olduğu yerde sayması, hem Sovyet or landıklan söylenebilir. Sovyet kıt'alan spekülâsyona ve ihtikâra asla maSarraine cephesini ziyaret etmiştir. Kral, beraberinde General George bulunan Gemillet hayatınm azamî imkân hadlerile pii dusunun prestijini azaltmakta hem degöllerle dolu berzah mıntakasına yaklaş hal vermiyeceği muhakkak bulun neral Gamelin tarafından istikbal edilrüzsüz bir intizam içinde ve azamî kolay hava şeraitinin gittikçe fenalaşması sebe mıştır. Berzahın bu mıntakasmda kara maktadtr. miştir. Kral, İngiliz kıtaatı tarafından işLadoga gb'lü sahillerînde bir Fin askerî mevki inin görünüsu Ticaret Vekâletinın yeni bir tedbiri mâni olunuyor Garb cephesinde vaziyet İktısadî hayatla normal muvazene A Rus tayyareleri sivillere mitralyözle ateş ediyor Fin resmî tebligine göre basan İngiliz askerleri gal edilmekte olan mıntakayı, Maginofj hattınm bir istihkâmını ziyaret etmiştir. Kral, Fransa zabitlerine İngiliz nişar Iarı ihda etmiş, General Gamelin daj İngiliz tayyarecilerine Fransız (Arkası Sam 3 sütun 3 te) vermıştır. lıklara mazhar olarak yürüyebiltr.esi lâ bile vaziyeti güçleştirmektedir. Bu iki se dan ziyade su vardır. Ve Finlandiyalılar, iıııtıııııııııııııııııiMMifHiıııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııiMiıııtıııınKiıııııııııiMiııııııııııiııııııı lıııııııllıııılfillllınıııiıı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIII beb dolayısile, Moskova, hakikî kış tama işte bu mıntakada, esaslı istihkâmlarının zımdır. mile gelmeden evvel Finlandiyanm mu bulunduğu yerlerde, düşmanı beklemekDünkü haberlerde görülmüştür ki Tikavemetini kırmağa karar vermiş gibi tedir. caret Vekilimiz memleketimizden Fran dir. Öniimüzdeki hafta içinde, Kareli Şimdiki halde, büyük kütleler halinde saya yapılacak ihracat için, bilhassa kuru berzahında ve şimalde kat'î muharebele ve birbirini müteakıb hamlelerle ilerleyen {Arkası Sa. 5 sütun 3 te) meyva ve sebzeler üzerinde, çok esaslı an rin vukua gelmesi beklenmektedir. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ıııııiMiMiııııııııiPMiııııııiTiııııııııırııiMiıııııııımııııiııııııııııııııııllııııııııııııtiMiıiMi laşmalara varmıştır. Bu suretle İngiîiz ve Fransız pazarları memleketimiz ihracatına geniş ölçüde açılmış oluyor. Şimalî Amerika ile aramızdaki mübadelenin genişletilmesi için evvelce alınmış olan takas ve prim tedbirlerini ise biliyoruz. Gene dünkü tedbirler içinde bilhassa manifatura eşyası için verilen haberler ehemmiyetlidir. Bu eşyanın yersiz kıymel yüksekliklerine meydan verilmiyecek ve herhalde ihtiyac tamamile karşılanacaktır: Sümerbank fabrikaları mensucatınm kıymetleri yükseltilmiyecek, gümrüklerden geçen mallar icab ederse daha ucuz tarifelerle çıkarılacak, yapılan anlaşma dairesinde îtalyadan külliyetli miktarda pamuklu mensucat getirilecektir. Bunlara ilâveten daha mühim bir tedbirî de bugün bize Ahkara muhabirimiz veriyor: Bankalann manifatura eşyası üzerinde mal üzerine yaptıkları avanslar kaldırılacaktır. Bu son tedbirin istihdaf ettiği gaye bir kısım tüccarın ileride fıat yükselmeleri vukua geleceğini düşünerek, hatta bunları Bir İngiliz harb gemisi, mayi ne çarparak batan tngiliz Gipsy torpitosunun yamndan geçiyor tahrik maksadile malları depolarda hapIzmir 10 (Telefonla) Izmir Mer laşan bir İngiliz torpitosu tarafından dur kerî heyeti gemide Alman mah bulunup sin seferini yapmak üzere Istanbuldan durulmuştur. Etrüskün süvarisi, setmelerinin önüne geçmek, herkesin satıİngiliz bulunmadığını sormuştur. Heyetle beraJugoslavyalı jutbolcular, Ebedî Şefin manevi huzurunda... hareket eden Etrüsk vapuru Çanakkale torpito süvarisinin (durl) emri üzerine ber sekiz tngiliz askeri de vapura girmiş, YUNUS NAD1 (Yazısı 6 ncı sahifede) Boğazından çıktıktan sonra denizde do demir atmış, vapura giren bir İngiliz asi (Arkası Sa. 6 sütun 4 te) (.Arhası Sa, 3 sütun 6 da) Akdenizde kontrol Simal denizinde müteaddid gemiler baüı Yugoslavya takımının Ankarada yaptığı maç Etriisk vapuru Izmire giderken bir İngiliz harb gemısı tarafından muayene eaııaı naru gemisi lararınaan muayene edildi Misafir futbolcular ikinci müsabakayı da 3 2 kazandılar, bugün şehrimize dönüyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog